Đếm tần suất xuất hiện của một giá trị

Đếm tần suất xuất hiện của một giá trị

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn muốn xem một văn bản nhất định hoặc giá trị số xuất hiện bao nhiêu lần trong một phạm vi ô. Ví dụ:

 • Nếu một phạm vi, ví dụ như A2:D20, chứa các giá trị số 5, 6, 7 và 6, trong đó số 6 xuất hiện hai lần.

 • Nếu một cột chứa "Buchanan", "Dodsworth", "Dodsworth", và "Dodsworth", khi đó "Dodsworth" xuất hiện ba lần.

Có vài cách đếm tần suất xuất hiện của một giá trị.

Bạn muốn làm gì?

Đếm tần suất xuất hiện của một giá trị đơn bằng cách dùng hàm

Đếm dựa vào nhiều tiêu chí bằng cách dùng hàm COUNTIFS

Đếm dựa vào tiêu chí bằng cách dùng kết hợp hàm COUNT và IF

Đếm tần suất xuất hiện của nhiều văn bản hay giá trị số bằng cách dùng kết hợp hàm SUM và IF

Đếm tần suất xuất hiện của nhiều giá trị bằng cách dùng báo cáo PivotTable

Đếm tần suất xuất hiện của một giá trị đơn bằng cách dùng hàm

Dùng hàm COUNTIF để thực hiện tác vụ này.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu mẫu trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của trang tính Excel mới. Cho các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Điều chỉnh độ rộng cột khi cần thiết để xem tất cả dữ liệu. Móc ở bên trái của công thức trong phần công thức cho phép các công thức để hiển thị cho tham chiếu, trong khi các công thức ở bên phải bên dưới cột kết quả sẽ hiển thị kết quả công thức.

Nhân viên bán hàng

Hóa đơn

Buchanan

15.000

Buchanan

9.000

Suyama

8.000

Suyama

20.000

Buchanan

5.000

Dodsworth

22.500

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=COUNTIF(A2:A7,"Buchanan")

Số mục nhập cho Buchanan (3)

=COUNTIF(A2:A7,"Buchanan")

'=COUNTIF(A2:A7,A4)

Số mục nhập cho Suyama (2)

=COUNTIF(A2:A7,A4)

'=COUNTIF(B2:B7,"< 20000")

Số giá trị trong hóa đơn nhỏ hơn 20.000 (4)

=COUNTIF(B2:B7,"< 20000")

'=COUNTIF(B2:B7,">="&B5)

Số giá trị trong hóa đơn lớn hơn hoặc bằng 20.000 (2)

=COUNTIF(B2:B7,">="&B5)

Để tìm hiểu thêm về cách dùng hàm này, hãy xem hàm COUNTIF.

Đầu Trang

Đếm dựa vào nhiều tiêu chí bằng cách dùng hàm COUNTIFS

Được giới thiệu trong Excel 2007, hàm COUNTIFS tương tự với hàm COUNTIF với một ngoại lệ quan trọng: COUNTIFS cho phép bạn áp dụng tiêu chí vào các ô qua nhiều phạm vi và đếm số lần tất cả các tiêu chí này được đáp ứng. Bạn có thể dùng đến 127 cặp phạm vi/tiêu chí với hàm COUNTIFS. Cú pháp cho hàm này như sau:

COUNTIFS(tiêu chí_phạm vi 1, tiêu chí 1, [tiêu chí_phạm vi 2, tiêu chí 2],…)

Ví dụ

Sao chép dữ liệu mẫu trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của trang tính Excel mới. Cho các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Điều chỉnh độ rộng cột khi cần thiết để xem tất cả dữ liệu. Móc ở bên trái của công thức trong phần công thức cho phép các công thức để hiển thị cho tham chiếu, trong khi các công thức ở bên phải bên dưới cột kết quả sẽ hiển thị kết quả công thức.

ID nhân viên

Khu vực không.

Phòng ban

20552

2

Doanh số

21268

2

Tài chính

23949

1

Quản trị

24522

4

Quản trị

28010

3

CNTT

29546

4

Doanh số

31634

3

CNTT

32131

1

CNTT

35106

4

Tài chính

40499

1

Nhân sự

42051

1

Doanh số

43068

2

Nhân sự

45382

2

Tài chính

47971

1

CNTT

Công thức

Kết quả

Có bao nhiêu nhân viên ở Khu vực 2 và thuộc bộ phận Tài chính?

'=COUNTIFS(B2:B15,"2",C2:C15,"Finance")

=COUNTIFS(B2:B15,"2",C2:C15,"Finance")

Phạm vi tiêu chí thứ nhất là số vùng và phạm vi tiêu chí thứ hai là tên bộ phận. Tiêu chí áp dụng cho phạm vi tiêu chí thứ nhất là "2" và tiêu chí áp dụng cho phạm vi tiêu chí thứ hai là "Tài chính". Hàm COUNTIFS kiểm tra xem cả hai tiêu chí có được thỏa mãn hay không.

Để tìm hiểu thêm về cách dùng hàm để đếm nhiều phạm vi và tiêu chí, hãy xem hàm COUNTIFS.

Đầu Trang

Đếm dựa vào tiêu chí bằng cách dùng kết hợp hàm COUNT và IF

Chẳng hạn bạn cần xác định có bao nhiêu người bán hàng đã bán một mặt hàng cụ thể trong một khu vực nhất định, hoặc bạn muốn biết doanh số bao nhiêu trên một giá trị nhất định được thực hiện bởi một người bán hàng cụ thể. Bạn có thể dùng kết hợp hàm IF và COUNT; bằng cách là trước tiên bạn dùng hàm IF để kiểm tra một điều kiện, rồi sau đó chỉ khi kết quả của hàm IF là True, thì bạn mới dùng hàm COUNT để đếm các ô.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu mẫu trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của trang tính Excel mới. Cho các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Điều chỉnh độ rộng cột khi cần thiết để xem tất cả dữ liệu. Móc ở bên trái của công thức trong phần công thức cho phép các công thức để hiển thị cho tham chiếu, trong khi các công thức ở bên phải bên dưới cột kết quả sẽ hiển thị kết quả công thức.

Khu vực

Nhân viên bán hàng

Loại

Doanh số

Miền Nam

Buchanan

Nước giải khát

3571

Miền Tây

Davolio

Sản phẩm bơ sữa

3338

Miền Đông

Suyama

Nước giải khát

5122

Miền Bắc

Suyama

Sản phẩm bơ sữa

6239

Miền Nam

Dodsworth

Nông sản

8677

Miền Nam

Davolio

Thịt

450

Miền Nam

Davolio

Thịt

7673

Miền Đông

Suyama

Nông sản

664

Miền Bắc

Davolio

Nông sản

1500

Miền Nam

Dodsworth

Thịt

6596

Công thức

Mô tả

Kết quả

' = COUNT (NẾU ((A2:A11="South")*(C2:C11="Meat"),D2:D11))

Số lượng doanh thu thịt ở khu vực Miền Nam. (3)

=COUNT(IF((A2:A11="South")*(C2:C11="Meat"),D2:D11))

' = COUNT (NẾU ((B2:B11="Suyama") * (D2: D11 > = 1000), D2: D11))

Lượng doanh số lớn hơn 1.000 $ theo Suyama. (2)

=COUNT(IF((B2:B11="Suyama")*(D2:D11>=1000),D2:D11))

Lưu ý: 

 • Công thức trong ví dụ này phải được nhập ở dạng công thức mảng. Nếu bạn đã mở sổ làm việc này trong Excel cho Windows hoặc Excel 2016 cho Mac và muốn thay đổi công thức hoặc tạo một công thức tương tự, nhấn F2, rồi nhấn Ctrl + Shift + Enter để tạo công thức trả về kết quả bạn mong đợi. Trong các phiên bản cũ hơn của Excel cho Mac dùng LỆNH + Shift + Enter.

 • Để những công thức này thực hiện được, đối số thứ hai cho hàm IF phải là một số.

Hàm COUNT đếm số lượng ô chứa số và đếm số lượng số trong danh sách đối số. Hàm IF trả về một giá trị nếu điều kiện bạn chỉ định sẽ đưa ra đánh giá là True, và trả về giá trị khác nếu điều kiện đưa ra đánh giá là False.

Để tìm hiểu thêm về các hàm, hãy xem hàm COUNThàm IF.

Đầu Trang

Đếm tần suất xuất hiện của nhiều văn bản hay giá trị số bằng cách dùng kết hợp hàm SUM và IF

Trong ví dụ tiếp theo, chúng ta dùng kết hợp hàm IFSUM. Đầu tiên hàm IF kiểm tra giá trị trong một số ô và sau đó nếu kết quả kiểm tra là True thì SUM sẽ tính tổng các giá trị qua được phần kiểm tra đó.

Ví dụ

Nhân viên bán hàng

Hóa đơn

Buchanan

15000

Buchanan

9000

Suyama

8000

Suyama

20000

Buchanan

5000

Dodsworth

22500

Công thức

Mô tả

Kết quả

' = SUM (IF ((A2:A7="Buchanan")+(A2:A7="Dodsworth"),1,0))

Số lượng hóa đơn cho Buchanan hoặc Dodsworth.

=SUM(IF((A2:A7="Buchanan")+(A2:A7="Dodsworth"),1,0))

' = SUM (IF ((B2:B7<9000) + (B2: B7 > 19000) 1, 0))

Số lượng hóa đơn có giá trị nhỏ hơn $9.000 hoặc lớn hơn $19.000.

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000),1,0))

' = SUM (IF (A2: A7 = "Buchanan", NẾU (B2: B7 < 9000,1,0)))

Số lượng hóa đơn cho Buchanan có giá trị nhỏ hơn $9.000.

=SUM(IF(A2:A7="Buchanan",IF(B2:B7<9000,1,0)))

Lưu ý: Công thức trong ví dụ này phải được nhập ở dạng công thức mảng. Nếu bạn đã mở sổ làm việc này trong Excel cho Windows hoặc Excel 2016 cho Mac và muốn thay đổi công thức hoặc tạo một công thức tương tự, nhấn F2, rồi nhấn Ctrl + Shift + Enter để tạo công thức trả về kết quả bạn mong đợi. Trong các phiên bản cũ hơn của Excel cho Mac dùng LỆNH + Shift + Enter.

Đầu Trang

Đếm tần suất xuất hiện của nhiều giá trị bằng cách dùng báo cáo PivotTable

Bạn có thể dùng báo cáo PivotTable để hiển thị tổng và đếm số lần xuất hiện của giá trị duy nhất. PivotTable là cách tương tác để tổng kết nhanh lượng dữ liệu lớn. Bạn có thể dùng PivotTable để mở rộng và thu hẹp mức độ dữ liệu để tập trung kết quả của bạn và để truy sâu xuống chi tiết của dữ liệu tóm tắt cho vùng bạn quan tâm. Ngoài ra, bạn có thể di chuyển hàng đến cột hoặc cột đến hàng ("pivoting") để xem các tóm tắt khác biệt của dữ liệu nguồn.

ví dụ về dữ liệu nguồn và báo cáo PivotTable tương ứng

1   Dữ liệu nguồn, trong trường hợp này, là từ trang tính

2   Giá trị nguồn cho tóm tắt Gôn Q3 trong báo cáo PivotTable

3   Toàn bộ báo cáo PivotTable

4   Tóm tắt của các giá trị nguồn trong C2 và C8 từ dữ liệu nguồn

Để tạo báo cáo PivotTable

 1. Chọn cột chứa dữ liệu.
  Hãy đảm bảo rằng cột có đầu đề cột.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Bảng, bấm PivotTable.
  Hộp thoại Tạo PivotTable sẽ được hiển thị.

 3. Bấm Chọn một bảng hoặc phạm vi.

 4. Đặt báo cáo PivotTable vào trang tính mới bắt đầu từ ô A1 bằng cách bấm Trang tính Mới.

 5. Bấm OK.
  Một báo cáo PivotTable trống được thêm vào vị trí bạn đã xác định với danh sách trường PivotTable được hiển thị.

 6. Trong phần trường ở đầu danh sách trường PivotTable, bạn bấm và giữ tên trường, sau đó kéo trường đến hộp Nhãn Hàng trong phần bố trí ở cuối danh sách trường PivotTable.

 7. Trong phần trường ở đầu danh sách trường PivotTable, bạn bấm và giữ tên trường, sau đó kéo trường đến hộp Nhãn Hàng trong phần bố trí ở cuối danh sách trường PivotTable.

Lưu ý: Nếu dữ liệu của bạn chứa số, báo cáo PivotTable sẽ tính tổng số nhập vào thay vì đếm chúng. Để đổi từ hàm tổng hợp Sum sang hàm tổng hợp Count, hãy chọn một ô trong cột, sau đó trên tab Phân tích trong nhóm Trường Hiện hoạt, hãy bấm Thiết đặt Trường, bấm tab Tóm tắt theo, bấm Đếm, rồi bấm OK.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tổng quan về công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

Lối tắt bàn phím trong Excel và phím chức năng

Chức năng thống kê (tham khảo)

Hàm toán học và lượng giác (tham khảo)

Các hàm Excel (bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×