Chức năng InStrRev

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về vị trí của một lần xuất hiện của một chuỗi trong khác, từ kết thúc chuỗi trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính.

Cú pháp

InStrRev (stringcheck, stringmatch [, bắt đầu [, so sánh]])

Cú pháp hàm InStrRev có các đối số đã đặt tên:

Tham đối

Mô tả

stringcheck

Bắt buộc. Biểu thức chuỗi được tìm kiếm.

stringmatch

Bắt buộc. Biểu thức chuỗi được tìm kiếm.

bắt đầu

Tùy chọn. Biểu thức số đặt vị trí bắt đầu cho mỗi tìm kiếm. Nếu bỏ qua, – 1 được dùng, nghĩa là tìm kiếm bắt đầu tại vị trí của ký tự cuối cùng. Nếu bắt đầu chứa giá trị Null, lỗi sẽ xuất hiện.

so sánh

Tùy chọn. Giá trị số biểu thị loại so sánh để dùng khi đánh giá chuỗi con. Nếu bỏ qua, một so sánh nhị phân được thực hiện. Hãy xem phần thiết đặt cho các giá trị.


Thiết đặt

Thiết đặt so sánh đối số là:

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbUseCompareOption

-1

Thực hiện một so sánh sử dụng thiết đặt của câu lệnh Tùy chọn so sánh .

vbBinaryCompare

0

Thực hiện một so sánh nhị phân.

vbTextCompare

1

Thực hiện một so sánh chứa văn bản.

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 chỉ. Thực hiện một so sánh dựa trên thông tin trong cơ sở dữ liệu của bạn.


Trả về giá trị

Nếu

InStrRev trả về

stringcheck có độ dài không

0

stringcheckNull

Giá trị null

stringmatch có độ dài không

bắt đầu

stringmatchNull

Giá trị null

stringmatch không tìm thấy

0

stringmatch được tìm thấy trong stringcheck

Vị trí mà khớp được tìm thấy

bắt đầu > Len(stringmatch)

0


Chú thích

Lưu ý rằng cú pháp hàm InStrRev không giống như cú pháp hàm InStr .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×