Bật nội dung được tìm kiếm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nội dung có thể hiển thị từ nhiều nguồn chẳng hạn như cột, thư viện và trang. Người sở hữu trang có thể quyết định hay không bao gồm nội dung trong kết quả tìm kiếm. Quyền trên nội dung cũng ảnh hưởng đến xem nó sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Hiểu rõ về cách làm việc của quyền và thiết đặt tìm kiếm có thể giúp đảm bảo rằng mọi người có quyền truy nhập vào bên phải tài liệu và trang.

Bạn muốn làm gì?

Lập kế hoạch để làm nội dung của bạn sẵn dùng trong kết quả tìm kiếm

Tìm hiểu về thiết đặt tìm kiếm và quyền

Hiện hoặc ẩn nội dung trên một site trong kết quả tìm kiếm

Hiện hoặc ẩn nội dung từ danh sách hoặc thư viện trong kết quả tìm kiếm

Chọn có bao gồm nội dung của trang ASPX trong kết quả tìm kiếm

Loại trừ nội dung trong các cột từ kết quả tìm kiếm

Tác vụ liên quan

Lập kế hoạch để làm nội dung của bạn sẵn dùng trong kết quả tìm kiếm

Là người sở hữu trang, bạn có thể dùng thiết đặt để điều khiển hay không nội dung sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Nội dung sẽ xuất hiện ở nhiều vị trí bao gồm các trang web, danh sách, thư viện, phần Web và cột. Theo mặc định, nội dung chứa trong một trang mới, danh sách, thư viện, trang phần Web, hoặc cột sẽ được tìm kéo và xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Các quyền được thiết lập trên mục, danh sách, thư viện, trang và tiếp tục, cũng ảnh hưởng đến hay không, trình xem có thể nhìn thấy nội dung trong kết quả tìm kiếm.

Người sở hữu trang và nội dung có thể chọn hay không bao gồm nội dung trong kết quả tìm kiếm. Theo mặc định, nội dung của site sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Nếu một người sở hữu trang hoặc người quản trị xác định có nội dung trang sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, sau đó tìm kiếm kết quả trên các thiết đặt chẳng hạn như các cho danh sách, thư viện, ASPX trang và cột nào không có bất kỳ hiệu ứng.

Tương tự, nếu một người quản trị site hoặc chủ sở hữu ngăn không cho nội dung danh sách hoặc thư viện xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, sau đó trừ cột nào không có bất kỳ hiệu ứng. Quan trọng cần biết những thiết đặt được thừa kế từ các cấp độ cao hơn để lập kế hoạch một cách hiệu quả

Đầu trang

Tìm hiểu về thiết đặt tìm kiếm và quyền

Một trong các trách nhiệm của người sở hữu site là để kiểm soát việc ai có quyền truy nhập nội dung. Bạn có thể cung cấp cho mọi người một số quyền đọc và thay đổi nội dung, cho phép người khác để chỉ đọc nội dung, và ngăn không cho người khác xem nội dung hoàn toàn. Để phù hợp với khả năng linh hoạt này bạn sử dụng quyền nhóm, được gán mức cấp phép cụ thể. Cho phép người dùng truy nhập vào site hoặc nội dung, người sở hữu site gán người dùng vào một hoặc nhiều nhóm bảo mật. Bằng cách sử dụng thiết đặt quyền kết hợp với thiết đặt kết quả tìm kiếm người sở hữu trang có thể quản lý xem người dùng có thể xem nội dung trong kết quả tìm kiếm.

Ví dụ, giả sử Joe đang hoạt động trên một yêu cầu cho đề xuất (RFP) trong Microsoft Office Word và cộng tác với một nhóm 10 người. Site nhóm của mình có 50 người dùng, tất cả ai là thành viên trang. Joe không sẵn sàng cho toàn bộ nhóm để xem RFP. Do đó, khi anh ấy tải nó lên site nhóm Anh ấy sẽ đặt các quyền sao cho chỉ nhóm 10 có thể xem và sửa. Cho đến khi người là người tất cả 50 người đọc quyền, chỉ 10 người có quyền xem tài liệu sẽ thấy nó liệt kê trong kết quả tìm kiếm. Khái niệm này được gọi là xén bảo mật.

Quyền có thể áp dụng cho danh sách, site, dạng xem, và phần Web và có thể tùy chỉnh ở toàn quyền quyết định của người quản trị. Ngoài ra, các quyền có thể phụ thuộc vào các quyền. Tất cả điều này có thể ảnh hưởng đến những gì người dùng nhìn thấy trong kết quả tìm kiếm. Do đó, có thể quan trọng để làm quen với mô hình quyền của SharePoint, mô hình quyền của site hoặc tổ chức của bạn, hoặc để lập kế hoạch gì mô hình quyền sẽ cho trang của bạn trước khi thêm nội dung.

Ghi chú: Gần đây đã tải lên tài liệu có thể không ngay lập tức hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Điều này có thể là do khoảng thời gian mà trình tìm kéo tìm kiếm được đặt. Sau khi nội dung được tìm kéo nó sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Đầu trang

Hiện hoặc ẩn nội dung trên một site trong kết quả tìm kiếm

Là người sở hữu trang, bạn có thể chọn hay không nội dung trên site của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Theo mặc định, tất cả nội dung trang xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Người đang xem kết quả tìm kiếm phải có quyền xem nội dung.

Ghi chú: Để thay đổi thiết đặt này, bạn phải có mức cấp phép quản lý quyền. Mức cấp phép này sẽ được đưa vào nhóm người sở hữu "Tên trang web".

 1. Dẫn hướng đến trang mà bạn muốn cho phép hoặc ngăn nội dung đang được bao gồm trong kết quả tìm kiếm.

 2. Bấm Hành động trang, sau đó bấm Thiết đặt trang.

 3. Bên dưới Quản trị trang, bấm Tìm kiếm và khả dụng ngoại tuyến.

 4. Trong Nội dung trang chỉ mụcphần, bên dưới cho phép trang web này xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, chọn để cho phép nội dung của site để hiển thị trong kết quả tìm kiếm hoặc không cho ngăn nội dung xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

  Ghi chú: Khi bạn ngăn nội dung của một trang web xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, nội dung của site con của nó không tự động bị chặn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cho trang đó. Để chặn nội dung của site con xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trên một trang web, bạn phải thực hiện thao tác sau đây cho site con: trong phần Nội dung trang chỉ mục , dưới cho phép trang web này xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, chọn không.

Hiện hoặc ẩn nội dung từ danh sách hoặc thư viện trong kết quả tìm kiếm

Là người sở hữu trang, bạn có thể quyết định xem mục trong danh sách và thư viện trên site của bạn được đưa vào kết quả tìm kiếm. Theo mặc định mọi danh sách và thư viện được đặt để bao gồm tất cả các mục trong kết quả tìm kiếm.

Ghi chú: Để thay đổi thiết đặt này, bạn phải có mức cấp phép quản lý danh sách. Trình thiết kế và người sở hữu "Tên trang web" nhóm chứa mức cấp phép này. Khi bạn không có quyền quản lý danh sách, các menu được mô tả trong quy trình này sẽ không sẵn dùng.

 1. Dẫn hướng đến trang có chứa danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn thay đổi.

 2. Định vị và bấm vào danh sách hoặc thư viện bạn muốn tùy chỉnh.

 3. Bấm Hành động trang, sau đó bấm Thiết đặt trang.

 4. Bên dưới Quản trị trang, bấm Thư viện Site và danh sách.

 5. Bấm vào một mục từ danh sách, ví dụ, tùy chỉnh "Chia sẻ tài liệu."

 6. Trên trang thiết đặt danh sách, dưới Thiết đặt chung, bấm thiết đặt nâng cao.

 7. Trong phần Tìm kiếm , bên dưới cho phép các mục từ thư viện tài liệu này xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, hãy chọn bao gồm tất cả các mục trong danh sách hoặc thư viện trong kết quả tìm kiếm hoặc không để loại trừ tất cả các mục từ kết quả tìm kiếm.

Đầu trang

Chọn có bao gồm nội dung của trang ASPX trong kết quả tìm kiếm

Là người sở hữu trang, bạn có thể kiểm soát xem nội dung của ASPX trang được đưa vào kết quả tìm kiếm. Khi bạn tạo một trang, nhiều nội dung trang được tạo tự động, ví dụ, default.aspx allitems.aspx cho bộ sưu tập phần Web của bạn, editform.aspx như một biểu mẫu sửa cho danh sách thông báo của bạn, và một vài người khác. Bạn cũng có thể tạo tùy chỉnh ASPX trang. Theo mặc định, khi một phần Web Hiển thị trên một trang ASPX sử dụng thông tin từ danh sách hoặc thư viện chứa quyền hạn chế, nếu không còn gọi là quyền chi tiết, không có nội dung trong bất kỳ trang nào ASPX trên site được bao gồm trong kết quả tìm kiếm. Điều này ngăn không cho phép người dùng xem nội dung.

Ví dụ, giả sử có là năm tài liệu được hiển thị trong một phần chia sẻ tài liệu Web trên trang nhóm nơi có 50 thành viên. Một trong các tài liệu có hạn chế quyền; chỉ gồm vài người được phép để xem nó. Nội dung được tự động ẩn khỏi trang đó trong kết quả tìm kiếm để nội dung từ tài liệu đó sẽ không xuất hiện khi người dùng thực hiện tìm kiếm. Điều này ngăn nội dung của trang ASPX vô tình được hiển thị cho những người không phép nhìn thấy nó.

Bạn có thể chọn bỏ qua các thiết đặt này để hiển thị tất cả nội dung trong kết quả tìm kiếm bất kể quyền. Trong trường hợp này, tất cả nội dung sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, nhưng trái phép người dùng không thể truy nhập tài liệu thực tế. Tùy chọn khác là không để bao gồm bất kỳ nội dung ASPX trong kết quả tìm kiếm, bất kể quyền thiết trên đó.

Ghi chú: Để thay đổi thiết đặt này, bạn phải có mức cấp phép quản lý quyền. Mức cấp phép này sẽ được đưa vào nhóm người sở hữu "Tên trang web".

 1. Dẫn hướng đến trang mà bạn muốn kiểm soát các phần Web trong kết quả tìm kiếm.

 2. Bấm Hành động trang, sau đó bấm Thiết đặt trang.

 3. Bên dưới Quản trị trang, bấm Tìm kiếm và khả dụng ngoại tuyến.

 4. Trong trình Lập chỉ mục ASPX trang nội dungphần, bên dưới site này không chứa quyền chi tiết. Xác định của trang ASPX trang chỉ mục hành vi , chọn một trong các tùy chọn sau:

Tùy chọn

Mô tả

Không lập chỉ mục cho phần Web nếu trang web này chứa quyền chi tiết

Khi các quyền của trang ASPX sẽ khác nhau từ trang mẹ, sau đó không có nội dung trên trang xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Luôn lập chỉ mục cho tất cả các phần Web trên trang web này

Hiển thị nội dung của tất cả các trang ASPX trong site xuất hiện trong kết quả tìm kiếm bất kể quyền được thiết lập như thế nào.

Không bao giờ lập chỉ mục cho bất kỳ phần Web trên trang web này

Ẩn các nội dung của tất cả các trang ASPX trong site trong kết quả tìm kiếm bất kể quyền được thiết lập như thế nào.

Đầu trang

Loại trừ nội dung trong các cột từ kết quả tìm kiếm

Là người sở hữu trang, bạn có thể kiểm soát xem nội dung trong các cột cụ thể trong danh sách hoặc thư viện xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Theo mặc định, tất cả nội dung được bao gồm trong kết quả tìm kiếm. Thiết đặt này rất hữu ích khi bạn muốn ngăn dữ liệu nhạy cảm xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Ghi chú: Để thay đổi thiết đặt này, bạn phải có mức cấp phép quản lý quyền. Mức cấp phép này sẽ được đưa vào nhóm người sở hữu "Tên trang web".

 1. Dẫn hướng tới trang chứa danh sách hoặc thư viện.

 2. Bấm Hành động trang, sau đó bấm Thiết đặt trang.

 3. Bên dưới Quản trị trang, bấm vào các cột.

 4. Trong phần Cột loại trừ khỏi tìm kiếm lập chỉ mục, dưới Excluded chọn hộp kiểm bên cạnh tên cột cho cột bạn muốn loại trừ trong kết quả tìm kiếm.


  Ghi chú: Cột xuất hiện là những thuộc về trang web hiện tại bạn đang làm việc.

Đầu trang

Các tác vụ liên quan

Xác định phạm vi cho kết quả tìm kiếm

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×