Định hình hoặc biến đổi một truy vấn (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Để định hình dữ liệu là một tác vụ phổ biến trong Excel có liên quan đến việc giảm và sắp xếp lại một hoặc nhiều bảng vào một bảng chủ đề phù hợp với yêu cầu phân tích dữ liệu của bạn. Power Query cung cấp một giao diện người dùng dễ sử để giúp bạn xác định dữ liệu để định hình và biến đổi bước với hành động người dùng đơn giản trên tập hợp dữ liệu.

Các bước sau đây được tự động chạy mỗi lần một truy vấn được làm mới và có thể sửa đổi phần sau để khớp với thay đổi trong dữ liệu hoặc trong yêu cầu phân tích của bạn. Bạn có thể định hình dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu bằng cách thêm, loại bỏ hoặc sửa các bước truy vấn. Bước truy vấn thay thế cần theo cách thủ công lấy và đổi hình dữ liệu trong Excel.

Power Query cho phép bạn nhập dữ liệu vào Microsoft Excel từ nhiều nguồn dữ liệu bao gồm các sổ làm việc Microsoft Excel, SQL Server, Oracle, IBM DB2, SharePoint và dữ liệu có cấu trúc khác. Để biết thêm thông tin về kết nối với nguồn dữ liệu, hãy xem kết nối với nguồn dữ liệu.

Khi bạn kết nối với nguồn dữ liệu, bạn sử dụng trình soạn thảo truy vấn để định hình dữ liệu của bạn vào một định dạng hữu ích. Khi bạn định hình nguồn dữ liệu của bạn, Power Query tự động tạo một chuỗi các bước truy vấn liên kết với một hoạt động trình soạn thảo cụ thể. Ví dụ, một chuỗi các bước truy vấn được tạo khi bạn làm việc trong trình soạn thảo truy vấn để kết nối với nguồn dữ liệu, tăng cấp một hàng làm tiêu đề cột, hàng sắp xếp và lọc bảng. Để biết thêm thông tin về cách định hình dữ liệu, hãy xem định hình dữ liệu.

Lưu ý: Để xem video ngắn về cách hiển thị Bộ soạn thảo Truy vấn, xem phần cuối của bài viết này.

Các bước truy vấn mẫu

Hoạt động của Trình soạn thảo Truy vấn

Bước truy vấn

Kết nối với một nguồn dữ liệu

Nguồn

Bung rộng một cột chứa bảng liên quan

Bung rộng Cột Mới

Đổi tên cột

RenamedColumns

Sắp xếp bảng

SortedRows

Bung rộng nối kết bảng

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×