CEILING (Hàm CEILING)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về số được làm tròn lên, xa số không, đến bội số có nghĩa gần nhất. Ví dụ, nếu bạn muốn tránh dùng đồng penny trong giá và sản phẩm của bạn có giá là $4.42, hãy dùng công thức =CEILING(4.42,0.05) để làm tròn lên đến đồng nickel gần nhất.

Cú pháp

CEILING (số,số có nghĩa)

Số    là giá trị bạn muốn làm tròn.

Số có nghĩa    là bội số với mà bạn muốn làm tròn.

Chú thích

  • Nếu đối số không phải dạng số, CEILING trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Bất chấp dấu của số, giá trị được làm tròn lên khi được điều chỉnh ra xa số không. Nếu số là bội số chính xác của mức quan trọng thì không làm tròn.

  • Nếu số và số có nghĩa khác dấu, CEILING sẽ trả về #NUM! giá trị lỗi.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=CEILING(2.5, 1)

Làm tròn 2,5 lên đến bội số gần nhất của 1 (3)

=CEILING(-2.5, -2)

Làm tròn -2,5 lên đến bội số gần nhất của -2 (-4)

=CEILING(-2.5, 2)

Trả về lỗi, vì -2,5 và 2 trái dấu (#NUM!)

=CEILING(1.5, 0.1)

Làm tròn 1,5 lên đến bội số gần nhất của 0,1 (1,5)

=CEILING(0.234, 0.01)

Làm tròn 0,234 lên đến bội số gần nhất của 0,01 (0,24)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×