Cách thức các đối tượng cơ sở dữ liệu hoạt động khi tin cậy và không được tin cậy

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định, Microsoft Office Access 2007 sẽ tắt một số đối tượng cơ sở dữ liệu, trừ khi bạn áp dụng một chữ ký điện tử cho chúng hoặc bạn đặt cơ sở dữ liệu vào một vị trí tin cậy. Thông tin trong bài viết này liệt kê các cấu phần đó Office Access 2007 sẽ vô hiệu hóa.

Trong bài viết này

Cấu phần Office Access 2007 sẽ vô hiệu hóa

Làm thế nào để cho phép cơ sở dữ liệu bị vô hiệu hóa

Cấu phần đó Office Access 2007 sẽ vô hiệu hóa

Theo mặc định, Access 2007 sẽ mở ra tất cả các cơ sở dữ liệu trong chế độ vô hiệu lực-tức là, nó sẽ tắt tất cả nội dung thực thi, trừ khi cơ sở dữ liệu chứa chữ ký điện tử hoặc cơ sở dữ liệu nằm tại vị trí tin cậy. Đây là đúng đối với cơ sở dữ liệu đã được tạo trong định dạng tệp mới Access 2007 và cho các tệp được tạo trong phiên bản trước của Access.

Access 2007 sẽ vô hiệu hóa các cấu phần sau đây:

 • Visual Basic for Applications (VBA) mã và bất kỳ tham chiếu nào trong mã VBA.

 • Mọi biểu thức không an toàn. Biểu thức là tương tự như công thức. Một biểu thức không an toàn chứa các hàm có thể cho phép người dùng để sửa đổi cơ sở dữ liệu hoặc truy cập vào các tài nguyên bên ngoài cơ sở dữ liệu.

 • Hành động không an toàn trong tất cả các macro. Hành động không an toàn là bất kỳ hành động nào có thể cho phép người dùng để sửa đổi cơ sở dữ liệu hoặc truy cập vào các tài nguyên bên ngoài cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, hành động mà Access sẽ tắt có thể đôi khi được coi là an toàn. Ví dụ, nếu bạn tin tưởng người tạo cơ sở dữ liệu, bạn có thể tin cậy bất kỳ hành động macro không an toàn trong cơ sở dữ liệu.

 • Một số kiểu truy vấn:

  • Truy vấn hành động    Các truy vấn này sẽ thêm, cập nhật và xóa dữ liệu.

  • Dữ liệu định nghĩa truy vấn ngôn ngữ (DDL)    Những mục này được dùng để tạo hoặc thay đổi đối tượng trong cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như bảng và thủ tục.

  • Truy vấn Gửi Trực tiếp lệnh SQL    Các truy vấn này gửi trực tiếp lệnh đến máy chủ cơ sở dữ liệu có hỗ trợ tiêu chuẩn Kết nối Cơ sở dữ liệu Mở (ODBC). Truy vấn gửi trực tiếp sẽ làm việc với các bảng trên máy chủ mà không liên quan đến Bộ máy cơ sở dữ liệu Access.

 • Điều khiển ActiveX.

Đầu trang

Làm thế nào để cho phép cơ sở dữ liệu bị vô hiệu hóa

Office Access 2007 cung cấp hai cách để cho phép bất kỳ thành phần bị vô hiệu hóa. Bạn có thể áp dụng một chữ ký điện tử cho cơ sở dữ liệu, hoặc bạn có thể dùng Trung tâm tin cậy để tạo một vị trí tin cậy và sau đó đặt cơ sở dữ liệu vào vị trí tin cậy đó. Lưu ý rằng một số hàm và biểu thức có thể vẫn bị vô hiệu hóa theo chế độ hộp cát truy nhập.

Để biết thông tin về Access 2007 bảo mật, bấm vào nối kết trong phần Xem thêm của bài viết này.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×