Đăng ký thuê bao sau khi dùng thử Office 365

Sau khi dùng thuê bao dùng thử Office 365, bạn có thể mua gói thuê bao đó hoặc chọn một gói hoặc dịch vụ khác để mua.

  1. Đi tới Quản trị > Giấy phép.

  2. Trên trang Giấy phép, bấm vào gói dùng thử mà bạn muốn mua.

  3. Trên trang Chi tiết đăng ký, bấm vào Mua ngay, sau đó làm theo hướng dẫn.

Nếu có sẵn gói hoặc dịch vụ bổ sung dành cho bạn, chúng sẽ được liệt kê trong phần Đề xuất thêm.

Mẹo đăng ký thuê bao trong khi dùng thử

  • Giấy phép người dùng: Khi bạn đăng ký thuê bao sản phẩm đang trong giai đoạn dùng thử, người dùng thử sẽ tự động được chuyển đến đăng ký trả tiền mới.

Nếu bạn đăng ký thuê bao cho các gói hoặc dịch vụ khác—những đăng ký bạn chưa sử dụng trong khi dùng thử—bạn cần chỉ định giấy phép người dùng cho các đăng ký mới sau khi mua.

  • Địa chỉ sử dụng dịch vụ: Địa chỉ công ty bạn cung cấp khi đăng ký dùng thử là địa chỉ sử dụng dịch vụ mặc định cho đăng ký của bạn. Địa chỉ này được dùng để xác định thuế và vị trí trung tâm dữ liệu của bạn. Để thay đổi địa chỉ này, trên trang Chi tiết đăng ký trong phần Địa chỉ sử dụng dịch vụ, hãy bấm vào Sửa.

  • Đối tác Ủy quyền của Microsoft: Nếu có Đối tác Ủy quyền của Microsoft đã giúp bạn với quyết định mua này và bạn muốn kết hợp đăng ký của mình với đối tác đó trong đơn đặt hàng, trên trang Chi tiết đăng ký trong phần Thông tin đối tác, hãy bấm Thêm.

Áp dụng Cho: Office 365 Small Business Admin, Office 365 End UserThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ