Đếm tần suất xuất hiện của một giá trị

Một số hàm trang tính có thể giúp bạn đếm một văn bản hoặc một số cụ thể xuất hiện bao nhiêu lần trong một phạm vi ô. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm COUNTIF để đếm tần suất xuất hiện của một giá trị riêng lẻ, như minh họa trong ví dụ dưới đây.

Ví dụ

Nhân viên bán hàng

Hóa đơn

Buchanan

15.000

Buchanan

9.000

Suyama

8.000

Suyama

20.000

Buchanan

5.000

Dodsworth

22.500

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIF(A2:A7,"Buchanan")

Số mục nhập cho Buchanan (3)

3

=COUNTIF(A2:A7,A4)

Số mục nhập cho Suyama (2)

2

=COUNTIF(B2:B7,"< 20000")

Số giá trị trong hóa đơn nhỏ hơn 20.000 (4)

4

=COUNTIF(B2:B7,">="&B5)

Số giá trị trong hóa đơn lớn hơn hoặc bằng 20.000 (2)

2

Dùng hàm COUNTIFS để đếm giá trị dựa trên nhiều tiêu chí

Hàm COUNTIFS tương tự với hàm COUNTIF với một ngoại lệ quan trọng: COUNTIFS cho phép bạn áp dụng tiêu chí vào các ô qua nhiều phạm vi và đếm số lần tất cả các tiêu chí này được đáp ứng. Bạn có thể dùng đến 127 cặp phạm vi/tiêu chí với hàm COUNTIFS. Cú pháp cho hàm này như sau:

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)

Ví dụ

ID Nhân viên

Số hiệu của Vùng

Phòng ban

20552

2

Doanh số

21268

2

Tài chính

23949

1

Quản trị

24522

4

Quản trị

28010

3

CNTT

29546

4

Doanh số

31634

3

CNTT

32131

1

CNTT

35106

4

Tài chính

40499

1

Nhân sự

42051

1

Doanh số

43068

2

Nhân sự

45382

2

Tài chính

47971

1

CNTT

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(B2:B15,"2",C2:C15,"Finance")

Số nhân viên trong Vùng 2 và trong bộ phận Tài chính

2

Phạm vi tiêu chí thứ nhất bao gồm số hiệu của vùng và phạm vi tiêu chí thứ hai bao gồm tất cả các tên bộ phận. Tiêu chí áp dụng cho phạm vi tiêu chí thứ nhất là "2" và tiêu chí áp dụng cho phạm vi tiêu chí thứ hai là "Tài chính". Hàm COUNTIFS kiểm tra xem cả hai tiêu chí có được thỏa mãn hay không.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×