Loại bỏ số trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nhanh chóng loại bỏ (xóa) số trang trong tài liệu đầu trang hoặc chân trang — ngay cả trong đầu trang hoặc chân trang có chứa nội dung bổ sung chẳng hạn như logo công ty hoặc tiêu đề tài liệu.

Bạn muốn làm gì?

Nếu tài liệu có đầu trang hoặc chân trang mà không sử dụng trang đầu tiên khác hoặc trang lẻ và chẵn khác nhau, bạn có thể nhanh chóng loại bỏ tất cả các số trang.

 • Trên các tab chèn , trong nhóm đầu trang & chân trang , chọn Số trang, sau đó chọn Loại bỏ số trang.

  Chọn tab chèn, và trong nhóm đầu trang và chân trang, chọn Page số, và sau đó loại bỏ số trang.

Lưu ý: 

 • Nếu tài liệu của bạn sử dụng trang lẻ và chẵn khác nhau, bạn sẽ cần phải thực hiện điều này hai lần — một lần với một trang lẻ được chọn, và một lần với một trang chẵn được chọn.

 • Nếu nút Loại bỏ số trang không sẵn dùng, bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang, chọn số trang và nhấn Delete.

Nếu bạn đã tạo một trang đầu tiên khác trong tài liệu của bạn, bạn có thể loại bỏ số trang trên trang đó mà không xóa bỏ nội dung khác chẳng hạn như một hình ảnh hoặc một thông báo quyền.

Bước 1: Chọn sử dụng trang đầu tiên khác (nếu bạn chưa có)

 1. Trên tab chèn , bấm đầu trang > Sửa đầu trang, trên tab thiết kế , trong nhóm tùy chọn , hãy chọn Trang đầu tiên khác.

  Bên dưới công cụ đầu trang & chân trang, trên tab thiết kế, trong nhóm tùy chọn, chọn hoặc bỏ chọn một tùy chọn.

 2. Chọn đóng đầu trang và chân trang để thoát khỏi.

  Lưu ý: Trang đầu tiên khác có thể áp dụng vào trang đầu tiên của bất kỳ phần nào trong tài liệu của bạn, chứ không chỉ là trang đầu tiên.

Bước 2: Xóa số trang trên trang đầu tiên

 1. Trên trang đầu tiên của bạn bấm đúp vào tài liệu (hoặc phần), ở phía trên cùng của trang để mở đầu trang hoặc dưới cùng của trang để mở chân trang.

  Bạn sẽ thấy một nhãn cho biết đầu trang đầu tiên - phần # -.

 2. Chọn số trang để chọn nó và nhấn Delete, hoặc bấm chuột phải và chọn cắt.

 3. Chọn đóng đầu trang và chân trang hoặc nhấn Esc để thoát khỏi.

Nhiều tài liệu cố chia vào các phần — chẳng hạn như phần hoặc các chương trong báo cáo hoặc sách. Mỗi phần có thể khác nhau đầu trang hoặc chân trang với số trang khác nhau. Hoặc, bạn có thể có nội dung ở cuối tài liệu mà bạn không muốn số trang xuất hiện.

Nếu tài liệu của bạn đã chia vào các phần

 1. Trên trang đầu tiên của phần mà bạn muốn loại bỏ số trang, bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang để mở nó.

  Lưu ý: Đánh số các phần trong tài liệu của bạn. Khi bạn sửa đầu trang, bạn sẽ thấy một nhãn cho biết đầu trang-phần x - hoặc chân trang - phần # -, cũng như thông tin về việc có phần được nối kết với phần trước.

 2. Chọn số trang và xóa bỏ nó. Tất cả các số trang trong phần đó cũng sẽ bị xóa.

  Nếu đây không hoạt động, trên tab thiết kế , trong nhóm dẫn hướng , hãy đảm bảo các nối kết với phần trước không được chọn.

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn loại bỏ số trang đầu tiên trong một phần, mở đầu trang trên trang đầu tiên của phần, và sau đó làm theo các bước trong loại bỏ số trang trên trang đầu tiên.

Nếu tài liệu của bạn không được chia thành các phần

 1. Đặt con trỏ ở cuối rất của trang ngay lập tức trước trang mà bạn muốn bắt đầu loại bỏ số trang, và trên tab bố trí , hãy bấm ngắt > Trang tiếp theo.

  Mẹo: Bạn có thể thấy hữu ích để xem các nhãn ngắt phần. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , hãy chọn Hiện/ẩn (¶) để bật trên màn hình của các dấu định dạng. Chọn nút lần nữa để tắt tính năng hiển thị.

 2. Ở phía trên cùng của trang tiếp theo, bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang để mở nó.

 3. Trên tab thiết kế , bấm nối kết với phần trước để không được chọn. Điều này ngừng kết nối với trang đánh số từ trang trước đó.

 4. Chọn số trang và xóa bỏ nó. Tất cả các số trang trong phần đó cũng sẽ bị xóa.

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn loại bỏ số trang đầu tiên trong một phần, mở đầu trang trên trang đầu tiên của phần, và sau đó làm theo các bước trong loại bỏ một số trên trang đầu tiên.

Bạn muốn làm gì?

Trong Word, số trang là trường được chèn vào khu vực đầu trang hoặc chân trang của tài liệu. Microsoft Office Word 2007 sẽ loại bỏ hoặc xóa, trang số trường khi bạn chọn Loại bỏ số trang.

 1. Trên tab chèn , trong nhóm đầu trang & chân trang , chọn Số trang.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Chọn loại bỏ số trang.

  Quan trọng: Nếu Loại bỏ số trang không xuất hiện để làm việc, hãy thử cách bấm đúp vào trong khu vực đầu trang hoặc chân trang, chọn số trang và nhấn phím Delete.

Nếu bạn đã tạo một trang đầu tiên khác trong tài liệu của bạn, bạn có thể loại bỏ số trang trên trang đó mà không xóa bỏ nội dung khác chẳng hạn như một hình ảnh hoặc một thông báo quyền.

Bước 1: Chọn sử dụng trang đầu tiên khác (nếu bạn chưa có)

 1. Trên tab chèn , bấm đầu trang > Sửa đầu trang, trên tab thiết kế , trong nhóm tùy chọn , hãy chọn Trang đầu tiên khác.

 2. Chọn đóng đầu trang và chân trang để thoát khỏi.

  Lưu ý: Trang đầu tiên khác có thể áp dụng vào trang đầu tiên của bất kỳ phần nào trong tài liệu của bạn, chứ không chỉ là trang đầu tiên.

Bước 2: Xóa số trang trên trang đầu tiên

 1. Trên trang đầu tiên của bạn bấm đúp vào tài liệu (hoặc phần), ở phía trên cùng của trang để mở đầu trang hoặc dưới cùng của trang để mở chân trang.

  Bạn sẽ thấy một nhãn cho biết đầu trang đầu tiên - phần # -.

 2. Chọn số trang để chọn nó và nhấn Delete, hoặc bấm chuột phải và chọn cắt.

 3. Chọn đóng đầu trang và chân trang hoặc nhấn Esc để thoát khỏi.

Nhiều tài liệu cố chia vào các phần — chẳng hạn như phần hoặc các chương trong báo cáo hoặc sách. Mỗi phần có thể khác nhau đầu trang hoặc chân trang với số trang khác nhau. Hoặc, bạn có thể có nội dung ở cuối tài liệu mà bạn không muốn số trang xuất hiện.

Nếu tài liệu của bạn đã chia vào các phần

 1. Trên trang đầu tiên của phần mà bạn muốn loại bỏ số trang, bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang để mở nó.

  Lưu ý: Đánh số các phần trong tài liệu của bạn. Khi bạn sửa đầu trang, bạn sẽ thấy một nhãn cho biết đầu trang-phần x - hoặc chân trang - phần # -, cũng như thông tin về việc có phần được nối kết với phần trước.

 2. Chọn số trang và xóa bỏ nó. Tất cả các số trang trong phần đó cũng sẽ bị xóa.

  Nếu đây không hoạt động, trên tab thiết kế , trong nhóm dẫn hướng , hãy đảm bảo các nối kết với phần trước không được chọn.

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn loại bỏ số trang đầu tiên trong một phần, mở đầu trang trên trang đầu tiên của phần, và sau đó làm theo các bước trong loại bỏ số trang trên trang đầu tiên.

Nếu tài liệu của bạn không được chia thành các phần

 1. Đặt con trỏ ở cuối rất của trang ngay lập tức trước trang mà bạn muốn bắt đầu loại bỏ số trang, và trên tab bố trí , hãy bấm ngắt > Trang tiếp theo.

  Mẹo: Bạn có thể thấy hữu ích để xem các nhãn ngắt phần. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , hãy chọn Hiện/ẩn (¶) để bật trên màn hình của các dấu định dạng. Chọn nút lần nữa để tắt tính năng hiển thị.

 2. Ở phía trên cùng của trang tiếp theo, bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang để mở nó.

 3. Trên tab thiết kế , bấm nối kết với phần trước để không được chọn. Điều này ngừng kết nối với trang đánh số từ trang trước đó.

 4. Chọn số trang và xóa bỏ nó. Tất cả các số trang trong phần đó cũng sẽ bị xóa.

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn loại bỏ số trang đầu tiên trong một phần, mở đầu trang trên trang đầu tiên của phần, và sau đó làm theo các bước trong loại bỏ một số trên trang đầu tiên.

 1. Nếu bạn không ở trong Dạng xem Soạn thảo, bấm Sửa Tài liệu > Sửa trong Word Online.

  Chỉnh sửa trong Word Online

 2. Bấm Chèn> Số Trang.

 3. Ở dưới cùng của danh sách, hãy chọn Loại bỏ Số Trang.

  Ảnh của Loại bỏ Số Trang được chọn trong bộ sưu tập Số Trang

Tìm hiểu thêm về làm việc với số trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×