Bắt đầu với Excel Services và Excel Web Access

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Excel Services giúp bạn xem và tương tác với sổ làm việc Excel (.xlsx và xslb tệp định dạng) trong trình duyệt, ngay cả khi bạn không có Excel được cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu Excel được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn có thể dùng Excel Services để phát hành sổ làm việc trên SharePoint site. Sau đó, bạn có thể chia sẻ sổ làm việc trong các doanh nghiệp của bạn, và kiểm soát truy nhập bằng cách sử dụng quyền đối với trang. Dữ liệu sổ làm việc được bảo mật, xem dữ liệu được lưu trữ với sổ làm việc hoặc Lấy từ nguồn bên ngoài chẳng hạn như cơ sở dữ liệu. Với Excel Services, bạn có thể duy trì chỉ một bản sao của sổ làm việc quan trọng, thay vì tìm cách quản lý nhiều bản sao trên nhiều máy tính khác nhau. Bạn có thể đảm bảo rằng chỉ tin cậy tác giả có thể thay đổi sổ làm việc.

Nếu bạn muốn dùng tất cả hoặc một phần của sổ làm việc trên bảng điều khiển hoặc trang site khác, bạn có thể kết nối sổ làm việc với phần Web Excel Web Access. Bạn cũng có thể tùy chỉnh diện mạo và các chức năng của phần Web Excel Web Access bằng cách cấu hình các thuộc tính chẳng hạn như kích cỡ của khu vực để hiển thị sổ làm việc, tùy chọn xuất hiện trên thanh công cụ, và các kiểu tương tác sẵn dùng cho người dùng ( chẳng hạn như việc cung cấp các giá trị nhập cho tham số và tải xuống). Ngoài ra, bạn có thể kết nối phần Web Excel Web Access với các phần Web khác, chẳng hạn như một phần Web người dùng hiện tại hoặc một phần Web bộ lọc.

Trong bài viết này

Excel Services là gì?

Làm thế nào để Excel Services và Excel làm việc cùng nhau không?

Tương tác với sổ làm việc trong Excel Services

Phát hành sổ làm việc tới SharePoint site

Kết nối với dữ liệu ngoài

Excel Services và quản lý quyền thông tin

Excel Services là gì?

Excel Services là một công nghệ SharePoint mở rộng Excel bằng cách dùng công nghệ máy chủ. Nó cho phép người dùng truy nhập sổ làm việc từ trình duyệt, trong khi máy chủ quản lý bảo mật và lưu trữ cho sổ làm việc và thực hiện bất kỳ phép tính nào có thể cần thiết. Người dùng có thể dẫn hướng hoặc sắp xếp và lọc dữ liệu trong sổ làm việc trong trình duyệt.

Tác giả sổ làm việc có thể chỉ định một số ô trong sổ làm việc nguồn làm tham số, này cho phép người dùng để nhập giá trị cho thời gian chạy phép tính. Nếu máy tính của người dùng có Excel được cài đặt và người dùng có quyền thích hợp, người dùng có thể thu thập và lưu ảnh tức thời của sổ làm việc trong trình duyệt, hoặc tải xuống sổ làm việc và làm việc trên nó trong Excel.

Excel Services có ba cấu phần chính làm việc cùng nhau để phát hành sổ làm việc trên SharePoint site:

Tổng quan về Excel Services

1. Excel tính toán Services    là "công cụ" Microsoft SharePoint Server 2010. Nó sẽ tải sổ làm việc, tính toán độ trung thực đầy đủ với Microsoft Excel 2010, sẽ làm mới dữ liệu ngoài và duy trì phiên. Excel tính toán Dịch vụ thực hiện phép tính trên máy chủ; người dùng không thể truy nhập các hàm và công thức trực tiếp.

2. Excel Web Access    là một phần Web. Nó có thể hiển thị tất cả hoặc một phần của sổ làm việc Excel, và cho phép tương tác với sổ làm việc trong một trình duyệt bằng cách dùng động phân cấp thẻ đánh dấu ngôn ngữ (DHTML) và JavaScript. Vì Excel Web Access là một phần Web, bạn có thể thêm nó vào một trang site chẳng hạn như site nhóm, và sau đó sử dụng lại trên một trang khác vào bất kỳ lúc nào không cần phải tải xuống điều khiển ActiveX máy tính của bạn. Ngoài ra, bạn có thể kết nối phần Web Excel Web Access với các phần Web khác, chẳng hạn như bộ lọc, biểu đồ, và danh sách.

3. Dịch vụ Web Excel cung cấp một giao diện lập trình ứng dụng (API), người phát triển có thể dùng để xây dựng ứng dụng tùy chỉnh dựa trên sổ làm việc Excel.

Vì Excel Services công nghệ SharePoint, bạn có thể tận dụng các tính năng như bảo mật và quản lý truy nhập, quản lý trên máy chủ hiệu suất và khả năng mở rộng.

Đầu trang

Làm thế nào để Excel Services và Excel làm việc cùng nhau không?

Khi Excel và Excel Services làm việc cùng nhau, Excel là công cụ tác giả và Excel Services là một công cụ báo cáo. Có nghĩa là, bạn tạo một sổ làm việc trong Excel, và sau đó lưu sổ làm việc vào SharePoint site. Sau đó bạn có thể mở sổ làm việc trong trình duyệt hoặc sử dụng sổ làm việc trong một phần Web.

Cách thức Excel Services và Excel 2007 hoạt động cùng nhau

1. một tác giả sổ làm việc sử dụng Excel để tạo sổ làm việc. Tác giả có thể chọn từ nhiều tính năng Excel khác, chẳng hạn như bảng hoặc Pivottable, biểu đồ và bộ lọc. Ngoài ra, tác giả có thể xác định mục đã đặt tên cho dạng xem theo lựa chọn, hoặc xác định các tham số để chấp nhận người dùng nhập từ Excel Services.

2. tác giả sổ làm việc lưu sổ làm việc lên thư viện tài liệu (hoặc vào mạng hoặc thư mục Web), nơi nó được quản lý và bảo mật người quản trị.

3. tác giả sổ làm việc và người dùng khác có thể tạo báo cáo và trang phần Web sử dụng sổ làm việc.

4. nhiều người dùng doanh nghiệp có thể truy nhập sổ làm việc bằng cách xem nó trong một trình duyệt. Nếu tác giả tạo kết nối dữ liệu bên ngoài, người dùng thậm chí có thể làm mới dữ liệu. Người quản trị có thể kiểm soát bảo mật và quyền truy nhập vào sổ làm việc.

5. với quyền thích hợp, người dùng có thể sao chép trạng thái hiện tại của sổ làm việc và các kết quả của bất kỳ tương tác (chẳng hạn như sắp xếp và lọc mà đã xảy ra trong phiên làm việc hiện tại với máy tính cục bộ cho phân tích sâu hơn trong Excel).

Đầu trang

Tương tác với sổ làm việc trong Excel Services

Mặc dù bạn không thể chỉnh sửa dữ liệu trong sổ làm việc Excel trong Excel Services, bạn có thể tương tác với dữ liệu trong một số cách. Bảng sau đây cung cấp một danh sách các bài viết này có thể giúp bạn bắt đầu tương tác với sổ làm việc trong Excel Services.

Bài viết

Mô tả

Mở một sổ làm việc trong trình duyệt

Tìm hiểu cách mở một sổ làm việc trong trình duyệt để xem hoặc làm thế nào để mở nó trong Excel để chỉnh sửa.

. Tính toán công thức trong sổ làm việc dựa trên trình duyệt

Xem kết quả công thức mới nhất bằng recalculating dữ liệu trong sổ làm việc

Làm mới dữ liệu ngoài trong một sổ làm việc dựa trên trình duyệt

Làm mới dữ liệu trực tiếp từ nguồn dữ liệu ngoài, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu hoặc một khối trực tuyến phân tích xử lý (OLAP).

Sắp xếp dữ liệu trong một sổ làm việc trong trình duyệt

Sắp xếp thông tin trong sổ làm việc cột

Lọc dữ liệu trong một sổ làm việc trong trình duyệt

Sử dụng bộ lọc để chỉ chọn các giá trị khớp với tiêu chí của bạn.

Tìm hoặc thay thế văn bản và số trên một trang tính

Dùng tìm kiếm để tìm giá trị đích trong trang tính.

Sử dụng biểu đồ và báo cáo PivotChart trong sổ làm việc trong trình duyệt

Làm cho sổ làm việc ích bằng hợp biểu đồ hoặc báo cáo Pivottable.

Sử dụng tham số trong một sổ làm việc trong trình duyệt

Tạm thời đổi các giá trị của ô bằng cách nhập giá trị cho tham số để cập nhật kết quả của công thức hoặc thực hiện phân tích what-if đơn giản.

In sổ làm việc Excel từ trình duyệt

Sao chép sổ làm việc Excel, sau đó dùng tất cả các tính năng của Excel, để phù hợp đã định dạng in.

Đầu trang

Phát hành sổ làm việc tới SharePoint site

Để phát hành sổ làm việc lên SharePoint site, trước tiên bạn phải tạo sổ làm việc trong Excel. Bạn có thể bao gồm nhiều tính năng Excel chẳng hạn như bảng, biểu đồ và Pivottable.

Mẹo: Excel Services hỗ trợ hầu hết các tính năng của Excel, mặc dù nó hỗ trợ một số trong một cách hơi khác một chút. Để biết thêm thông tin về các tính năng được hỗ trợ và không được hỗ trợ, hãy xem sự khác biệt giữa việc dùng sổ làm việc trong trình duyệt và trong Excel.

Bảng sau đây cung cấp một danh sách các bài viết này có thể giúp bạn phát hành sổ làm việc lên Excel Services.

Bài viết

Mô tả

Phát hành sổ làm việc tới Excel Services

Mô tả cách phát hành sổ làm việc, và cách dùng các tùy chọn chẳng hạn như tham biến và mục có tên

Lộ trình để phát hành sổ làm việc Excel dưới dạng "Phiên bản của sự thật"

Cung cấp một dạng xem cuối để phát hành sổ làm việc, bao gồm cấu hình thiết đặt quản trị

Sửa hoặc loại bỏ sổ làm việc trong Excel Services

Mô tả cách sửa một sổ làm việc được phát hành

Đầu trang

Kết nối với dữ liệu ngoài

Sổ làm việc Excel có thể lưu trữ tất cả dữ liệu với sổ làm việc, hoặc nó có thể dùng kết nối dữ liệu để truy nhập dữ liệu được lưu trữ bên ngoài. Khi bạn phát hành sổ làm việc tới Excel Services, lưu trữ dữ liệu là tương tự, xem sổ làm việc được lưu trữ trong thư viện tài liệu, hoặc sử dụng trong các phần Web Excel Web Access. Một số sổ làm việc trong Excel Services lưu trữ tất cả dữ liệu trong sổ làm việc và các sổ làm việc có một hoặc nhiều kết nối với các nguồn dữ liệu ngoài, chẳng hạn như một cơ sở dữ liệu hoặc OLAP cube.

Kết nối dữ liệu bao gồm thông tin về cách xác định vị trí, đăng nhập, truy vấn và truy nhập nguồn dữ liệu ngoài. Mặc dù thông tin kết nối có thể được lưu trữ trong sổ làm việc, thường sẽ được lưu trữ tệp kết nối dữ liệu Office (.odc), đặc biệt là khi nhiều người dùng chia sẻ dữ liệu và bạn có thể cần phải cập nhật thông tin kết nối theo định kỳ. Tác giả sổ làm việc hoặc người quản trị có thể tạo thông tin kết nối bằng cách dùng Microsoft Excel để biên soạn kết nối, và sau đó xuất thông tin kết nối .odc tệp. Để biết thêm thông tin về cách tác giả kết nối với dữ liệu ngoài trong sổ làm việc Excel, hãy xem tổng quan về kết nối (nhập) dữ liệu.

Để giúp dễ dàng để lưu trữ, bảo mật, chia sẻ và quản lý .odc tệp, người quản trị có thể xác định một SharePoint Server 2010 thư viện kết nối dữ liệu dưới dạng một vị trí tin cậy thư viện (DCL). Sau đó, người quản trị có thể quản lý bất kỳ chỉnh sửa thông tin kết nối từ Trung tâm tệp duy nhất, chẳng hạn như thay đổi từ một máy chủ kiểm tra một máy chủ sản xuất. Thao tác làm mới, cho dù trên máy tính khách hoặc máy chủ, có được Cập Nhật thay đổi đối với tệp kết nối đó. Bạn thậm chí có thể thiết lập dịch vụ SharePoint và máy tính khách của người dùng để phát hiện các thay đổi thành tệp kết nối tự động. Để biết thêm thông tin về thư viện kết nối dữ liệu, hãy xem chia sẻ và quản lý kết nối với dữ liệu ngoài.

Đầu trang

Excel Services và quản lý quyền thông tin

Quản lý quyền thông tin (IRM) là một công nghệ khác là bảo vệ thông tin từ truy nhập trái phép. IRM có thể cung cấp bảo vệ cho tài liệu hoặc sổ làm việc, và đảm bảo mọi người thích hợp chỉ xem thông tin nhạy cảm. Ví dụ, bạn có thể dùng IRM để bảo đảm bảo rằng chỉ chọn thành viên của một đồng chính phủ nhà điều hành có thể truy nhập một số dữ liệu tài chính trước khi dữ liệu trở nên sẵn dùng công khai.

Windows SharePoint Services Phiên bản 3.0 hoặc mới hơn hỗ trợ IRM trên thư viện tài liệu và tất cả các tài liệu trong thư viện đó (hay không các tài liệu riêng lẻ được kích hoạt bằng IRM). Khi bạn tải tài liệu lên thư viện tài liệu được bật bằng IRM, tài liệu, có hiệu lực, trở thành hỗ trợ IRM.

Excel Services sẽ không tải sổ làm việc Excel mà đã được bật với IRM hoặc xuất phát từ các thư viện tài liệu có IRM được bật. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý quyền thông tin trong Office 2010.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×