Cách di chuyển các hộp thư từ một đối tượng thuê Office 365 sang một đối tượng thuê khác

Bài viết này giải thích cách di chuyển các hộp thư và cài đặt dịch vụ từ một đối tượng thuê Office 365 sang một đối tượng thuê Office 365 khác trong kịch bản sáp nhập kinh doanh. Nếu bạn có nhiều hơn 500 người dùng hoặc một lượng lớn dữ liệu SharePoint cần di chuyển, làm việc với một đối tác Office 365 là một ý kiến hay.

Kịch bản trong bài viết này dựa trên hai công ty hư cấu - Contoso.com và Fabrikam.com - sử dụng hai đối tượng thuê Office 365 riêng biệt. Contoso đã mua Fabrikam và đang di chuyển người dùng và dữ liệu Fabrikam vào đối tượng thuê Office 365 của contoso.com.

Đối tượng thuê 1 (Đích)

Đối tượng thuê 2 (Nguồn)

Miền email tùy chỉnh:   

contoso.com

fabrikam.com

Miền ban đầu của Office 365:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

Kịch bản: Di chuyển bằng công cụ di chuyển bên thứ ba

Kịch bản này giả định rằng người dùng, nhóm và các đối tượng khác từ Công ty Fabrikam sẽ được tạo thủ công trong Office 365, được nhập vào cổng thông tin thông qua tập lệnh hoặc được hợp nhất vào Contoso Active Directory thông qua hợp nhất Dịch vụ Miền Active Directory (AD DS).

Khi hoàn tất, tất cả các tài khoản Fabrikam sẽ tồn tại trong đối tượng thuê Office 365 của Contoso.com và tất cả sẽ sử dụng @fabrikam.com cho UPN. Sơ đồ xác định địa chỉ cuối cùng đã được chọn về tiêu chí đơn giản và ngắn gọn nhưng tất nhiên có thể sửa đổi được để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Cách di chuyển dữ liệu hộp thư từ một đối tượng thuê Office 365 sang một đối tượng thuê khác

Lập kế hoạch: Hai tuần trước khi bạn di chuyển

Nếu sử dụng công cụ di chuyển bên thứ ba để di chuyển người dùng của bạn, hãy mua giấy phép cần thiết cho việc di chuyển đó.

Những điều cần cân nhắc về máy khách   

Đối với Outlook 2010 và Outlook 2013, bạn chỉ cần xóa hồ sơ người dùng Outlook.

Đối với Outlook 2007 và Outlook 2010, khi bạn đang khởi động lại, tính năng tự động khám phá sẽ đặt cấu hình máy khách và dựng lại tệp .OST.

Đối với máy khách Lync, bạn sẽ cần phải thêm liên hệ sau khi di chuyển hoàn tất.

Chuẩn bị và cấp phép đối tượng thuê   

Đối tượng thuê nguồn là đối tượng thuê Office 365 của Fabrikam mà bạn sẽ di chuyển người dùng và dữ liệu từ đó. Đối tượng thuê đích là đối tượng thuê Office 365 của Contoso mà bạn sẽ di chuyển đến đó.

 1. Tăng giấy phép trong đối tượng thuê Office 365 Đích để phù hợp với tất cả các hộp thư sẽ được di chuyển từ đối tượng thuê nguồn.

 2. Tạo tài khoản Người quản trị trong đối tượng thuê nguồn và đích để sử dụng trong quá trình di chuyển từ Office 365 sang một Office 365 khác. Một số công cụ di chuyển có thể yêu cầu nhiều hơn một tài khoản người quản trị trong đối tượng thuê nguồn để tối ưu hóa lưu lượng dữ liệu.

Tạo phòng, tài nguyên, nhóm phân phối và đối tượng người dùng trong đối tượng thuê đích   

Để tạo các tài nguyên trong đối tượng thuê đích (Contoso):

 1. Nếu công cụ Azure AD Connect sẽ được sử dụng để đồng bộ tất cả các đối tượng từ Dịch vụ Miền Active Directory (AD DS) của Contoso, các đối tượng từ AD DS đối tượng thuê nguồn (Fabrikam) phải được tạo trong AD DS đối tượng thuê đích (Contoso) thông qua hợp nhất.

  1. Hợp nhất AD DS có thể được thực hiện bằng nhiều công cụ AD DS khác nhau. Việc hợp nhất có thể mất thêm thời gian và quá trình lên kế hoạch tùy thuộc vào số lượng đối tượng sẽ được chuyển đi, vì vậy, quá trình này có thể được hoàn tất trước dự án di chuyển.

  2. Xác minh rằng tất cả người dùng và nhóm mới đều được đồng bộ với đối tượng thuê đích Contoso.com thông qua đồng bộ hóa thư mục. Các đối tượng sẽ xuất hiện dưới dạng user@contoso.onmicrosoft.com trong đối tượng thuê mới vì miền Fabrikam đã không được di chuyển qua tại thời điểm này. Địa chỉ email chính cho người dùng và nhóm có thể được cập nhật thành @fabrikam.com sau khi hoàn tất di chuyển miền.

 2. Nếu đồng bộ hóa thư mục sẽ không được sử dụng hoặc nếu Phòng, Tài nguyên, Nhóm hoặc Người dùng bất kỳ được quản lý trong Trung tâm quản trị Office 365 của đối tượng thuê nguồn; các đối tượng này phải được tạo trong đối tượng thuê đích. Các đối tượng có thể được tạo thủ công trong Trung tâm quản trị Office 365 hoặc nhập tệp CSV đối với số lượng nhiều hơn bằng cách sử dụng tính năng thêm hàng loạt trong Trung tâm quản trị Office 365 hoặc bằng cách sử dụng Windows PowerShell.

Truyền thông người dùng cuối   

Để truyền thông việc di chuyển cho người dùng cuối trong tổ chức của bạn:

 1. Tạo một kế hoạch truyền thông và bắt đầu thông báo cho người dùng về quá trình di chuyển và các thay đổi dịch vụ sắp tới.

 2. Sau khi di chuyển, bộ đệm ẩn biệt danh sẽ phải được xóa trên tất cả các máy khách Outlook. Hãy xem Cách đặt lại biệt danh và bộ đệm ẩn tự động hoàn tất trong Outlook đối với công cụ sửa lỗi tự động hóa có thể được người dùng cuối chạy.

 3. Giúp người dùng nhận biết cách kết nối với Outlook Web App bằng thông tin đăng nhập mới của họ trong trường hợp họ gặp sự cố sau khi di chuyển.

Chuẩn bị và các hoạt động trước di chuyển: Ba ngày trước khi bạn di chuyển

Chuẩn bị miền   

Để chuẩn bị miền cho việc di chuyển, hãy hoàn thành các bước sau đây.

 1. Bắt đầu quy trình xác minh miền trên đối tượng thuê đích (Contoso) đối với miền email Fabrikam.com.

 2. Trong Trung tâm quản trị Office 365 contoso.com, thêm miền Fabrikam.com và tạo bản ghi TXT trong Hệ thống Tên Miền (DNS) để xác minh.

  Ghi chú: Quá trình xác minh sẽ không thành công vì miền vẫn đang được sử dụng trong đối tượng thuê khác.

  Thực hiện bước này ngay lúc này sẽ cho phép thời gian ghi DNS tăng lên vì có thể mất đến 72 giờ. Quá trình xác thực cuối cùng sẽ diễn sau trong quy trình.

Lên lịch di chuyển   

Để lên lịch di chuyển:

 1. Tạo danh sách hộp thư người dùng chính mà bạn muốn di chuyển.

 2. Tạo hộp thư ánh xạ tệp .CSV cho công cụ di chuyển bên thứ ba mà bạn sẽ sử dụng. Tệp ánh xạ này sẽ được công cụ di chuyển sử dụng để khớp hộp thư nguồn với hộp thư của đối tượng thuê đích khi quá trình di chuyển diễn ra. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng miền ‘ban đầu’ *.onmicrosoft.com để ánh xạ các tài khoản nguồn vì miền email tùy chỉnh sẽ thay đổi thường xuyên.

Tệp CSV được sử dụng để di chuyển dữ liệu hộp thư từ một đối tượng thuê Office 365 sang một đối tượng thuê khác

Kiểm tra thời gian tồn tại (TTL) của bản ghi Mail exchanger (bản ghi MX)   

Tiếp theo, bạn sẽ lên lịch kiểm tra TTL.

 1. Trong DNS, thay đổi giá trị TTL trên bản ghi MX đối với miền email chính mà bạn muốn truyền thành một số nhỏ (tức là 5 phút). Nếu TTL không thể giảm xuống thành 5 phút, hãy ghi lại giá trị thấp nhất. Ví dụ: nếu giá trị thấp nhất là 4 giờ, bản ghi MX sẽ phải được thay đổi 4 giờ trước khi quá trình di chuyển của bạn bắt đầu.

 2. Tra cứu MX có thể được sử dụng để xác minh các thay đổi MX và DNS.

Tắt đồng bộ thư mục trong đối tượng thuê nguồn   

Trong Trung tâm quản trị Office 365 của đối tượng thuê nguồn, tắt đồng bộ thư mục. Quy trình này có thể mất 24 giờ hoặc lâu hơn nên phải được thực hiện trước di chuyển. Sau khi được vô hiệu hóa trong cổng thông tin, bất kỳ thay đổi nào đối với AD DS đối tượng thuê nguồn cũng sẽ không còn đồng bộ với đối tượng thuê Office 365 nữa. Điều chỉnh quy trình cung cấp người dùng và nhóm hiện có của bạn một cách phù hợp.

Di chuyển: Ngày bạn di chuyển

Đây là các bước bạn sẽ cần trong ngày thực hiện di chuyển.

Thay đổi bản ghi MX – Dừng dòng thư đến   

Thay đổi bản ghi MX chính của bạn từ Office 365 thành miền không thể truy nhập được, tức là “unreachable.example.com”. Các máy chủ thư Internet cố gắng chuyển phát thư mới sẽ xếp hàng đợi thư và tìm cách chuyển phát lại trong 24 giờ. Bằng phương pháp này, một số email có thể trả về báo cáo không chuyển phát (NDR) tùy thuộc vào số lần máy chủ chuyển phát email. Nếu đây chính là sự cố, hãy sử dụng một dịch vụ sao lưu bản ghi MX. Có rất nhiều dịch vụ bên thứ ba sẽ xếp hàng đợi email của bạn trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Sau khi quá trình di chuyển của bạn hoàn tất, các dịch vụ này sẽ chuyển phát thư đã xếp hàng đợi đến đối tượng thuê Office 365 mới của bạn.

Mẹo: Nếu TTL của bạn ngắn, ví dụ: năm phút, bước này có thể được thực hiện vào cuối ngày làm việc để thời gian gián đoạn ít hơn. Nếu bạn có TTL lớn hơn, bạn phải thay đổi bản ghi MX trước thời gian cho phép TTL hết hạn. Ví dụ: một TTL bốn giờ phải được thay đổi trước 2 CH nếu bạn định bắt đầu di chuyển vào 6 CH.

Xác minh các thay đổi MX và DNS của bạn nếu cần thiết. Nslookup hoặc một dịch vụ tương tự như MxToolbox có thể được sử dụng để xác minh các thay đổi MX và DNS.

Chuẩn bị đối tượng thuê nguồn   

Miền email chính, fabrikam.com, phải được loại bỏ khỏi tất cả các đối tượng trong đối tượng thuê nguồn trước khi miền có thể được di chuyển vào đối tượng thuê đích.

 1. Nếu bạn cũng đã thiết lập miền của mình với mộ website SharePoint Online công cộng thì trước tiên bạn phải đặt URL của website trở về miền ban đầu trước khi có thể loại bỏ miền.

 2. Loại bỏ tất cả giấy phép Lync khỏi người dùng trong đối tượng thuê nguồn bằng cổng thông tin quản trị Lync. Thao tác này sẽ loại bỏ địa chỉ Lync Sip được kết nối với Fabrikam.com.

 3. Đặt lại các địa chỉ email mặc định trên hộp thư nguồn Office 365 thành miền ban đầu (fabrikam.onmicrosoft.com).

 4. Đặt lại địa chỉ email mặc định trên tất cả các Danh sách Phân phối, Phòng và Tài nguyên thành miền ban đầu (fabrikam.onmicrosoft.com) trong đối tượng thuê nguồn.

 5. Loại bỏ tất cả các email phụ (địa chỉ proxy) khỏi các đối tượng người dùng vẫn đang dùng @fabrikam.com.

 6. Đặt miền mặc định trong đối tượng thuê nguồn thành miền định tuyến fabrikam.onmicrosoft.com (trong cổng thông tin quản trị, bấm vào tên công ty của bạn ở góc trên bên phải).

 7. Sử dụng lệnh Windows PowerShell Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com để truy xuất danh sách tất cả các đối tượng vẫn đang dùng miền và ngăn chặn việc loại bỏ.

 8. Để biết những sự cố về loại bỏ miền phổ biến, hãy xem Bạn nhận được thông báo lỗi khi tìm cách loại bỏ miền khỏi Office 365.

Chuẩn bị đối tượng thuê đích   

Hoàn tất xác minh miền Fabrikam.com trong đối tượng thuê contoso.com. Bạn có thể phải chờ một giờ sau khi loại bỏ miền khỏi đối tượng thuê cũ.

 1. Đặt cấu hình tùy chọn tự động khám phá CNAME (nội bộ/Bên ngoài).

 2. Nếu bạn đang sử dụng AD FS, hãy đặt cấu hình miền mới trong đối tượng thuê đích cho AD FS.

 3. Bắt đầu kích hoạt hộp thư trong đối tượng thuê contoso.com > Gán giấy phép cho tất cả các tài khoản người dùng mới.

 4. Đặt miền email Fabrikam.com làm địa chỉ chính trên những người dùng mới. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chọn/chỉnh sửa nhiều người dùng chưa được cấp phép trong cổng thông tin hoặc bằng cách sử dụng Windows PowerShell.

 5. Nếu bạn đang không dùng tính năng đồng bộ mật khẩu hoặc AD FS, hãy đặt mật khẩu trên tất cả các hộp thư trong đối tượng thuê đích (Contoso). Nếu bạn đang không dùng mật khẩu phổ biến, hãy thông báo cho người dùng mật khẩu mới.

 6. Sau khi hộp thư đã được cấp phép và hoạt động, chuyển tiếp định tuyến thư. Trỏ bản ghi MX Fabrikam đến đối tượng thuê đích Office 365 (Contoso). Khi TTL của MX hết hạn, thư sẽ bắt đầu chảy vào các hộp thư trống mới. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ sao lưu MX, bạn có thể cho phép email đến các hộp thư mới.

 7. Thực hiện kiểm tra xác minh dòng thư đến/từ các hộp thư mới trong đối tượng thuê đích.

 8. Nếu bạn đang sử dụng Exchange Online Protection (EOP): Trong đối tượng thuê đích, tái tạo quy tắc truyền tải, đường kết nối, danh sách trắng/đen, v.v. từ đối tượng thuê nguồn.

Bắt đầu di chuyển   

Để giảm thiểu sự bất tiện do thời gian ngừng hoạt động và người dùng, hãy xác định phương pháp tốt nhất cho việc di chuyển.

 • Di chuyển cho 500 người dùng trở xuống: Di chuyển dữ liệu Lịch Thư và danh bạ vào các hộp thư của đối tượng thuê đích. Giới hạn di chuyển thư theo ngày nếu có thể; ví dụ: dữ liệu trong 6 tháng gần nhất.

 • Di chuyển cho 500 người dùng trở lên: Sử dụng phương pháp đa truyền để bạn di chuyển danh bạ, lịch và chỉ 1 tuần email cho tất cả người dùng, sau đó ở những ngày hoặc tuần tiếp theo, thực hiện đa truyền để làm đầy hộp thư với dữ liệu email cũ hơn.

Bắt đầu di chuyển thư của bạn thông qua công cụ di chuyển bên thứ ba.

 1. Theo dõi tiến độ di chuyển bằng các công cụ được cung cấp bởi nhà cung cấp. Gửi báo cáo quy trình định kỳ trong quá trình di chuyển đến nhóm quản lý và di chuyển.

 2. Thực hiện di chuyển truyền lần hai hoặc lần ba, tùy chọn sau khi hoàn thành toàn bộ di chuyển.

Ở cuối quá trình di chuyển, Outlook 2007 và 2010 sẽ đồng bộ toàn bộ hộp thư cho từng người dùng, sử dụng băng thông đáng kể tùy thuộc vào số lượng dữ liệu mà bạn đã di chuyển vào từng hộp thư. Outlook 2013 sẽ chỉ lưu vào bộ đệm ẩn dữ liệu 12 tháng theo mặc định. Cài đặt này có thể được đặt cấu hình để thêm hay bớt dữ liệu, ví dụ: dữ liệu chỉ 3 tháng có thể giảm nhẹ lượng mức sử dụng băng thông.

Sau khi di chuyển: Dọn dẹp   

Người dùng có thể nhận được các NDR khi trả lời thư email đã di chuyển. Bộ đệm ẩn biệt danh Outlook cần được xóa. Hãy xem Cách đặt lại biệt danh và bộ đệm ẩn tự động hoàn tất trong Outlook. Ngoài ra, thêm DN thừa tự cũ dưới dạng địa chỉ proxy x.500 cho tất cả người dùng.

Tập lệnh Windows PowerShell mẫu

Sử dụng các tập lệnh Windows PowerShell mẫu sau đây làm điểm bắt đầu để tạo tập lệnh của riêng bạn.

Đặt lại mật khẩu Office 365 hàng loạt

 1. Tạo một tệp CSV có tên là mật_khẩu.csv.

 2. Chèn cột “upn” và “newpassword” (mật khẩu mới) trong tệp này (Ví dụ: johnsmith@contoso.com,Password1)

 3. Sử dụng lệnh Windows PowerShell:

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}

Sao chép tất cả các tài khoản Office 365 với một địa chỉ proxy cụ thể vào tệp CSV

##########################################################################
# Script: showproxies.ps1
# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific
# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv)
#
# Change the following variable to the proxy address string you want to find:
# $proxyaddr = "onmicrosoft.com"
################################################################################
$proxyaddr = "onmicrosoft.com"
# Create an object to hold the results
$addresses = @()
# Get every mailbox in the Exchange Organisation
$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited
# Loop through the mailboxes
ForEach ($mbx in $Mailboxes) {
# Loop through every address assigned to the mailbox
Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) {
# If it contains XXX, Record it
if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) {
# This is an email address. Add it to the list
$obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress
$obj.Alias = $mbx.Alias
$obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10)
$addresses += $obj
}
}
}
# Export the final object to a csv in the working directory
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation
# Open the csv with the default handler
Invoke-Item addresses.csv
##### END OF SHOWPROXIES.PS1

Tạo Hàng loạt Hộp thư Phòng trong Office 365

################################################################################
# Script: create-rooms.ps1
# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***
#This script creates Room mailboxes in Office 365.
# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"
#
# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity
#
################################################################################
param( $inputFile )
Function Usage
{
$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()
@"
NAME:
$strScriptFileName
EXAMPLE:
C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"
"@
}
If (-not $inputFile) {Usage;Exit}
#Get MSO creds and initialize session
If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}
#
If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")
{
Write-Host
Write-Host Connecting to Office 365...
Write-Host
$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession
}
#Import the CSV file
$csv = Import-CSV $inputfile
#Create Rooms contained in the CSV file
$csv | foreach-object{
New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity
}
##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

Loại bỏ hàng loạt địa chỉ email phụ khỏi các hộp thư

##########################################################################
# Script: remove-proxy.ps1
#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***
#This script will remove a secondary email address from many users
#
# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"
#
# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix
# Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com
#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.
#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.
#
################################################################################
param( $inputFile )
Function Usage
{
$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany
("\") + 1).ToString()
@"
NAME:
$strScriptFileName
EXAMPLE:
C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"
"@
}
If (-not $inputFile) {Usage;Exit}
#Get MSO creds and initialize session
If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}
#
If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")
{
Write-Host
Write-Host Connecting to Office 365...
Write-Host
$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri
https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession
}
#Import the CSV file and change primary smtp address
$csv = Import-CSV $inputfile
$csv | foreach-object{
# Set variable for email address to remove
$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix
Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)
Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr}
}
##### END OF REMOVE-PROXY.PS1
Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×