Có gì mới trong SharePoint Designer 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với SharePoint Designer 2010, bạn có thể xây dựng hoàn tất, có định dạng, có thể dùng lại, quy trình tập trung vào các ứng dụng trên nền tảng SharePoint tích hợp dữ liệu ngoài. SharePoint Designer 2010 giúp bạn xây dựng ứng dụng phức hợp bằng cách cấu hình hoặc thiết kế các cấu phần chẳng hạn như nguồn dữ liệu, danh sách, kiểu nội dung, dạng xem, biểu mẫu, dòng công việc và kiểu nội dung ngoài — tất cả mà không cần bất kỳ mã viết. Tiếp theo, SharePoint Designer 2010 bây giờ cung cấp công cụ cho tất cả các thành phần quan trọng trong giải pháp SharePoint: "Bạn không cần rời khỏi SharePoint Designer để xây dựng giải pháp của bạn."

Trong bài viết này

Giao diện người dùng được thiết kế lại

Dòng công việc

Dạng xem & biểu mẫu

Kiểu nội dung ngoài & Dịch vụ kết nối nghiệp vụ

Điều khiển nơi & cách mọi người có thể sử dụng SharePoint Designer 2010

Giao diện người dùng được thiết kế lại

Giao diện người dùng của SharePoint Designer 2010 có được hoàn toàn thiết kế lại "đặt 'SharePoint' vào SharePoint Designer." Bây giờ tất cả các thành phần quan trọng trong trang web hoặc giải pháp — danh sách và kiểu nội dung, dạng xem và biểu mẫu, dòng công việc, nguồn dữ liệu và kiểu nội dung bên ngoài, trang bố trí và trang cái — sẽ dễ dàng tìm. Và thật dễ dàng để xem cách cấu phần có liên quan với nhau — ví dụ, khi bạn xem trang tóm tắt cho một danh sách, bạn có thể dễ dàng xem tất cả các dạng xem danh sách đó, biểu mẫu, dòng công việc, các kiểu nội dung, và hành động tùy chỉnh.

Tab Tệp

Khi bạn bắt đầu SharePoint Designer 2010, tab tệp mới giúp dễ dàng để bắt đầu. Ở đây bạn có thể mở trang web hiện có hoặc tạo trang mới. Bạn cũng có thể mở trang hoặc trang bạn đã làm việc gần đây với và thêm các thành phần mới chẳng hạn như danh sách và dòng công việc với trang hiện tại.

Trang tóm tắt site

Mọi trang có trang tóm tắt nơi bạn có thể thay đổi thiết đặt hoặc quản lý các khía cạnh khác nhau của trang web của bạn. Ví dụ, bạn có thể quản lý quyền trực tiếp từ SharePoint Designer 2010. Và chẳng hạn như tất cả các trang tóm tắt, trang tóm tắt site hiện cấu phần có liên quan — ví dụ, tại đây bạn có thể dễ dàng xem và dẫn hướng đến tất cả các trang con trong trang hiện tại.

Ngăn dẫn hướng

Ngăn dẫn hướng giúp dễ dàng tìm và dẫn hướng đến tất cả các thành phần quan trọng trong trang mà bạn dùng để xây dựng giải pháp. Cho dù bạn đang lập mô hình dữ liệu của bạn và cần phải làm việc với danh sách và kiểu nội dung, hoặc cho dù bạn đang thiết kế dòng công việc để thêm lô-gic "keo" giải pháp của bạn cùng nhau, bạn có thể tìm thấy các thành phần mà bạn cần trong ngăn dẫn hướng.

Bộ sưu tập trang

Bộ sưu tập trang dễ dàng tìm và sửa bất kỳ các cấu phần quan trọng giải pháp của bạn. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào bất kỳ thành phần sẽ cho bạn một bộ sưu tập của tất cả các thành phần trong trang hiện tại — ví dụ, bạn có thể dễ dàng xem tất cả các dòng công việc hoặc danh sách trong site. Bộ sưu tập trang, chỉ cần bấm bất kỳ cấu phần để chỉnh sửa nó.

Trang tóm tắt

Một trang tóm tắt cung cấp cho bạn một dạng xem tất cả lên hoặc cổng thông tin vào tất cả các phần tạo thành một cấu phần. Ví dụ, trang tóm tắt cho một kiểu nội dung cho bạn thấy biểu mẫu và dòng công việc cho loại nội dung đó. Trang tóm tắt cho một danh sách hiển thị dạng xem, biểu mẫu, kiểu nội dung, hành động tùy chỉnh và dòng công việc cho danh sách đó. Từ một trang tóm tắt, bạn có thể sửa các thiết đặt cho cấu phần đó — chẳng hạn như tên hoặc quyền — hoặc bạn có thể sửa cấu phần chính nó.

Danh sách & biên tập kiểu nội dung

Với SharePoint Designer 2010, bạn có thể sửa tất cả các cấu phần quan trọng bao gồm một giải pháp SharePoint — bao gồm danh sách và kiểu nội dung. Bạn sử dụng danh sách và kiểu nội dung vào mô hình dữ liệu của bạn, để các thành phần thường cốt lõi của giải pháp. Và bây giờ SharePoint Designer 2010 cung cấp trình soạn thảo toàn trang cho danh sách và kiểu nội dung. Bạn có thể nhanh chóng sửa cột và các thiết đặt danh sách hoặc kiểu nội dung ở một nơi, mà không cần phải dẫn hướng giữa các trang như trong trình duyệt.

Thanh dẫn hướng

Khi bạn dẫn hướng qua các thành phần trong một trang, trên thanh dẫn hướng có thể giúp bạn hiểu rõ bạn đang trong trang ở đâu và cách các thành phần khác nhau có liên quan với nhau. Thanh dẫn hướng hiển thị đánh dấu đường dẫn Hiển thị vị trí bạn trong cấu trúc phân cấp trang web. Cũng là chuyển tiếpBackward nút, menu thả xuống Trang gần đây Hiển thị lịch sử dẫn hướng gần đây của bạn và menu thả xuống cho mỗi nút hiện tất cả các mức con cho bất kỳ trang nào hoặc cấu phần trong cấu trúc phân cấp.

Dải băng

Ribbon sẽ giúp bạn đạt hiệu quả trong SharePoint Designer 2010 và hiệu quả hơn vì ruy-băng bề mặt tất cả các tính năng quan trọng trong ngữ cảnh phải những gì bạn đang làm việc trên. Ví dụ, nếu bạn đang làm việc với một dạng xem dữ liệu trong trình soạn thảo trang, tab ngữ cảnh xuất hiện trên ruy-băng cung cấp tất cả các công cụ và các tùy chọn để làm việc với các dạng xem dữ liệu: có điều kiện định dạng, lọc và sắp xếp, thêm hoặc loại bỏ cột, Cập Nhật không đồng bộ, và nhiều hơn nữa sẵn dùng với chỉ một lần bấm.

Thu phóng để nội dung

Một trang SharePoint có thể có nhiều xảy ra với nội dung chỗ dành sẵn, vùng phần Web, điều khiển, và các thành phần trang. Khi bạn đang làm việc với trang SharePoint, mức độ thường xuyên bạn muốn để tập trung vào một thành phần duy nhất, chẳng hạn như PlaceHolderMain hoặc vùng phần Web hoặc dạng xem dữ liệu. Bây giờ bạn có thể chọn bất kỳ các thành phần này, sau đó bấm thu phóng để nội dung trên ruy-băng. Sau khi bạn phóng nội dung, dạng xem thiết kế và dạng xem mã sẽ hiển thị chỉ thành phần mà bạn muốn làm việc, vì vậy bạn sẽ không bị xao nhãng bởi trực quan ít quan trọng hoặc mã trên phần còn lại của trang.

Tất cả các dạng xem tệp

Giao diện người dùng mới trong SharePoint Designer 2010 tập trung vào tìm kiếm tất cả các thành phần quan trọng trong giải pháp SharePoint. Nếu bạn sử dụng danh sách thư mục trong các phiên bản trước của SharePoint Designer, bạn vẫn có thể có kinh nghiệm làm việc với các tệp và thư mục trong một trang web bằng cách sử dụng dạng xem tất cả các tệp.

Đầu trang

Dòng công việc

SharePoint Designer 2010 bao gồm các cải tiến chính cho dòng công việc. Bạn có thể ngay bây giờ nhanh chóng thiết kế dòng công việc cho phép nhiều bản kinh doanh và quy trình con người. Và nhiều khối dựng mới nghĩa dòng công việc là linh hoạt hơn và hiệu quả và khả năng lập mô hình kinh doanh phức tạp hơn lô-gic và quy trình.

Dòng công việc có thể dùng lại

SharePoint Designer 2010, bạn có thể tạo dòng công việc được dễ dàng có thể dùng lại. Bạn có thể tạo một dòng công việc có thể dùng lại trong trang mức đỉnh trong tuyển tập trang, và dòng công việc hoàn toàn tính có thể dùng lại — có nghĩa là dòng công việc có thể được liên kết với bất kỳ danh sách hoặc thư viện trong tuyển tập trang. Bạn cũng có thể tạo một dòng công việc có thể dùng lại trong bất kỳ trang con trong tuyển tập trang; dòng công việc này sẵn dùng để tái sử dụng trong đó site con cụ thể.

Xuất dòng công việc

Bây giờ bạn có thể xuất một dòng công việc có thể dùng lại từ một trang tuyển tập rồi tải lên và kích hoạt dòng công việc đó trong tuyển tập trang khác nhau. SharePoint Designer 2010 hỗ trợ xuất một dòng công việc dưới dạng tệp .wsp hoặc gói giải pháp.

Cột liên kết

Nếu dòng công việc của bạn có thể dùng lại yêu cầu các cột để thể hiện diện trong danh sách hoặc thư viện đó được liên kết đến, bạn có thể thêm các cột này dưới dạng liên kết cột. Liên kết cột được thêm tự động vào danh sách hoặc thư viện khi một dòng công việc có thể dùng lại được liên kết đến danh sách hoặc thư viện đó.

Kết hợp dòng công việc với kiểu nội dung

Khi bạn tạo một dòng công việc có thể dùng lại, bạn có thể chọn để lọc dòng công việc của bạn có thể dùng lại vào kiểu nội dung cụ thể. Sau đó, trong trình duyệt, bạn có thể kết hợp dòng công việc của bạn có thể dùng lại hoặc loại nội dung cụ thể đó hoặc bất kỳ kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung đó. Nếu bạn liên kết dòng công việc vào một loại nội dung site, bạn thực hiện dòng công việc đó sẵn dùng cho tất cả các mục của loại nội dung đó trong mọi danh sách và thư viện mà loại nội dung site đó đã được thêm vào.

Dòng công việc của trang

Bạn có thể nghĩ về dòng công việc site như một quy trình toàn bộ trang chung. Trang dòng công việc được liên kết đến một trang web — không vào danh sách, thư viện hoặc loại nội dung. Vì vậy không giống như hầu hết các dòng công việc, một dòng công việc site không chạy trên mục danh sách cụ thể. Trong trình duyệt, bạn có thể bắt đầu một dòng công việc site hoặc xem trạng thái chạy dòng công việc site bằng cách bấm vào Trang dòng công việc trên menu Hành động trang .

Sửa dòng công việc với SharePoint Server

Ba dòng công việc phổ biến nhất trong SharePoint Server — các dòng công việc phê duyệt, thu thập phản hồi và thu thập chữ ký — hoàn toàn được dựng lại như khai báo dòng công việc, có nghĩa là rằng họ đã hoàn toàn có thể tùy chỉnh trong SharePoint Designer 2010. Các dòng công việc được điều chỉnh theo sự kiện và tất cả các sự kiện quan trọng trong dòng công việc được bề mặt trong trình soạn thảo dòng công việc, cho mỗi nhiệm vụ trong quy trình và cho quy trình toàn bộ. Ví dụ, bạn có thể dễ dàng thêm điều kiện và hành động để xác định điều gì xảy ra khi mỗi nhiệm vụ được giao, đã hết hạn hay đã hoàn thành.

Thiết kế một quy trình phê duyệt tùy chỉnh

SharePoint Designer 2010 bao gồm ba hành động phê duyệt mới: gán mục cần phê duyệt, gán mục cần phản hồi và chung Task quá trình. Dòng công việc "lớn ba", bao gồm trong SharePoint Server 2010 — các dòng công việc phê duyệt, thu thập phản hồi và thu thập chữ ký — được dựng sẵn có các hành động. Các hành động phê duyệt làm nổi bật tất cả các sự kiện quan trọng trong quy trình phê duyệt, giúp bạn dễ dàng cho bạn để thiết kế một quy trình dòng công việc của con người nơi nhiều người tương tác hoặc cộng tác trên tài liệu cụ thể.

Bước giả định

Trong phiên bản trước của SharePoint Designer, một dòng công việc luôn mạo danh người dùng đã bắt đầu dòng công việc và chạy với quyền của người dùng đó. Bây giờ, trong SharePoint Designer 2010, bạn có thể ngay dùng bước này giả định có dòng công việc thực hiện hành động bằng mạo tác giả dòng công việc thay vì xướng dòng công việc. Bước giả định là rất hữu ích trong phê duyệt và phát hành kịch bản, nơi những người gửi nội dung cho phê duyệt và những người phê duyệt nội dung có quyền khác nhau.

Tích hợp Visio

Giả sử rằng tổ chức của bạn có một phân tích kinh doanh ai tốt nhất hiểu được các quy trình dòng công việc cần chụp. Với SharePoint Designer 2010 và Visio Professional 2010, phân tích kinh doanh bây giờ có thể phác thảo ra dòng công việc bằng đồ họa trong Visio. Visio Professional 2010 bao gồm mẫu Microsoft SharePoint Workflow bao gồm các hình dạng cho tất cả các điều kiện dòng công việc và hành động. Bạn có thể bắt đầu trong Visio và sau đó xuất sang SharePoint Designer, bạn có thể bắt đầu trong SharePoint Designer và sau đó xuất Visio, hoặc bạn có thể lặp đi lặp lại trên một thiết kế dòng công việc với nhiều roundtrips giữa cả chương trình mà không mất bất kỳ thiết đặt dòng công việc.

Phần trực quan hóa dòng công việc

Bạn có thể dễ dàng xem trạng thái của dòng công việc chạy bất kỳ trên trang trạng thái dòng công việc. Với trực quan hóa dòng công việc, sơ đồ Visio của dòng công việc của bạn tự động tạo và hiển thị trong phần Web Visio trên trang trạng thái dòng công việc. Trực quan hóa dòng công việc hiển thị một dạng xem "trực tiếp" của chính xác mà một dòng công việc cụ thể là tại. Phần trực quan hóa dòng công việc yêu cầu Visio Professional 2010 cài đặt trên máy tính của bạn và dịch vụ đồ họa Visio chạy trên máy chủ.

Biểu mẫu InfoPath

Nếu máy chủ đang chạy SharePoint Server 2010 (không SharePoint Foundation 2010 một mình), tất cả các biểu mẫu dòng công việc — biểu mẫu liên kết, biểu mẫu khởi tạo và biểu mẫu nhiệm vụ — đã InfoPath 2010 biểu mẫu. Thật dễ dàng để thay đổi diện mạo và bố trí biểu mẫu InfoPath, và bạn có thể thêm quy tắc hợp lệ vào một biểu mẫu InfoPath. Sửa biểu mẫu dòng công việc trong InfoPath 2010, chỉ cần bấm vào biểu mẫu và InfoPath sẽ mở trực tiếp từ SharePoint Designer 2010.

Substeps & hành động dòng công việc mới

SharePoint Designer 2010 bao gồm nhiều khối dựng mới chẳng hạn như substeps và hành động dòng công việc mới. Ví dụ, nếu dòng công việc của bạn được liên kết với thư viện tài liệu hoặc nếu nó được lọc để kiểu nội dung tài liệu, nhóm theo ngữ cảnh Tập tài liệu hành động xuất hiện. Bộ tài liệu là một tính năng mới trong SharePoint Server 2010 theo đó một nhóm các tài liệu được coi là một đơn vị, vì vậy động dòng công việc cho một tập tài liệu sẽ lặp đi lặp lại trên tất cả các mục trong tập tài liệu đó. Bao gồm các hành động dòng công việc mới Tiện ích hành động để thao tác chuỗi và ngày tháng; hành động quan hệ mới sử dụng Active Directory để tìm kiếm trình quản lý của một người; và mới danh sách hành động dòng công việc có thể dùng để đặt quyền trên một mục danh sách.

Đầu trang

Dạng xem & biểu mẫu

Giới thiệu bản phát hành này của SharePoint đáng kể mới dạng xem biểu mẫu và chức năng cho danh sách: phần Web dạng xem danh sách XSLT và InfoPath biểu mẫu. Bạn có nhiều khả năng linh hoạt hơn bao giờ hết trong chọn cách mọi người sẽ tương tác với dữ liệu bằng cách dùng dạng xem và biểu mẫu trong giải pháp của bạn.

Phần Web Dạng xem Danh sách XSLT

Mỗi dạng xem danh sách chuẩn trong sản phẩm SharePoint 2010 giờ đây là một dạng xem dữ liệu — cụ thể, một XSLT danh sách dạng xem Web phần (XLV). Điều này nghĩa là bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh bất kỳ dạng xem danh sách chuẩn trong SharePoint Designer 2010 — ví dụ, bạn có thể ngay thêm định dạng có điều kiện cho bất kỳ dạng xem danh sách. Và sau khi bạn tùy chỉnh dạng xem danh sách trong SharePoint Designer 2010, bạn vẫn có thể sửa đổi dạng xem đó bằng cách dùng tất cả các tùy chọn trong trình duyệt, chẳng hạn như thêm hoặc loại bỏ các cột hoặc lọc và sắp xếp. Một XLV hoàn toàn có thể tùy chỉnh trong SharePoint Designer và trong trình duyệt.

Chia sẻ XSLT mẫu có nghĩa là mã sạch & hiệu suất tốt hơn

XSLT danh sách dạng xem Web phần (XLV) sử dụng được chia sẻ biểu định kiểu XSLT nằm trong thư mục _layouts trên máy chủ. Mỗi dạng xem danh sách chuẩn trên máy chủ toàn bộ sử dụng cùng một tập hợp mẫu XSLT được chia sẻ. Một XLV sử dụng một mẫu để định dạng mỗi trường (cột hoặc), một mẫu định dạng hàng, và một mẫu định dạng bảng. Khi bạn tùy chỉnh diện mạo của một XLV, bạn tạo ra trọng XSL mẫu chỉ dành cho các mẫu cụ thể mà bạn sửa đổi — ví dụ, nếu bạn tô sáng một trường, bạn tạo ra XSLT vốn sẽ ghi đè chỉ mẫu được chia sẻ cho trường đó cụ thể. Điều này có nghĩa là XLV dễ dàng hơn để làm việc với dạng xem mã, cũng có hiệu suất tốt hơn khi trang này được kết xuất trong trình duyệt.

Dễ dàng hoàn tác tùy chỉnh bằng cách quay trở lại vào XSLT

Nếu bạn tùy chỉnh một XSLT danh sách phần Web dạng xem và sau đó quyết định mà bạn muốn hoàn tác các thay đổi, hoặc nếu bạn gặp phải lỗi trong XSL mà bạn không thể sửa lỗi, bạn luôn có thể chuyển đổi một XLV để làm thế nào nó đã xuất hiện trước khi bạn đã thực hiện bất kỳ thay đổi. Khi bạn dùng lại XSLT cho một XLV, mà XLV trở lại bằng cách dùng XSLT mẫu được chia sẻ trên máy chủ. Bạn có thể chọn để khôi phục dạng xem toàn bộ hoặc mẫu XSLT chỉ cụ thể, chẳng hạn như mẫu.

Tạo dạng xem dữ liệu từ ruy-băng

Dạng xem dữ liệu là một tính năng mạnh mẽ để xem và sửa dữ liệu từ một loạt các nguồn dữ liệu — bao gồm cả dữ liệu trong danh sách SharePoint và dữ liệu bên ngoài vào SharePoint. Ruy-băng sẽ giúp dễ dàng để chèn một dạng xem dữ liệu với một vài cú bấm chuột. Sau đó bạn có thể tùy chỉnh thêm dạng xem dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng tất cả các tùy chọn bên dưới Công cụ danh sách dạng xem (đối với XLVs) hoặc Công cụ dạng xem dữ liệu (cho phần Web biểu mẫu dữ liệu) trên ruy-băng.

Áp dụng định dạng có điều kiện từ ruy-băng

Định dạng có điều kiện có thể cung cấp cho dạng xem dữ liệu của bạn ấn tượng hơn bằng cách tô sáng những thông tin có quan trọng để nhóm của bạn. Bây giờ bạn có thể áp dụng quy tắc định dạng có điều kiện cho dạng xem dữ liệu của bạn trực tiếp từ ruy-băng.

Chia sẻ dạng xem kiểu và áp dụng chúng từ ruy-băng

Bạn có thể dễ dàng chia sẻ kiểu tùy chỉnh cho dạng xem danh sách của bạn (XLVs) với người khác trong tuyển tập trang bằng cách tải lên các kiểu (. Tệp XSL) vào thư viện kiểu trong trang mức đỉnh trong tuyển tập trang. Bất kỳ ai có quyền thích hợp có thể dùng SharePoint Designer 2010 để áp dụng các kiểu tùy chỉnh cho dạng xem danh sách riêng của họ với chỉ cần một cú bấm chuột.

Dạng xem dữ liệu hỗ trợ AJAX

Dạng xem dữ liệu cung cấp nhiều tính năng giúp cho dữ liệu dễ dàng hơn để làm việc, chẳng hạn như phân trang, lọc và sắp xếp trên tiêu đề cột, và chỉnh sửa tại chỗ. Bây giờ bạn có thể bật Cập Nhật không đồng bộ cho mỗi dạng xem, sao cho tất cả các tính năng này không còn yêu cầu toàn trang làm mới trong trình duyệt — chỉ dạng xem dữ liệu được làm mới. Bạn cũng có thể chỉ định một khoảng thời gian khi dữ liệu trong dạng xem được tự động làm mới, hoặc bạn có thể thêm một nút dạng xem dữ liệu mà mọi người có thể bấm vào theo cách thủ công làm mới dạng xem.

Dạng xem mục liên quan

SharePoint Designer 2010 này giúp dễ dàng tạo các trang bảng điều khiển-kiểu Hiển thị tất cả dữ liệu liên quan đến một mục cụ thể. Trước tiên, bạn dùng cột tra cứu để tạo mối quan hệ mẹ-con giữa dữ liệu trong danh sách khác nhau hai — và bây giờ, trong các sản phẩm SharePoint 2010, bạn có thể sử dụng các tùy chọn cho một cột tra cứu để bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu giữa các danh sách, để có con không có mục mồ côi không có các mục mẹ. Sau đó, từ ruy-băng trong SharePoint Designer 2010, bạn có thể dễ dàng tạo dạng xem mục liên quan Hiển thị tất cả các mức con mục trong một danh sách liên quan đến một mục cha cụ thể trong một danh sách khác.

Hành động tùy chỉnh

Với SharePoint Designer 2010, bạn có thể dễ dàng hơn cho mọi người để khám phá các hành động quan trọng mà họ có thể cần phải thực hiện một mục. Ví dụ, bạn có thể thêm một hành động tùy chỉnh vào danh sách mục menu của bất kỳ danh sách để mọi người có thể bắt đầu một dòng công việc trực tiếp từ menu trên mục danh sách. Bạn cũng có thể thêm hành động tùy chỉnh như các nút trên ruy-băng cho trang biểu mẫu và dạng xem của danh sách. Hành động tùy chỉnh dễ giải pháp cho mọi người dùng bằng cách cung cấp các hành động phải trong ngữ cảnh phải.

Biểu mẫu InfoPath

Trong SharePoint Server 2010, danh sách bây giờ có thể dùng biểu mẫu InfoPath cho các biểu mẫu mục mới, dạng xem mục, và sửa mục. InfoPath giúp dễ dàng thay đổi hoàn toàn bố trí và diện mạo của biểu mẫu. Dấu cộng, biểu mẫu InfoPath cung cấp các tính năng rất hữu ích chẳng hạn như định dạng quy tắc và quy tắc hợp lệ. Và bạn có khả năng linh hoạt vì tất cả kiểu nội dung liên kết với một danh sách có thể có một riêng của biểu mẫu. Khi bạn cần để thiết kế biểu mẫu trong InfoPath, bạn có thể khởi động InfoPath 2010 trực tiếp từ ruy-băng trong SharePoint Designer 2010.

Đầu trang

Kiểu nội dung ngoài & Dịch vụ kết nối nghiệp vụ

Sản phẩm SharePoint 2010 và Office 2010 bao gồm các chức năng mới cho sâu tích hợp dữ liệu nghiệp vụ bên ngoài và quy trình thành trải nghiệm người dùng trong Office và SharePoint. Các chức năng bao gồm các tính năng mới, Dịch vụ và công cụ trong nền tảng SharePoint. Với kết nối nghiệp dịch vụ (BCS), bạn có thể kết nối với dữ liệu ngoài từ Microsoft SQL Server, Dịch vụ Web, hoặc tập hợp .NET. Bạn có thể kết nối với dữ liệu bên ngoài này từ máy khách hoặc máy chủ, xem trực tuyến hoặc ngoại tuyến, và bạn có thể tạo, đọc, Cập Nhật và xóa bỏ dữ liệu trong các nguồn dữ liệu ngoài.

Kiểu nội dung ngoài

Trong phiên bản trước của SharePoint, sinh khái niệm của một thực thể dữ liệu nghiệp vụ là một kiểu dữ liệu nghiệp vụ bên ngoài sẵn dùng trong danh mục dữ liệu nghiệp vụ. Ví dụ, một thực thể có thể là một khách hàng hoặc thứ tự. Bây giờ một thực thể được gọi là một kiểu nội dung ngoài (ECT). Kiểu nội dung trong SharePoint có thể có các hành vi chẳng hạn như dòng công việc hoặc chính sách được liên kết với họ. Tương tự, kiểu nội dung ngoài cũng có thể có hành vi gọi là hoạt động liên kết với họ. Một hoạt động không phải là một dòng công việc hoặc chính sách; nó sẽ quyết định xem mọi người có thể tạo, đọc, Cập Nhật, xóa hoặc tìm kiếm lần xuất hiện của loại nội dung ngoài đó. Vì vậy nội dung kiểu và kiểu nội dung bên ngoài có này chung: họ xác định không chỉ lược đồ dữ liệu (các trường và các trường kiểu), nhưng cũng hành vi hoặc các thao tác liên kết với dữ liệu.

Tạo kiểu nội dung bên ngoài trong SharePoint Designer 2010

Trong phiên bản trước, SharePoint không hỗ trợ biên soạn một định nghĩa ứng dụng trong danh mục dữ liệu nghiệp vụ. Bây giờ, SharePoint Designer 2010 cung cấp các công cụ để kết nối với dữ liệu ngoài, tạo kiểu nội dung bên ngoài, để phát hành các kiểu nội dung bên ngoài vào danh mục dữ liệu nghiệp vụ trên máy chủ và để tự động tạo ra cả danh sách bên ngoài và tất cả các biểu mẫu yêu cầu bởi danh sách bên ngoài đó. Với SharePoint Designer 2010, bạn có thể làm nổi bật dữ liệu ngoài từ dòng nghiệp vụ hệ thống như SAP hoặc Siebel trong SharePoint không có văn bản một dòng đơn mã.

Danh sách bên ngoài

Danh sách bên ngoài là khối dựng then chốt cho giải pháp BCS. Danh sách ngoài trông và hành vi hầu như giống như bất kỳ danh sách SharePoint nhưng chứa dữ liệu từ một nguồn bên ngoài. Danh sách ngoài giúp dễ dàng cho mọi người đọc và ghi dữ liệu ngoài trong trải nghiệm quen thuộc của làm việc với danh sách SharePoint. Bạn có thể tạo danh sách bên ngoài và bên phải biểu mẫu từ SharePoint Designer 2010. Tạo một danh sách ngoài cũng sẽ tạo dạng xem (dùng phần Web dạng xem danh sách XSLT) và biểu mẫu (dùng phần Web biểu mẫu danh sách XSLT) cho trình duyệt, và một biểu mẫu có thể tùy chỉnh Outlook 2010 và biểu mẫu InfoPath 2010 . Biểu mẫu InfoPath có thể được dùng thay vì các dạng xem XSLT mặc định và biểu mẫu để xem và sửa dữ liệu trong danh sách bên ngoài trong trình duyệt, và biểu mẫu Outlook được dùng để hiển thị dữ liệu ngoài trong Outlook 2010.

Danh sách bên ngoài trong không gian làm việc SharePoint

Sau khi bạn tạo một danh sách ngoài, bạn có thể chỉ cần bấm vào nút kết nối với SharePoint Workspace trên máy chủ ruy-băng để tạo danh sách bên ngoài đó sẵn dùng trong SharePoint Workspace 2010. Trong không gian làm việc SharePoint, bạn có thể xem và sửa dữ liệu ngoài trực tiếp từ máy khách, cho dù bạn đang kết nối hoặc ngoại tuyến. BCS cung cấp một bộ đệm ẩn và đồng bộ hóa chế mà được cài đặt trên máy tính khách và mà sẽ giữ lại dữ liệu mới mẻ và được đồng bộ hóa với hệ thống phía sau. SharePoint Workspace cung cấp độ phân giải xung đột và lỗi. Khi bạn kết nối một danh sách ngoài với SharePoint Workspace, InfoPath 2010 biểu mẫu để xem và sửa dữ liệu trong không gian làm việc SharePoint được tạo tự động.

Danh sách bên ngoài trong Outlook

Bạn cũng có thể kết nối một danh sách ngoài với Outlook 2010. Khi bạn tạo một kiểu nội dung bên ngoài trong SharePoint Designer 2010, bạn có thể ánh xạ nó vào một kiểu mục Office gốc chẳng hạn như liên hệ hoặc tác vụ sao cho dữ liệu ngoài trông và cách hoạt động giống như một mục liên hệ hoặc tác vụ trong Outlook. Ví dụ, giả sử rằng dữ liệu bên ngoài của bạn là một danh sách khách hàng và bạn muốn hiển thị dữ liệu bên ngoài trong Outlook. Vì dữ liệu cho khách hàng chặt chẽ tương tự như các liên hệ trong Outlook, bạn có thể ánh xạ các loại nội dung ngoài đó đến mục liên hệ trong Outlook. Sau khi bạn kết nối danh sách ngoài với Outlook, bạn có thể tạo, Cập Nhật và xóa bỏ dữ liệu ngoài trực tiếp từ Outlook như cách bạn muốn tạo và Cập Nhật gốc liên hệ Outlook.

Cột dữ liệu nghiệp vụ, dòng công việc, và Word

Sau khi bạn tạo một kiểu nội dung bên ngoài, bạn có thể thêm cột dữ liệu nghiệp vụ vào danh sách hoặc thư viện. Một cột dữ liệu nghiệp vụ liên kết với một kiểu nội dung bên ngoài và đại diện cho một trường từ ECT đó. Nếu thư viện tài liệu để sử dụng tài liệu Word mẫu của nó, bạn có thể sửa mẫu trong Word bằng cách thêm phần nhanh, là điều khiển nội dung được gắn kết cột dữ liệu nghiệp vụ. Khi mọi người tạo tài liệu mới dựa trên mẫu từ đó, dữ liệu ngoài được hiển thị bên trong tài liệu trong điều khiển nội dung. Các điều khiển nội dung tự động bật chọn và giải quyết các chức năng cho dữ liệu ngoài. SharePoint Designer 2010, bạn cũng có thể tạo một dòng công việc mà được liên kết với thư viện tài liệu này và đọc và ghi dữ liệu về danh sách ngoài. Trong SharePoint Designer, các tiêu chuẩn dòng công việc danh sách hành động đã được nâng cao để làm việc với dữ liệu ngoài.

Đầu trang

Điều khiển nơi & cách mọi người có thể sử dụng SharePoint Designer 2010

Nếu bạn là một chuyên gia CNTT ai quản lý SharePoint cho tổ chức của bạn, biết rằng bạn có thể rộng rãi triển khai SharePoint Designer 2010 và đã hoàn thành tin cậy mà bạn có thể dễ dàng điều khiển vị trí và cách mọi người trong tổ chức của bạn có thể sử dụng SharePoint Designer. Tuy nhiên, trải nghiệm sửa trang mới trong SharePoint Designer 2010 có nghĩa là — theo mặc định — tùy chỉnh trang (còn được gọi là "unghosting") có thể không cần thiết để soạn trang mạnh mẽ và bảng điều khiển.

Quản trị trang cho tuyển tập ứng dụng và trang Web

Nếu bạn là người quản trị máy chủ, bạn có một trang mới trong Trung tâm quản trị riêng biệt dành riêng cho các thiết đặt cho SharePoint Designer 2010. Nếu bạn là người quản trị tuyển tập site, bạn có một trang tương tự như trong thiết đặt trang của trang mức đỉnh trong tuyển tập trang. Đối với từng ứng dụng Web hoặc tuyển tập trang, bây giờ bạn có các tùy chọn cho phép người dùng SharePoint Designer để tùy chỉnh các trang, để tùy chỉnh trang cái và bố trí trang, và sử dụng dạng xem tất cả các tệp.

Tùy chỉnh trang yêu cầu cao hơn quyền theo mặc định

Bây giờ tùy chỉnh trang (còn được gọi là "unghosting") yêu cầu quyền cao hơn trong trước phát hành: theo mặc định, chỉ tập người quản trị trang có thể tùy chỉnh trang, trang cái và bố trí trang, hoặc dùng dạng xem tất cả các tệp. Điều này nghĩa là gì đó, trong ngăn dẫn hướng, hầu hết mọi người sẽ không nhìn thấy các nút cho trang chính, bố trí trang và tất cả các tệp. Thay vào đó, mọi người sẽ xây dựng giải pháp bằng cách tạo và lưu trữ trang phần Web trong thư viện trang của trang web. Vì vậy thật dễ dàng cho bạn để giữ nguyên thương hiệu nhất quán và bố trí trên tuyển tập Web ứng dụng hoặc trang web của bạn.

Trải nghiệm mới sửa trang: chế độ mặc định so với chế độ nâng cao

Trong SharePoint Designer 2010, nhấn mạnh là cách tạo và cấu hình các cấu phần như dạng xem dữ liệu, biểu mẫu và dòng công việc — và ít trên soạn thảo HTML và các tác vụ kiểu trình thiết kế Web. Vì vậy, chế độ mặc định để sửa trang phần Web được đơn giản hơn và nhiều trực quan-trên thực tế, chế độ mặc định là giống như thêm nội dung vào một trang wiki. Mọi người có thể chèn dạng xem dữ liệu và biểu mẫu, hãy nhập văn bản và thêm nội dung khác bên trong chỗ dành sẵn nội dung chính (PlaceHolderMain), nhưng phần còn lại của trang bị khóa để chỉnh sửa. Trong chế độ này, tất cả nội dung tùy chỉnh nằm bên trong một phần Web ẩn, vì vậy trong chế độ mặc định một trang không thể được tùy chỉnh ("không được sao chụp"). Ngược lại, trong chế độ nâng cao, bạn có thể hoàn toàn tùy chỉnh trang bằng cách sửa bất kỳ điều gì trên trang. Một lần nữa, theo mặc định chỉ quản trị tuyển tập Site có thể sửa trang trong chế độ nâng cao.

Trang của trang web

Trong phiên bản trước đó, bạn có thể đã có liên quan về mọi người lưu tệp vào thư mục gốc của trang web hoặc thay đổi cấu trúc thư mục của trang. Trong SharePoint Designer 2010, theo mặc định hầu hết mọi người sẽ không có quyền truy nhập vào dạng xem tất cả các tệp trong một site; thay vào đó, tất cả các trang mới được tạo trong một trang web nằm trong thư viện tài liệu của trang của trang web. Thư viện trang của trang web cung cấp một cách đơn giản, hợp lý để mọi người tạo và lưu trữ các tệp cần thiết cho giải pháp của họ.

Dễ dàng dùng lại trang của trang web vào một phiên bản trước đó

Thư viện site trang sử dụng lập phiên bản, vì vậy nếu bạn vô tình ngắt trang, bạn có thể dễ dàng quay trở lại vào một phiên bản trước đó. Trong SharePoint Designer 2010, tất cả các trang SharePoint có một trang tóm tắt hiển thị lịch sử Phiên bản cho trang đó. Trên trang tóm tắt, bạn có thể khôi phục Phiên bản trước đó ngay từ ruy-băng.

Dễ dàng hơn nâng cấp tiến

Tùy chỉnh trang có thể phức tạp quá trình nâng cấp. Ví dụ, khi nâng cấp lên Office SharePoint Server 2007, trang được tùy chỉnh không tự động có trên diện mạo mới, và bạn thường có tái tạo theo cách thủ công các tùy chỉnh trên một phiên bản mới của trang. Với SharePoint Designer 2010, mọi người có thể tận dụng tất cả các chức năng xây dựng ứng dụng và tùy chỉnh mà không cần tùy chỉnh ("unghosting") bất kỳ trang nào. Để bạn có thể rộng rãi triển khai SharePoint Designer 2010 và biết rằng bất kỳ bản nâng cấp SharePoint trong tương lai sẽ không được phức tạp bằng số lớn của trang được tùy chỉnh.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×