×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Hide error values and error indicators

If your formulas have errors that you anticipate and don't need to correct, you can improve the display of your results by hiding error values and error indicators in cells.

Formulas can return errors for many reasons. For example, Excel cannot divide by 0, and if you enter the formula =1/0, Excel returns #DIV/0. Error values include #DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF!, and #VALUE!. Cells with error indicators, which appear as triangles in the top-left corner of a cell, contain formula errors.

Hide error indicators in cells

If a cell contains a formula that breaks a rule that Excel uses to check for problems, a triangle appears in the top-left corner of the cell. You can prevent these indicators from displaying.

Cell flagged with an error indicator

Cell error indicator

 1. On the Excel menu, click Preferences.

 2. Under Formulas and Lists, click Error Checking  Error checking icon , and then clear the Enable background error checking check box.

  Tip: You can also hide precedent and dependent tracer arrows once you've identified the cell that is causing an error to appear. On the Formulas tab, in the Formula Auditing group, click Remove Arrows.

More options

 1. Select the cell that contains the error value.

 2. Wrap the following formula around the formula in the cell, where old_formula is the formula that was previously in the cell.

  =IF (ISERROR( old_formula),"", old_formula)

 3. Do one of the following:

  To display

  Do this

  A hyphen when the value is an error

  Type a hyphen (-) inside the quotation marks in the formula.

  NA when the value is an error

  Type NA inside the quotation marks in the formula.

  #N/A when the value is an error

  Replace the quotation marks in the formula with NA().

 1. Click the PivotTable.

 2. On the PivotTable Analyze tab, click Options.

  On the PivotTable Analyze tab, select Options

 3. On the Display tab, select the Error values as check box, and then do one or more of the following:

  To display

  Do this

  A value in place of error values

  Type the value that you want to display instead of errors.

  A blank cell in place of error values

  Delete any characters in the box.

Tip: You can also hide precedent and dependent tracer arrows once you've identified the cell that is causing an error to appear. On the Formulas tab, in the Formula Auditing group, click Remove Arrows.

 1. Click the PivotTable.

 2. On the PivotTable Analyze tab, click Options.

  On the PivotTable Analyze tab, select Options

 3. On the Display tab, select the Empty cells as check box, and then do one or more of the following:

  To display

  Do this

  A value in empty cells

  Type the value that you want to display in empty cells.

  A blank cell in empty cells

  Delete any characters in the box.

  A zero in empty cells

  Clear the Empty cells as check box.

Hide error indicators in cells

If a cell contains a formula that breaks a rule that Excel uses to check for problems, a triangle appears in the top-left corner of the cell. You can prevent these indicators from displaying.

Cell flagged with an error indicator

Cell error indicator

 1. On the Excel menu, click Preferences.

 2. Under Formulas and Lists, click Error Checking  Excel Error Checking Preferences button , and then clear the Enable background error checking check box.

  Tip: You can also hide precedent and dependent tracer arrows once you've identified the cell that is causing an error to appear. On the Formulas tab, under Audit Formulas, click Remove Arrows  Remove All Arrows button .

More options

 1. Select the cell that contains the error value.

 2. Wrap the following formula around the formula in the cell, where old_formula is the formula that was previously in the cell.

  =IF (ISERROR( old_formula),"", old_formula)

 3. Do one of the following:

  To display

  Do this

  A hyphen when the value is an error

  Type a hyphen (-) inside the quotation marks in the formula.

  NA when the value is an error

  Type NA inside the quotation marks in the formula.

  #N/A when the value is an error

  Replace the quotation marks in the formula with NA().

 1. Click the PivotTable.

 2. On the PivotTable tab, under Data, click Options.

  PivotTable tab, Data group

 3. On the Display tab, select the Error values as check box, and then do one or more of the following:

  To display

  Do this

  A value in place of error values

  Type the value that you want to display instead of errors.

  A blank cell in place of error values

  Delete any characters in the box.

Note: You can also hide precedent and dependent trace arrows once you've identified the cell that is causing an error to appear. On the Formulas tab, under Audit Formulas, click Remove Arrows  Remove All Arrows button .

 1. Click the PivotTable.

 2. On the PivotTable tab, under Data, click Options.

  PivotTable tab, Data group

 3. On the Display tab, select the Empty cells as check box, and then do one or more of the following:

  To display

  Do this

  A value in empty cells

  Type the value that you want to display in empty cells.

  A blank cell in empty cells

  Delete any characters in the box.

  A zero in empty cells

  Clear the Empty cells as check box.

See also

Remove or allow a circular reference

Add error bars or up/down bars to a chart

Fix an inconsistent formula

Display or hide zero values

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×