ASIN (Hàm ASIN)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về arcsin, hay sin nghịch đảo của một số. arcsin là góc mà sin của nó là số. Góc được trả về được tính bằng radian trong phạm vi từ -pi/2 đến pi/2.

Cú pháp

ASIN (số)

Số    là Sin của góc bạn muốn và phải là từ -1 thành 1.

Chú thích

Để biểu thị Arcsin bằng độ, hãy nhân kết quả 180/pi() hoặc dùng hàm DEGREES.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=ASIN(-0.5)

Arcsin của-0,5 tính bằng radian,-pi/6 (-0.5236)

=ASIN(-0.5)*180/PI()

Arcsin của-0,5 tính bằng độ (-30)

=DEGREES(ASIN(-0.5))

Arcsin của-0,5 tính bằng độ (-30)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×