Các siêu kết nối trong các trang tính trong Excel 2016 cho Windows

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để truy nhập nhanh đến thông tin liên quan trong tệp khác hoặc trên trang web, bạn có thể chèn siêu kết nối trong ô trang tính Microsoft Excel. Bạn cũng có thể chèn siêu kết nối trong thành phần biểu đồ hoặc hình ảnh cụ thể.

Bạn muốn làm gì?

Tạo một siêu kết nối đến một trang web hoặc tệp hiện có

Tạo siêu kết nối đến tệp mới

Tạo siêu kết nối đến vị trí cụ thể trong sổ làm việc

Tạo hoặc loại bỏ siêu kết nối đến một địa chỉ email

Chọn siêu kết nối mà không cần mở nối kết

Thay đổi hoặc định dạng siêu kết nối

Sao chép hoặc di chuyển siêu kết nối

Xóa bỏ siêu kết nối

Xóa bỏ nhiều siêu kết nối

Tắt tính năng tự động định dạng siêu kết nối

Tạo siêu kết nối tùy chỉnh bằng cách dùng hàm HYPERLINK

Tạo nối kết tham chiếu bên ngoài đến dữ liệu trang tính trên web

Đặt địa chỉ cơ sở cho siêu kết nối trong sổ làm việc

Tìm hiểu thêm về siêu kết nối

Tạo một siêu kết nối đến một trang web hoặc tệp hiện có

 1. Trên trang tính, bấm vào ô bạn muốn tạo siêu kết nối.

  Bạn cũng có thể chọn một đối tượng, chẳng hạn như một hình ảnh hoặc một thành phần trong biểu đồ mà bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

   Siêu kết nối

  • Bấm chuột phải vào ô hoặc đồ họa rồi bấm Siêu kết nối hoặc bạn có thể nhấn Ctrl+K.

 3. Dưới Nối kết tới, bấm Tệp hay Trang Web hiện có.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để nhập tên và vị trí của các tệp hoặc trang web mà bạn muốn nối kết đến, hãy nhập thông tin đó vào hộp địa chỉ .

  • Để định vị trang web, hãy bấm duyệt Web Hình ảnh nút , mở trang web mà bạn muốn nối kết đến, và sau đó chuyển trở lại Excel mà không cần đóng trình duyệt của bạn.

  • Để chọn tệp, bấm Thư mục hiện tại, sau đó bấm vào tệp mà bạn muốn nối kết đến.

   Bạn có thể thay đổi thư mục hiện tại bằng cách chọn một thư mục khác trong danh sách Tìm .

 5. Nếu bạn muốn tạo một siêu kết nối đến một vị trí cụ thể trong tệp hoặc trang web, bấm thẻ đánh dấu, và sau đó bấm đúp vào thẻ đánh dấu mà bạn muốn dùng.

  Tệp hoặc trang web mà bạn muốn nối kết đến phải có thẻ đánh dấu.

 6. Trong hộp Văn bản để hiển thị, hãy nhập văn bản bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 7. Để hiển thị thông tin hữu ích khi bạn đặt con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mẹo Màn hình, nhập văn bản bạn muốn trong hộp Văn bản Mẹo Màn hình, rồi bấm OK.

 8. Bấm OK.

Đầu Trang

Tạo siêu kết nối đến tệp mới

 1. Trên trang tính, bấm vào ô bạn muốn tạo siêu kết nối.

  Bạn cũng có thể chọn một đối tượng, chẳng hạn như một hình ảnh hoặc một thành phần trong biểu đồ mà bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

   Siêu kết nối

  • Bấm chuột phải vào ô hoặc đồ họa rồi bấm Siêu kết nối hoặc bạn có thể nhấn Ctrl+K.

 3. Dưới Nối kết tới, bấm Tạo Tài liệu Mới.

 4. Trong hộp Tên của tài liệu mới, nhập tên của tệp mới.

  Mẹo: Để xác định vị trí khác ra bên dưới đường dẫn đầy đủ, bạn có thể nhập vị trí mới trước tên trong hộp tên của tài liệu mới . Bạn có thể cũng có thể bấm thay đổi để chọn vị trí mà bạn muốn, sau đó bấm OK.

 5. Dưới mục Soạn thảo khi, hãy bấm Sửa tài liệu mới sau hoặc Sửa thảo tài liệu mới ngay để chỉ định khi nào bạn muốn mở tệp mới để sửa.

 6. Trong hộp Văn bản để hiển thị, hãy nhập văn bản bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 7. Để hiển thị thông tin hữu ích khi bạn đặt con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mẹo Màn hình, nhập văn bản bạn muốn trong hộp Văn bản Mẹo Màn hình, rồi bấm OK.

 8. Bấm OK.

Đầu Trang

Tạo siêu kết nối đến vị trí cụ thể trong sổ làm việc

Để nối kết đến một vị trí trong sổ làm việc hiện tại hoặc sổ làm việc khác, bạn có thể xác định một tên cho các ô đích hoặc sử dụng tham chiếu ô. Để sử dụng tên, bạn phải đặt tên ô đích trong sổ làm việc đích.

Đặt tên cho một ô hoặc phạm vi ô

 1. Chọn ô, phạm vi ô hoặc các lựa chọn không liền kề mà bạn muốn đặt tên.

 2. Trong hộp tên ở bên trái của thanh công thức, nhập tên cho ô, sau đó nhấn ENTER.

  Hộp Tên

  Lưu ý: Tên không thể chứa khoảng cách và phải bắt đầu bằng chữ cái.

 3. Trên trang tính của sổ làm việc nguồn, bấm vào ô bạn muốn tạo một siêu kết nối, sau đó thực hiện một trong những cách sau:

  Bạn cũng có thể chọn một đối tượng, chẳng hạn như một hình ảnh hoặc một thành phần trong biểu đồ mà bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

  • Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

   Siêu kết nối

  • Bấm chuột phải vào ô hoặc đồ họa rồi bấm Siêu kết nối hoặc bạn có thể nhấn Ctrl+K.

 4. Dưới Nối kết đến, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để nối kết đến một vị trí trong sổ làm việc hiện tại, hãy bấm Đặt trong tài liệu này.

  • Để nối kết đến một vị trí trong sổ làm việc khác, hãy bấm Tệp hoặc Trang Web Hiện có, định vị và chọn sổ làm việc bạn muốn nối kết đến rồi bấm Thẻ đánh dấu. Thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Trong hộp Hay chọn một chỗ trong tài liệu này, dưới mục Tham chiếu Ô, hãy bấm trang tính bạn muốn nối kết đến, nhập tham chiếu ô trong hộp Gõ vào tham chiếu của ô, rồi sau đó bấm OK.

   • Trong danh sách dưới Tên Định nghĩa, bấm tên đại diện của ô bạn muốn nối kết đến và sau đó bấm OK.

 5. Trong hộp Văn bản để hiển thị, hãy nhập văn bản bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 6. Để hiển thị thông tin hữu ích khi bạn đặt con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mẹo Màn hình, nhập văn bản bạn muốn trong hộp Văn bản Mẹo Màn hình, rồi bấm OK.

 7. Bấm OK.

Đầu Trang

Tạo hoặc loại bỏ siêu kết nối đến một địa chỉ email

Khi bạn bấm siêu kết nối đến một địa chỉ email, chương trình email của bạn tự động khởi động và tạo thông điệp email có đúng địa chỉ trong hộp đến , nếu bạn có chương trình email được cài đặt.

 1. Trên trang tính, bấm vào ô bạn muốn tạo siêu kết nối.

  Bạn cũng có thể chọn một đối tượng, chẳng hạn như một hình ảnh hoặc một thành phần trong biểu đồ mà bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

   Siêu kết nối

  • Bấm chuột phải vào ô hoặc đồ họa rồi bấm Siêu kết nối hoặc bạn có thể nhấn Ctrl+K.

 3. Dưới Nối kết tới, bấm Địa chỉ E-mail.

 4. Trong hộp địa chỉ email , hãy nhập địa chỉ email mà bạn muốn dùng.

 5. Trong hộp chủ đề , nhập Chủ đề của thông điệp email.

  Mẹo: Một số trình duyệt web và chương trình email có thể không nhận ra dòng chủ đề.

 6. Trong hộp Văn bản để hiển thị, hãy nhập văn bản bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 7. Để hiển thị thông tin hữu ích khi bạn đặt con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mẹo Màn hình, nhập văn bản bạn muốn trong hộp Văn bản Mẹo Màn hình, rồi bấm OK.

  Bạn cũng có thể tạo một siêu kết nối đến một địa chỉ email trong một ô bằng cách nhập địa chỉ trực tiếp trong ô. Ví dụ, siêu kết nối được tạo tự động khi bạn nhập một địa chỉ email, chẳng hạn như someone@example.com.

 8. Bấm OK.

Loại bỏ siêu kết nối đến một địa chỉ email

Nếu địa chỉ email của liên hệ trở thành siêu kết nối có thể bấm được thì bạn có thể ngưng kích hoạt chúng để dành cho bất kỳ siêu kết nối nào khác.

 1. Trên trang tính, bấm vào ô bạn muốn loại bỏ siêu kết nối.

  Bạn cũng có thể chọn một đối tượng, chẳng hạn như một hình ảnh hoặc một thành phần trong biểu đồ mà bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 2. Bấm chuột phải vào ô, sau đó bấm Loại bỏ siêu kết nối.

Đầu Trang

Chọn siêu kết nối mà không cần mở nối kết

Để chọn một siêu kết nối mà không cần mở nối kết đến đích của nó, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm vào ô chứa siêu kết nối, giữ nút chuột cho đến khi con trỏ trở thành hình chữ thập Con trỏ chọn của Excel , rồi thả nút chuột.

 • Dùng phím mũi tên để chọn ô chứa siêu kết nối.

 • Nếu có đồ họa đại diện cho siêu kết nối, hãy nhấn giữ Ctrl và sau đó bấm vào đồ họa.

Đầu Trang

Thay đổi hoặc định dạng siêu kết nối

Bạn có thể thay đổi một siêu kết nối hiện có trong sổ làm việc của bạn bằng cách thay đổi đích, hình dạng của nó hoặc văn bản hoặc đồ họa được dùng để đại diện cho nó.

Thay đổi đích đến của siêu kết nối

 1. Chọn ô hoặc đồ họa chứa siêu kết nối bạn muốn thay đổi.

  Mẹo: Để chọn một ô có chứa siêu kết nối mà không cần đi đến siêu kết nối, bấm vào ô và giữ nút chuột cho đến khi con trỏ chuyển thành một chéo Con trỏ chọn của Excel và sau đó thả nút chuột. Bạn cũng có thể dùng các phím mũi tên để chọn ô. Để chọn một đồ họa, nhấn giữ Ctrl, sau đó bấm vào đồ họa.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

   Siêu kết nối

   Lưu ý: Nếu siêu kết nối đã được tạo bằng cách dùng hàm siêu kết nối, bạn phải chỉnh sửa công thức để thay đổi đích. Chọn ô có chứa siêu kết nối, sau đó bấm thanh công thức để sửa công thức.

  • Bấm chuột phải vào ô hoặc đồ họa rồi bấm Siêu kết nối hoặc bạn có thể nhấn Ctrl+K.

Để thay đổi hình dạng của văn bản siêu kết nối

Bạn có thể thay đổi hình dạng của tất cả văn bản siêu kết nối trong sổ làm việc hiện tại bằng cách thay đổi kiểu ô cho siêu kết nối.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

  Siêu kết nối trong bộ sưu tập Kiểu Ô

 2. Dưới mục Dữ liệu và Mô hình, thực hiện như sau:

  • Để thay đổi hình dạng của siêu kết nối chưa được bấm vào, hãy bấm chuột phải vào Siêu kết nối rồi bấm Sửa đổi.

  • Để thay đổi hình dạng của siêu kết nối đã được bấm vào, hãy bấm chuột phải vào Siêu kết nối đã Bấm vào rồi bấm Sửa đổi.

   Lưu ý: Kiểu ô Siêu kết nối chỉ sẵn dùng khi sổ làm việc chứa ít nhất một siêu kết nối. Kiểu ô Siêu kết nối đã Bấm vào chỉ khả dụng khi sổ làm việc chứa siêu kết nối đã bấm vào.

 3. Trong hộp thoại Kiểu, bấm Định dạng.

 4. Trên tab Phông và tab , chọn tùy chọn định dạng bạn muốn, rồi sau đó bấm OK.

  Lưu ý: 

  • Tùy chọn bạn chọn trong hộp thoại Định dạng Ô xuất hiện như được chọn dưới Kiểu bao gồm trong hộp thoại Kiểu. Bạn có thể xóa hộp kiểm cho bất kỳ tùy chọn nào mà bạn không muốn áp dụng.

  • Những thay đổi bạn tạo cho các kiểu ô Siêu kết nốiSiêu kết nối đã Bấm vào sẽ áp dụng cho tất cả siêu kết nối trong sổ làm việc hiện tại. Bạn không thể thay đổi hình dạng của các siêu kết nối riêng biệt.

Thay đổi văn bản hoặc đồ họa cho siêu kết nối

 1. Chọn ô hoặc đồ họa chứa siêu kết nối bạn muốn thay đổi.

  Mẹo: Để chọn một ô có chứa siêu kết nối mà không cần đi đến siêu kết nối, bấm vào ô và giữ nút chuột cho đến khi con trỏ chuyển thành một chéo Con trỏ chọn của Excel và sau đó thả nút chuột. Bạn cũng có thể dùng các phím mũi tên để chọn ô. Để chọn một đồ họa, nhấn giữ Ctrl, sau đó bấm vào đồ họa.

 2. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để thay đổi văn bản siêu kết nối, bấm thanh công thức, sau đó sửa văn bản.

  • Để thay đổi định dạng của đồ họa, hãy bấm chuột phải vào nó, rồi bấm tùy chọn định dạng bạn muốn thay đổi.

  • Để thay đổi văn bản trong đồ họa, bấm đúp vào đồ họa đã chọn, và sau đó thực hiện các thay đổi mà bạn muốn.

 3. Để thay đổi đồ họa đại diện cho siêu kết nối, chèn đồ họa mới, làm cho nó một siêu kết nối với cùng một đích, và sau đó xóa cũ đồ họa và siêu kết nối.

Đầu Trang

Sao chép hoặc di chuyển siêu kết nối

 1. Bấm chuột phải vào siêu kết nối bạn muốn sao chép hoặc di chuyển, rồi bấm Sao hoặc Cắt.

 2. Bấm chuột phải vào ô bạn muốn sao chép hoặc chuyển siêu kết nối đến, rồi bấm Dán.

Đầu Trang

Xóa bỏ siêu kết nối

Để xóa bỏ siêu kết nối, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

 • Để hủy kích hoạt một siêu kết nối, bấm chuột phải vào siêu kết nối, sau đó bấm Loại bỏ siêu kết nối.

  Địa chỉ web vẫn nằm trong ô, nhưng nó không còn hoạt động hoặc được định dạng dưới dạng siêu kết nối.

 • Để xóa bỏ siêu kết nối và văn bản đại diện cho nó, bấm chuột phải vào ô có chứa siêu kết nối, sau đó bấm Xóa nội dung.

Để xóa bỏ siêu kết nối và đồ họa đại diện cho nó, nhấn giữ Ctrl, bấm vào đồ họa và sau đó nhấn phím Delete.

Đầu Trang

Xóa bỏ nhiều siêu kết nối

Để xóa bỏ (hủy kích hoạt) cùng lúc một vài siêu kết nối, hãy thực hiện như sau:

 1. Chọn một phạm vi ô mà bạn muốn loại bỏ siêu kết nối.

  Phạm vi ô có thể rời rạc.

  Lưu ý: Để chọn một ô có chứa siêu kết nối mà không cần đi đến siêu kết nối, bấm vào ô, Giữ nút chuột cho đến khi con trỏ chuyển thành một chéo Con trỏ chọn của Excel và sau đó thả nút chuột.

 2. Đặt con trỏ lên bất kỳ ô nào trong phạm vi được chọn, bấm chuột phải rồi bấm Loại bỏ Siêu kết nối.

Đầu Trang

Tắt tính năng tự động định dạng siêu kết nối

Nếu bạn không muốn Excel tự động định dạng đường dẫn mạng và Internet dưới dạng siêu kết nối khi bạn nhập, hãy làm như sau:

 1. Chọn tab tệp , sau đó chọn tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Excel , hãy chọn soát lỗi , sau đó chọn Tùy chọn tự sửa.

 3. Trong hộp thoại tự sửa , chọn tab Tự định dạng khi bạn nhập .

 4. Xóa hộp kiểm cho đường dẫn mạng và Internet với siêu kết nối.

 5. Chọn OK để đóng hộp thoại tự sửa .

 6. Chọn OK để đóng hộp thoại Tùy chọn Excel .

Đầu Trang

Tạo siêu kết nối tùy chỉnh bằng cách dùng hàm HYPERLINK

Bạn có thể dùng hàm HYPERLINK để tạo một siêu kết nối mở tài liệu được lưu trữ trên máy chủ, mạng nội bộ hoặc Internet. Khi bạn bấm vào ô có chứa hàm HYPERLINK, Excel sẽ mở tệp được lưu trữ ở vị trí của nối kết.

Cú pháp

HYPERLINK(link_location,friendly_name)

Vị trí nối kết    Đường dẫn tệp cùng tên với tài liệu mở dưới dạng văn bản. Vị trí nối kết có thể tham chiếu đến một vị trí trong tài liệu — chẳng hạn như một ô cụ thể hoặc phạm vi đã đặt tên trong một trang tính Excel hoặc sổ làm việc hoặc đến một thẻ đánh dấu trong tài liệu Microsoft Word. Đường dẫn có thể là tệp được lưu trữ trên một ổ đĩa cứng. Đường dẫn cũng có thể là đường dẫn (UNC) quy ước đặt tên chung trên một máy chủ trong Excel hoặc đường dẫn định vị tài nguyên đồng nhất (URL) trên Internet hoặc mạng nội bộ.

 • Link_location có thể là chuỗi văn bản nằm trong dấu ngoặc kép hoặc ô chứa nối kết như một chuỗi văn bản.

Nếu đích chuyển đến được xác định trong link_location không tồn tại hoặc không thể duyệt đến thì sẽ xảy ra lỗi khi bạn bấm vào ô.

Friendly_name    Văn bản nhảy hoặc giá trị số hiển thị trong ô. Friendly_name hiện màu xanh và được gạch dưới. Nếu friendly_name bị bỏ qua, thì ô sẽ hiển thị vị trí nối kết là văn bản nhảy.

 • Tên thân thiện có thể là một giá trị, chuỗi văn bản, tên hoặc ô có chứa văn bản nhảy hoặc giá trị.

 • Nếu friendly_name trả về giá trị lỗi (ví dụ #VALUE!), thì ô sẽ hiển thị lỗi thay vì văn bản nhảy.

Ví dụ

Ví dụ sau đây mở một trang tính tên là Budget Report.xlsx được lưu trữ trên Internet, ở một vị trí tên là example.microsoft.com/report và hiển thị văn bản "Bấm để báo cáo":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "Click for report")

Ví dụ sau đây tạo một siêu kết nối đến ô F10 trên trang tính tên là Annual trong sổ làm việc Budget Report.xlsx được lưu trữ trên Internet ở vị trí example.microsoft.com/report. Ô trên trang tính chứa siêu kết nối hiển thị nội dung của ô D1 thành văn bản đích chuyển đến:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10", D1)

Ví dụ dưới đây tạo một siêu kết nối đến phạm vi tên là DeptTotal trên trang tính First Quarter trong sổ làm việc Budget Report.xlsx được lưu trữ trên Internet ở vị trí tên là example.microsoft.com/report. Ô trên trang tính chứa siêu kết nối hiển thị văn bản "Click to see First Quarter Department Total" (Bấm để xem Tổng ngân sách Phòng Quý Đầu tiên):

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Để tạo một siêu kết nối đến vị trí cụ thể trong tài liệu Word, bạn phải dùng thẻ đánh dấu để xác định vị trí trong tài liệu bạn muốn chuyển đến. Ví dụ sau đây tạo một siêu kết nối đến thẻ đánh dấu tên là QrtlyProfits trong tài liệu có tên Annual Report.docx được đặt ở example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Trong Exel, ví dụ sau đây hiển thị nội dung của ô D5 thành văn bản đích chuyển đến trong ô và mở tệp tên là 1stqtr.xlsx được lưu trữ trong chia sẻ Bản báo cáo trên máy chủ TÀI CHÍNH. Ví dụ này sử dụng đường dẫn UNC.

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

Ví dụ sau đây mở tệp 1stqtr.xlsx trong Excel được lưu trữ trong thư mục Tài chính trên ổ D và hiển thị giá trị số được lưu trữ trong ô H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

Trong Excel, ví dụ sau đây tạo siêu kết nối đến khu vực được đặt tên là Tổng trong sổ làm việc khác (bên ngoài), Mybook.xlsx:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

Trong Microsoft Exel dùng cho Macintosh, ví dụ sau đây hiển thị "Bấm vào đây" trong ô và mở tệp Quý Đầu tiên được lưu trữ trong thư mục Báo cáo Ngân sách trên đĩa cứng có tên Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Bạn có thể tạo siêu kết nối bên trong trang tính để chuyển từ ô này sang ô khác. Ví dụ: Nếu trang tính hiện hoạt là trang tính có tên June trong sổ làm việc Ngân sách, thì công thức dưới đây tạo một siêu kết nối đến ô E56. Bản thân văn bản nối kết là giá trị trong ô E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Để chuyển sang trang tính khác của cùng sổ làm việc, hãy thay đổi tên của trang tính trong nối kết. Trong ví dụ trước, để tạo một nối kết đến ô E56 trên trang tính September, hãy thay đổi "June" thành "September."

Đầu Trang

Tạo nối kết tham chiếu bên ngoài đến dữ liệu trang tính trên web

Bạn có thể chèn một hoặc nhiều tham chiếu bên ngoài (còn được gọi là nối kết) từ sổ làm việc này sang sổ làm việc khác được đặt trên mạng nội bộ hoặc trên Internet. Không được lưu sổ làm việc dưới dạng tệp HTML.

 1. Mở sổ làm việc nguồn, sau đó chọn ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

  Sao chép

 3. Chuyển sang trang tính bạn muốn đặt thông tin, rồi sau đó bấm ô bạn muốn xuất hiện thông tin.

 4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán Đặc biệt.

 5. Bấm dán nối kết.

  Excel sẽ tạo ra một nối kết tham chiếu bên ngoài cho ô hoặc từng ô trong phạm vi ô.

  Lưu ý: Bạn có thể thấy thuận tiện hơn khi tạo một nối kết tham chiếu bên ngoài mà không phải mở sổ làm việc trên web. Nếu bạn muốn chèn nối kết tham chiếu bên ngoài đến mỗi ô trong sổ làm việc đích, hãy bấm vào ô, rồi sau đó nhập dấu bằng (=), địa chỉ URL và vị trí trong sổ làm việc. Ví dụ:

='http://www.someones.homepage/[file.xlsx]Sheet1'!A1

='ftp.server.somewhere/file.xlsx'!MyNamedCell file.xlsx'!MyNamedCell

Đầu Trang

Đặt địa chỉ cơ sở cho siêu kết nối trong sổ làm việc

Theo mặc định, đường dẫn không xác định đến các tệp đích siêu kết nối có quan hệ với vị trí của sổ làm việc hiện hoạt. Hãy dùng quy trình sau nếu bạn muốn đặt một đường dẫn mặc định khác. Mỗi lần bạn tạo siêu kết nối đến tệp ở vị trí đó, bạn phải xác định chỉ tên tệp chứ không phải đường dẫn, trong hộp thoại Chèn Siêu kết nối.

 1. Bấm Tệp rồi bấm Thông tin.

 2. Bấm vào mũi tên thuộc tính , sau đó bấm Thuộc tính nâng cao.

 3. Bấm tab Tóm tắt.

 4. Trong hộp Cơ sở Siêu kết nối, nhập đường dẫn bạn muốn dùng.

  Lưu ý: Bạn có thể ghi đè địa chỉ cơ sở siêu kết nối bằng cách dùng địa chỉ đầy đủ hoặc địa chỉ tuyệt đối cho siêu kết nối trong hộp thoại Chèn Siêu kết nối.

 5. Bấm OK.

Đầu Trang

Tìm hiểu thêm về siêu kết nối

Siêu kết nối là nối kết từ một tài liệu mở ra một trang hoặc tệp khác khi bạn bấm vào đó. Đích là một trang web thường khác, nhưng nó cũng có thể hình ảnh, địa chỉ email hoặc chương trình. Siêu kết nối chính nó có thể là văn bản hoặc hình ảnh.

Khi bạn bấm siêu kết nối, đích được hiển thị trong trình duyệt web, mở, hoặc chạy, tùy thuộc vào kiểu đích. Ví dụ, một siêu kết nối đến một trang hiển thị trang trong trình duyệt web, và một siêu kết nối đến một tệp AVI mở tệp trong một trình phát phương tiện.

Cách dùng siêu kết nối

Bạn có thể dùng siêu kết nối để làm những việc sau:

 • Dẫn hướng đến một trang web hoặc tệp trên mạng, mạng nội bộhoặc Internet

 • Dẫn hướng đến tệp hoặc trang web mà bạn định tạo trong tương lai

 • Gửi thông điệp email

 • Bắt đầu truyền tệp, ví dụ như tải xuống hoặc quy trình FTP

Khi bạn trỏ vào văn bản hoặc hình ảnh có chứa siêu kết nối, con trỏ chuyển thành hình bàn tay Con trỏ có hình bàn tay , cho biết văn bản hoặc hình ảnh này là nội dung bạn có thể bấm vào.

URL là gì và nó hoạt động như thế nào

Khi bạn tạo một siêu kết nối, đích của nó được mã hóa thành URL, như ví dụ sau đây:

 • http://example.microsoft.com/news.htm

 • file://ComputerName/SharedFolder/FileName.htm

Một URL chứa một giao thức (chẳng hạn như HTTP, FTP hoặc TỆP), một vị trí nào về mạng hoặc máy chủ web, đường dẫn và tên tệp. Hình minh họa sau đây xác định các phần của URL:

Bốn thành phần của URL

1. Giao thức được dùng (http, ftp, file)

2. máy chủ web hoặc vị trí mạng

3. Đường dẫn

4. Tên tệp

Siêu kết nối tuyệt đối và tương đối

Một URL tuyệt đối chứa địa chỉ đầy đủ, chẳng hạn như giao thức, máy chủ web, đường dẫn và tên tệp.

Một URL tương đối thì thiếu một hoặc nhiều phần. Thông tin thiếu bị lấy khỏi trang chứa URL. Ví dụ: Nếu giao thức và máy chủ web bị thiếu thì trình duyệt web sẽ dùng giao thức và tên miền như .com, .org, hoặc .edu của trang hiện tại.

Nó có mục nào chung cho các trang trên web để dùng URL tương đối có chứa chỉ một phần đường dẫn và tên tệp. Nếu các tệp được chuyển sang máy chủ khác, bất kỳ siêu kết nối sẽ tiếp tục làm việc như vị trí tương đối của các trang giữ nguyên không đổi. Ví dụ, một siêu kết nối trên trang web Products.htm trỏ tới một trang có tên là Apple.htm trong một thư mục có tên là thực phẩm. Nếu cả hai trang được chuyển vào thư mục có tên là thực phẩm trên một máy chủ khác nhau, URL trong siêu kết nối sẽ vẫn không chính xác.

Theo mặc định, không xác định đường dẫn đến tệp đích siêu kết nối tương ứng với vị trí của sổ làm việc hiện hoạt. Theo mặc định, bạn có thể đặt một địa chỉ cơ sở khác nhau để sử dụng như vậy mà mỗi lần bạn tạo một siêu kết nối đến một tệp trong vị trí đó. Bạn phải xác định chỉ tên tệp, không có đường dẫn, trong hộp thoại Chèn siêu kết nối .

Đầu Trang

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Bài đăng câu hỏi trong diễn đàn cộng đồng của Excel.

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel.

Xem Thêm

Tổng quan về công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Kiểm tra để phát hiện lỗi trong công thức sử dụng lỗi

Các hàm tra cứu & tham chiếu

Các hàm Excel (bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×