Các kịch bản báo cáo cho Office 365 PowerShell

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dùng các tình huống PowerShell để tạo báo cáo về người dùng, nhóm phân phối và chưa sử dụng hộp thư và sử dụng tính năng lọc và sắp xếp.

Báo cáo trên Office 365 được cấp phép và người dùng không cấp phép

Bạn có thể sử dụng PowerShell để tạo danh sách của người dùng được cấp phép và không cấp phép và hiển thị chúng trong cửa sổ PowerShell hoặc lưu trữ chúng trong một tệp.

Để bắt đầu, bạn sẽ cần kết nối với Office 365 với Windows Azure Active Directory mô-đun cho Windows PowerShell. Hãy xem kết nối với Office 365 PowerShell cho các hướng dẫn.

Dùng lệnh này để xem các tài khoản người dùng được cấp phép một màn hình mỗi lần:

Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | More

Để xuất danh sách này tới một tệp văn bản cho tính năng quét dễ dàng hơn và tìm kiếm, hãy điền vào đường dẫn cùng tên tệp giữa các đúp-dấu ngoặc kép, loại bỏ văn bản hướng dẫn và các < và > ký tự.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser | Where {$_.isLicensed -eq $true} | Out-File  $fileName

Chạy các lệnh của kết quả từ cửa sổ Windows Azure Active Directory Module cho Windows PowerShell.

Để xuất danh sách này vào một tệp CSV để nhập vào Microsoft Excel để phân tích chi tiết, điền vào đường dẫn cùng tên tệp, và sau đó chạy lệnh kết quả.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.csv>"
Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Để hiển thị không cấp phép người dùng một màn hình mỗi lần, hãy chạy lệnh này:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | More

Để xuất danh sách này tới một tệp văn bản cho tính năng quét dễ dàng hơn và tìm kiếm, điền vào đường dẫn cùng tên tệp, và sau đó chạy lệnh kết quả.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\Non-LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Out-File  $fileName

Để xuất danh sách này vào một tệp CSV để nhập vào Microsoft Excel để phân tích, điền vào đường dẫn cùng tên tệp, và sau đó chạy lệnh kết quả.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\Non-licensedUsers.csv>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Báo cáo trên nhóm phân phối Office 365 của bạn

Nhóm phân phối được dùng trong tổ chức bằng ứng dụng email chẳng hạn như Microsoft Outlook để gửi thông điệp email đến bộ sưu tập của người dùng. Kịch bản này sẽ tạo ra danh sách các nhóm phân phối trong thuê bao Office 365 của bạn.

Để bắt đầu, bạn sẽ cần kết nối với Exchange Online. Để kết nối với Exchange Online với tài khoản tên người dùng và mật khẩu, hãy xem kết nối với Exchange Online PowerShell. Để cài đặt Microsoft Exchange Online Remote PowerShell mô-đun và kết nối với MFA, hãy xem kết nối với Exchange Online PowerShell bằng xác thực đa yếu tố.

Sử dụng lệnh này để hiển thị danh sách hiện có màn hình một nhóm phân phối tại một thời điểm.

Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | More

Để xuất danh sách này tới một tệp văn bản cho tính năng quét dễ dàng hơn và tìm kiếm, điền vào đường dẫn cùng tên tệp, và sau đó chạy lệnh kết quả.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\DistGroups.txt>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Out-File  $fileName

Để xuất danh sách này vào một tệp CSV để nhập vào Microsoft Excel để phân tích chi tiết, điền vào đường dẫn cùng tên tệp, và sau đó chạy lệnh kết quả.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\DistGroups.csv>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Có danh sách hộp thư Exchange không hoạt động

Khi người dùng rời khỏi tổ chức, hộp thư của họ có thể vẫn nằm phía sau, chiếm dung lượng lưu trữ trong thuê bao Office 365 của bạn. Trong trường hợp này, bạn khám phá các hộp thư cũ sao cho bạn sau đó có thể thực hiện hành động thích hợp để loại bỏ chúng. Kịch bản này thể hiện cách danh sách tất cả người dùng có không đăng nhập vào hộp thư của họ cho tối thiểu là 30 ngày.

Ghi chú: Trong một số trường hợp báo cáo có thể không cung cấp một ngày LastLogin, nhưng sẽ luôn có một số đếm DaysInactive. Hộp thư bên dưới chế độ giữ điều tra pháp cũng có thể xuất hiện trong báo cáo này, và họ không nhất thiết phải biểu thị một hộp thư cần có công cụ dọn dẹp hoặc loại bỏ.

Để bắt đầu, bạn sẽ cần kết nối với Exchange Online. Để kết nối với Exchange Online với tài khoản tên người dùng và mật khẩu, hãy xem kết nối với Exchange Online PowerShell. Để cài đặt Microsoft Exchange Online Remote PowerShell mô-đun và kết nối với MFA, hãy xem kết nối với Exchange Online PowerShell bằng xác thực đa yếu tố.

Lệnh này sẽ hiển thị một danh sách người dùng không hoạt động cho tối thiểu là 30 ngày, một màn hình mỗi lần.

Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | More

Để tạo một danh sách người dùng không hoạt động cho tối thiểu là 30 ngày và xuất nó vào một tệp CSV, điền vào đường dẫn cùng tên tệp, và sau đó chạy lệnh kết quả.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\StaleMailboxes.csv>"
Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Hiển thị người dùng bằng cách dùng bộ lọc và sắp xếp

Bạn có thể dùng lệnh nơi để lọc danh sách, lệnh sắp xếp để xác định thứ tự của các danh sách và chọn lệnh để xác định bộ thuộc tính để hiển thị.

Để bắt đầu, bạn sẽ cần kết nối với Office 365 với Windows Azure Active Directory mô-đun cho Windows PowerShell. Hãy xem kết nối với Office 365 PowerShell cho các hướng dẫn.

Ví dụ, giả sử bạn cần một danh sách các thành viên người trong bộ phận doanh số của bạn và muốn xem của người dùng chính tên (UPN), tên hiển thị, và xem chúng được cấp phép, tất cả được sắp xếp theo UPN của họ:

  • Bạn sử dụng lệnh đó vào tài khoản người dùng chỉ có thuộc tính bộ phận được đặt là "Sales" xác định.

  • Bạn sử dụng lệnh sắp xếp để sắp xếp theo thuộc tính UserPrincipalName.

  • Bạn sử dụng lệnh chọn để xác định UserPrincipalName, DisplayName và isLicensed thuộc tính.

  • Cuối cùng, bạn dùng lệnh Thêm để hiển thị danh sách một màn hình mỗi lần.

Đây là lệnh kết quả:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" } | Sort UserPrincipalName | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed | More

Bây giờ hãy nói, bạn cần phải danh sách tất cả thành viên của cả bộ phận bán hàng và tiếp thị của bạn. Trong trường hợp này, bạn mở rộng các tiêu chí cho lệnh đó để bao gồm cả hai bộ phận và thêm thuộc tính bộ phận để chọn lệnh. Đây là lệnh kết quả:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" -or $_.Department -eq "Marketing" } | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed,Department | More

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

PowerShell cho người quản trị Office 365

Các kịch bản của Office 365 PowerShell

Thiết lập các kịch bản cho Office 365 PowerShell

Các kịch bản quản lý người dùng cho Office 365 PowerShell

Thêm chức năng kịch bản cho Office 365 PowerShell

Tài nguyên cộng đồng Office 365 PowerShell

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×