Chức năng New Zealand

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể dùng hàm Nz để trả về số 0, một chuỗi độ dài bằng 0 (""), hoặc khác được xác định giá trị khi một biến thể là Null. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm này để chuyển đổi một giá trị Null thành giá trị khác và ngăn không cho nó biến hết trong toàn biểu thức.

Cú pháp

Nz ( biến thể [, valueifnull ] )

Cú pháp hàm Nz có những đối số sau:

Tham đối

Mô tả

variant

Bắt buộc. Biến số của kiểu dữ liệuVariant.

valueifnull

Tùy chọn (trừ khi được dùng trong truy vấn). Một Variant cung cấp giá trị được trả về nếu đối số variantNull. Đối số này cho phép bạn trả về một giá trị ngoài số không hoặc một chuỗi có độ dài bằng không.

Ghi chú: Nếu bạn dùng hàm Nz trong một biểu thức trong truy vấn mà không dùng đối số valueifnull, kết quả sẽ là một chuỗi có độ dài bằng không trong trường có chứa giá trị null.


Nếu giá trị của đối số biến thểNull, hàm Nz trả về số 0 hoặc một chuỗi có độ dài bằng không (luôn trả về một độ dài không chuỗi khi sử dụng trong một biểu thức truy vấn), tùy thuộc vào việc ngữ cảnh cho biết giá trị phải là một số hoặc một chuỗi. Nếu đối số tùy chọn valueifnull được cung cấp, rồi Nz hàm sẽ trả về giá trị được xác định bởi đối số đó nếu đối số biến thể is Null. Khi sử dụng trong một biểu thức truy vấn, hàm NZ nên luôn bao gồm các đối số valueifnull ,

Nếu giá trị của biến thể không rỗng, sau đó hàm Nz trả về giá trị của biến thể.

Ghi chú

Hàm Nz rất hữu ích cho biểu thức có thể bao gồm các giá trị Null . Bắt buộc dùng biểu thức để đánh giá một phi - giá trịNull ngay cả khi nó chứa một giá trị Null , hãy dùng hàm Nz để trả về 0, một chuỗi có độ dài bằng không, hoặc một giá trị trả về tùy chỉnh.

Ví dụ, biểu thức 2 + varX sẽ luôn trả về một giá trị Null khi biến thể varX is Null. Tuy nhiên, 2 + Nz(varX) trả về 2.

Bạn có thể thường xuyên sử dụng hàm Nz một cách khác thay vì hàm IIf . Ví dụ, mã sau đây, hai biểu thức bao gồm hàm IIf là cần thiết để trả về kết quả mong muốn. Biểu thức đầu tiên, bao gồm hàm IIf được dùng để kiểm tra xem giá trị của một biến số và chuyển đổi nó không nếu đó là Null.

varTemp = IIf(IsNull(varFreight), 0, varFreight)
varResult = IIf(varTemp > 50, "High", "Low")

Trong ví dụ tiếp theo, hàm Nz cung cấp chức năng tương tự như biểu thức đầu tiên, và kết quả mong muốn là đạt được trong một bước chứ không phải là hai.

varResult = IIf(Nz(varFreight) > 50, "High", "Low")

Nếu bạn cung cấp một giá trị cho đối số tùy chọn valueifnull, giá trị đó sẽ được trả về khi biến thể is Null. Bằng cách bao gồm các đối số tùy chọn này, bạn có thể tránh dùng các biểu thức có chứa hàm IIf . Ví dụ, biểu thức sau đây dùng hàm IIf để trả về một chuỗi nếu giá trị của varFreight is Null.

varResult = IIf(IsNull(varFreight), _
"No Freight Charge", varFreight)

Trong ví dụ tiếp theo, đối số tùy chọn cung cấp cho hàm Nz cung cấp chuỗi được trả về nếu varFreight is Null.

varResult = Nz(varFreight, "No Freight Charge")

Ví dụ

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ sau đánh giá một điều khiển trên biểu mẫu và trả về một trong hai chuỗi, dựa trên giá trị của điều khiển. Nếu giá trị của điều khiển là Null, quy trình sử dụng hàm Nz để chuyển đổi một giá trị Null thành một chuỗi có độ dài bằng không.

Public Sub CheckValue()
Dim frm As Form
Dim ctl As Control
Dim varResult As Variant
' Return Form object variable
' pointing to Orders form.
Set frm = Forms!Orders
' Return Control object variable
' pointing to ShipRegion.
Set ctl = frm!ShipRegion
' Choose result based on value of control.
varResult = IIf(Nz(ctl.Value) = vbNullString, _
"No value.", "Value is " & ctl.Value & ".")
' Display result.
MsgBox varResult, vbExclamation
End Sub

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×