Chèn hay xóa ô, hàng và cột

Chèn hay xóa ô, hàng và cột

Bạn có thể chèn ô trống ở trên hay vào bên trái của ô hiện hoạt trên trang tính. Khi bạn chèn ô trống, Excel chuyển dịch các ô khác xuống trong cùng cột hay hàng đó sang bên phải để nhường chỗ cho ô mới. Tương tự, bạn có thể chèn hàng ở trên hàng và cột đã chọn sang bên trái của cột đã chọn. Bạn cũng có thể xóa ô, hàng và cột.

Microsoft Excel có các giới hạn cột và hàng sau đây: chiều rộng 16.384 cột nhân chiều cao 1.048.576 hàng.

Để biết các bước dành cho toàn bộ trang tính, hãy xem Chèn hoặc xóa trang tính.

Bạn muốn làm gì?

 1. Chọn ô hay phạm vi ô mà bạn muốn chèn ô trống mới. Chọn cùng một số lượng ô mà bạn muốn chèn. Ví dụ, để chèn năm ô trống, chọn năm ô.

  Để hủy vùng chọn ô, bấm vào ô bất kỳ trên trang tính.

  Để biết thêm thông tin về cách thực hiện lựa chọn, hãy xem Chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột ở phần sau trong chủ đề này.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm chuột phải vào ô đã chọn rồi sau đó bấm Chèn.

  • Trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, bấm mũi tên bên dưới Chèn và sau đó bấm Chèn Ô.

   Chèn ô mới trên tab Trang đầu

 3. Trong hộp thoại Chèn, bấm hướng mà bạn muốn di chuyển ô xung quanh.

Khi bạn chèn ô vào một trang tính, các tham chiếu sẽ điều chỉnh theo đó, dù cho chúng là tham chiếu tương đối hay tham chiếu tuyệt đối. Hành vi tương tự cũng áp dụng cho việc xóa ô, trừ khi ô bị xóa được tham chiếu trực tiếp bởi một công thức. Nếu bạn muốn tham chiếu tự điều chỉnh, khi có thể, hãy nên dùng tham chiếu phạm vi ở trong công thức của mình, thay vì chỉ định các ô riêng lẻ.

 • Bạn có thể chèn ô có chứa dữ liệu và công thức bằng cách sao chép và cắt ô, bấm chuột phải vào vị trí bạn muốn dán chúng và sau đó bấm Chèn các Ô đã Sao chép hay Chèn các Ô đã Cắt.

Mẹo    

 • Để lặp lại hành động chèn ô, bấm vào vị trí bạn muốn chèn ô và sau đó bấm Ctrl+Y.

 • Nếu có định dạng, bạn có thể dùng nút Phân tích Nhanh để chọn cách đặt Định dạng của các ô đã chèn.

Đầu Trang

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chèn một hàng đơn, hãy chọn toàn bộ hàng hoặc một ô ở trên mà bạn muốn chèn hàng mới. Ví dụ, để chèn một hàng mới ở trên hàng 5, bấm vào ô ở hàng 5.

  • Để chèn nhiều hàng, chọn hàng ở trên mà bạn muốn chèn hàng. Chọn cùng một số lượng hàng mà bạn muốn chèn. Ví dụ, để chèn ba hàng mới, bạn chọn ba hàng.

  • Để chèn hàng không liền kề, giữ Ctrl trong khi bạn chọn các hàng không liền kề.

  Để hủy vùng chọn ô, bấm vào ô bất kỳ trên trang tính.

  Để biết thêm thông tin về cách thực hiện lựa chọn, hãy xem Chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột ở phần sau trong chủ đề này.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm chuột phải vào ô đã chọn rồi sau đó bấm Chèn.

  • Trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, bấm mũi tên bên dưới Chèn và sau đó bấm Chèn Hàng Trang tính.

   Bấm Chèn rồi bấm Chèn Hàng Trang tính

Lưu ý: Khi bạn chèn ô vào một trang tính, các tham chiếu sẽ điều chỉnh theo đó, dù cho chúng là tham chiếu tương đối hay tham chiếu tuyệt đối. Hành vi tương tự cũng áp dụng cho việc xóa ô, trừ khi ô bị xóa được tham chiếu trực tiếp bởi một công thức. Nếu bạn muốn tham chiếu tự điều chỉnh, khi có thể, hãy nên dùng tham chiếu phạm vi ở trong công thức của mình, thay vì chỉ định các ô riêng lẻ.

Mẹo    

 • Để lặp lại hành động chèn hàng, hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn hàng và sau đó nhấn Ctrl+Y.

 • Nếu có định dạng, bạn có thể dùng nút Phân tích Nhanh để chọn cách đặt Định dạng của các hàng đã chèn.

Đầu Trang

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chèn một cột đơn, chọn cột hay ô trong cột ngay bên phải vị trí bạn muốn chèn cột mới. Ví dụ, để chèn một cột mới sang bên trái cột B, bấm vào ô ở cột B.

  • Để chèn nhiều cột, chọn các cột ngay bên phải vị trí bạn muốn chèn cột. Chọn cùng một số lượng cột mà bạn muốn chèn. Ví dụ, để chèn ba cột mới, bạn hãy chọn ba cột.

  • Để chèn các cột không liền kề, giữ Ctrl trong khi bạn chọn các cột không liền kề.

  Để hủy vùng chọn ô, bấm vào ô bất kỳ trên trang tính.

  Để biết thêm thông tin về cách thực hiện lựa chọn, hãy xem Chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột ở phần sau trong chủ đề này.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm chuột phải vào ô đã chọn rồi sau đó bấm Chèn

  • Trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, bấm mũi tên bên dưới Chèn và sau đó bấm Chèn Cột Trang tính.

   Bấm vào Chèn, rồi bấm vào Chèn Cột Trang tính

Lưu ý: Khi bạn chèn ô vào một trang tính, các tham chiếu sẽ điều chỉnh theo đó, dù cho chúng là tham chiếu tương đối hay tham chiếu tuyệt đối. Hành vi tương tự cũng áp dụng cho việc xóa ô, trừ khi ô bị xóa được tham chiếu trực tiếp bởi một công thức. Nếu bạn muốn tham chiếu tự điều chỉnh, khi có thể, hãy nên dùng tham chiếu phạm vi ở trong công thức của mình, thay vì chỉ định các ô riêng lẻ.

Mẹo   

 • Để lặp lại hành động chèn cột, bấm vào vị trí bạn muốn chèn cột và sau đó bấm Ctrl+Y.

 • Nếu có định dạng, bạn có thể dùng nút Phân tích Nhanh để chọn cách đặt Định dạng của các cột đã chèn.

Đầu Trang

 1. Chọn ô, hàng hay cột mà bạn muốn xóa bỏ.

  Để hủy vùng chọn ô, bấm vào ô bất kỳ trên trang tính.

  Để biết thêm thông tin về cách thực hiện lựa chọn, hãy xem Chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột ở phần sau trong chủ đề này.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, bấm mũi tên bên cạnh Xóa bỏ và thực hiện một trong những bước sau đây:

  • Để xóa bỏ ô đã chọn, bấm Xóa Ô.

  • Để xóa bỏ hàng đã chọn, bấm Xóa Hàng Trang tính.

  • Để xóa cột đã chọn, bấm Xóa Cột Trang tính.

   Bạn có thể bấm chuột phải vào vùng chọn của ô, bấm Xóa bỏ và sau đó bấm tùy chọn mà bạn muốn. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào vùng chọn hàng hay cột và sau đó bấm Xóa bỏ.

 3. Nếu bạn đang xóa một ô hay phạm vi ô, trong hộp thoại Xóa bỏ, bấm Chuyển ô sang bên trái, Chuyển ô lên trên, Cả hàng hay Cả cột.

  Nếu bạn đang xóa hàng hay cột, các hàng hay cột khác sẽ tự chuyển lên trên hay chuyển sang bên trái.

Mẹo   

 • Để lặp lại hành động xóa bỏ ô, hàng hay cột, hãy chọn các ô, hàng hay cột tiếp theo và sau đó nhấn Ctrl+Y.

 • Nếu cần, bạn có thể khôi phục dữ liệu đã xóa ngay sau khi bạn xóa dữ liệu đó. Trong Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, bấm Hoàn tác Xóa bỏ hay nhấn Ctrl+Z.

 • Nhấn phím Delete sẽ chỉ xóa nội dung của ô đã chọn, chứ không phải bản thân các ô đó.

 • Excel luôn cập nhật công thức bằng cách điều chỉnh tham chiếu tới các ô đã dịch chuyển để phản ánh vị trí mới của nó. Tuy nhiên, công thức tham chiếu tới một ô đã xóa sẽ hiển thị giá trị #REF! .

Đầu Trang

Để chọn

Hãy làm như sau

Một ô đơn

Bấm vào ô hoặc nhấn phím mũi tên để di chuyển tới ô.

Một khoảng các ô

Bấm vào ô đầu tiên trong phạm vi rồi kéo tới ô cuối cùng hoặc nhấn giữ Shift trong khi bạn nhấn các phím mũi tên để mở rộng vùng chọn.

Bạn cũng có thể chọn ô đầu tiên trong khoảng này rồi nhấn F8 để mở rộng vùng chọn bằng cách sử dụng các phím mũi tên. Để dừng việc mở rộng vùng chọn, hãy nhấn F8 một lần nữa.

Một phạm vi lớn các ô

Hãy bấm ô đầu tiên trong phạm vi rồi nhấn giữ Shift trong khi bấm ô cuối cùng trong phạm vi đó. Bạn có thể cuộn để hiển thị ô cuối cùng.

Tất cả ô trên trang tính

Bấm nút Chọn Tất cả.

Nút Chọn Tất cả

Để chọn toàn bộ trang tính, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A.

Nếu trang tính có chứa dữ liệu, bấm Ctrl+A để chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lại sẽ chọn toàn bộ trang tính.

Phạm vi các ô hoặc các ô không liền kề

Chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn giữ Ctrl trong lúc chọn các ô hay phạm vi khác.

Bạn cũng có thể chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn Shift+F8 để thêm một ô hay một phạm vi ô không liền kề khác vào vùng chọn. Để ngừng thêm ô hay các phạm vi ô vào vùng chọn, nhấn Shift+F8 lại.

Bạn không thể hủy bỏ chọn một ô hay một phạm vi ô ở một vùng chọn không liền kề mà không hủy bỏ toàn bộ vùng chọn đó.

Toàn bộ hàng hay cột

Hãy bấm đầu đề hàng hoặc cột.

Đầu đề trang tính

Đầu đề hàng

2. Đầu đề cột

Bạn cũng có thể lựa chọn các ô trong một hàng hay cột bằng cách chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hoặc Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống đối với cột).

Nếu hàng hoặc cột có chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên sẽ chọn hàng hay cột đó tới ô cuối cùng được dùng. Nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên lại và chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

Các cột hoặc hàng liền kề

Kéo qua các đầu đề hàng hoặc đầu đề cột. Hay chọn hàng hay cột đầu tiên. Sau đó giữ Shift trong khi bạn chọn hàng hay cột cuối cùng.

Các cột hoặc hàng không liền kề

Bấm tiêu đề cột hoặc hàng của hàng hay cột đầu tiên trong vùng chọn của bạn. Sau đó nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm tiêu đề cột hoặc hàng của các hàng hay cột khác mà bạn muốn thêm vào vùng chọn.

Ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trong một hàng hay cột

Lựa chọn một ô trong hàng hoặc cột đó rồi nhấn Ctrl+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hay Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hay Mũi tên Xuống đối với cột).

Ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trên một trang tính hoặc trong một bảng Microsoft Office Excel

Nhấn Ctrl+Home để chọn ô đầu tiên trên trang tính hoặc trong bảng Excel.

Nhấn Crtl+End để chọn ô cuối cùng trên trang tính hoặc trong bảng Excel có chứa dữ liệu hoặc định dạng.

Các ô cho tới ô dùng lần cuối trên trang tính (góc dưới bên phải)

Chọn ô đầu tiền rồi nhấn Ctrl+Shift+End để mở rộng vùng chọn các ô tới ô cuối cùng được dùng trên trang tính (góc dưới bên phải).

Các ô cho tới đầu trang tính

Lựa chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+Home để mở rộng vùng chọn ô tới đầu trang tính.

Nhiều ô hơn hoặc ít ô hơn so với vùng chọn hiện hoạt

Nhấn giữ Shift trong khi bấm ô cuối cùng bạn muốn đưa vào trong vùng chọn mới. Phạm vi hình chữ nhật giữa ô hiện hoạt và ô mà bạn bấm sẽ tạo thành vùng chọn mới.

Đỉnh Trang

Bạn có câu hỏi về hàm cụ thể nào không?

Đăng câu hỏi trên diễn đàn cộng đồng Excel.

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel.

Thông tin liên quan

Các tác vụ cơ bản trong Excel

Tổng quan về các công thức trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×