BETADIST (Hàm BETADIST)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về hàm phân bố xác suất beta lũy tích. Hàm phân bố xác suất beta lũy tích thường được dùng để tìm hiểu biến thể tỷ lệ phần trăm của một số thứ qua các mẫu, chẳng hạn như phân số ngày mọi người xem ti.

Cú pháp

Hàm BETADIST (x,alpha,beta,A,B)

X    là giá trị giữa A và B để đánh giá hàm.

Alpha    là một tham số để phân bố.

Beta    không phải là một tham số để phân bố.

Là một cận dưới tùy chọn để khoảng x    .

B    là một cận trên tùy chọn để khoảng x.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm BETADIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0, hàm BETADIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu x < A, x > B, hoặc A = B, hàm BETADIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu bạn bỏ qua các giá trị A và B, hàm BETADIST sẽ sử dụng phân bố tích lũy beta chuẩn hóa, để A = 0 và B = 1.

Ví dụ

X

Alpha

Beta

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

2

8

10

1

3

=BETADIST([X],[Alpha],[beta],[A],[B])

Hàm mật độ xác suất beta lũy tích, cho các tham biến (0.685470581)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×