Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với bản trình bày PowerPoint

Bạn cần trợ giúp để sử dụng PowerPoint 2016 bằng bộ đọc màn hình? Nhờ có phím tắt, bạn có thể di chuyển xung quanh trong các dạng xem PowerPoint khác nhau để tạo, chỉnh sửa và trình bày bản trình bày của bạn.

Các bộ đọc màn hình có cách đề cập nội dung trang chiếu, lượng đọc, cũng như cách gọi các phần của cửa sổ PowerPoint khác nhau. Chủ đề này cung cấp các mẹo để dẫn hướng dễ dàng hơn.

Trong chủ đề này

Bắt đầu

Đọc nội dung trang chiếu trong dạng xem Thông thường

Đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem khác

Sử dụng các bộ đọc màn hình cụ thể

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng là người khuyết tật

Bắt đầu

Khi bạn mở một bản trình bày trong PowerPoint, tiêu điểm sẽ ở trên trang chiếu đầu tiên của bản trình bày. Các trang chiếu mở ở dạng xem Thông thường, bạn có thể chỉnh sửa tại đây. Trong JAWS, bạn nghe thấy “Slide area” (Khu vực trang chiếu). Trong Trình tường thuật, bạn nghe thấy “Edit view” (Chỉnh sửa dạng xem).

Mỗi lần bạn nhấn F6, tiêu điểm sẽ di chuyển sang khu vực tiếp theo trong cửa sổ PowerPoint theo thứ tự sau:

 1. Thanh trạng thái và các nút thu phóng. Để di chuyển giữa các nút trên thanh trạng thái, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

 2. Dải băng. Khi tiêu điểm ở trên dải băng, bạn có thể sử dụng các phím mũi tên để di chuyển giữa các tab và nhấn phím Tab để di chuyển đến các lệnh trên dải băng.

  Khi tiêu điểm nằm trên một trang chiếu, bạn có thể mở tab trên dải băng: nhấn Alt và phím truy nhập tab:

  • H (Trang đầu)

  • I (Chèn)

  • G (Thiết kế)

  • K (Chuyển tiếp)

  • A (Hoạt hình)

  • S (Trình Chiếu)

  • R (Xem lại)

  • W (Xem).

  Tùy vào loại đối tượng có tiêu điểm nằm trên, dải băng có thể bao gồm Công cụ Ảnh, Công cụ Bảng, Công cụ Biểu đồ, Công cụ Âm thanh và Công cụ Video.

 3. Ngăn Ghi chú. Để thêm ghi chú diễn giả vào trang chiếu, hãy nhập vào ngăn Ghi chú.

  • Để đóng hoặc mở lại ngăn Ghi chú, nhấn Alt+W, P, rồi N

  . Thanh trạng thái còn có lối tắt Ghi chú, giúp mở và đóng ngăn Ghi chú.

 4. Ngăn Hình thu nhỏ. Để di chuyển giữa các trang chiếu trong bản trình bày của bạn khi ở ngăn hình thu nhỏ, hãy nhấn phím Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống. Hầu hết các bộ đọc màn hình đều xác định trang chiếu theo tiêu đề và số.

  • Nhấn F6 để di chuyển từ hình ảnh hình thu nhỏ sang trang chiếu và bạn có thể chỉnh sửa nội dung trang chiếu.

Để di chuyển tiêu điểm qua các khu vực này theo hướng ngược lại, nhấn Shift+F6.

Ghi chú:  Khi bạn làm việc trên các trang chiếu, các ngăn tác vụ khác có thể mở. Điều này có thể khiến việc sử dụng các tính năng trở nên khó khăn. Tương tự, nhấn F6 để di chuyển qua các ngăn này. Các bộ đọc màn hình có thể xác định ngăn bằng nút hoặc mục có tiêu điểm nằm trên thay vì tên ngăn.

Đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem Thông thường

Khi tiêu điểm nằm trên một trang chiếu trong dạng xem Thông thường, bạn có thể chỉnh sửa và xem thêm thông tin về nội dung trang chiếu. Dạng xem Thông thường sẽ mở ngăn hình thu nhỏ, khu vực chỉnh sửa trang chiếu và ngăn Ghi chú.

 • Để hiển thị dạng xem Thông thường, nhấn Alt+W, L.

Đọc tiêu đề trang chiếu

Khi tiêu điểm nằm trong ngăn hình thu nhỏ, bộ đọc màn hình sẽ đọc các tiêu đề trang chiếu khi bạn di chuyển qua các trang chiếu. Để đi đến trang chiếu tiếp theo hoặc trước đó, nhấn phím Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống.

Mẹo: Đôi khi, bộ đọc màn hình của bạn sẽ không hiển thị tiêu điểm và không đọc tiêu đề trang chiếu. Nếu lỗi này xảy ra, hãy nhấn Alt+Tab hai lần để thử di chuyển tiêu điểm ra khỏi cửa sổ PowerPoint và quay lại các hình thu nhỏ.

Đọc nội dung chỗ dành sẵn

Khi tiêu điểm nằm trên một trang chiếu ở dạng xem Thông thường, hãy sử dụng các phím tắt sau đây cho chỗ dành sẵn:

 • Để di chuyển từ chỗ dành sẵn này đến chỗ dành sẵn khác, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

  Các bộ đọc màn hình sẽ xác định loại chỗ dành sẵn. Ví dụ: nếu chỗ dành sẵn chứa văn bản hoặc văn bản thay thế, bộ đọc sẽ nói văn bản được đọc. Nếu chỗ dành sẵn chứa phương tiện, bộ đọc sẽ xác định loại nội dung phương tiện. Trong JAWS, video không có văn bản thay thế sẽ được xác định là phương tiện. (Trong Trình tường thuật, văn bản sẽ chỉ được đọc khi được chọn.)

 • Để đặt điểm chèn vào chỗ dành sẵn và đọc hoặc chỉnh sửa văn bản, nhấn F2. Để trả tiêu điểm về chỗ dành sẵn, nhấn F2.

 • Để nghe bộ đọc màn hình mô tả định dạng văn bản, chẳng hạn như màu nền, màu phông chữ, kích cỡ và kiểu, nhấn tab đến chỗ dành sẵn và sử dụng lối tắt bộ đọc màn hình của bạn. Trong JAWS, nhấn Insert+F.

Đọc các bảng

Khi tiêu điểm nằm trên một trang chiếu ở dạng xem Thông thường, hãy sử dụng các phím tắt sau với bảng:

 • Để di chuyển đến bảng, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab. Bộ đọc màn hình đọc các đầu đề cột, tiếp theo là nội dung ô. (Trong Trình tường thuật, các đầu đề bảng và ô sẽ chỉ được đọc khi được chọn.

 • Để đặt điểm chèn vào ô, nhấn F2. Sau đó, nhấn phím Tab hoặc sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng các ô riêng lẻ.

 • Để trả tiêu điểm về chỗ dành sẵn bảng, nhấn F2.

Đọc các biểu đồ

Bộ đọc màn hình sẽ đọc các biểu đồ giống như hình ảnh, bao gồm tên biểu đồ và mẹo công cụ nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào khác.

Đọc các đối tượng trong danh sách

Ngăn Lựa chọn liệt kê tất cả các đối tượng trên trang chiếu theo thứ tự chúng được tạo. Sử dụng các phím tắt sau đây khi làm việc trong ngăn Vùng chọn:

 • Để mở ngăn Lựa chọn, nhấn Alt+H, G, rồi P. Bộ đọc màn hình xác định đối tượng có tiêu điểm—một đối tượng được chọn trên trang chiếu hiện tại hoặc một nút trong ngăn Lựa chọn, chẳng hạn như Hiển thị Tất cả.

 • Để dẫn hướng và chọn đối tượng, hãy sử dụng các phím mũi tên. Một đối tượng được chọn trên trang chiếu và trong cả ngăn Lựa chọn.

 • Để di chuyển tiêu điểm từ khu vực trang chiếu đến ngăn Lựa chọn, nhấn F6.

 • Để đóng ngăn Lựa chọn, nhấn Alt+H, G, rồi P.

Ghi chú: Trong một trình chiếu, bộ đọc màn hình sẽ đọc các đối tượng từ dưới lên trên. Để thay đổi thứ tự này, hãy sử dụng nút Đưa ra Trước và Lùi về Sau trong ngăn Lựa chọn.

Đọc nội dung trang chiếu ở các dạng xem khác

Ngoài dạng xem Bình thường, PowerPoint còn cung cấp một vài dạng xem khác để làm việc với trang chiếu. Mỗi dạng xem đều cung cấp các khả năng độc đáo. Các dạng xem sau đây đặc biệt hữu ích:

 • Dàn bài. Cung cấp dạng xem chỉ văn bản cho nội dung trang chiếu. Để mở Dạng xem Dàn bài, hãy nhấn Alt+W, P, rồi O. Để chuyển đổi giữa các hình thu nhỏ và dàn bài trong dạng xem Thông thường, hãy nhấn Ctrl+Shift+Tab. Bạn nghe thấy “Outline tab” (Tab Dàn bài) và “Thumbnails tab” (Tab Hình thu nhỏ).

  Ghi chú: Trình tường thuật đôi khi không thông báo dạng xem Dàn bài sau khi nhấn Alt+W, P, O.

 • Bộ sắp xếp Trang chiếu. Hiển thị tất cả các trang chiếu của bạn theo thứ tự ngang trong hàng để bạn có thể cắt, sao chép, dán và sắp xếp lại các trang chiếu một cách dễ dàng. Bộ đọc màn hình xác định các trang chiếu theo số và tiêu đề. Để mở dạng xem Bộ sắp xếp Trang chiếu, hãy nhấn Alt+W, I. Để trở về dạng xem Thông thường, hãy nhấn Alt+W, L.

 • Đọc. Cung cấp một cách để xem lại bản trình bày tương tự như dạng xem Trình Chiếu nhưng không phải ở toàn màn hình. Để mở Dạng xem Đọc, hãy nhấn Alt+W, D. Để trở về dạng xem trước đó, hãy nhấn Esc.

 • Bản chiếu Cái. Cho phép bạn thực hiện thay đổi thiết kế áp dụng cho tất cả các trang chiếu của mình. Để mở dạng xem Bản chiếu Cái, nhấn Alt+W, M. Tab Bản chiếu Cái (Alt+M) sẽ được thêm vào dải băng giữa các tab Tệp và Trang đầu. Để đóng dạng xem Bản chiếu Cái, nhấn Alt+M, C.

 • Trình Chiếu. Cho phép hiển thị các trang chiếu toàn màn hình. Để bắt đầu trình chiếu, nhấn F5. Để đi tiếp, nhấn N, Phím cách hoặc phím Page Down. Để quay lại, nhấn P, Backspace hoặc phím Page Up. Để kết thúc, nhấn Esc. Để biết thêm thông tin, xem mục Sử dụng các phím tắt để trình bày bản trình bày của bạn.

Sử dụng các bộ đọc màn hình cụ thể

PowerPoint hoạt động với bộ đọc màn hình phổ biến JAWS. PowerPoint cũng hoạt động với Window-Eyes và với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình đi kèm với Windows.

Các phần sau trình bày mẹo sử dụng các bộ đọc màn hình này với PowerPoint.

JAWS

JAWS cung cấp trợ giúp cụ thể cho bạn khi làm việc trong PowerPoint. Trong cửa sổ JAWS, nhấn F1. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập PowerPoint.

JAWS sẽ đọc các nhận xét khi bạn đặt điểm chèn vào văn bản nhận xét. JAWS không thể đọc nội dung biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt hay phân biệt video và âm thanh trên trang chiếu.

JAWS không xác định tất cả các dạng xem chỉnh sửa trang chiếu theo tên. Ví dụ: khi bạn di chuyển tiêu điểm đến dạng xem Bộ sắp xếp Trang chiếu hoặc trang Ghi chú, JAWS sẽ nói “Leaving menus” (Rời khỏi menu). Khi bạn đi đến Dạng xem Dàn bài, nếu JAWS nói “Blank” (Trống) thay vì số trang chiếu và tiêu đề, hãy thử chuyển tiêu điểm đến một cửa sổ khác và quay lại PowerPoint: nhấn Alt+Tab hai lần.

Nếu bạn cần tắt Con trỏ Ảo, nhấn Insert+Z.

Window-Eyes

Để đọc các trang chiếu ở dạng xem Trình Chiếu, nhấn Ctrl+Shift+A để bật chế độ Duyệt. Để đọc toàn bộ nội dung trên trang chiếu, nhấn Ctrl+Shift+R.

Để tắt chế độ Duyệt, nhấn Ctrl+Shift+A.

Trình tường thuật

Đối với nhiều loại đối tượng, Trình tường thuật sẽ mô tả loại đối tượng và văn bản thay thế, nếu có.

Trình tường thuật không mô tả định dạng văn bản, hoạt hình hoặc chuyển tiếp. Trình tường thuật không đọc nhận xét, biểu đồ, đầu trang hoặc chân trang.

Trình tường thuật chỉ đọc tiêu đề trang chiếu ở Dạng xem Đọc. Trình tường thuật không đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem Trình Chiếu.

Khi tiêu điểm nằm ở ngăn hình thu nhỏ, bạn sẽ nghe thấy số trang chiếu và “Image” (Hình ảnh). Khi tiêu điểm nằm trên một trang chiếu, bạn sẽ nghe thấy số trang chiếu và “Slide” (Trang chiếu).

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Thêm thông tin

Tạo bản trình bày bằng bộ đọc màn hình

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày của bạn

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×