Các tình huống DAX trong Power Pivot

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Phần này cung cấp các nối kết tới các ví dụ sử dụng công thức DAX trong các tình huống sau đây.

 • Thực hiện phép tính phức tạp

 • Làm việc với văn bản và ngày tháng

 • Giá trị điều kiện và kiểm tra lỗi

 • Sử dụng thời gian thông minh

 • Xếp hạng và so sánh các giá trị

Trong bài viết này

Bắt đầu

Mẫu Dữ liệu

Tài nguyên Bổ sung

Tình huống: Thực hiện phép tính phức tạp

Tạo các phép tính tùy chỉnh cho PivotTable

Áp dụng bộ lọc cho công thức

Loại bỏ bộ lọc có chọn để tạo tỉ lệ linh hoạt

Sử dụng một giá trị từ vòng lặp bên ngoài

Tình huống: Làm việc với văn bản và ngày tháng

Tạo cột khoá bằng cách ghép Chuỗi

Tạo ngày dựa trên các phần ngày được trích xuất từ ngày văn bản

Xác định ngày tùy chỉnh hoặc định dạng số

Thay đổi kiểu dữ liệu bằng cách dùng công thức

Tình huống: Giá trị điều kiện và kiểm tra lỗi

Tạo một giá trị dựa trên một điều kiện

Kiểm tra lỗi trong công thức

Tình huống: Sử dụng thời gian thông minh

Tính toán lũy tích doanh số

So sánh các giá trị theo thời gian

Tính một giá trị trên một phạm vi ngày tùy chỉnh

Tình huống: Xếp thứ hạng và so sánh các giá trị

Hiển thị chỉ mục hàng đầu mười trong PivotTable

Sắp xếp các mục linh hoạt bằng cách dùng công thức

Bắt đầu

Mẫu Dữ liệu

Nếu bạn mới dùng công thức DAX, bạn có thể muốn bắt đầu bằng cách xem lại các ví dụ trong dữ liệu mẫu cho Power Pivot. Để biết thêm thông tin, hãy xem nhận dữ liệu mẫu cho hướng dẫn DAX và mô hình dữ liệu.

Tài nguyên Bổ sung

Bạn cũng có thể ghé thăm Wiki Trung tâm tài nguyên DAX nơi bạn có thể tìm thấy tất cả các sắp xếp thông tin về DAX bao gồm blog, mẫu, sách trắng và video được cung cấp bởi ngành đứng đầu chuyên gia và Microsoft.

Tình huống: Thực hiện phép tính phức tạp

Công thức DAX có thể thực hiện phép tính phức tạp liên quan đến các hàm tính gộp tùy chỉnh, lọc và dùng các giá trị điều kiện. Phần này cung cấp ví dụ về cách bắt đầu với các phép tính tùy chỉnh.

Tạo các phép tính tùy chỉnh cho PivotTable

CALCULATE và CALCULATETABLE là mạnh mẽ, linh hoạt hàm đó hữu ích cho việc xác định các trường được tính toán. Các hàm này cho phép bạn thay đổi ngữ cảnh trong đó tính toán sẽ được thực hiện. Bạn cũng có thể tùy chỉnh kiểu tổng hợp hoặc phép toán toán để thực hiện. Xem các chủ đề sau đây để biết ví dụ.

Áp dụng bộ lọc cho công thức

Trong hầu hết các vị trí nơi một hàm DAX nhận một bảng làm đối số, bạn có thể thường chuyển trong một bảng đã lọc thay vào đó, hoặc bằng cách dùng hàm bộ lọc thay vì tên bảng, hoặc bằng cách chỉ định một biểu thức bộ lọc theo một trong các đối số hàm. Các chủ đề sau đây cung cấp ví dụ về cách tạo bộ lọc và bộ lọc ảnh hưởng như thế nào đến kết quả công thức. Để biết thêm thông tin, hãy xem Lọc dữ liệu trong công thức DAX.

Hàm FILTER cho phép bạn xác định tiêu chí bộ lọc bằng cách sử dụng một biểu thức, trong khi các hàm khác được thiết kế chuyên để lọc ra giá trị trống.

Loại bỏ bộ lọc có chọn để tạo tỉ lệ linh hoạt

Bằng cách tạo bộ lọc linh hoạt trong công thức, bạn có thể dễ dàng trả lời các câu hỏi như sau:

 • Đóng góp doanh số sản phẩm hiện tại của tổng doanh thu năm là gì?

 • Mức độ này phận đã đóng góp vào tổng lợi nhuận cho các năm hoạt động tất cả so với bộ phận khác?

Công thức mà bạn sử dụng trong PivotTable có thể có bị ảnh hưởng bởi ngữ cảnh PivotTable, nhưng bạn có chọn có thể thay đổi ngữ cảnh bằng cách thêm hoặc loại bỏ bộ lọc. Ví dụ trong tất cả chủ đề cho bạn biết cách thực hiện việc này. Để tìm tỷ lệ doanh số cho một kênh bán lại cụ thể qua doanh số cho tất cả bán lại, bạn tạo một số đo tính giá trị cho ngữ cảnh hiện tại chia cho giá trị cho ngữ cảnh tất cả.

Chủ đề ALLEXCEPT cung cấp ví dụ về cách xóa có chọn lọc trên các công thức. Ví dụ cả hai hướng dẫn bạn cách kết quả thay đổi tùy thuộc vào thiết kế của PivotTable.

Để ví dụ khác về cách tính tỷ lệ và tỷ lệ phần trăm, hãy xem các chủ đề sau đây:

Sử dụng một giá trị từ vòng lặp bên ngoài

Ngoài việc sử dụng giá trị từ ngữ cảnh hiện tại trong phép tính, DAX có thể sử dụng một giá trị từ vòng lặp trước đó trong việc tạo một tập hợp các phép tính liên quan. Chủ đề sau đây cung cấp qua cách dựng công thức tham chiếu một giá trị từ vòng lặp bên ngoài. Hàm EARLIER hỗ trợ tối đa hai cấp độ lồng vòng.

Để tìm hiểu thêm về ngữ cảnh hàng và bảng có liên quan, và cách dùng khái niệm này trong công thức, hãy xem ngữ cảnh trong công thức DAX.

Tình huống: Làm việc với văn bản và ngày tháng

Phần này cung cấp các nối kết tới các chủ đề tham chiếu DAX chứa ví dụ về các tình huống thông thường có liên quan đến việc với văn bản, trích xuất và soạn giá trị ngày và thời gian, hoặc tạo giá trị dựa trên một điều kiện.

Tạo cột khoá bằng cách ghép Chuỗi

Power Pivot không cho phép khoá tổng hợp; do đó, nếu bạn có khoá tổng hợp trong nguồn dữ liệu bạn có thể cần kết hợp chúng vào cột khóa duy nhất. Chủ đề sau đây cung cấp một ví dụ về cách tạo một cột được tính toán dựa trên một khoá phức hợp.

Tạo ngày dựa trên các phần ngày được trích xuất từ ngày văn bản

sử dụng Power Pivot dữ liệu ngày/thời gian SQL Server nhập để làm việc với ngày tháng; do đó, nếu dữ liệu bên ngoài của bạn chứa ngày tháng được định dạng khác--ví dụ, nếu ngày tháng của bạn được viết trong một định dạng ngày khu vực không nhận ra bằng công cụ dữ liệu Power Pivot , hoặc nếu dữ liệu của bạn sử dụng khoá thay thế số nguyên--bạn có thể cần phải sử dụng công thức DAX để trích xuất các phần ngày và sau đó tạo các phần vào bản trình bày dạng ngày/thời gian hợp lệ.

Ví dụ, nếu bạn có một cột ngày tháng đã được thể hiện là một số nguyên và sau đó nhập dưới dạng một chuỗi văn bản, bạn có thể chuyển đổi chuỗi thành một giá trị ngày/thời gian bằng cách sử dụng công thức sau đây:

=Date(Right([Value1],4),left([Value1],2),Mid([Value1],2))

Giá trị 1

Kết quả

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

25/6 năm 2007

Các chủ đề sau đây cung cấp thêm thông tin về các hàm được dùng để trích xuất và tạo ngày.

Xác định ngày tùy chỉnh hoặc định dạng số

Nếu dữ liệu của bạn chứa ngày hoặc số mà không được thể hiện trong một định dạng văn bản tiêu chuẩn của Windows, bạn có thể xác định một định dạng tùy chỉnh để đảm bảo rằng các giá trị được xử lý chính xác. Các định dạng được sử dụng khi chuyển đổi giá trị thành chuỗi hoặc từ chuỗi. Các chủ đề sau đây cũng cung cấp một danh sách chi tiết về các định dạng được xác định trước sẵn dùng để làm việc với ngày tháng và số.

Thay đổi kiểu dữ liệu bằng cách dùng công thức

Trong Power Pivot, loại dữ liệu đầu ra được xác định bởi các cột nguồn, và bạn không rõ ràng xác định loại dữ liệu của kết quả, vì kiểu dữ liệu tối ưu được xác định bởi Power Pivot. Tuy nhiên, bạn có thể dùng chuyển đổi kiểu dữ liệu ngầm thực hiện bởi Power Pivot để sửa đổi kiểu dữ liệu đầu ra. Để biết thêm thông tin về chuyển đổi kiểu, hãy xem nhận dữ liệu mẫu cho hướng dẫn DAX và mô hình dữ liệu.

 • Để chuyển đổi một ngày hoặc số chuỗi thành một số, nhân với 1.0. Ví dụ, công thức sau tính ngày hiện tại trừ 3 ngày, và sau đó kết quả đầu ra giá trị số nguyên tương ứng.

  = (TODAY ()-3) * 1.0

 • Để chuyển đổi một ngày, số hoặc giá trị tiền tệ thành một chuỗi, móc nối giá trị bằng một chuỗi trống. Ví dụ, công thức sau trả về ngày hôm nay là một chuỗi.

  = "" & TODAY()

Các hàm sau đây cũng có thể dùng để đảm bảo rằng kiểu dữ liệu cụ thể được trả về:

Chuyển đổi số thức thành số nguyên

Tình huống: Giá trị điều kiện và kiểm tra lỗi

Giống như Excel, DAX có các hàm cho phép bạn kiểm tra giá trị trong dữ liệu và trả về một giá trị khác nhau dựa trên một điều kiện. Ví dụ, bạn có thể tạo một cột được tính toán nhãn bán lại hoặc làm ưa thích hoặc giá trị tùy thuộc vào số lượng bán hàng năm. Chức năng kiểm tra giá trị cũng rất hữu ích cho kiểm tra phạm vi hoặc kiểu của giá trị, để tránh lỗi không mong muốn dữ liệu từ giới hạn tính toán.

Tạo một giá trị dựa trên một điều kiện

Bạn có thể sử dụng điều kiện IF lồng để kiểm tra giá trị và tạo các giá trị mới có điều kiện. Các chủ đề sau đây chứa một số ví dụ đơn giản có điều kiện xử lý và giá trị điều kiện:

Kiểm tra lỗi trong công thức

Không giống như Excel, bạn không thể có các giá trị hợp lệ trong một hàng trong một cột được tính toán và các giá trị không hợp lệ trong hàng khác. Có nghĩa là, nếu không có lỗi trong bất kỳ phần nào của cột Power Pivot , toàn bộ cột được gắn cờ với một lỗi, sao cho bạn phải luôn sửa lỗi công thức dẫn đến giá trị không hợp lệ.

Ví dụ, nếu bạn tạo công thức chia không, bạn có thể nhận được kết quả vô cực hoặc lỗi. Một số công thức cũng sẽ không chạy nếu hàm gặp một giá trị trống khi nó kỳ vọng một giá trị số. Trong khi bạn đang phát triển mô hình dữ liệu của bạn, là tốt nhất để cho phép các lỗi xuất hiện do đó bạn có thể bấm vào thư và khắc phục sự cố vấn đề. Tuy nhiên, khi bạn phát hành sổ làm việc, bạn cần kết hợp xử lý lỗi để ngăn không cho giá trị không mong muốn gây ra các phép tính không thành công.

Để tránh trả về lỗi trong một cột được tính toán, bạn dùng tổ hợp lô-gic và các hàm thông tin để kiểm tra lỗi và luôn trả về giá trị hợp lệ. Các chủ đề sau đây cung cấp một số ví dụ đơn giản về cách thực hiện điều này trong DAX:

Tình huống: Sử dụng thời gian thông minh

Các hàm DAX thời gian thông minh bao gồm các chức năng để giúp bạn truy xuất ngày hoặc phạm vi ngày từ dữ liệu của bạn. Bạn có thể dùng những ngày hoặc phạm vi ngày để tính toán giá trị giữa các giai đoạn tương tự. Các hàm thời gian thông minh cũng bao gồm chức năng hoạt động với khoảng thời gian ngày tháng chuẩn, để cho phép bạn so sánh các giá trị trong các tháng, năm hoặc quý. Bạn cũng có thể tạo công thức so sánh các giá trị cho ngày đầu tiên và cuối cùng trong một kỳ hạn đã xác định.

Để biết danh sách tất cả các hàm thời gian thông minh, hãy xem Hàm thời gian thông minh (DAX). Để tìm hiểu Mẹo về cách sử dụng ngày tháng và thời gian hiệu quả trong một Power Pivot phân tích, hãy xem ngày tháng trong Power Pivot.

Tính toán lũy tích doanh số

Các chủ đề sau đây chứa các ví dụ về cách tính toán đóng và mở số dư. Các ví dụ cho phép bạn tạo chạy số dư trong các khoảng thời gian khác chẳng hạn như ngày, tháng, quý, hoặc năm.

So sánh các giá trị theo thời gian

Các chủ đề sau đây chứa các ví dụ về cách so sánh tổng giữa các giai đoạn thời gian khác nhau. Thời gian mặc định kỳ hỗ trợ bởi DAX có tháng, quý và năm.

Tính một giá trị trên một phạm vi ngày tùy chỉnh

Hãy xem các chủ đề sau đây để ví dụ về làm thế nào để truy xuất phạm vi ngày tùy chỉnh, chẳng hạn như 15 ngày đầu tiên sau khi bắt đầu chương trình bán hàng khuyến mãi.

Nếu bạn sử dụng hàm thời gian thông minh để truy xuất một tập hợp ngày tháng tùy chỉnh, bạn có thể dùng đó tập hợp ngày tháng làm đầu hàm thực hiện phép tính, để tạo tổng hợp tùy chỉnh trong các khoảng thời gian. Hãy xem chủ đề sau đây cho một ví dụ về cách làm như sau:

 • Hàm PARALLELPERIOD

  Lưu ý: Nếu bạn không cần phải xác định một phạm vi ngày tùy chỉnh, nhưng đang làm việc với chuẩn kế toán đơn vị chẳng hạn như tháng, quý hoặc năm, chúng tôi khuyên bạn thực hiện các phép tính bằng cách dùng hàm thời gian thông minh thiết kế cho mục đích này, chẳng hạn như TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD, v.v.

Tình huống: Xếp thứ hạng và so sánh các giá trị

Để hiển thị chỉ hàng đầu n mục trong một cột hoặc PivotTable, bạn có một vài tùy chọn:

 • Bạn có thể dùng các tính năng trong Excel 2010 để tạo một bộ lọc trên cùng. Bạn cũng có thể chọn một số giá trị trên cùng hoặc dưới cùng trong PivotTable. Phần đầu tiên của phần này mô tả cách lọc 10 mục trên cùng trong PivotTable. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu Excel.

 • Bạn có thể tạo công thức tự động xếp thứ hạng giá trị, và sau đó lọc theo các giá trị xếp hạng, hoặc sử dụng giá trị xếp hạng như Slicer. Phần thứ hai trong phần này mô tả cách tạo công thức này và sau đó sử dụng xếp hạng đó trong Slicer.

Có những ưu điểm và nhược điểm của mỗi phương pháp.

 • Bộ lọc trên cùng Excel là dễ dàng sử dụng, nhưng bộ lọc là chỉ cho mục đích hiển thị. Nếu dữ liệu PivotTable dưới thay đổi, bạn phải theo cách thủ công làm mới PivotTable để xem các thay đổi. Nếu bạn cần linh hoạt làm việc với bảng xếp hạng, bạn có thể sử dụng DAX để tạo công thức so sánh các giá trị vào các giá trị trong một cột.

 • Công thức DAX thì mạnh; Tuy nhiên, bằng cách thêm giá trị xếp hạng vào một Slicer, bạn có thể chỉ cần bấm vào Slicer để thay đổi số lượng giá trị trên cùng được hiển thị. Tuy nhiên, các phép tính computationally hết và phương pháp này có thể không phù hợp cho các bảng có nhiều hàng.

Hiển thị chỉ mục hàng đầu mười trong PivotTable

Để hiển thị các giá trị trên cùng hoặc dưới cùng trong PivotTable

 1. Trong PivotTable, hãy bấm vào mũi tên xuống trong tiêu đề Nhãn hàng .

 2. Chọn bộ lọc giá trị> Top 10.

 3. Trong hộp thoại bộ lọc 10 trên cùng <column name> , chọn cột thứ hạng và số lượng giá trị, như sau:

  1. Chọn đầu để xem các ô có giá trị cao nhất hoặc dưới cùng để xem các ô có giá trị thấp nhất.

  2. Nhập số lượng giá trị trên cùng hoặc dưới cùng mà bạn muốn xem. Mặc định là 10.

  3. Chọn cách bạn muốn các giá trị được hiển thị:

Tên

Mô tả

Mục

Chọn tùy chọn này để lọc PivotTable để hiển thị chỉ danh sách các mục trên cùng hoặc dưới cùng theo giá trị của chúng.

Phần trăm

Chọn tùy chọn này để lọc PivotTable để chỉ hiển thị các mục thêm tỷ lệ phần trăm đã xác định.

Sum

Chọn tùy chọn này để hiển thị tổng của các giá trị cho các mục trên cùng hoặc dưới cùng.

 1. Chọn cột chứa các giá trị bạn muốn xếp thứ hạng.

 2. Bấm OK.

Sắp xếp các mục linh hoạt bằng cách dùng công thức

Chủ đề sau đây chứa ví dụ về cách sử dụng DAX để tạo một xếp hạng được lưu trữ trong một cột được tính toán. Vì công thức DAX được tính toán tự động, bạn có thể luôn đảm bảo rằng thứ hạng là đúng ngay cả khi cơ sở dữ liệu đã thay đổi. Ngoài ra, vì công thức được dùng trong một cột được tính toán, bạn có thể dùng thứ hạng trong Slicer và sau đó chọn đầu 5, top 10, hoặc thậm chí giá trị 100 trên cùng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×