Cột được Tính toán trong PowerPivot

Với cột được tính toán, bạn có thể thêm dữ liệu mới bảng vào mô hình dữ liệu Power Pivot. Tuy nhiên, thay vì dán hoặc nhập giá trị vào cột, bạn tạo công thức Biểu thức Phân tích Dữ liệu (DAX) giúp xác định giá trị cột. Ví dụ, bạn muốn thêm giá trị lãi trên doanh thu vào từng hàng trong bảng factSales. Bằng cách thêm một cột được tính toán mới, và bằng cách sử dụng công thức =[SalesAmount]-[TotalCost]–[ReturnAmount], các giá trị sẽ được tính toán bằng cách lấy các giá trị trong từng hàng của cột TotalCost trừ đi các giá trị trong từng hàng của cột TotalCost và ReturnAmount. Sau đó, bạn có thể sử dụng cột Profit trong báo cáo PivotTable, PivotChart hoặc Power View như bất kỳ cột dữ liệu nào khác.

Cột được tính toán trong Power Pivot

Ghi chú   Mặc dù các cột được tính toán và trường được tính toán đều tương tự như nhau ở khía cạnh cả hai đều dựa trên công thức, nhưng chúng khác nhau về cách thức sử dụng. Các trường được tính toán thường được sử dụng nhất trong vùng Giá trị của PivotTable hoặc PivotChart. Cột được tính toán sẽ được sử dụng khi bạn muốn đặt kết quả đã tính toán vào một vùng khác trong PivotTable (chẳng hạn như cột hoặc trường trong PivotTable, hoặc vào một trục trong PivotChart). Để biết thêm thông tin về trường được tính toán, hãy xem Trường được Tính toán trong Power Pivot.

Tìm hiểu về Cột được Tính toán

Các công thức trong cột được tính toán rất giống như những công thức bạn tạo trong Excel. Tuy nhiên, không giống như trong Excel, bạn không thể tạo các công thức khác nhau cho các hàng khác nhau trong một bảng; thay vào đó, công thức DAX được tự động áp dụng cho toàn bộ cột.

Khi một cột chứa một công thức, giá trị được tính cho từng hàng. Các kết quả được tính cho cột ngay khi bạn nhập công thức. Sau đó, các giá trị cột được tính lại nếu cần thiết, chẳng hạn như khi dữ liệu cơ bản được làm mới.

Bạn có thể tạo các cột được tính toán dựa trên các trường được tính toán và các cột được tính toán khác. Ví dụ, bạn có thể tạo một cột được tính toán để trích xuất một con số từ một chuỗi văn bản, rồi sử dụng con số đó trong một cột được tính toán khác.

Đầu Trang

Ví dụ

Cột được tính toán có thể dựa trên dữ liệu bạn đã thêm vào một bảng hiện có. Ví dụ, bạn có thể chọn để móc nối các giá trị, thêm, trích xuất các chuỗi con hoặc so sánh các giá trị trong các trường khác. Để thêm một cột được tính toán, trước đó bạn đã phải thêm ít nhất một bảng vào Power Pivot.

Hãy cùng xem những công thức sau đây;

= EOMONTH( [ StartDate ],0])

Sử dụng dữ liệu mẫu về Contoso trên đây, công thức này trích xuất tháng từ cột StartDate trong bảng Promotion. Sau đó nó tính toán giá trị cuối tháng cho mỗi hàng trong bảng Promotion. Tham số thứ hai xác định số tháng trước hoặc sau tháng trong StartDate; trong trường hợp này, 0 có nghĩa là cùng tháng đó. Ví dụ, nếu giá trị trong cột StartDate là 1/6/2001, thì giá trị trong cột được tính toán sẽ là 30/6/2001.

Để biết thêm thông tin về ví dụ mẫu Contoso, hãy xem Lấy dữ liệu mẫu cho bài hướng dẫn về Mô hình Dữ liệu và DAX.

Đầu Trang

Đặt tên cho Cột được Tính toán

Theo mặc định, cột tính mới được thêm vào bên phải các cột khác và cột được tự động gán tên mặc định là CalculatedColumn1, CalculatedColumn2, v.v. Bạn có thể sắp xếp lại và đổi tên các cột sau khi chúng được tạo. Tuy nhiên, có một số giới hạn về thay đổi đối với cột tính:

  • Mỗi tên cột phải là duy nhất trong một bảng.

  • Tránh các tên đã được sử dụng cho các trường tính trong cùng một sổ làm việc. Mặc dù trường tính và cột tính có thể có cùng tên, bạn có thể dễ dàng gặp lỗi tính toán nếu các tên không phải là duy nhất. Để tránh vô tình gọi trường tính, bạn nên luôn sử dụng tham chiếu cột đủ điều kiện khi tham chiếu tới một cột.

  • Khi đổi tên cột tính, bạn phải cập nhật mọi công thức phụ thuộc vào cột hiện có. Trừ khi bạn đang ở chế độ cập nhật thủ công, quá trình cập nhật kết quả của công thức diễn ra tự động. Tuy nhiên, tác vụ này có thể mất một khoảng thời gian.

  • Có một số ký tự không dùng được trong tên cột hoặc trong tên của các đối tượng khác trong Power Pivot. Để biết thêm thông tin, hãy xem "Các yêu cầu về Đặt tên" trong Đặc tả Cú pháp DAX dành cho Power Pivot.

Để đổi tên hoặc sửa một cột đã tính toán hiện có

  1. Trong cửa sổ Power Pivot, bấm chuột phải vào đầu đề của cột được tính toán mà bạn muốn đổi tên, rồi bấm Đổi tên Cột.

  1. Nhập tên mới rồi nhấn ENTER để chấp nhận tên mới đó.

Đầu Trang

Thay đổi Loại Dữ liệu

Bạn có thể thay đổi kiểu dữ liệu của cột đã tính toán cũng giống như cách bạn có thể thay đổi kiểu dữ liệu cho cột không được tính toán. Bạn không thể thực hiện những thay đổi sau đây về kiểu dữ liệu: từ văn bản sang thập phân, từ văn bản sang số nguyên, từ văn bản sang tiền tệ và từ văn bản sang ngày tháng. Bạn có thể thay đổi từ văn bản sang Boolean.

Đầu Trang

Hiệu suất Cột Tính

Công thức cho cột tính có thể cần nhiều tài nguyên hơn công thức dùng cho trường tính. Một lý do là kết quả của cột tính luôn được tính cho từng hàng trong bảng, trong khi đó trường tính chỉ được tính cho các ô được sử dụng trong PivotTable hoặc PivotChart.

Ví dụ: một bảng có một triệu hàng sẽ luôn có cột tính có một triệu kết quả và tạo ra hiệu ứng tương ứng với hiệu suất. Tuy nhiên, nói chung PivotTable lọc dữ liệu bằng cách áp dụng tiêu đề hàng và cột; do vậy, trường tính chỉ được tính cho tập dữ liệu con cho từng ô trong PivotTable.

Một công thức có các phụ thuộc vào các đối tượng được tham chiếu trong công thức, chẳng hạn như các cột hoặc các biểu thức khác đánh giá giá trị. Ví dụ: không thể đánh giá một cột tính dựa trên một cột khác hoặc một phép tính chứa một biểu thức có một tham chiếu cột cho đến khi cột kia được đánh giá. Theo mặc định, làm mới tự động được bật; do vậy tất cả phụ thuộc như vậy có thể ảnh hưởng đến hiệu suất khi các giá trị được cập nhật và các công thức được làm mới.

Để tránh các vấn đề về hiệu suất khi bạn tạo cột tính, hãy tuân theo các nguyên tắc sau:

  • Thay vì tạo một công thức chứa nhiều phụ thuộc phức tạp, hãy tạo các công thức theo từng bước mà có lưu kết quả vào cột để bạn có thể xác thực kết quả và đánh giá hiệu suất.

  • Việc sửa đổi dữ liệu thường yêu cầu tính lại cột tính. Bạn có thể ngăn điều này xảy ra bằng cách đặt chế độ tính lại về thủ công; tuy nhiên, nếu bất kỳ giá trị nào trong cột tính không đúng, cột sẽ bị làm mờ đi cho đến khi bạn làm mới và tính lại dữ liệu.

  • Nếu bạn thay đổi hoặc xoá mối quan hệ giữa các bảng, các công thức sử dụng cột trong các bảng đó sẽ trở nên không hợp lệ.

  • Nếu bạn tạo một công thức chứa phụ thuộc tham chiếu vòng hoặc tự tham chiếu thì sẽ xảy ra lỗi.

Tác vụ

Các bài viết sau đây có thông tin bổ sung về cách làm việc với cột tính.

Tạo Cột Tính

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Excel 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ