Cập nhật mục lục

Để cập nhật mục lục mà Word đã tự động tạo từ kiểu đầu đề, hãy bấm Tham khảo > Cập nhật Bảng.

Bạn có thể chọn Chỉ cập nhật số trang hoặc Cập nhật toàn bộ bảng nếu bạn muốn cập nhật số trang và văn bản. Để biết cách tạo mục lục, hãy xem Tạo mục lục.

Áp dụng Cho: Word 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ