Các vấn đề đã biết về Office 365

Danh sách sau đây chứa các thông tin quan trọng về Microsoft Office 365.

Để biết thông tin về cấp phép, vui lòng tham khảo Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối được cung cấp.

Những sản phẩm nào có vấn đề?

Office 365 Home

Cổng thông tin Office 365

Exchange Online

Lync Online

Project Online và Project Pro cho Office 365

SharePoint Online

Visio Pro cho Office 365

Power BI cho Office 365

OneDrive for Business SKU độc lập

Office 365 Home

Đối với các vấn đề có liên quan, hãy xem phần Các vấn đề đã biết về Office.

Trong Internet Explorer 8, bạn sẽ thấy cảnh báo bảo mật khi cài đặt Office 365 Home

Khi cài đặt Office 365 Home trên trang Tài khoản của Tôi, nếu bạn đang dùng Windows Internet Explorer 8, bạn sẽ thấy cảnh báo bảo mật:

Để giúp bảo vệ tính bảo mật của bạn, Internet Explorer đã chặn không cho trang này tải tệp xuống máy tính của bạn. Bấm vào đây để biết các tùy chọn...

Giải pháp thay thế    Để tiến hành tải xuống, bạn sẽ phải bấm Đồng ý để tải các tệp xuống. Thao tác này sẽ tải lại trang Tài khoản của Tôi và bạn sẽ phải bấm nút Cài đặt lần nữa.

Office Công cụ ghi nhật ký từ xa không thể chuyển các ngôn ngữ hiển thị nếu gói ngôn ngữ được cài đặt cùng với Office 365 ProPlus

Khi bạn cài đặt Gói Ngôn ngữ Duy nhất của Office trên Bản xem trước Office 365 ProPlus, công cụ Ghi nhật ký từ xa của Office và Bảng điều khiển Ghi nhật ký từ xa (Bắt đầu> Microsoft Office 2013 > Công cụ Office 2013) không thể chuyển ngôn ngữ hiển thị ngay cả khi bạn đã đổi thiết đặt trong Tùy chọn Ngôn ngữ Office (Bắt đầu > Microsoft Office 2013 > Công cụ Office 2013). Trong trường hợp này, menu ribbon sẽ chuyển thành ngôn ngữ bạn đã chọn nhưng nội dung của công cụ sẽ giữ lại ngôn ngữ của Bản xem trước Office 365 ProPlus.

Vấn đề này chỉ xảy ra khi kết hợp giữa một gói ngôn ngữ và việc cài đặt Bản xem trước Office 365 ProPlus và không xảy ra đối với Office Professional.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế cho vấn đề này.

Việc đăng ký Office 365 Home có thể không thành công khi Mạng Windows Live không khả dụng

Khi đăng ký Office 365 Home, có thể trang tài khoản Microsoft (Windows Live) sẽ không hiển thị hộp tên người dùng và mật khẩu. Thay vào đó, trang này sẽ hiển thị thông báo lỗi màu đỏ: “Mạng Windows Live không khả dụng.”

Giải pháp thay thế   Để tránh vấn đề này, hãy đăng xuất khỏi bất kỳ trang web nào dùng tài khoản Microsoft (Windows Live)—ví dụ, www.live.com hay www.hotmail.com—bằng cách dẫn hướng tới site đó rồi chọn Đăng Xuất. Khi bạn đã đăng xuất khỏi Windows Live, hãy thử đăng ký Office 365 Home lần nữa.

Đầu Trang

Office 365 cổng thông tin

Việc loại bỏ giấy phép người dùng dành cho Exchange Online có thể loại bỏ cả danh sách Liên hệ Lync Online

Nếu người dùng có giấy phép cho cả Exchange Online và Lync Online và người quản trị loại bỏ giấy phép Exchange Online, danh sách Liên hệ Lync Online của người dùng có thể bị xóa bỏ. Nếu người quản trị khôi phục giấy phép Exchange Online trong vòng 30 ngày thì Danh sách liên hệ cũng sẽ được khôi phục.

Giải pháp thay thế   Cách tốt nhất để giúp người dùng không bị mất danh sách Liên hệ Lync Online của họ là không loại bỏ giấy phép Exchange Online của họ khi người dùng cũng có Lync Online.

Đầu Trang

Exchange Online

Đối với các vấn đề có liên quan, hãy xem phần Office Online hoặc Các vấn đề đã biết về Office.

Cần cấu hình URL chia sẻ chính để bật RMS Online trong Exchange Online

Chỉ áp dụng cho Office 365 Enterprise và Office 365 Midsize Business

RMS Online, Dịch vụ Quản lý Quyền (Rights Management Service - RMS) được cung cấp cùng với Exchange Online 2013, cho phép bạn dùng các dịch vụ quản lý quyền chẳng hạn như bật tính năng mã hóa và bảo vệ email và thư thoại từ đám mây. Bạn có thể bật RMS Online từ Bảng điều khiển Exchange Management nhưng trước tiên bạn phải cấu hình URL chia sẻ chính trong RMS Online. Chúng tôi đang làm việc để khắc phục vấn đề này trong phiên bản sắp tới.

Giải pháp thay thế    Để cấu hình URL chia sẻ chính trong RMS Online, hãy thực hiện các thao tác sau.

 1. Kết nối với người thuê Exchange Online bằng cách dùng Windows PowerShell. Nếu bạn ở:

  • Bắc Mỹ, hãy chạy lệnh sau đây để đặt URL chia sẻ chính:

   • Set-IRMConfiguration -RMSOnlineKeySharingLocation https://sp-rms.na.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc

  • Liên minh châu Âu, hãy chạy lệnh sau đây để đặt URL chia sẻ chính:

   • Set-IRMConfiguration -RMSOnlineKeySharingLocation https://sp-rms.eu.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc

  • Khu vực châu Á Thái Bình Dương, hãy chạy lệnh sau đây để đặt URL chia sẻ chính:

   • Set-IRMConfiguration -RMSOnlineKeySharingLocation https://sp-rms.ap.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc

 2. Kiểm tra cấu hình bằng cách chạy lệnh sau đây:

Cần cập nhật khi kết nối Outlook 2007 hoặc Outlook 2010 với Exchange Online

Bạn sẽ cần chạy Windows Update để cài đặt cập nhật sau nhằm kết nối Outlook 2007 hoặc Outlook 2010 với Exchange Online:

Khi dùng Dịch vụ Exchange Web, có thể thao tác GetConversationItems sẽ không hoạt động chính xác trong một số trường hợp nhất định

Thao tác GetConversationItems trong Dịch vụ Exchange Web không hoạt động chính xác trong các trường hợp sau:

 • BaseShape được đặt thành IdOnly hoặc AllProperties mà không có bất kỳ thuộc tính bổ sung nào. Nếu điều này xảy ra, lỗi máy chủ nội bộ sẽ được trả về lỗi giao thức truy cập đối tượng đơn giản (simple object access protocol - SOAP).

 • BaseShape được đặt thành FirstClassProperties và các thuộc tính bổ sung được thêm vào. Nếu điều này xảy ra, máy chủ sẽ cố trả về phản hồi không qua được khâu xác nhận tính hợp lệ của sơ đồ.

Giải pháp thay thế   Để tránh vấn đề này, hãy dùng IdOnly BaseShape và xác định một hoặc nhiều thuộc tính bổ sung để trả về phản hồi.

Không thể quản lý thư mục công cộng trong Trung tâm Quản trị Exchange

Bạn có thể tạo và quản lý các hộp thư của thư mục công cộng từ Trung tâm Quản trị Exchange nhưng bạn không thể quản lý bản thân các thư mục công cộng. Quản lý thư mục công cộng bao gồm tạo, truy xuất, cập nhật và xóa thư mục công cộng và sửa đổi quyền trên các thư mục công cộng.

Giải pháp thay thế   Để quản lý bản thân các thư mục công cộng, hãy dùng Microsoft Outlook.

Không thể thêm quy tắc vào chính sách chống mất cắp dữ liệu có tên chứa các ký tự không phải là chữ cái-số.

Khi chính sách chống mất cắp dữ liệu (data loss prevention - DLP) được tạo ra với tên chứa các ký tự không phải là chữ cái-số thì bạn không thể thêm quy tắc bổ sung vào chính sách đó. Khi bạn cố gắng lưu chính sách sau khi đã thêm quy tắc mới, bạn sẽ nhận được lỗi "Không thể tìm thấy chính sách DLP với tên sau: <Tên chính sách DLP>.”

Giải pháp thay thế   Để tránh vấn đề này, hãy thực hiện các thao tác sau đây:

 1. Loại bỏ tất cả ký tự không phải là chữ cái-số khỏi tên chính sách DLP và lưu chính sách. Các ký tự hợp lệ bao gồm A-Z, a-z, 0-9. Tên chính sách DLP không thể chứa khoảng trống.

 2. Mở chính sách rồi thêm quy tắc mới.

Đầu Trang

Lync Online

Đối với các vấn đề có liên quan, hãy xem phần Các vấn đề đã biết về Lync 2013.

Tên miền được phép sẽ không được lưu sau khi chuyển đổi các thiết đặt truy nhập bên ngoài trong Trung tâm Quản trị Lync

Sau khi thay đổi thiết đặt Truy nhập Bên ngoài trong Trung tâm Quản trị Lync từ Chỉ bật với các tên miền được cho phép thành Bật ngoại trừ các tên miền bị chặn, danh sách các tên miền được phép sẽ biến mất và không thể truy xuất nếu các thiết đặt Truy nhập Bên ngoài được thay đổi trở lại tình trạng gốc.

Giải pháp thay thế   Không có giải pháp thay thế nào tại thời điểm này.

Trình quản lý Hỏi đáp không khả dụng trong Lync Online

Khi một người dùng Lync Online trong Office 365 tìm cách bắt đầuTrình quản lý Hỏi đáp trong Microsoft Lync 2013, người dùng nhận được thông báo lỗi sau đây:

Một số tính năng trình bày không sẵn sàng do có vấn đề về kết nối máy chủ.

Bạn cũng có thể thấy thông tin này trong bài viết KB này.

Giải pháp thay thế   Không có giải pháp thay thế nào tại thời điểm này.

Tránh phải trả cước sử dụng ACP bổ sung bằng cách kết thúc cuộc họp Lync Online đúng cách

Người tổ chức cuộc họp không kết thúc và thoát một cuộc họp đúng cách có thể đối mặt với việc bị tính phí trả thêm từ nhà cung cấp dịch vụ hội thảo âm thanh của họ (ACP) do đã quay số vào những người dùng còn lại trên cầu nối hội thảo trong một khoảng thời gian kéo dài.

Giải pháp thay thế    Người tổ chức cuộc họp phải kết thúc và thoát từng cuộc họp đúng cách. Hãy xem các bài viết này để biết cách thực hành tốt nhất:

Nếu bạn đang dùng Lync Phone Edition được tích hợp với Lync trên máy tính và đang thực hiện cuộc gọi với người nào đó bằng Lync Mobile, bạn sẽ không thể thêm một người khác vào cuộc gọi

Bạn không thể thêm một người khác vào cuộc gọi nếu bạn đang dùng Lync Phone Edition được tích hợp với Lync trên máy tính và bạn đang nói chuyện với người nào đó bằng Lync Mobile.

Giải pháp thay thế   Không có giải pháp thay thế cho vấn đề này.

Vô tình gửi biểu tượng cảm xúc bằng tiếng Phần Lan

Khách hàng người Phần Lan có thể vô tình gửi biểu tượng cảm xúc trong tin nhắn tức thời vì dùng các từ đứng sau, chẳng hạn như các từ dưới đây, khớp với lối tắt cho các biểu tượng cảm xúc:

 • :s

 • :o

 • :d

 • :p

Những biểu tượng cảm xúc ngẫu nhiên này có thể vô tình khiến người nhận khó chịu.

Giải pháp thay thế    Khách hàng người Phần Lan có thể tắt hiển thị biểu tượng cảm xúc bằng cách bỏ chọn Hiện biểu tượng cảm xúc trong tin nhắc tức thời trong Tùy chọn > Chung.

Chia sẻ PowerPoint: Bản chiếu không xuất hiện hoặc xuất hiện với màu đen

Khi bạn dùng Chia sẻ PowerPoint, các bản chiếu không xuất hiện hoặc xuất hiện với màu đen.

Giải pháp thay thế   Nếu thiết đặt bảo mật Internet Explorer được đặt ở mức cao, tính năng Chia sẻ PowerPoint của Lync sẽ không hoạt động. Để dùng tính năng này, hãy giảm thiết đặt bảo mật của Internet Explorer và/hoặc tắt những tính năng như Cấu hình Bảo mật Nâng cao của Internet Explorer.

Tên đối tượng bắt đầu bằng các ký tự yếu có thể xuất hiện theo thứ tự sai trong Trung tâm Quản trị Lync

Trong ngôn ngữ viết từ phải sang trái, tên đối tượng được nhập bởi người dùng (chẳng hạn như tên người dùng, địa chỉ email, tên tệp v.v.) có thể được hiển thị theo thứ tự đọc sai nếu những tên này bắt đầu bằng ký tự "yếu". Trong ngữ cảnh này, ký tự yếu là các ký tự mà ứng dụng không thể dễ dàng biết là liệt kê theo thứ tự từ phải sang trái hay từ trái sang phải. Các ký tự thuộc loại ký tự yếu này là số, dấu câu và khoảng trống.

Ví dụ: 001@contoso.com có thể được hiển thị là contoso.com@001 trong cột Tên người dùng của trang Người dùng.

Giải pháp thay thế   Sử dụng tên đối tượng không bắt đầu bằng dấu câu hoặc khoảng trống.

Sau khi tải một ảnh mới của bản thân lên Lync, những người khác sẽ nhìn thấy ảnh mới nhưng bạn vẫn nhìn thấy ảnh cũ

Khi bạn cố gắng thay thế ảnh của mình trong Lync, ảnh gốc sẽ vẫn hiện ra với bạn mặc dù những người khác sẽ nhìn thấy ảnh mới. Điều này là do tải Ảnh rõ nét cao xuống từ Exchange không sẵn dùng trong Lync Online.

Giải pháp thay thế   Không có giải pháp thay thế nào tại thời điểm này.

UI trống hay sự cố trình điều khiển video

Bạn có thể thấy UI trống hoặc UI biến mất khi di chuột qua trong các chương trình Office. Hoặc trình điều khiển video của bạn có thể gặp sự cố hoặc bị treo.

Giải pháp thay thế   Hãy thử cập nhật trình điều khiển thẻ video của bạn hoặc bấm Tệp > Tùy chọn > Nâng cao > Hiển thị, rồi chọn hộp Tắt tăng tốc Phần cứng Video.

Đầu Trang

Project Online và Project Pro cho Office 365

Đối với các vấn đề có liên quan, hãy xem phần Các vấn đề đã biết về Project Server 2013.

Không thể xem báo cáo tùy chỉnh có từ trước trong Project Pro cho Office 365

Nếu bạn đã tạo báo cáo tùy chỉnh cho Project Pro cho Office 365, bạn sẽ không thể xem những báo cáo này trong Project Pro cho Office 365 do định dạng tệp cho báo cáo tùy chỉnh đã thay đổi.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế cho vấn đề này.

Dòng công việc sẽ không cập nhật các trường Project Online nếu dự án không được kiểm nhập trong

Để dòng công việc ghi dữ liệu trở lại các trường Project Online, dự án phải được kiểm nhập. Nếu không, hoạt động Đặt trường này trong dự án ở giá trị này sẽ ngừng quá trình thực hiện của dòng công việc và chờ dự án được kiểm nhập. Nếu trình thiết kế dòng công việc không cho biết việc kiểm nhập là bắt buộc dưới dạng một thông báo Trạng thái Dòng công việc, người dùng sẽ không chắc mình phải làm gì để tiếp tục.

Giải pháp thay thế    Vấn đề này có thể được xử lý theo một số cách:

 • Gắn cờ cho giai đoạn (trong định nghĩa giai đoạn) dưới dạng Yêu cầu Kiểm nhập. Khi người dùng bấm Gửi, dự án sẽ được kiểm nhập tạm thời để có thể thực hiện cập nhật. Sau đó dự án sẽ được kiểm xuất lại cho người dùng và dòng công việc sẽ tiếp tục.

 • Đặt thông báo trạng thái dòng công việc cho thấy dự án cần được kiểm nhập và rồi dùng hoạt động Đợi Sự kiện: Khi dự án được kiểm nhập.

Báo cáo mới trong Project Pro cho Office 365 yêu cầu bạn cập nhật tệp global.mpt

Nếu bạn di chuyển tới hộp thoại Menu Báo cáo trong Project Pro cho Office 365 (Dự án > Báo cáo > Thêm Báo cáo) bạn sẽ không thể thấy các báo cáo và thể loại mới.

Giải pháp thay thế    Để xem báo cáo mới, bạn cần cập nhật tệp global.mpt:

 1. Đóng Project Pro cho Office 365.

 2. Xóa tệp global.mpt.

Ghi chú    Bạn có thể tìm thấy tệp global.mpt tại C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\MS Project\15\1033.

 1. Bắt đầu Project Pro cho Office 365.

 2. Dẫn hướng tới báo cáo và xác nhận rằng bây giờ bạn có thể thấy báo cáo mới.

Ribbon Kế hoạch Tài Nguyên bị tắt trong Project Pro cho Office 365

Tắt điều khiển ribbon trên trang kế hoạch tài nguyên đối với Project Pro cho Office 365 khi trang đang tải. Trong Internet Explorer 8, có một lỗi mã lệnh và không thể bật điều khiển ribbon.

Giải pháp thay thế    Chúng tôi khuyên bạn nên dùng Internet Explorer 9 hoặc Chrome để thay thế. Trên Internet Explorer 9 hoặc Chrome, hãy bấm vào vùng lưới để bật ribbon Kế hoạch Tài nguyên.

Phương pháp VBA SynchronizeWithSiteEx không hoạt động

Phương pháp mới của Visual Basic for Applications, SynchronizeWithSiteEx, không hoạt động đối với Office hoặc đối với Office 365.

Giải pháp thay thế    Thay vào đó, hãy dùng phương pháp VBA SynchronizeWithSite.

Đối với bản phát hành này, chỉ có thể xem báo cáo trực quan bằng tiếng Anh

Nếu bạn chọn báo cáo trực quan bằng ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh trong Project Professional hoặc Project Pro cho Office 365, bạn sẽ gặp phải lỗi "Đã xuất hiện một lỗi không xác định" và bạn không thể xem được báo cáo. Có một vấn đề đã biết ngăn cản việc xem báo cáo trực quan bằng ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế đối với vấn đề này.

UI chuyển tiếp cấp dòng công việc có thể làm mới trước khi cấp dòng công việc được nhập

Khi làm việc với dòng công việc nhiều cấp trong Project Online, khi bạn chuyển từ cấp dòng công việc này sang cấp khác, trang có thể làm mới trước khi dòng công việc chuyển tiếp xong. UI sẽ xuất hiện để cho biết rằng bạn vẫn đang ở trong cấp dòng công việc trước.

Giải pháp thay thế    Làm mới trang để hiển thị thông tin giai đoạn đúng.

Báo cáo Excel xuất hiện bằng tiếng Anh cho các phiên bản tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật

Nếu bạn cài đặt phiên bản tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Nhật của Project Server hoặc Project Online, các báo cáo Tổng quan Dự án, Tổng quan Tài nguyên, Bảng điều khiển Tổng quan Dự án Excel sẽ xuất hiện bằng tiếng Anh thay vì ngôn ngữ bạn đã chọn.

Giải pháp thay thế   Để xem những báo cáo này bằng ngôn ngữ bạn đã chọn, bạn sẽ phải tạo lại báo cáo OData Excel bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Nhật.

Không thể làm mới báo cáo Excel bằng kết nối OData trong Excel Services

Trong cả Project Server và Project Online, khi một tệp Excel được chọn và hiển thị trong trình duyệt dùng Excel Services, nếu một tệp Excel có kết nối với nguồn cấp Project OData, người dùng có thể cố làm mới các kết nối dữ liệu nhưng sẽ không thành công.

Giải pháp thay thế   Để làm mới dữ liệu, hãy mở tệp trong Excel 2013, làm mới dữ liệu rồi lưu tệp trở lại thư viện tài liệu SharePoint chứa tệp đó. Lần tới khi xem báo cáo bằng Excel Services, báo cáo sẽ có dữ liệu mới nhất.

Bạn có thể gặp thông báo lỗi khi làm mới báo cáo Excel bằng OData

Khi bạn lập báo cáo Excel dùng kết nối OData với Project Server hoặc Project Online, đôi khi bạn có thể thấy thông báo này khi cố gắng làm mới báo cáo:

Yêu cầu bị hủy bỏ: Không thể tạo kênh bảo mật SSL/TLS.

Đôi khi bạn có thể gặp lỗi này do các vấn đề liên quan tới phản hồi của máy chủ.

Giải pháp thay thế   Thông thường thì lần thử thứ hai hoặc thứ ba sẽ làm mới báo cáo Excel thành công.

Tên địa chỉ URL của Project Web App không thể có khoảng trống

Khi cung cấp Project Web App, nếu URL Project Web App (bao gồm cả trang mẹ) có khoảng trống, bạn sẽ không thể tương tác với dự án hoặc tài nguyên hoặc các trường tùy chỉnh.

Giải pháp thay thế   Khi cung cấp Project Web App hoặc tuyển tập site cho Project Web App, hãy đảm bảo rằng không có khoảng trống trong URL.

Bạn sẽ gặp thông báo lỗi trong lần làm mới đầu tiên các báo cáo máy chủ được kết nối với OData

Khi bạn cố làm mới bất kỳ báo cáo nào trong ba báo cáo máy chủ được kết nối với OData, một thông báo lỗi sẽ hiển thị khi bạn cố gắng tạo kết nối đầu tiên:

Yêu cầu bị hủy bỏ: Không thể tạo kênh bảo mật SSL/TLS.

Ví dụ, "Tổng quan Dự án" có năm kết nối sổ làm việc và lỗi liên quan tới kết nối Nhiệm vụ luôn hiển thị.

Giải pháp thay thế   Loại bỏ thông báo lỗi và làm mới lần thứ hai. Lần làm mới thứ hai sẽ hoàn tất thành công mà không có lỗi.

Đầu Trang

SharePoint Online

Đối với các vấn đề có liên quan, hãy xem phần Các vấn đề đã biết về SharePoint Server 2013 hoặc Các vấn đề đã biết về SharePoint Foundation 2013.

Chuyển sang thể loại các vấn đề đã biết về SharePoint Online:

Ứng dụng

Không thể kéo điều khiển SharePoint từ Visual Studio Toolbox sang trình soạn thảo trang nếu SharePoint Server không được cài đặt trên cùng một máy

Nếu SharePoint Server không được cài đặt trên máy của bạn thì khi bạn phát triển trang web trong dự án ứng dụng SharePoint, bạn sẽ không thể kéo và thả điều khiển SharePoint từ Visual Studio Toolbox sang trình soạn thảo trang web.

Giải pháp thay thế   Không có giải pháp thay thế cho vấn đề này. Tuy nhiên, khách hàng có thể dùng hỗ trợ IntelliSense trong trình soạn thảo trang để dùng những điều khiển này.

Việc gỡ lỗi dòng công việc trong ứng dụng dành cho SharePoint cần các bước bổ sung để di chuyển từ một điểm dừng hoạt động này sang điểm dừng hoạt động tiếp theo

Việc gỡ lỗi dòng công việc trong ứng dụng dành cho SharePoint yêu cầu bạn phải nhấn liên tục F10 hoặc F11 để di chuyển từ một điểm dừng hoạt động này sang điểm dừng hoạt động tiếp theo. Điều này là vì hệ thống di chuyển một cách không cần thiết vào một Hoạt động và dừng tại biểu thức của nó trước khi tới Hoạt động tiếp theo.

Giải pháp thay thế   Không có giải pháp thay thế cho vấn đề này. Nhấn liên tục F10 hoặc F11 cho đến khi tới được điểm dừng Hoạt động tiếp theo.

Đôi khi người dùng không thể truy nhập Hộp thư của Trang trên trang SharePoint gốc

Khi bạn cố truy nhập ứng dụng Hộp thư của Trang trên trang gốc của bạn trong SharePoint, bạn có thể gặp thông báo lỗi “Truy nhập bị Từ chối" hoặc chỉ là một trang trống. Thường thì đây là vì nhóm Người sở hữu và Thành viên mặc định của trang không bao gồm bất kỳ người dùng cá nhân nào và Hộp thư của Trang chỉ cho phép truy nhập đối với người dùng được liệt kê riêng lẻ trong các nhóm này. Vấn đề này còn có thể xảy ra trên những trang phụ thừa kế quyền từ trang gốc trên tuyển tập trang.

Giải pháp thay thế   Cách tốt nhất để tránh vấn đề này là phải cài đặt ứng dụng Hộp thư của Trang trên trang không thừa kế quyền từ trang gốc trong tuyển tập trang của bạn. Bạn có thể tạo trang với quyền duy nhất bằng cách chuyển tới tab Trang và bấm vào Trang mới.

Bạn cũng có thể tránh vấn đề này trên trang thừa kế quyền, nhưng chỉ khi bạn chưa tạo hộp thư của trang cho trang đó. Bạn sẽ cần thêm người dùng vào nhóm Người sở hữu và Thành viên trên trang gốc trong tuyển tập trang đó. Để thực hiện điều này, hãy chuyển tới trang gốc, rồi dẫn hướng tới Thiết đặt Trang (bằng cách bấm vào biểu tượng hình bánh răng ở phía trên bên phải trong trang SharePoint của bạn), sau đó bấm Người và Nhóm. Khi đã trên trang đó, hãy thêm bạn và người dùng liên quan vào nhóm Người sở hữu hoặc Thành viên một cách riêng lẻ bằng cách bấm Mới rồi Thêm người dùng vào nhóm này. Hãy lưu ý, việc truy nhập vào Hộp thư của Trang sẽ bị giới hạn đối với người dùng được liệt kê riêng lẻ trong nhóm Người sở hữu hoặc Thành viên trên trang của bạn. Nhóm bảo mật hoặc danh sách phân phối không được Hộp thư của Trang hỗ trợ.

Cộng tác

Một Phần Web Dạng xem Danh sách cho một danh sách Nhiệm vụ không lọc các giá trị cho một phần web đã kết nối

Bạn cấu hình một cột tra cứu dành cho danh sách nhiệm vụ SharePoint Online để truy xuất dữ liệu từ một danh sách tùy chỉnh chứa giá trị và sau đó tạo ra một Phần Web Dạng xem Danh sách cho hai danh sách trên một trang. Bạn cấu hình một kết nối giữa hai phần web, rồi cấu hình danh sách nhiệm vụ thành Lấy Giá trị Lọc Từ và xác định danh sách tùy chỉnh. Khi bạn thử lọc các giá trị trong danh sách, các kết quả không lọc như mong đợi.

Giải pháp thay thế    Bật Kết xuất Máy chủ trên Phần Web Dạng xem Danh sách cho danh sách nhiệm vụ bị ảnh hưởng. Thiết đặt Kết xuất Máy chủ sẵn dùng trong phần Hỗn hợp của menu Sửa Phần Web. Về các bước cụ thể, hãy theo dõi phần giải pháp thay thế trong bài viết KB này.

Bạn nhận được thông báo lỗi khi tìm cách lưu một site SharePoint Online như một mẫu và phê duyệt nội dung cho các mục đã gửi được đặt là Có cho Bộ sưu tập Giải pháp

Sau khi bạn cấu hình thiết đặt Yêu cầu phê duyệt nội dung cho các mục đã gửi? thành Có cho một Bộ sưu tập Giải pháp của site SharePoint Online, khi bạn tìm cách lưu site dưới dạng một mẫu, bạn sẽ nhận được lỗi:

Rất tiếc đã xảy ra sự cố

Đã xảy ra lỗi không mong muốn.

Giải pháp thay thế    Thay đổi thiết đặt Yêu cầu phê duyệt nội dung cho các mục đã gửi? cho Bộ sưu tập Giải pháp thành Không, rồi lưu site dưới dạng mẫu. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin này trong bài viết KB này.

Danh sách SharePoint Online sử dụng dạng xem lịch biểu sẽ mở ra các mục trong hộp thoại biểu mẫu khi bạn thêm hoặc sửa các mục

Trên danh sách SharePoint Online đang sử dụng dạng xem lịch biểu, mà bạn đã xác định Không cho Khởi chạy biểu mẫu trong một hộp thoại trong Thiết đặt Danh sách, Thiết đặt Nâng cao. Khi bạn mở một mục từ danh sách hoặc tạo một mục mới, mục danh sách vẫn sẽ mở hộp thoại biểu mẫu.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế đối với vấn đề này. Bạn cũng có thể thấy thông tin này trong bài viết KB này.

Cột "Được gán Cho" không được sắp xếp chính xác cho danh sách Tác vụ của SharePoint Online

Khi bạn tìm cách sắp xếp cột Được gán Cho cho một danh sách SharePoint Online được dựa trên mẫu Danh sách tác vụ, cột đó sẽ không được sắp xếp một cách chính xác cho danh sách này.

Ghi chú    Trong tình huống này, thiết đặt cột Được gán ChoCho phép nhiều chọn lựa được đặt là Không.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế đối với vấn đề này. Bạn cũng có thể thấy thông tin này trong bài viết KB này.

Bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn tìm cách tạo một Nối kết Dẫn hướng Mới hoặc Lưu trang dưới dạng mẫu

Trên một tuyển tập site SharePoint Online được tạo ra bằng cách dùng mẫu Trung tâm Tìm kiếm Cơ bản, khi bạn bấm Nối kết Dẫn hướng Mới trong menu Thanh Nối kết Trên cùng hoặc cố gắng sử dụng tùy chọn Lưu trang dưới dạng mẫu trong Thiết đặt Site, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau đây:

Rất tiếc đã xảy ra sự cố.

Đã xảy ra lỗi không mong muốn.

Giải pháp thay thế    Không có cách để tránh vấn đề này. Bạn cũng có thể thấy thông tin này trong bài viết KB này.

Không có siêu kết nối đến một tệp đã được thêm vào danh sách SharePoint Online bằng cách dùng tùy chọn văn bản có định dạng Nâng cao

Trên danh sách SharePoint Online có chứa cột tùy chỉnh bằng cách dùng kiểu cột Văn bản phong phú nâng cao, khi bạn dùng nút Tải Tệp lên để thêm một tệp và chọn một danh sách khác dưới dạng Thư viện Đích, siêu kết nối đến tệp không xuất hiện khi bạn xem danh sách với kiểu cột Văn bản phong phú nâng cao.

Giải pháp thay thế    Để tránh vấn đề này, hãy duyệt tới Thư viện Đích có chứa mục danh sách để xem mục. Bạn cũng có thể thấy thông tin này trong bài viết KB này.

Bạn nhận được thông báo "Rất tiếc, đã xảy ra lỗi" khi bạn thêm một danh sách liên quan vào Phần Web Biểu mẫu trong SharePoint Online

Khi bạn tìm cách chèn một Danh sách Liên quan vào một Phần Web Biểu mẫu cho danh sách SharePoint Online là nguồn của cột tra cứu, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Rất tiếc đã xảy ra sự cố

Danh sách không tồn tại.

Trang bạn đã chọn chứa danh sách không tồn tại. Danh sách này có thể đã bị xóa bởi một người dùng khác.

Ghi chú    Trong tình huống này, danh sách nguồn của cột tra cứu tồn tại trên tuyển tập site và danh sách sử dụng nội dung từ cột tra cứu tồn tại trên site con của tuyển tập site.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế đối với vấn đề này. Bạn cũng có thể thấy thông tin này trong bài viết KB này.

Bạn không thể thay đổi thiết đặt Ngôn ngữ Mặc định cho Máy chủ lưu trữ Site của Tôi trên SharePoint Online hoặc tuyển tập site Trung tâm Tìm kiếm

Bạn không thể thay đổi thiết đặt Ngôn ngữ Mặc định cho Máy chủ lưu trữ Site của Tôi trên SharePoint Online hoặc tuyển tập site Trung tâm Tìm kiếm từ bên trong Thiết đặt Site > Thiết đặt Ngôn ngữ.

Giải pháp thay thế    Để giải quyết vấn đề này, hãy liên hệ bộ phận Hỗ trợ Microsoft Office 365. Bạn cũng có thể thấy thông tin này trong bài viết KB này.

Tin nhắn cá nhân cần phải từ 256 ký tự trở xuống khi bạn chia sẻ một tài nguyên SharePoint Online với người dùng bên ngoài

Khi bạn chia sẻ một tài nguyên SharePoint Online với người dùng bên ngoài và bạn chọn tùy chọn để Gửi thư mời qua email và bạn điền vào trường Bao gồm thông điệp cá nhân với thư mời này (Tùy chọn), bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Rất tiếc đã xảy ra sự cố

Giá trị văn bản không hợp lệ.

Một trường văn bản chứa dữ liệu không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra giá trị và thử lại.

Giải pháp thay thế       Để khắc phục vấn đề này, hãy giới hạn tin nhắn cá nhân trong thư mời từ 256 kí tự trở xuống. Bạn cũng có thể thấy thông tin này trong bài viết KB này.

Bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn tìm cách tạo site con SharePoint Online từ một mẫu site được tạo ra từ một site con

Khi bạn lưu site dưới dạng mẫu trong SharePoint Online, nếu site con bạn đã dùng để tạo mẫu có danh sách với thư mục chứa thư mục trống thì khi bạn tạo một trang bằng cách dùng mẫu đã lưu, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau đây:

Lỗi (null) “<tên mẫu>/<tên danh sách có thư mục trống>/<tên thư mục>/<tên thư mục trống>” không tìm thấy.

Ghi chú    Trong trường hợp này, các mục trong <> được dành riêng cho các tên bạn đã dùng trên site của mình.

Lỗi này xảy ra khi bạn đang sử dụng Microsoft SharePoint 2010 phiên bản trải nghiệm trên site SharePoint Online của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra nếu bạn đang sử dụng Microsoft SharePoint 2013 phiên bản trải nghiệm.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế đối với vấn đề này. Bạn cũng có thể thấy thông tin này trong bài viết KB này.

Người dùng SharePoint Online không thể yêu cầu truy nhập đến một tài nguyên

Khi người dùng SharePoint Online cố mở một tài nguyên SharePoint Online mà họ không có quyền truy nhập, họ nhận được thông báo cho biết rằng truy nhập bị từ chối và không có cách để yêu cầu truy nhập vào tài nguyên đó. Trong tình huống này, bạn đã cấu hình site thành Cho phép các yêu cầu truy nhập hoặc Cho phép các Yêu cầu Truy nhập (tùy thuộc vào phiên bản của SharePoint Online), tuy nhiên người dùng không có tùy chọn để điền vào biểu mẫu yêu cầu truy nhập.

Vấn đề này ảnh hưởng đến các trang sử dụng cả SharePoint 2010 và SharePoint 2013 phiên bản trải nghiệm.

Giải pháp thay thế   Không có giải pháp thay thế cho vấn đề này.

Thông báo lỗi xuất hiện khi xem một thể loại trong một cộng đồng dành cho site SharePoint Online được tạo ra từ mẫu

Khi bạn tạo ra thể loại trong cộng đồng cho một site con SharePoint Online được tạo ra từ một site được lưu dưới dạng mẫu và mẫu đó được tạo ra từ Trang Nhóm bằng Tính năng Trang Cộng đồng hiện hoạt hoặc mẫu Trang Cộng đồng, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây khi bạn bấm vào lát xếp cho thể loại đó:

"Không thể hoàn tất hành động này. Vui lòng thử lại."

Giải pháp thay thế    Để tránh vấn đề này, hãy tạo site từ mẫu SharePoint Online chuẩn khi bạn có kế hoạch dùng các thể loại cộng đồng. Các thể loại sẽ hoạt động chính xác trong site không được tạo ra từ một site được lưu dưới dạng mẫu. Bạn cũng có thể thấy thông tin này trong bài viết KB này.

Bạn không thể đăng ký nguồn cấp RSS từ blog của site công cộng SharePoint Online hoặc từ Outlook 2013

Khi bạn xem một Nguồn cấp RSS từ blog của site công cộng SharePoint Online, bạn sẽ thấy một số nội dung XML và tùy chọn để đăng ký với nguồn cấp không tồn tại. Nếu bạn tìm cách đăng ký với nguồn cấp trong Outlook 2013, bạn sẽ được nhắc nhập thông tin đăng nhập và không thể thêm nguồn cấp vào Outlook 2013.

Giải pháp thay thế   Không có giải pháp thay thế cho vấn đề này.

Yammer App cho SharePoint: Phần ứng dụng không kết xuất và báo lỗi iFrame trong Internet Explorer

Bởi vì cấu phần Trình quản lý Dịch vụ trong chương trình Office sẽ tự động thêm tên miền đối tượng thuê SharePoint vào vùng bảo mật của Trang được Tin cậy trong Internet Explorer bất cứ khi nào bạn mở tài liệu từ trang SharePoint, bạn sẽ gặp lỗi IFrame. Không thêm điểm cuối đăng nhập vào Trang được Tin cậy. Xác thực người dùng vào SharePoint vẫn tiếp tục, nhưng bản thân iFrame sẽ không kết xuất vì bị chặn bởi tính năng bảo vệ khỏi việc đánh cắp các cú bấm chuột của người dùng (click jacking).

Giải pháp thay thế   Thêm các trang sau vào danh sách Trang được Tin cậy của bạn và khởi động lại phiên làm việc.

 • https://login.microsoftonline.com

 • https://*.sharepoint.com

Nếu việc thêm các trang này không giải quyết được sự cố, vui lòng bật Chế độ Bảo vệ cho Trang được tin cậy.

Yammer App cho SharePoint: Hộp thoại để trống sẽ bật lên lúc đăng nhập khi dùng Internet Explorer

Để *.yammer.com và *.sharepoint.com (như tên miền SharePoint của bạn) trong thiết đặt Vùng Intranet trong Internet Explorer để ngăn không cho bạn đăng nhập vào Yammer từ Yammer App cho SharePoint. Bạn sẽ thấy hộp thoại trống sau khi đăng nhập vào Yammer từ ứng dụng.

Giải pháp thay thế   Thêm các trang sau vào danh sách Trang được Tin cậy của bạn và khởi động lại phiên làm việc.

 • https://*.yammer.com

 • https://*.assets-yammer.com

Những thay đổi trong hồ sơ không xuất hiện trong Nguồn cấp tin tức

Những thông báo sau sẽ không xuất hiện trong Nguồn cấp tin tức:

 • Theo dõi tài liệu hoặc site

 • Theo dõi thẻ

 • Gắn thẻ cho một mục

 • Mừng sinh nhật

 • Thay đổi chức vụ

 • Lễ kỷ niệm tại nơi làm việc

 • Cập nhật “Hỏi Tôi Về” của bạn

 • Đăng bài trên bảng ghi chú

Giải pháp thay thế   Không có giải pháp thay thế cho vấn đề này.

Việc thay đổi chủ đề trên các trang cá nhân sẽ khiến các nối kết Khởi động Nhanh biến mất

Việc thay đổi trang chính trên trang cá nhân từ mysite15.master sang một trang chính khác sẽ khiến các nối kết Khởi động Nhanh biến mất.

Ghi chú    Trong SharePoint 2013, bạn sẽ không thấy điểm nhập trong Thiết đặt Trang như trong các phiên bản trước vốn cho phép người dùng thay đổi trang chính trên trang các cá nhân của mình.

Giải pháp thay thế   

Để sửa các nối kết Khởi động Nhanh:

 1. Mở Trình thiết kế SharePoint.

 2. Từ trang Sites ban đầu, hãy bấm tùy chọn Mở Trang và nhập URL của trang cá nhân trong trường Tên trang (ví dụ, <MySiteHostUrl>/cá nhân/<tên>) bằng Trình kiết kế SharePoint.

 3. Từ danh sách Đối tượng Trang ở phía bên trái, hãy chọn Trang Chính.

 4. Từ danh sách trang chính thu được, hãy bấm chuột phải vào mục mysite15.master và chọn Đặt làm Trang Chính Mặc định.

 5. Từ danh sách trang chính thu được, hãy bấm chuột phải một lần nữa vào mục mysite15.master và chọn Đặt làm Trang Chính Mặc định.

 6. Bấm nút làm mới hoặc nhấn F5 để làm mới. Bạn đã hoàn thành trong Trình thiết kế SharePoint.

 7. Quay trở lại trình duyệt của bạn và nhấn F5 để làm mới. Bạn sẽ thấy các nối kết Khởi động Nhanh xuất hiện lại.

Một số hoạt động người dùng không xuất hiện trong nguồn cấp tin tức trong SharePoint Online

Các hoạt động sau sẽ không xuất hiện trong nguồn cấp tin tức trong SharePoint Online:

 • Theo dõi thẻ

 • Gắn thẻ cho một mục

 • Mừng sinh nhật

 • Thay đổi chức vụ

 • Lễ kỷ niệm tại nơi làm việc

 • Cập nhật “Hỏi Tôi Về” của bạn

 • Đăng bài trên bảng ghi chú

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế đối với vấn đề này.

Bài đăng có gắn thẻ có thể xuất hiện là đã được gắn thẻ với tên của tác giả hoặc một thẻ không đúng

Mô tả đứng trước bài đăng có gắn thẻ trong nguồn cấp tin tức của bạn trong SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2013 phải xác định thẻ bạn đang theo dõi, nhưng có thể lại xác định hội thoại được gắn thẻ với tên của tác giả hoặc thẻ không đúng.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế đối với vấn đề này.

Việc mở tệp hoặc lưu trong Trang của Tôi của bạn từ các ứng dụng trên máy tính có thể không đạt hiệu quả

Ngay cả khi bạn thấy thư viện Tài liệu Site của Tôi dưới dạng thư mục có thể lưu vào máy tính của bạn, thì có thể bạn vẫn không lưu được tệp đó vào Site của Tôi vì Site của Tôi chưa được cung cấp. Nếu Site của Tôi không được tạo phiên bản và bạn cố lưu tài liệu từ một trong các ứng dụng trên máy tính vào thư viện Tài liệu Site của Tôi thì thay vào đó, ứng dụng trên máy tính sẽ lưu tài liệu đó vào một thư mục cục bộ hoặc vào vị trí trước đó bạn đã lưu tệp.

Giải pháp thay thế    Dẫn hướng đến trang chủ Site của Tôi của bạn, thường là https://customer-my.sharepoint.com/default.aspx. Ngay khi bạn có thể truy nhập trang OneDrive for Business, bạn sẽ dùng được Site của Tôi làm vị trí lưu mặc định từ các ứng dụng trên máy tính.

Nối kết site Mới trong SharePoint Online hiển thị lỗi cấp quyền cho người dùng không phải là người quản trị

Trang Site trong Office 365 chứa nối kết để tạo Trang mới. Trong thiết lập mặc định của SharePoint Online, người dùng không phải là người quản trị toàn cầu sẽ thấy "Lỗi: Bạn không có quyền để tạo dự án ở /". Điều này là do để dùng tính năng này, người dùng không phải là người quản trị phải có quyền Tạo Trang con trên trang mẹ được chọn trong hộp thoại.

Giải pháp thay thế   Để khắc phục vấn đề này, người quản trị phải cung cấp quyền Tạo Trang con cho người dùng cần quyền để sử dụng nối kết "trang mới". Hãy xem bài viết KB này để biết hướng dẫn về cách thực hiện bước này.

Yêu cầu truy nhập vào các site bị vô hiệu hóa theo mặc định trong SharePoint Online

SharePoint Server 2013 bao gồm tính năng yêu cầu quyền truy nhập, cho phép cả người dùng không có quyền truy nhập vào trang và người dùng có thể đóng góp cho trang yêu cầu quyền truy nhập cho chính mình hoặc đại diện cho những người dùng khác. Những yêu cầu này được hiển thị đối với người sở hữu trang, những người có thể phê duyệt, từ chối hoặc gửi lại yêu cầu cho người yêu cầu để biết thêm thông tin.

Tính năng này bị tắt theo mặc định trong SharePoint Online. Do đó:

 • Người dùng không có quyền truy nhập vào trang sẽ thấy "Lỗi: Từ chối Truy cập" khi họ cố truy nhập vào trang, không có tùy chọn để khởi tạo yêu cầu truy nhập.

 • Những người đóng góp có quyền truy nhập vào trang nhưng không có quyền thêm người dùng mới sẽ không nhìn thấy nối kết Chia sẻ trong khu vực dẫn hướng ở trên cùng.

Giải pháp thay thế   Để cho phép truy nhập yêu cầu cho trang, hãy thực hiện theo các bước trong bài viết KB này.

Việc bấm vào kết quả Nguồn cấp tin tức sẽ khiến trang bị hỏng

Khi tìm kiếm bài đăng hoặc trả lời từ Nguồn cấp tin tức của ai đó, bạn sẽ thấy bài đăng hoặc trả lời trong kết quả tìm kiếm, nhưng khi bạn bấm vào tiêu đề, bạn sẽ thấy một trang bị hỏng thay vì bài đăng đó.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế đối với vấn đề này.

Người dùng bên ngoài sẽ không thể truy nhập thư mục OneDrive được chia sẻ với họ

Nếu bạn chia sẻ thư mục từ OneDrive của bạn với người dùng bên ngoài, người dùng đó sẽ nhận được thông báo qua thư. Khi người dùng bấm vào nối kết trong email để truy nhập vào thư mục đó, người đó sẽ thấy hộp thoại với thông báo "truy nhập bị từ chối". Hộp thoại này sẽ ngăn không cho người dùng truy nhập vào nội dung thư mục.

Vấn đề này sẽ không ảnh hưởng nếu site hoặc tài liệu được chia sẻ với người dùng bên ngoài. Vấn đề này chỉ ảnh hưởng tới việc chia sẻ thư mục với người dùng bên ngoài khi thư mục đó ở trong OneDrive.

Giải pháp thay thế   Chia sẻ các tệp riêng biệt hoặc Trang Nhóm với người dùng bên ngoài.

Tìm kiếm

Pa-nen Xem trước xuất hiện trống khi di chuột qua kết quả tìm kiếm SharePoint trong Internet Explorer

Khi bạn tìm kiếm tài liệu Word, Excel và PowerPoint trong SharePoint Online và SharePoint Server, bạn sẽ có thể di chuột qua kết quả tìm kiếm và xem trước tài liệu trong pa-nen bật lên khi di chuột qua. Trong Internet Explorer, bạn sẽ thường thấy một khoảng trống trong pa-nen khi di chuột qua nơi hiện bản xem trước này. Điều này đúng đối với Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 và Internet Explorer 10.

Trình duyệt Chrome và FireFox không bị ảnh hưởng.

Giải pháp thay thế   Trong Internet Explorer, hãy phóng to và thu nhỏ lại (nhấn Ctrl+Dấu Cộng để phóng to và Ctrl+Dấu Trừ để thu nhỏ) và bản xem trước sẽ hiện trong pa-nen khi di chuột qua. Bạn sẽ phải thực hiện giải pháp thay thế này trên từng truy vấn tìm kiếm và đôi khi trên từng kết quả đang được kiểm tra.

Lỗi khi nhập cấu hình tìm kiếm

Khi người dùng cố nhập cấu hình tìm kiếm cho người thuê, tuyển tập trang hay trang, họ có thể gặp lỗi.

Giải pháp thay thế   Tùy thuộc vào lỗi, sau đây là giải pháp thay thế.

Lỗi

Giải pháp thay thế

Không được hỗ trợ ở chế độ xác thực Windows

 • Bảo đảm là người dùng không phải là người quản trị Hệ thống và người dùng không phải là một phần trong chính sách ứng dụng web.

 • Bảo đảm là còn bộ nhớ trống trong máy tính. (Lỗi này xảy ra có thể là do không kích hoạt được dịch vụ appsts.svc.)

Rất tiếc, đã xảy ra sự cố tham chiếu Đối tượng không dược đặt cho một thực thể của đối tượng

Dùng trình duyệt không phải là Internet Explorer 8.

Rất tiếc, trang này không được chia sẻ cùng bạn

Thêm người dùng làm người quản trị tuyển tập trang

Quản lý nội dung

Email cảnh báo được gửi từ lịch SharePoint Online bị thiếu hoặc chứa thông tin không chính xác

Nếu bạn nhận được email cảnh báo gửi cho lịch SharePoint Online với một cột tùy chỉnh được cấu hình cho lựa chọn Người hoặc Nhóm thì các giá trị cho cột tùy chỉnh Người hoặc Nhóm trong email cảnh báo đó không được cung cấp hoặc các giá trị đó không chính xác.

Giải pháp thay thế    Duyệt trực tiếp tới Lịch SharePoint Online để xem nội dung của cột tùy chỉnh không được nhập trong thông báo cảnh báo. Bạn cũng có thể thấy thông tin này trong bài viết KB này.

Không thể tạo thực thể danh sách ngoài cho kiểu nội dung ngoài có bộ lọc Số Trang

Nếu bạn tạo kiểu nội dung ngoài trong SharePoint Online hoặc SharePoint Server bằng Visual Studio và muốn thêm bộ lọc Số Trang vào kiểu nội dung ngoài, bạn sẽ cần phải bảo đảm là không tạo ra bất kỳ thực thể danh sách nào cho kiểu nội dung ngoài đó. Nếu không, bạn sẽ gặp lỗi bắt đầu bằng “Không cài đặt được Ứng dụng cho SharePoint.”

Giải pháp thay thế   Loại bỏ thực thể danh sách cho kiểu nội dung ngoài đó hoặc loại bỏ bộ lọc Số Trang khỏi kiểu nội dung ngoài đó.

Ba vấn đề sẽ xảy ra khi phiên bản HTML của các trang chính được tạo ra trong SharePoint Online

Khi bạn chuyển đổi trang chính HTML hoặc khi bạn tạo trang chính từ mẫu tối thiểu của SharePoint Online, bạn sẽ gặp ba vấn đề sau đây.

 • Trang chính sẽ chứa tham chiếu sai tới /_layouts/15/images/spmpv15gradients.png

Giải pháp thay thế   Loại bỏ dòng sau từ tệp HTML của bạn:

    <!--
    SPM:
    <
    SharePoint:ImageRegistration
    
    
    runat
    ="server" 
    ImageUrl
    ="/_layouts/15/images/spmpv15gradients.png" Hide="true"/>-->
   
 • Menu khung chú thích sẽ không hoạt động.

Giải pháp thay thế   Chèn dòng sau vào phần <head> trong tệp HTML của bạn:

    <!<
    !--SPM:<
    SharePoint:ScriptLink
     language="
    javascript
    " name="callout.js" 
    OnDemand
    ="true" 
    runat
    ="server" Localizable="false" />--> 
   
 • Sẽ có một vấn đề nhỏ với ruy-băng.

Giải pháp thay thế   Thay văn bản "cũ" sau đây bằng văn bản "mới" sau đây cho 4-ribbonrow div.

Cũ

Mới

       <div id="s4-ribbonrow">
       
        
      <div id=" globalNavBox ">
              <div id=" ms -designer-ribbon">
                      <!--SID:02 {Ribbon}-->
                      <!--PS: Start of READ-ONLY PREVIEW (do not modify) --><div class=" DefaultContentBlock " style=" background:rgb (0, 114, 198); color:white ; width:100%; padding:8px; height:64px; overflow:hidden ;">In true previews of your site, the SharePoint ribbon will be here.</div><!--PE: End of READ-ONLY PREVIEW -->
              </div>
              <!--MS:< SharePoint:SPSecurityTrimmedControl runat ="server" AuthenticationRestrictions =" AnonymousUsersOnly ">-->
                    <!--SPM:< wssucw:Welcome runat ="server" EnableViewState ="false"/>- ->
              <!--ME:</ SharePoint:SPSecurityTrimmedControl >-->
       <div id="s4-ribbonrow">
       
        
<!--SID:02 {Ribbon}-->
<!--PS: Start of READ-ONLY PREVIEW (do not modify) --><div class=" DefaultContentBlock " style=" background:rgb (0, 114, 198); color:white ; width:100%; padding:8px; height:64px; overflow:hidden ;">In true previews of your site, the SharePoint ribbon will be here.</div><!--PE: End of READ-ONLY PREVIEW -->
<!--MS:< SharePoint:SPSecurityTrimmedControl runat ="server" AuthenticationRestrictions =" AnonymousUsersOnly ">-->
<!--SPM:< wssucw:Welcome runat ="server" EnableViewState ="false"/>-->
<!--ME:</ SharePoint:SPSecurityTrimmedControl > -->
</div>

Giải pháp kinh doanh

Thông báo lỗi "Có lỗi khi tạo một tệp" khi bạn tìm cách lưu tệp Visio vào site SharePoint Online

Khi bạn tìm cách lưu một tệp Microsoft Visio vào danh sách SharePoint Online và chọn tùy chọn thành Lưu tệp dưới dạng Trang Web, bạn nhận được thông báo "Có lỗi khi tạo một tệp."

Giải pháp thay thế    Duyệt đến danh sách vị trí nơi bạn đang thử lưu tệp, hãy bấm vào tab THƯ VIỆNtrên ribbon, sau đó bấm Mở bằng Explorer. Sau khi bạn hoàn thành các bước này, hãy lưu tệp vào Visio lại. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin này trong bài viết KB này.

Một tài liệu đã được tạo ra qua Nền Dòng công việc SharePoint 2013 và được dựa trên một mẫu từ một kiểu nội dung không mở ra trong SharePoint Online

Bạn sử dụng Kiểu Nền Dòng công việc SharePoint 2013 để tạo dòng công việc trong SharePoint Designer 2013. Dòng công việc được cấu hình để tạo một tài liệu dựa trên mẫu của kiểu nội dung. Khi bạn bấm vào tài liệu đã được tạo ra bởi dòng công việc, bạn nhận được thông báo sau đây:

Rất tiếc, Word Online gặp sự cố khi mở tài liệu này. Để xem tài liệu này vui lòng mở bằng Microsoft Word.

Ngoài ra, khi bạn tìm cách mở tài liệu trong Microsoft Word bằng cách bấm Mở bằng Word, tài liệu sẽ trống.

Giải pháp thay thế    Sử dụng Kiểu Nền Dòng công việc SharePoint 2010 để tạo dòng công việc trong SharePoint Designer 2013. Hãy lưu ý rằng mẫu được sử dụng cho kiểu nội dung cần dựa trên định dạng tài liệu Word .docx. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin này trong bài viết KB này.

Bạn nhận được một thông báo lỗi khi tạo một dòng công việc Ba trạng thái, dịch vụ này sẽ được liên kết với kiểu nội dung dựa trên nhiệm vụ

Khi bạn mở một kiểu nội dung dựa trên nhiệm vụ bằng cách bấm vào tên của mục trên trang Kiểu Nội dung Site và sau đó liên kết một Dòng công việc Ba trạng thái với kiểu nội dung trên trang Thiết đặt Dòng công việc, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây khi bấm OK trong trang Thêm một Dòng công việc:

Rất tiếc đã xảy ra sự cố.

Giải pháp thay thế    Ngay cả khi thông báo lỗi được trả về, dòng công việc này được liên kết với kiểu nội dung và chạy một cách chính xác miễn là kiểu nội dung chứa các trường cần thiết. Do đó, bạn có thể bỏ qua thông báo lỗi này. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin này trong bài viết KB này.

Dòng công việc SharePoint Online được sao chép và dán từ một Đối tượng Site Dòng công việc trong SharePoint Designer được nối kết với một dòng công việc nguồn

Khi bạn sao chép và dán một dòng công việc trong SharePoint Designer 2010 hoặc SharePoint Designer 2013 bằng cách dùng lối tắt bàn phím Ctrl+C và Ctrl+V, hai dòng công việc sẽ cùng tồn tại trong phần Dòng công việc của Đối tượng Site và có cùng một tên. Khi bạn thực hiện thay đổi đối với một trong hai dòng công việc này thì cả hai dòng công việc đều bị ảnh hưởng.

Giải pháp thay thế    Không sao chép và dán từ phần Dòng công việc của Đối tượng Site bằng cách dùng các lối tắt bàn phím trên bất kỳ dòng công việc nào. Nếu một dòng công việc là Dòng công việc Có thể dùng lại, hãy dùng ribbon để Sao chép và Thay đổi dòng công việc đó. Bạn cũng có thể thấy thông tin này trong bài viết KB này.

Dòng công việc SharePoint của bạn sẽ gặp sự cố khi cố gắng đọc trường Loại Nội dung

Khi dòng công việc SharePoint của bạn cố gắng đọc trường Loại Nội dung của mục danh sách hoặc tài liệu, dòng công việc sẽ dừng hoạt động.

Giải pháp thay thế   Sử dụng hành động Bắt đầu dòng công việc danh sách/trang để bắt đầu dòng công việc SharePoint 2010 có thể đọc trường Loại Nội dung. Hoặc bạn có thể làm việc với hành động Gọi dịch vụ web HTTP với ContentTypeID để có tên và giá trị của loại nội dung.

Không thể chọn hình dạng trong Phần Web Visio bằng trình duyệt Chrome

Khi xem sơ đồ Visio trong Phần Web bằng trình duyệt Chrome, bạn không thể chọn được hình dạng trong sơ đồ này.

Giải pháp thay thế   Không có giải pháp thay thế dành cho trình duyệt Chrome, nhưng bạn có thể dùng trình duyệt khác để xem và chọn hình dạng.

Cột Trạng thái Dòng công việc không tự động cập nhật

Cột Trạng thái dòng công việc phải tự động cập nhật khi dòng công việc tiến triển, nhưng chúng không cập nhật đúng trong SharePoint Online. Thay vào đó, cột trạng thái vẫn trống.

Giải pháp thay thế   Bạn có thể thêm thủ công cập nhật vào danh sách SharePoint Online như là một phần trong dòng công việc của bạn.

Nếu bạn là khách hàng trên máy chủ tại cơ sở, bạn có thể tránh vấn đề này một cách thủ công bằng cách thiết đặt thuộc tính chỉ đọc là false.

Trong dấu nhắc SharePoint PowerShell, hãy chạy lệnh sau đây:

$web = get-spweb<Url Trang>

$list = $web.Lists[<tên danh sách hay thư viện tài liệu>]

$statusField = $list.Fields[<tên trường trạng thái dòng công việc>]

$statusField.ReadOnlyField=$false

$statusField.Update()"

Giải pháp SharePoint với hoạt động tùy chỉnh sẽ hiện lỗi trong Trình thiết kế Dòng công việc và cửa sổ đầu ra

Giải pháp SharePoint của bạn với hoạt động tùy chỉnh sẽ hiện lỗi trong Trình thiết kế Dòng công việc và cửa sổ đầu ra mặc dù giải pháp triển khai và chạy thành công.

Giải pháp thay thế   Để tránh vấn đề này, hãy mở các hoạt động tùy chỉnh trong Trình thiết kế Dòng công việc trước khi mở tệp workflow.xaml . Ví dụ, nếu một dự án có 3 tệp XAML dành cho:

 • MyActivity

 • MyActivity2 có dùng MyActivity

 • MyWorkflow có dùng MyActivity2

Bạn cần thực hiện các thao tác sau:

 1. Đóng tất cả các Trình thiết kế Dòng công việc.

 2. Mở các tệp XAML theo thứ tự sau: MyActivity, MyActivity2, sau đó là MyWorkflow.

Giải pháp thay thế này sẽ kéo dài đến khi dự án tiếp theo được xây dựng. Nếu lỗi này tái diễn, hãy lặp lại giải pháp thay thế này.

Hai Hoạt động Tùy chỉnh không thể có cùng một tên trong một Dòng công việc Sharepoint

Nếu bạn đặt cùng một tên cho hai Hoạt động Tùy chỉnh khi thiết lập Dòng công việc trong SharePoint thì sẽ không tạo được Dòng công việc, ngay cả khi hai Hoạt động Tùy chỉnh là từ các dự án khác nhau.

Giải pháp thay thế   Đặt cho các Hoạt động Tùy chỉnh trong Dòng công việc những tên duy nhất.

Dòng công việc SharePoint sẽ không chạy nếu tên cột chứa các ký tự đặc biệt nhất định.

Dòng công việc SharePoint sẽ không chạy do ngoại lệ về định dạng nếu tên cột chứa bất kỳ ký tự đặc biệt nào trong số các ký tự này:

""'{}<>/.!@#$%)*(&

Mẫu thông báo lỗi:

System.IO.InvalidDataException: Unable to deserialize HTTP response content (Không thể giải tuần tự nội dung phản hồi HTTP). Loại Nội dung Mong đợi : 'application/json', Loại Nội dung Nhận được : 'application/json'. Nội dung (bị cắt cụt) : ''. Ngoại lệ Giải tuần tự: 'The input source is not correctly formatted.' ('Nguồn đầu vào không được định dạng đúng.'). ResponseStatusCode : 'BadRequest' at Microsoft.Activities.Messaging.SendHttpRequest.ProcessResponseMessage(HttpResponseMessage responseMessage, NativeActivityContext context) at Microsoft.Activities.Messaging.SendHttpRequest.OnReceiveResponse(NativeActivityContext context, Bookmark bookmark, Object value) at System.Activities.Runtime.BookmarkCallbackWrapper.Invoke(NativeActivityContext context, Bookmark bookmark, Object value) at System.Activities.Runtime.BookmarkWorkItem.Execute(ActivityExecutor executor, BookmarkManager bookmarkManager)

Giải pháp thay thế   Tránh dùng các ký tự đặc biệt được liệt kê trong phần này khi đặt tên cột SharePoint. Nếu cột đã được tạo với tiêu đề chứa các ký tự đặc biệt không được hỗ trợ, hãy cập nhật tên cột để loại bỏ những ký tự đặc biệt này và việc này sẽ giúp giải quyết vấn đề.

Hoạt động tác vụ Dòng công việc SharePoint không liệt kê các thuộc tính WaitForTask và SendReminderEmail theo yêu cầu nhưng những thuộc tính đó là bắt buộc

Trong Visual Studio, hoạt động Tác vụ Dòng công việc SharePoint chứa các thuộc tính bắt buộc WaitForTask và SendReminderEmail. Tuy nhiên, những thuộc tính này không được đánh dấu là bắt buộc, do đó vô tình cho phép xây dựng và triển khai thành công dòng công việc có các thuộc tính bị thiếu này trong SharePoint. Kết quả là, lỗi xác thực sẽ xảy ra trong khi chạy dòng công việc do thiếu các giá trị cần thiết.

Giải pháp thay thế   Từ ngăn thuộc tính của hoạt động Tác vụ Dòng công việc SharePoint, hãy cung cấp giá trị thích hợp cho các thuộc tính "WaitForTask" và "SendReminderEmail".

Không thể kết hợp dòng công việc SharePoint với các mục dự án SharePoint khác trong giải pháp hộp cát

Không thể kết hợp dòng công việc SharePoint với các mục dự án SharePoint khác trong giải pháp hộp cát sẽ được triển khai với SharePoint Online.

Giải pháp thay thế   Để thêm dự án dòng công việc vào giải pháp hộp cát để triển khai với SharePoint Online, bạn phải loại bỏ DLL khỏi gói bằng cách thiết đặt thuộc tính Bao gồm Cấu phần trong Gói thành Sai. Nếu giải pháp hộp cát chứa các mục dự án khác có yêu cầu phải bao gồm cấu phần trong gói, chẳng hạn như bộ nhận sự kiện hoặc các phần web, vui lòng dùng giải pháp riêng biệt cho dòng công việc đó.

Không thể xem sơ đồ Visio trong SharePoint khi đang dùng trình duyệt web di động

Khi bạn đang duyệt tới sơ đồ Visio trong thư viện SharePoint bằng trình duyệt web di động, bạn sẽ được hỏi liệu bạn có muốn tải tệp xuống thay vì hiển thị trong Visio Services hay không. Điều này chủ yếu ảnh hưởng tới các trình duyệt của điện thoại di động và iPad.

Giải pháp thay thế   Có hai giải pháp thay thế cho vấn đề này:

 • Cập nhật URL của tệp bạn muốn xem để kết thúc bằng ""Mobile=0"" thay vì ""Mobile=1""

 • Bỏ kích hoạt tính năng trang “Tự động Chuyển hướng Trình duyệt Web Di động” cho trang SharePoint. Lưu ý rằng việc này sẽ ảnh hưởng tới tất cả tài liệu Office được xem trong trình duyệt, chứ không chỉ tài liệu Visio.

Dòng công việc SharePoint không thể chứa Đối số có giá trị mặc định

Dòng công việc SharePoint sẽ gây ra lỗi trong trình thiết kế, không triển khai được hoặc không tải được nếu chứa Đối số có giá trị mặc định.

Giải pháp thay thế   Không trực tiếp đặt giá trị mặc định của Đối số Dòng công việc. Thay vào đó, hãy dùng hoạt động "Gán" để gán giá trị cho Đối số.

Quyền khác

Trợ giúp Tùy chỉnh sẽ không còn xuất hiện trong SharePoint Online

Nội dung trợ giúp được thêm vào qua tính năng Trợ giúp Tuyển tập Trang Tùy chỉnh hoặc HCINSTALL.EXE sẽ không còn được hiển thị trong SharePoint Online.

Giải pháp thay thế   Bạn có thể cung cấp nội dung hỗ trợ tùy chỉnh cho người dùng của mình thông qua các trang của bạn, trang wiki hoặc ứng dụng của bên thứ ba.

Việc đồng bộ thư viện tài liệu từ nhiều máy chủ SharePoint Online trên cùng một máy tính sẽ gây ra lỗi trong OneDrive for Business

Trong ứng dụng OneDrive for Business, việc đồng bộ thư viện tài liệu từ nhiều máy chủ SharePoint Online trên cùng một máy tính sẽ gây ra trạng thái lỗi "yêu cầu chứng danh" cho tất cả các thư viện, trừ thư viện được thiết lập gần đây nhất. Tài liệu hoặc những thay đổi được thực hiện cho những thư viện này sẽ không tải lên và tải xuống được.

Giải pháp thay thế   Giải pháp thay thế cho vấn đề này là dùng Internet Explorer để dẫn hướng tới thư viện tài liệu SharePoint Online mà người dùng muốn để đồng bộ và trên trang đăng nhập, hãy nhập tên người dùng SharePoint Online và mật khẩu. Hãy đảm bảo chọn các hộp kiểm Ghi nhớ tôi và Duy trì trạng thái đăng nhập của tôi trước khi đăng nhập. Sau khi bạn làm như vậy, việc đồng bộ các thư viện sẽ hoạt động đúng cách.

Đầu Trang

Visio Pro cho Office 365

Đối với các vấn đề có liên quan, hãy xem phần Các vấn đề đã biết về Office.

Sau khi bạn thêm chú giải đồ họa dữ liệu, các hình dạng sẽ được thêm vào chú giải chứ không phải vào trang

Nếu bạn thêm chú giải đồ họa dữ liệu vào Visio Pro cho Office 365 bằng tùy chọn Dữ liệu > Đồ họa Dữ liệu > Chèn Chú giải, thì tất cả các hình dạng được chèn vào chú giải thay vì sơ đồ chính.

Giải pháp thay thế    Tránh dùng chú giải đồ họa dữ liệu hoặc chỉ chèn chúng sau khi đã hoàn thành tất cả các chỉnh sửa trên sơ đồ.

Thao tác đồng tác giả không được Visio Pro dành cho mẫu Office 365 hỗ trợ hoàn toàn

Không phải tất cả các mẫu trong Visio Pro cho Office 365 đều hỗ trợ hoàn toàn thao tác đồng tác giả và thao tác đồng tác giả có thể tạo ra các kết quả không mong muốn. Đặc biệt là các mẫu Lưu đồ Chéo Chức năng, Đường thời gian và Lịch có một số vấn đề đáng kể. Ví dụ: Trong Đường thời gian, bạn có thể gặp các mốc trùng lặp hoặc các mốc chồng chéo và trong Lưu đồ Chéo Chức năng thì khi bạn làm xong, các hình dạng có thể không nằm ở đúng chỗ hoặc đúng làn chức năng của chúng. Các vấn đề thường xảy ra nhất khi nhiều người dùng cùng chỉnh sửa một hình dạng hoặc khi một người thay đổi bộ chứa trong khi người khác đang thay đổi một hình dạng trong bộ chứa đó.

Giải pháp thay thế    Tránh thao tác đồng tác giả trên các mẫu Lưu đồ Chéo Chức năng, Đường thời gian hoặc Lịch. Hãy nhớ rằng thao tác đồng tác giả có thể tạo ra một số kết quả không mong muốn. Chúng tôi khuyên bạn dùng bản sao đối với mọi sơ đồ quan trọng để thao tác đồng tác giả.

Mực không hoạt động đúng cách trên Bản xem trước Phát hành Windows 8

Khi quết mực trong một sơ đồ trong Visio trên một máy tính chạy Bản xem trước Phát hành Windows 8, bạn sẽ không nhìn thấy mực cho đến khi kết thúc thao tác quết mực. Mực sẽ xuất hiện sau khi kết thúc thao tác, nhưng sẽ không nhìn thấy trong khi vẽ.

Giải pháp thay thế   Không có giải pháp thay thế cho vấn đề này.

Việc thêm các hình dạng mới khi thao tác đồng tác giả trên các máy chủ có độ trễ cao có thể gây ra sự cố khi lưu

Trong một số trường hợp khi nhiều tác giả cùng thêm các hình mới vào một sơ đồ, Visio có thể gặp sự cố khi bạn tìm cách lưu tệp. Điều này chỉ xảy ra khi một tác giả đã thực hiện các thay đổi trước khi chương trình nhận được thông tin tác giả của tất cả các tác giả. Thông thường, tiến trình cập nhật tác giả sẽ diễn ra rất nhanh sau khi mở tài liệu, nhưng có thể mất đến vài phút trên máy chủ có độ trễ cao. Vấn đề này thường xuất hiện cùng với các biểu tượng thao tác đồng tác giả trên các hình dạng ngay sau khi bạn thêm chúng vào.

Giải pháp thay thế   Bạn có thể thực hiện một số biện pháp phòng ngừa để tránh vấn đề này:

 • Nếu bạn không muốn thực hiện thao tác đồng tác giả sơ đồ, hãy kiểm xuất tệp hoặc giới hạn quyền để tránh những người khác mở tệp.

 • Khi bạn đang thực hiện thao tác đồng tác giả một tệp, hãy đợi đến khi tất cả các tác giả xuất hiện trong danh sách tác giả trong thanh trạng thái trước khi thực hiện thay đổi.

 • Thường xuyên lưu để giảm thiểu mất mát trong trường hợp gặp sự cố.

 • Nếu bạn gặp sự cố, đừng sao chép tài liệu được khôi phục vào máy chủ. Nếu có những thay đổi bạn muốn khôi phục, hãy lưu tệp phục hồi vào ổ cứng, mở tệp máy chủ, sao chép và dán bất kỳ thay đổi nào vào tệp máy chủ theo cách thủ công.

Sơ đồ Nút chọn Màu dùng "Không Chủ đề" không đưa ra đúng bộ màu

Khi sơ đồ Visio dùng "Không Chủ đề" làm chủ đề, Nút chọn Màu không đưa ra đúng bộ màu. Khi vấn đề này được hiệu chỉnh trong tương lai, các màu có thể thay đổi khi bạn mở sơ đồ bằng phiên bản Visio 2013.

Giải pháp thay thế   Giải pháp thay thế tốt nhất là dùng một chủ đề thay vì "Không Chủ đề". Vấn đề này sẽ không ảnh hưởng tới các chủ đề khác.

OneDrive Thư mục Tài liệu có thể xuất hiện dưới dạng ^.Tài liệu trong hộp thoại Mở Tệp và Lưu Tệp Như

Khi dùng OneDrive, khách hàng có thể thấy thư mục Tài liệu OneDrive xuất hiện ở dạng ^.Documents trong hộp thoại Mở Tệp hoặc Lưu Tệp Như. Đây chỉ là vấn đề về hiển thị và không ảnh hưởng tới khả năng lưu hoặc mở tài liệu của khách hàng.

Giải pháp thay thế   Không yêu cầu giải pháp thay thế. Điều này chỉ ảnh hưởng đến việc hiển thị vị trí. Trong một số trường hợp, mục nhập ^.Documents có thể bị trùng lặp. Để loại bỏ mục nhập trùng lặp này, hãy bấm chuột phải và chọn "Loại bỏ khỏi danh sách".

Đầu Trang

Power BI cho Office 365

Việc cung cấp site Power BI có thể mất đôi chút thời gian

Sau khi SharePoint Online cung cấp xong, các site Power BI sẽ tự động được cung cấp trên môi trường SharePoint Online. Quá trình cung cấp này có thể mất vài phút.

Giải pháp thay thế   Không có giải pháp thay thế cho vấn đề này.

Đổi tên một site trong SharePoint Online có chứa Power View BI nội dung có thể gây ra lỗi

Khi thay đổi một tên site trong SharePoint Online, đường dẫn tương ứng cho những tài liệu trong site đó không được cập nhật. Điều này sẽ khiến cho các nối kết đến nội dung Power BI không thực hiện được.

Giải pháp thay thế   Không có giải pháp thay thế cho vấn đề này.

Việc thêm URL của site Power BI vào các site Tin cậy của trình duyệt có thể ngăn cản hoạt động của site đó

Nếu bạn thêm URL của site Power BI vào các site Tin cậy của trình duyệt mà không có URL của SharePoint Online, site Power BI sẽ không tải được.

Giải pháp thay thế   Không có giải pháp thay thế cho vấn đề này.

Tên miền công cộng không được chuyển vào các site Power BI

Các site Power BI không hỗ trợ người dùng khả năng đưa vào một tên miền khác, ngay cả khi người dùng liên kết tên miền khác đó với người thuê SharePoint Online. Các site Power BI được giữ trong tên miền mặc định của sites.powerbi.com.

Giải pháp thay thế   Không có giải pháp thay thế cho vấn đề này.

Tên site không được chứa ký tự thoát

Tên của site trong các site Power BI không được chứa ký tự thoát chẳng hạn như &, +, $, <>, khoảng trống. Các ký tự này khiến địa chỉ trang web (URL) cho một site không thể dùng được.

Giải pháp thay thế    Sử dụng các ký tự số và chữ cho tên site.

Loại sổ làm việc không được hỗ trợ

Sổ làm việc được lưu dưới dạng tệp .xls, .xlsm và .xlsb không được hỗ trợ trong site Power BI.

Giải pháp thay thế    Sử dụng tệp .xlsx trong các site Power BI.

Trình duyệt Internet Explorer 8 và Internet Explorer 9 không được hỗ trợ

Ứng dụng site Power BI cho Office 365 hoạt động với Internet Explorer 10 và Internet Explorer 11.

Giải pháp thay thế    Sử dụng Internet Explorer 10 hoặc Internet Explorer 11.

Không thể truy nhập cổng thông tin Quản lý Dữ liệu cho một số múi giờ nhất định

Bạn không thể truy nhập cổng thông tin Quản lý Dữ liệu nếu thiết đặt múi giờ trên máy tính của bạn không phải là khoảng thời gian một giờ.

Giải pháp thay thế    Đổi múi giờ trên máy tính của bạn sang khoảng thời gian một giờ gần nhất trước khi truy nhập cổng thông tin Quản lý Dữ liệu.

Dẫn hướng trở lại Site Power BI từ Cổng thông tin Quản lý Dữ liệu

Cổng thông tin Quản lý Dữ liệu không cung cấp bất kỳ tùy chọn nào để dẫn hướng trở lại Site Power BI.

Giải pháp thay thế    Bạn có thể thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Từ cổng thông tin Quản lý Dữ liệu, hãy sử dụng nút Quay lại trên trình duyệt để dẫn hướng trở lại Site Power BI.

 • Khi truy nhập vào cổng thông tin Quản lý Dữ liệu từ Site Power BI, hãy bấm chuột phải vào nối kết Quản lý Dữ liệu trên site Power BI rồi bấm Mở trong tab Mới để mở cổng thông tin Quản lý Dữ liệu trong tab mới.

 • Thêm URL của Site Power BI, cổng thông tin Quản lý Dữ liệu và Trung tâm Quản trị vào mục ưa chuộng của trình duyệt hoặc danh sách thẻ đánh dấu để có thể nhanh chóng truy nhập.

Độ trễ trong tính khả dụng của truy vấn được chia sẻ thông qua tìm kiếm trực tuyến trong Power Query

Khi bạn chia sẻ một truy vấn trong Power Query, có thể mất đến năm phút trước khi truy vấn được chia sẻ sẵn dùng trong tìm kiếm trực tuyến. Truy vấn được chia sẻ của bạn sẽ sẵn dùng cho bạn ngay lập tức trong ngăn Đã chia sẻ trong Power Query nhưng sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cho đến khi chỉ mục tìm kiếm được cập nhật mà có thể mất đến năm phút để hoàn tất. Để biết thêm thông tin về việc chia sẻ truy vấn, hãy xem Chia sẻ Truy vấn.

Giải pháp thay thế   Không có giải pháp thay thế cho vấn đề này.

Giới hạn về dữ liệu được hiển thị cho phân tích sử dụng cho truy vấn được chia sẻ trong cổng thông tin Quản lý Dữ liệu

Đồ thị trong cổng thông tin Quản lý Dữ liệu không hiển thị dữ liệu phân tích sử dụng dành cho ngày hiện tại khi bạn chọn phạm vi dữ liệu là 30 ngày gần đây và cho giờ hiện tại khi bạn chọn phạm vi dữ liệu là ngày cuối cùng. Ngoài ra, độ trễ trước khi phân tích sử dụng cho các truy vấn được chia sẻ được tổng hợp và hiển thị trong cổng thông tin là 30 phút. Để biết thông tin chi tiết về hàm ý đối với phân tích sử dụng dành cho các truy vấn được chia sẻ trong cổng thông tin Quản lý Dữ liệu do những hạn chế này, hãy xem Xem và So sánh Phân tích Sử dụng cho Truy vấn được Chia sẻ của bạn bằng cách dùng Cổng thông tin Quản lý Dữ liệu.

Giải pháp thay thế   Không có giải pháp thay thế cho vấn đề này.

Không thể lập chỉ mục dữ liệu của nguồn cấp OData bằng cách sử dụng Trung tâm Quản trị

Khả năng bật tính năng lập chỉ mục chưa được hỗ trợ đầy đủ và theo mặc định, bị vô hiệu hóa. Các điều khiển dành cho người dùng Trung tâm Quản trị đối với tính năng này sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi tính năng lập chỉ mục dữ liệu được hỗ trợ.

Giải pháp thay thế   Không có giải pháp thay thế cho vấn đề này.

Ứng dụng Power BI Store: Việc vuốt lên chú giải biểu đồ sẽ không chuyển trang chiếu

Bạn có thể vuốt từ trái hoặc phải để chuyển giữa các trang chiếu trong ứng dụng Power BI Store. Tuy nhiên, việc vuốt lên chú giải biểu đồ sẽ không chuyển trang chiếu. Thay vào đó, bạn cuộn qua các mục chú giải.

Giải pháp thay thế    Vuốt vào vị trí bất kỳ trên trang bên ngoài khu vực chú giải để chuyển giữa các trang chiếu.

Ứng dụng Power BI Store: Không có bộ lọc trong ngăn Bộ lọc sau khi bị mất kết nối Internet

Nếu bạn bị mất kết nối Internet hoặc tắt Wi-Fi và bật lại, bạn có thể thấy bạn không nhìn thấy các bộ lọc trong ngăn Bộ lọc.

Giải pháp thay thế    Trên trang báo cáo, hãy vuốt lên để xem thanh ứng dụng và gõ nhẹ Đặt lại như Ban đầu.

Nếu báo cáo là một mục ưa chuộng, trên trang chủ của ứng dụng Power BI Store, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng Đồng bộ trên báo cáo hoặc trên thanh ứng dụng, gõ nhẹ Đồng bộ Tất cả cho tất cả các báo cáo.

Ứng dụng Power BI Store: Biểu đồ có cùng tên trong Excel có thể có thêm slicer trong ứng dụng Store

Ứng dụng Power BI Store hiển thị các slicer được liên kết với một biểu đồ trong sổ làm việc Excel. Nếu nhiều biểu đồ có cùng tên trong sổ làm việc Excel, Power BI sẽ hiển thị tất cả các slicer được liên kết với tất cả các biểu đồ với mỗi biểu đồ.

Giải pháp thay thế    Nếu bạn đang thiết kế một sổ làm việc Excel cho ứng dụng Power BI Store, hãy đảm bảo rằng tất cả các biểu đồ trong sổ làm việc có tên duy nhất. Để kiểm tra tên biểu đồ và các đối tượng khác trong sổ làm việc, hãy bấm vào mũi tên trong hộp Tên (ở bên trái thanh công thức). Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các đối tượng được đặt tên trong sổ làm việc.

Truy vấn sẽ không làm mới sau khi bảng kết quả được đổi tên

Việc đổi tên một bảng trong Mô hình Dữ liệu (tức là, bằng cách dùng tùy chọn đổi tên trong Power Pivot hoặc Power View) sẽ khiến các nỗ lực làm mới sau đó không thành công.

Giải pháp thay thế    Không đổi tên bảng kết quả trong trang tính hoặc Mô hình Dữ liệu cho đến khi có bản sửa lỗi cho những vấn đề này.

Việc đổi tên một truy vấn và làm mới (thông qua Power Query) trong khi cửa sổ Quản lý Power Pivot đang mở sẽ gây ra sự cố trong Power Pivot và Excel

Khi bạn tìm cách đổi tên và làm mới một truy vấn thông qua Power Query trong khi đang mở cửa sổ Quản lý Power Pivot, sự cố sẽ xảy ra trong Power Pivot và Excel.

Giải pháp thay thế    Hãy đổi tên và làm mới thông qua Power Query trước khi mở cửa sổ Quản lý Power Pivot.

Nếu truy vấn của bạn đã được tải lên Mô hình Dữ liệu Excel và bạn sửa đổi văn bản lệnh của truy vấn đó trong các thuộc tính Kết nối thành một câu lệnh SQL cụ thể nào đó, truy vấn đó sẽ được dỡ xuống từ Mô hình Dữ liệu

Khi một truy vấn đã được tải lên Mô hình Dữ liệu Excel, nếu bạn thay đổi văn bản lệnh của truy vấn đó trong thuộc tính Kết nối Dữ liệu thành một câu lệnh SQL cụ thể nào đó, truy vấn đó sẽ được dỡ xuống từ Mô hình Dữ liệu.

Giải pháp thay thế    Không sửa câu lệnh SQL Kết nối cho truy vấn Power Query hiện có.

Việc nhập một kết nối truy vấn Power Query vào Power Pivot trong Excel 2013 bằng cách dùng "Kết nối Hiện có" sẽ khiến các quy trình trong Excel và Power Query chạy trong khi bạn đang tìm cách đóng Excel

Nếu bạn tìm cách nhập truy vấn Power Query vào Power Pivot trong Excel 2013 bằng cách dùng chức năng "Kết nối Hiện có" trong Power Pivot, sẽ có các quy trình trong Excel và Power Query tiếp tục chạy trên nền trong khi bạn đang tìm cách đóng Excel.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế đối với vấn đề này.

Ngăn tác vụ Truy vấn Sổ làm việc và tab ribbon Truy vấn có thể không tự động hiển thị sau khi bạn bật các kết nối trong một sổ làm việc nơi các kết nối đã bị vô hiệu hóa

Khi bạn mở một sổ làm việc có chứa truy vấn Power Query, Excel có thể vô hiệu hóa các kết nối dưới dạng cơ chế bảo mật và hiển thị nút "Bật Nội dung". Sau khi bấm vào nút này, các kết nối sẽ được bật nhưng ngăn Truy vấn Sổ làm việc có thể không tự động xuất hiện.

Giải pháp thay thế    Thay đổi ô hiện được chọn sau khi bật kết nối. Nếu ô này nằm trong truy vấn Power Query được tải trên trang tính, ngăn Truy vấn Sổ làm việc và tab ribbon Truy vấn sẽ xuất hiện.

Việc tải một truy vấn trong lần đầu tiên sẽ không thành công nếu bất kỳ trang tính nào trong sổ làm việc được bảo vệ

Khi bạn tìm cách tải một truy vấn mới trong sổ làm việc Excel, lỗi sẽ xảy ra nếu bất kỳ phần nào của các trang tính trong sổ làm việc được bảo vệ.

Giải pháp thay thế    Hãy kiểm tra xem không có trang tính hiện có nào trong sổ làm việc được bảo vệ trước khi thêm một truy vấn Power Query mới.

Đầu Trang

OneDrive for Business với SKU Office Online Độc lập

Dẫn hướng phía trên cùng không hiện tab dẫn hướng Yammer

Là người quản trị người thuê của OneDrive for Business, bạn thường xem Nguồn cấp tin tức hoặc Yammer trong thanh dẫn hướng phía trên cùng của Office 365. Nhưng với gói đăng ký OneDrive for Business độc lập bạn không còn thấy các tab đó nữa. Ngay cả khi dịch vụ Yammer.com được kích hoạt trong trang người quản trị người thuê, dẫn hướng phía trên cùng vẫn không bật sáng.

Theo thiết kế, OneDrive for Business độc lập mặc định không bao gồm các tab dẫn hướng xã hội Yammer hoặc Nguồn cấp tin tức. Nhưng khi bạn bật dịch vụ Yammer.com như mạng xã hội của bạn, dẫn hướng phía trên cùng sẽ hiển thị nối kết bấm dễ dàng đến Yammer cùng với nối kết OneDrive.

Giải pháp thay thế    Trong trường hợp bạn đã bật Yammer như mạng xã hội của bạn, bạn có thể duyệt trực tiếp đến www.yammer.com và đăng nhập bằng chứng danh tổ chức Office 365 của bạn.

Đầu TrangThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ