Bắt đầu Nhanh: Dùng nhắn tin tức thời và sự hiện diện

Phần Bắt đầu Nhanh này phác thảo những tác vụ cơ bản để giao tiếp bằng phần mềm giao tiếp Microsoft® Lync™ 2010. Phần này giải thích cách dùng Lync 2010 để dễ dàng tương tác và cộng tác với người khác ở nơi làm việc của mình.

Bạn muốn làm gì?

Đăng nhập và bắt đầu

Cá nhân hóa thông tin liên hệ

Thay đổi thiết đặt ảnh của bạn

Ẩn ảnh liên hệ của bạn

Ẩn hoặc thay đổi ảnh của bạn

Xây dựng Danh sách liên hệ

Giữ liên lạc bằng IM

Xem lịch sử hội thoại IM của bạn

Đăng nhập và bắt đầu

Nếu bạn đã đăng nhập vào mạng của tổ chức, hãy đăng nhập vào Lync như sau:

 1. Trên thanh tác vụ Windows®, hãy bấm Bắt đầu, bấm Tất cả Chương trình, bấm Microsoft Lync, và sau đó bấm Microsoft Lync 2010. Khi cửa sổ chính của Lync mở lên, nếu bạn thấy tên và trạng thái hiện diện của bạn, thì bạn đã đăng nhập rồi.

 2. Bấm vào menu về độ sẵn sàng ở dưới tên bạn, và sau đó bấm vào trạng thái hiện diện, hoặc bấm Đặt lại Trạng thái để Lync tự động thiết lập lại nó, dựa trên hoạt động của bạn và Lịch Microsoft® Outlook®.

Trạng thái Hiện diện trên Lync

Bảng sau mô tả từng chỉ báo về trạng thái hiện diện, chúng nghĩa là gì và thiết lập chúng thế nào.

Mô tả

Trạng thái này được thiết lập như thế nào

Hiện diện Lync: Sẵn sàng Rảnh

Bạn đang trực tuyến và sẵn sàng để liên hệ.

Lync đặt trạng thái này khi thấy bạn đang sử dụng máy tính. Bạn cũng có thể đặt trạng thái này khi bạn muốn người khác biết bạn đang ở trong văn phòng, kể cả khi máy tính của bạn đang rảnh.

Hiện diện Lync: Đang bận Bận

Bạn đang bận và không muốn bị gián đoạn.

Theo Lịch Outlook, Lync sẽ đặt trạng thái này khi bạn có một cuộc họp được lên lịch. Bạn cũng có thể chọn trạng thái này từ menu thả xuống.

Hiện diện Lync: Đang bận Đang trong cuộc gọi hội thảo/Đang họp

Bạn đang có cuộc gọi Lync hay đang họp và không muốn bị làm phiền.

Lync sẽ đặt trạng thái này khi thấy bạn đang có một cuộc gọi Lync hoặc đang tham gia một cuộc họp trực tuyến.

Hiện diện Lync: Không Làm Phiền Không làm phiền

Bạn không muốn bị làm phiền và sẽ thấy thông báo về hội thoại chỉ khi chúng được gửi từ một người nào đó trong Nhóm làm việc của bạn.

Bạn có thể chọn trạng thái này từ menu thả xuống.

Hiện diện Lync: Đi vắng Quay lại Ngay

Bạn đang rời khỏi máy tính trong chốc lát.

Bạn có thể chọn trạng thái này từ menu thả xuống.

Hiện diện Lync: Đi vắng Không hoạt động/Đi vắng

Bạn đã đăng nhập nhưng máy tính của bạn ở trạng thái rảnh hoặc bạn đã rời khỏi máy tính trong một khoảng thời gian xác định.

Lync sẽ đặt trạng thái của bạn là “không hoạt động" khi máy tính của bạn đã ở trạng thái rảnh trong vòng năm phút và ở trạng thái "đi vắng" khi trạng thái của bạn đã không hoạt động trong vòng năm phút. (Để thay đổi các giá trị mặc định này, hãy bấm nút Tùy chọn Biểu tượng tùy chọn , bấm Trạng thái, sau đó bấm mũi tên bên cạnh Hiển thị tôi ở trạng thái Không hoạt động khi trạng thái của tôi là rảnh trong chừng này phút và Hiển thị tôi ở trạng thái Đi vắng khi trạng thái của tôi là Không hoạt động trong chừng này phút.) Bạn cũng có thể chọn trạng thái này từ menu thả xuống.

Hiện diện Lync: Đi vắng Nghỉ Làm việc

Bạn hiện không làm việc và không sẵn sàng để liên hệ.

Bạn có thể chọn trạng thái này từ menu thả xuống.

Trạng thái Hiện diện Ngoại tuyến trong Lync Ngoại tuyến

Bạn không đăng nhập. Bạn sẽ xuất hiện là Ngoại tuyến với những người mà bạn đã chặn để họ không thấy trạng thái hiện diện của bạn.

Lync sẽ đặt trạng thái này khi bạn đăng xuất khỏi máy tính.

Hiện diện Lync: Không biết trạng thái Không biết

Trạng thái hiện diện của bạn không xác định.

Trạng thái này có thể xuất hiện với các liên hệ không dùng Lync làm chương trình nhắn tin tức thời.

Lưu ý: Dấu sao màu đỏ cạnh trạng thái của một liên hệ biểu thị rằng người này đã bật trong Outlook thông báo Ngoài văn phòng.

Để biết thêm thông tin về thiết đặt trạng thái hiện diện của bạn, hãy xem Thay đổi trạng thái hiện diện của bạn.

Đầu Trang

Cá nhân hóa thông tin liên hệ của bạn

Bạn có thể cá nhân hóa thông tin liên hệ của mình như vị trí, số điện thoại, và thông tin hiện diện. Ví dụ, bạn có thể thêm số điện thoại di động của mình và làm cho số đó chỉ sẵn có với những liên hệ thân quen.

 1. Để thêm ghi chú cá nhân cho người khác biết chuyện gì đang xảy ra hôm nay:

  • Trong cửa sổ chính Lync, bấm vào hộp ghi chú trên tên của bạn, sau đó nhập một ghi chú, chẳng hạn như "Làm việc ở nhà" hoặc "Đang cố gắng hoàn thành đúng thời hạn, vui lòng gửi tin nhắn tức thời thay vì ghé qua."

  • Để loại bỏ ghi chú cá nhân, hãy xóa hộp ghi chú để nó trống (xóa nội dung của hộp ghi chú).

  • Để đặt vị trí cho phép người khác biết bạn đang ở đâu hôm nay, bấm vào mũi tên kế bên Đặt Vị trí của Bạn hoặc vị trí hiện tại của bạn, sau đó trong menu vị trí (˅), bấm Hiện Vị trí của Tôi cho Người khác. Để biết thêm thông tin về việc thiết đặt vị trí của bạn, hãy xem Đặt vị trí của bạn.

Đặt vị trí cho Lync

 1. Để thêm số điện thoại của bạn, bấm nút Tùy chọn Biểu tượng tùy chọn , rồi bấm Điện thoại.

 2. Bấm nút dành cho số điện thoại để thêm vào (chẳng hạn Điện thoại Cơ quan hay Điện thoại Di động).

 3. Trong hộp thoại Sửa Số Điện thoại, nhập số vào, và sau đó bấm OK. Để biết thêm thông tin về việc thêm vào và thay đổi số điện thoại, hãy xem Đặt tùy chỉnh và số Điện thoại.

 4. Chọn hộp kiểm Bao gồm trong thẻ liên hệ của tôi, rồi sau đó bấm OK.

 5. Để thay đổi quan hệ bảo mật cho những người mà bạn muốn họ thấy số điện thoại cá nhân của mình, hãy bấm chuột phải vào tên của liên hệ trong danh sách Liên hệ, rồi bấm Thay đổi Quan hệ Bảo mật, và sau đó bấm Bạn bè và Gia đình.

Cá nhân hóa Thông tin Liên hệ

Để biết thêm thông tin về sự hiện diện và mối quan hệ bảo mật, hãy xem Kiểm soát việc truy nhập thông tin hiện diện của bạn.

Đầu Trang

Thay đổi thiết đặt ảnh của bạn

Bạn có thể quyết định mình có muốn xem ảnh của liên hệ hay không. Bạn cũng có thể thay đổi ảnh của chính mình hoặc có thể chọn không hiện ảnh.

Ẩn ảnh liên hệ của bạn

 1. Trong cửa sổ Lync chính, hãy bấm nút Tùy chọn Biểu tượng tùy chọn .

 2. Trong hộp thoại Lync – Tùy chọn, hãy bấm Cá nhân.

 3. Bên dưới Hiển thị ảnh, xóa hộp kiểm Hiện ảnh của liên hệ để ẩn ảnh của người khác, sau đó bấm OK.

Không Hiện Ảnh

Ẩn hoặc thay đổi ảnh của bạn

 1. Trong cửa sổ Lync chính, hãy bấm nút Tùy chọn Biểu tượng tùy chọn .

 2. Trong hộp thoại Lync – Tùy chọn, hãy bấm Ảnh của tôi.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để ẩn ảnh của bạn, bấm Không hiện ảnh của tôi.

  • Để thay đổi ảnh của bạn, hãy bấm Hiện ảnh từ một địa chỉ web, nhập địa chỉ của site ảnh (chẳng hạn OneDrive hoặc Facebook) bao gồm tên tệp, và sau đó bấm vào nút Kết nối đến ảnh.

Thay đổi Ảnh của Bạn

Lưu ý:  Tệp ảnh phải có kích cỡ nhỏ hơn 30 KB. Nếu ảnh bạn muốn lại lớn hơn 30 KB, hãy xem Chuẩn bị ảnh cho Lync 2010.

Đầu Trang

Xây dựng Danh sách liên hệ

Thêm người vào danh sách Liên hệ nếu bạn liên hệ với họ thường xuyên hoặc nếu bạn chỉ muốn theo dõi họ thôi.

 1. Ở cửa sổ chính của Lync, trong hộp tìm kiếm, hãy nhập tên hay địa chỉ email của người đó.

 2. Trong kết quả tìm kiếm, bấm chuột phải vào người đó.

 3. (Tùy chọn) Nếu bạn liên hệ người đó thường xuyên, hãy bấm Ghim vào Liên hệ Thường xuyên.

 4. Thêm họ vào một nhóm bằng cách bâm Thêm vào Danh sách Liên hệ, sau đó bấm têm nhóm, hoặc nếu bạn chưa tạo nhóm, hãy bấm Thêm vào Nhóm Mới, và đặt tên cho nhóm đó. Sau đó bạn có thể thêm nhiều liên hệ nữa vào nhóm này.

Thêm vào Liên hệ

Để nhập các liên hệ vào và đồng bộ danh sách Liên hệ, có thể cần phải cấu hình Lync Server 2010. Hãy liên hệ nhóm hỗ trợ về các tùy chọn sẵn có cho môi trường điện toán đặc thù của bạn.

Để xóa bỏ hoặc loại bỏ một liên hệ:

 • Trong danh sách Liên hệ, bấm chuột phải vào liên hệ bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm Loại bỏ khỏi Danh sách Liên hệ.

Để biết thêm thông tin về việc quản lý các liên hệ của bạn, hãy xem Quản lý liên hệ và Danh sách Liên hệ của bạn.

Đầu Trang

Giữ liên lạc bằng IM

Để bắt đầu một hội thoại tin nhắn tức thời (IM) với người hay nhóm nào đó trong danh sách Liên hệ của bạn, hãy làm như sau:

 1. Ở cửa sổ chính của Lync, trong danh sách Liên hệ, bấm đúp vào liên hệ mà bạn muốn gửi tin nhắn tức thời. Khi làm thế, một cửa sổ hội thoại sẽ mở lên.

 2. Ở bên dưới cửa sổ hội thoại, hãy nhập tin nhắn của mình, sau đó nhấn phím Enter để gửi tin nhắn đó.

Khi người khác nhận được tin nhắn, họ sẽ gõ tin nhắn trả lời lại. Bạn có thể thấy lúc họ đang gõ vì một thông điệp sẽ hiện lên cho thấy người kia đang gõ.

Bạn có thể dùng biểu tượng Phông và Mặt biểu cảm ở dưới cửa sổ hội thoại để thay đổi phông, phần nhấn mạnh, màu sắc hay định dạng khác, hoặc để thêm mặt biểu cảm vào IM của bạn. (Mặt biểu cảm trong Lync được đặt sẵn và không thể thay đổi hoặc thêm vào được.) Bạn cũng có thể sao chép văn bản, bảng hay nối kết từ các ứng dụng Microsoft Office khác và dán chúng vào IM của mình. Mặc dù bạn không thể dán trực tiếp ảnh chụp màn hình, ảnh hay các đồ họa khác vào cửa sổ hội thoại IM, nhưng từ cửa sổ hội thoại IM bạn có thể chia sẻ đồ họa trên màn hình theo những cách sau:

 • Bấm Chia sẻ, sau đó bấm Màn hình nền. Bất kỳ thứ gì trên màn hình của bạn sẽ được hiển thị với người khác ở phiên IM của bạn.

 • Bấm Chia sẻ, bấm Bảng trắng Mới, bấm nút Chèn Ảnh ở cuối Bảng trắng và sau đó duyệt đến và bấm đúp vào ảnh bạn muốn hiển thị.

Để phù hợp với chủ đích sử dụng như một phương thức giao tiếp nhanh chóng và thân mật, IM của Lync không thực hiện kiểm tra chính tả.

Để biết thêm thông tin về việc gửi IM, hãy xem Tạo và gửi tin nhắn tức thời.

Để mời thêm người vào cuộc hội thoại IM:

 1. Ở cửa sổ chính của Lync, hãy kéo tên liên hệ từ danh sách Liên hệ, và thả vào cửa sổ hội thoại. Để thêm liên lạc bên ngoài tổ chức của mình (những người mà bạn không thể gửi IM) vào cuộc hội thoại bằng email, ở cửa sổ hội thoại, bấm vào menu Tùy chọn Mọi người, sau đó bấm Mời theo Email.

Mời bằng Email

 1. Để gia nhập, bấm vào nối kết trong email (người dùng bên ngoài có thể gia nhập cuộc hội thoại bất kể họ có cài đặt Lync hay không).

Để trả lời một IM, hãy bấm đúp vào cảnh báo đến, bấm vào bất cứ đâu trong hộp văn bản ở cuối (khu vực có biểu tượng phông và mặt biểu cảm), nhập trả lời của bạn, sau đó nhấn Enter trên bàn phím.

Mẹo:  Trừ khi bạn đã đặt các thông báo để các cảnh báo sẽ không hiển thị khi bạn đang ở chế độ Không Làm phiền, thì theo mặc định Lync sẽ luôn gửi cho bạn cả cảnh báo hình ảnh lẫn cảnh báo âm thanh bất kỳ khi nào có ai đó cố gắng liên hệ với bạn qua IM. Cũng giống như vậy, thỉnh thoảng bạn có thể không nhận thấy một yêu cầu IM. Để giúp đảm bảo bạn chú ý được các cảnh báo IM, hãy thử như sau:

 • Đặt màn hình hiển thị của bạn để Lync luôn xuất hiện ở mặt trước. Để làm vậy, hãy bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh nút Tùy chọn, bấm Công cụ, rồi bấm Luôn ở Trên cùng.

 • Nếu dùng nhiều màn hình hiển thị, hãy tạo thói quen chuyển cửa sổ Lync chính vào màn hình bạn đang làm việc.

 • Xác nhận rằng loa trên máy tính và trên (các) thiết bị âm thanh khác đã được bật âm lượng đủ lớn.

 • Xác nhận rằng Lync được thiết lập để gửi cảnh báo bằng âm thanh. Để làm điều này, bấm công cụ Tùy chọn, bấm Nhạc chuông và Âm báo, chọn Phát âm thanh trong Lync (bao gồm nhạc chuông cho các cuộc gọi đến và cảnh báo IM) và xác nhận rằng các hộp kiểm khác trong panel không được chọn.

 • Hãy cân nhắc chọn một âm thanh cảnh báo nổi bật và dễ nghe thấy hơn mức mặc định. Để làm điều đó:

 • Bấm vào nút Tùy chọn, bấm Nhạc chuông và Âm thanh, bấm nút Thiết đặt Âm thanh, rồi bấm tab Âm thanh.

 • Kéo thanh trượt trên ngăn hiển thị Sự kiện Chương trình xuống danh sách Microsoft Lync 2010.

 • Bấm Tin nhắn Tức thời Đến. Phần hiển thị Âm thanh ở cuối cửa sổ sẽ hiện COMMUNICATOR_iminvite.

 • Bây giờ, hãy bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh và nghe thử một vài âm thanh khác trong danh sách.

 • Khi tìm được âm thanh bạn muốn dùng cho cảnh báo IM đến, hãy bấm Áp dụng. Panel hiển thị Sự kiện Chương trình lúc này có nội dung Tin nhắn Tức thời Đến và panel Âm thanh sẽ hiển thị tên của tệp .wav mà bạn đã chọn. (Bạn cũng có thể ghi lại tệp .wav của riêng mình để dùng vì mục đích này, rồi duyệt đến tệp đó để chọn làm cảnh báo IM của bạn.)

Nếu bạn không thể kết nối với những liên hệ khác, hãy kiểm tra với nhóm hỗ trợ, hoặc xem tài liệu khắc phục sự cố ở phần Lỗi và khắc phục sự cố.

Đầu Trang

Xem lịch sử hội thoại IM của bạn

Theo mặc định, Lync sẽ tự động lưu lịch sử hội thoại IM của bạn. Để xem hoặc để tiếp tục cuộc hội thoại IM trước:

 1. Bấm biểu tượng Hội thoại (bên trên hộp tìm kiếm).

Lync sẽ hiển thị lịch sử hội thoại của bạn.

 1. Bấm đúp vào cuộc hội thoại mà bạn muốn tiếp tục.

Để biết thêm thông tin về các hội thoại trước, hãy xem phần Tìm các cuộc hội thoại trước.

Để xóa hay loại bỏ các mục khỏi lịch sử hội thoại IM của bạn:

 • Trong lịch sử hội thoại, bấm chuột phải vào tin nhắn tức thời bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Xóa bỏ Hội thoại.

Để vô hiệu hóa việc tự động lưu lịch sử hội thoại IM của bạn:

 1. Trong cửa sổ Lync chính, hãy bấm nút Tùy chọn Biểu tượng tùy chọn .

 2. Trong hộp thoại Lync – Tùy chọn, hãy bấm Cá nhân.

 3. Xóa hộp kiểm cho phần Lưu hội thoại tin nhắn tức thời vào thư mục Lịch sử Hội thoại của email của tôi.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×