ASC (Hàm ASC)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đối với hai byte ký tự thiết đặt ngôn ngữ (DBCS), thay đổi độ rộng toàn ký tự (hai byte) nửa độ rộng (một byte) ký tự.

Cú pháp

ASC (văn bản)

Văn bản    là văn bản hoặc tham chiếu cột chứa văn bản bạn muốn thay đổi. Nếu văn bản không chứa bất kỳ số chữ độ rộng đầy đủ, văn bản không được thay đổi.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

= ASC (" Excel Excel Excel Excel ")

" Excel Excel Excel Excel "

=ASC("EXCEL")

"EXCEL"

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×