Cài đặt email POP và IMAP cho Outlook

Để thêm tài khoản email của bạn vào Outlook, Outlook trên web, Outlook.com, hoặc ứng dụng thư và lịch dành cho Windows 10, bạn sẽ cần một vài phần thông tin bao gồm cả loại tài khoản, tên máy chủ đến và đi và thiết đặt SSL và cổng. Nhà cung cấp email của bạn có thể cung cấp cho bạn các thiết đặt này nhưng chúng tôi đã cung cấp các thiết đặt cho các nhà cung cấp email phổ biến nhất bên dưới.

Tìm thiết đặt máy chủ IMAP hoặc POP của bạn

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ email chung, chẳng hạn như Outlook.com hoặc Gmail, hãy dùng bảng này để tìm thiết đặt máy chủ thư đến (IMAP hoặc POP) của nhà cung cấp email của bạn.

Mẹo: không chắc chắn nhà cung cấp email của bạn là gì? Hãy xem địa chỉ email của bạn. Từ ngay sau khi ký hiệu @ thường là nhà cung cấp email của bạn.

Nhà cung cấp email

Thiết đặt IMAP

Thiết đặt POP

Thiết đặt SMTP

AOL (bao gồm Verizon.net)

Máy chủ: imap.aol.com

Cổng: 993

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: pop.aol.com

Cổng: 995

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: smtp.aol.com

Cổng: 465

Mã hóa: SSL/TLS

Gmail

Máy chủ: imap.gmail.com

Cổng: 993

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: pop.gmail.com

Cổng: 995

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: smtp.gmail.com

Cổng: 465

Mã hóa: SSL/TLS

iCloud

Máy chủ: imap.mail.me.com

Cổng: 993

Mã hóa: SSL/TLS

Vụ

Cổng:

Máy chủ: smtp.mail.me.com

Cổng: 587

Mã hóa: STARTTLS

MSN

Máy chủ: imap-mail.outlook.com

Cổng: 993

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: pop-mail.outlook.com

Cổng: 995

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: smtp-mail.outlook.com

Cổng: 587

Mã hóa: STARTTLS

Office 365

Máy chủ: outlook.office365.com

Cổng: 993

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: outlook.office365.com

Cổng: 995

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: smtp.office365.com

Cổng: 587

Mã hóa: STARTTLS

Outlook.com

Hotmail.com

Live.com

Máy chủ: outlook.office365.com

Cổng: 993

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: outlook.office365.com

Cổng: 995

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: smtp.office365.com

Cổng: 587

Mã hóa: STARTTLS

Yahoo!

Máy chủ: imap.mail.yahoo.com 

Cổng: 993

Mã hóa: SSL

Máy chủ: pop.mail.yahoo.com

Cổng: 995

Mã hóa: SSL

Máy chủ: smtp.mail.yahoo.com 

Cổng: 587 hoặc 465

Mã hóa: TLS/STARTTLS hoặc SSL

Nếu email của bạn nằm trong một nhà cung cấp email của khu vực, hãy dùng hộp thả xuống này để tìm thiết đặt máy chủ thư đến (IMAP hoặc POP) của nhà cung cấp email của bạn. Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy nhà cung cấp của mình, hãy truy nhập Website của nhà cung cấp email và liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của bạn.

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.mail.att.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.mail.att.net

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: inbound.att.net

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.atlanticbb.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.atlanticbb.net

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.atlanticbb.net

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.bell.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtphm.sympatico.ca

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pophm.sympatico.ca

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.mail.att.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.mail.att.net

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: inbound.att.net

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.centurylink.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.centurylink.net

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.centurylink.net

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mobile.charter.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mobile.charter.net

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.cogeco.ca

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.cogeco.ca

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.cogeco.ca

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.comcast.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.comcast.net

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.comcast.net

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.cox.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.cox.net

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.cox.net

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.dishmail.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.dishmail.net

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.dishmail.net

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.earthlink.net

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: STARTTLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtpauth.earthlink.net

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.earthlink.net

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.frontier.com

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.frontier.com

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.hughes.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.hughes.net

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.hughes.net

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.mediacombb.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.mediacombb.net

 • Cổng: 587 hoặc 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.mediacombb.net

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.broadband.rogers.com hoặc imap.nl.rogers.com

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.broadband.rogers.com hoặc smtp.nl.rogers.com

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.shaw.ca

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.shaw.ca

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.shaw.ca

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.tds.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mail.tds.net

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.tds.net

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.infinitummail.com

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.infinitummail.com

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.infinitummail.com

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.telus.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.telus.net

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.telus.net

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.twc.com

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mail.twc.com

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.twc.com

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.windstream.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.windstream.net

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.windstream.net

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.mail.yahoo.com

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.mail.yahoo.com

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.mail.yahoo.com

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.exede.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.exede.net

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.exede.net

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.wildblue.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.wildblue.net

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.videotron.ca

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.videotron.ca

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.videotron.ca

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.arnet.com.ar

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: không có

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mx-02.arnet.com.ar

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.arnet.com.ar

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.claro.net.cl

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.claro.net.cl

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.mail2world.com

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: không có

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.mail2world.com

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.mail2world.com

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.fibertel.com.ar

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: STARTTLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.fibertel.com.ar

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.fibertel.com.ar

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.telefonica.net

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: không có

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.telefonica.net

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.telefonica.net

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.telefonica.net

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: không có

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.telefonica.net

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.telefonica.net

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.oi.com.br

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.oi.com.br

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.oi.com.br

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.terra.com

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.terra.com

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.terra.com

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.vtr.net

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: không có

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mail.vtr.net

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.vtr.net

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.1and1.com

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.1and1.com

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.1and1.com

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: securemail.a1.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: securemail.a1.net

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: securemail.a1.net

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: in.alice.it

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: không có

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: out.alice.it

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: in.alice.it

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.amis.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.amis.net

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.amis.net

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.arcor.de

 • Cổng: 943

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mail.arcor.de

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.arcor.de

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.bih.net.ba

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.bih.net.ba

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: in.mail.bih.net.ba

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.bredband.net

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.bredband.net

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.bredband.net

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.btinternet.com

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mail.btinternet.com

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.btinternet.com

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.cnet.at

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.cnet.at

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.cnet.at

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mailin.comhem.se

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: không có

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mailout.comhem.se

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mailin.comhem.se

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.welho.com

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.welho.com

 • Cổng: 465 hoặc 587

 • Mã hóa: SSL/TLS (đối với cổng 465) hoặc STARTTLS (đối với cổng 587)

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.welho.com

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.kolumbus.fi

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtpa.kolumbus.fi

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.kolumbus.fi

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.free.fr

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.free.fr

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.free.fr

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.fastwebnet.it

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.fastwebnet.it

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.fastwebnet.it

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.jazztel.es

 • Cổng: 143 hoặc 135

 • Mã hóa: không có

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.jazztel.es

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.jazztel.es

 • Cổng: 110 hoặc 115

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.kpnmail.nl

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.kpnmail.nl

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.kpnmail.nl

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imapmail.libero.it

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.libero.it

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: popmail.libero.it

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.altibox.no

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.altibox.no

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.altibox.no

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.movistar.es

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: STARTTLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mailhost.movistar.es

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.movistar.es

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.t-home.mk

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.t-home.mk

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: STARTTLS

IMAP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.02.co.uk

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.o2.co.uk

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.orange.fr

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.orange.fr

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.orange.fr

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mx.internetdsl.pl

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mail.orange.pl

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.orange.pl

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.orange.es

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: không có

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.orange.es

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.orange.es

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.otenet.gr

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.otenet.gr

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.otenet.gr

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.kpnmail.nl

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.kpnmail.nl

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.kpnmail.nl

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.plus.net

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: không có

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: relay.plus.net

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.plus.net

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.proximus.be

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: relay.proximus.be

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.proximus.be

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.upcpoczta.pl

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.upcpoczta.pl

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.upcpoczta.pl

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.rdsmail.ro

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.rdsmail.ro

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.rdsmail.ro

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.sbb.rs

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.sbb.rs

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.sbb.rs

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.telekom.sk

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: STARTTLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mail.telekom.sk

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.telekom.sk

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.tools.sky.com

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.tools.sky.com

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.stofanet.dk

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mail.stofanet.dk

 • Cổng: 587 hoặc 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.stofanet.dk

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.sunrise.ch

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp2.sunrise.ch

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.sunrise.ch

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imaps.bluewin.ch

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtpauths.bluewin.ch

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3s.bluewin.ch

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mail.t-com.hr

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.t-com.hr

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.telefonica.net

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: không có

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.telefonica.net

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.telefonica.net

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: secureimap.t-online.de

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: securesmtp.t-online.de

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: securepop.t-online.de

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.mts.rs

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mail.mts.rs

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.mts.rs

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.telenet.be

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.telenet.be

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.online.no

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.online.no

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.online.no

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.telfort.nl

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.telfort.nl

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.telfort.nl

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.suhtlus.ee hoặc mail.neti.ee

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mail.hot.ee hoặc mail.neti.ee

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.suhtlus.ee hoặc mail.neti.ee

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.telia.dk

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.telia.dk

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.telia.dk

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.inet.fi

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mail.inet.fi

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.inet.fi

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.tiscali.it

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.tiscali.it

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.tiscali.it

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: secureimap.t-online.de

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: securesmtp.t-online.de

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: securepop.t-online.de

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mx.versatel.de

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: không có

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.versatel.de

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.vip.hr

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mail.vip.hr

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.vip.hr

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.virginmedia.com

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.virginmedia.com

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.vodafonemail.de

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.vodafonemail.de

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.vodafonemail.de

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.hol.gr

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.hol.gr

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.hol.gr

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.vodafone.it

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.vodafone.it

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.vodafone.it

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.vodafone.pt

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.vodafone.pt

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.vodafone.pt

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.vodafone.es

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: không có

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.vodafone.es

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.vodafone.es

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: send.vodafone.net

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.vodafone.net

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.wanadoo.fr

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.wanadoo.fr

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.wanadoo.fr

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.lightmail.dk

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: STARTTLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.lightmail.dk

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.lightmail.dk

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.mail.dk

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: asmtp.mail.dk

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.mail.dk

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.ziggo.nl

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.ziggo.nl

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.ziggo.nl

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.3bbmail.com

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: không có

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.3bbmail.com

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.3bbmail.com

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.bmail.ru

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.bmail.ru

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.bmail.ru

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.bezeqint.net

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: không có

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: out.bezeqint.net

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.bezeqint.net

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.biglobe.ne.jp

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mail.biglobe.ne.jp

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.biglobe.ne.jp

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp-mnet.biz.net.id

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.biz.net.id

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.chinaunicom.cn

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.chinaunicom.cn

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.yandex.ru

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.yandex.ru

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.yandex.ru

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imail.fpt.vn hoặc imail.hcm.fpt.vn

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: omail.fpt.vn hoặc omail.hcm.fpt.vn

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: imail.fpt.vn hoặc imail.hcm.fpt.vn

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: msa.hinet.net

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: msa.hinet.net

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.i-cable.com

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.i-cable.com

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.netvigator.com

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.netvigator.com

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.netvigator.com

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.netvision.net.il

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: không có

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mailgw.netvision.net.il

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: STARTTLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.netvision.net.il

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.ocn.ne.jp

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.ocn.ne.jp

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.ocn.ne.jp

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.pldtdsl.net

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: STARTDLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.pldtdsl.net

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: seed.net.tw

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: seed.net.tw

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mail.signet.sg

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.signet.com.sg

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.neomail.co.za

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.neomail.co.za

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.neomail.co.za

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

IMAP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.telkomsa.net

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.telkomsa.net

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Vụ

 • Cổng:

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.vodamail.co.za

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop3.vodamail.co.za

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.iprimus.com.au

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.iprimus.com.au

 • Cổng: 587

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.iprimus.com.au

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.tpg.com.au

 • Cổng: 143

 • Mã hóa: không có

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: mail.tpg.com.au

 • Cổng: 25

 • Mã hóa: không có

POP (thư đến)

 • Máy chủ: mail.tpg.com.au

 • Cổng: 110

 • Mã hóa: không có

IMAP (thư đến)

 • Máy chủ: imap.telstra.com

 • Cổng: 993

 • Mã hóa: SSL/TLS

SMTP (thư gửi đi)

 • Máy chủ: smtp.telstra.com

 • Cổng: 465

 • Mã hóa: SSL/TLS

POP (thư đến)

 • Máy chủ: pop.telstra.com

 • Cổng: 995

 • Mã hóa: SSL/TLS

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×