AND (Hàm AND)

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm AND trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về TRUE nếu tất cả các đối số của hàm định trị là TRUE; trả về FALSE nếu một hoặc nhiều đối số định trị là FALSE.

Một trong những cách dùng thường gặp của hàm AND là để mở rộng tính hữu dụng của các hàm thực hiện các kiểm nghiệm lô-gic. Ví dụ, hàm IF thực hiện kiểm nghiệm lô-gic rồi trả về một giá trị nếu kiểm nghiệm là TRUE và một giá trị khác nếu kiểm nghiệm là FALSE. Bằng cách dùng hàm AND làm đối số logical_test của hàm IF, bạn có thể kiểm nghiệm nhiều điều kiện khác nhau thay vì chỉ một điều kiện.

Cú pháp

AND(logical1, [logical2], ...)

Cú pháp của hàm AND có các đối số sau đây:

  • logical1    Bắt buộc. Điều kiện thứ nhất mà bạn muốn kiểm nghiệm và có thể định trị là TRUE hoặc FALSE.

  • logical2, ...    Tùy chọn. Các điều kiện bổ sung mà bạn muốn kiểm nghiệm, chúng có thể định trị là TRUE hoặc FALSE, với tối đa 255 điều kiện.

Chú thích

  • Các đối số phải định trị về các giá trị logic, chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc các đối số phải là các mảng hoặc tham chiếu có chứa các giá trị lô-gic.

  • Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc các ô trống, những giá trị này được bỏ qua.

  • Nếu phạm vi đã xác định không chứa giá trị lô-gic nào, thì hàm AND trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=AND(TRUE, TRUE)

Tất cả các đối số là TRUE

TRUE

=AND(TRUE, FALSE)

Một đối số là FALSE

FALSE

=AND(2+2=4, 2+3=5)

Tất cả các đối số đều định trị là TRUE

TRUE

Ví dụ 2

Dữ liệu

50

104

Công thức

Mô tả

Kết quả

=AND(1<A2, A2<100)

Hiển thị TRUE nếu số trong ô A2 nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Nếu không, nó hiển thị là FALSE.

TRUE

=IF(AND(1<A3, A3<100), A3, "Giá trị nằm ngoài phạm vi.")

Hiển thị số trong ô A3 nếu nó nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Nếu không, hiển thị thông báo "Giá trị nằm ngoài phạm vi."

Giá trị nằm ngoài phạm vi.

=IF(AND(1<A2, A2<100), A2, "Giá trị nằm ngoài phạm vi.")

Hiển thị số trong ô A2 nếu nó nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Nếu không, hiển thị thông báo.

50

Áp dụng Cho: Excel Starter, Excel 2016 for Mac, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016 Preview, Excel for Mac 2011, Excel Online, Excel 2007Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ