Bắt đầu sử dụng site nhóm của bạn, OneDrive for Business và Nguồn cấp tin tức để chia sẻ tài liệu và ý tưởng

Office 365 có ba dịch vụ cho phép bạn chia sẻ các ý tưởng và tài liệu và cộng tác với những người bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn: Site, OneDrive for Business và Nguồn cấp tin tức. Để thử dùng những dịch vụ này, hãy đăng nhập vào Office 365, sau đó ở đầu trang, hãy bấm Site, OneDrive, hoặc Nguồn cấp tin tức.

Bạn có thể:

  • Chia sẻ ý tưởng bằng cách đăng tin lên nguồn cấp tin tức

  • Dõi theo mọi người, tài liệu và các thẻ để biết thông tin về các hoạt động và cập nhật

  • Tạo các trang nhóm và thư viện tài liệu để tài liệu luôn được sắp xếp có tổ chức

  • Kiểm soát xem ai có thể nhìn thấy tài liệu của bạn, bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn

  • Dùng hộp thư của trang để lưu giữ và chia sẻ email cho một nhóm hoặc dự án

  • Cộng tác trên các tài liệu Office như Word, Excel và PowerPoint

  • Tạo các danh sách, lịch và mẫu để cả nhóm có thể dùng

  • Đồng bộ hóa thư viện tài liệu với một thư mục trên máy tính của bạn, để bạn có thể dễ dàng đi đến các tệp của mình

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý SkyDrive bây giờ là OneDrive và SkyDrive Pro bây giờ là OneDrive for Business. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại Từ SkyDrive đến OneDrive.

Các bài viết

Tính năng

Các bài viết

Site nhóm

OneDrive for Business

Nguồn cấp tin tức

Thiết bị di động

Video và các khóa đào tạo

Áp dụng Cho: Office 365 End UserThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ