Chỉ xem thư chưa đọc

Để chỉ xem thư mà bạn chưa đọc, hãy làm như sau:

Trong bất kỳ thư mục nào trong hộp email, ở đầu danh sách thư, hãy bấm Chưa đọc (như hình bên dưới).

Áp dụng Cho: Outlook 2013, Office 365 End UserThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ