CHIDIST (Hàm CHIDIST)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về xác suất một đầu của phân bố khi bình phương. Phân bố γ2 được liên kết với một phép kiểm tra γ2. Sử dụng việc kiểm tra γ2 để so sánh quan sát và giá trị dự kiến. Ví dụ, thử nghiệm di truyền có thể đưa ra giả thuyết hệ nhà máy, tiếp theo sẽ triển lãm một tập hợp màu. Bằng cách so sánh kết quả quan sát với những người dự kiến, bạn có thể quyết định xem giả thuyết gốc của bạn là hợp lệ.

Cú pháp

CHIDIST (x,degrees_freedom)

X    là giá trị mà bạn muốn đánh giá phân bố.

Degrees_freedom    là số bậc tự do.

Chú thích

  • Nếu đối số không phải dạng số, CHIDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu x âm, CHIDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu degrees_freedom không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu degrees_freedom < 1 hoặc degrees_freedom ≥ 10 ^ 10, CHIDIST trả về #NUM! giá trị lỗi.

  • CHIDIST được tính bằng CHIDIST = P(X>x), trong đó X là biến ngẫu nhiên γ2.

Ví dụ

X

Degrees_freedom

Công thức

Mô tả (Kết quả)

18,307

10

=CHIDIST([X],[Degrees_freedom])

Xác suất một đầu của phân bố khi bình phương, cho các đối số đã xác định (0.050001)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×