Đếm số hoặc ngày dựa trên một điều kiện

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để đếm số hoặc ngày đáp ứng điều kiện đơn (chẳng hạn như bằng, lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng để hoặc ít hơn hoặc bằng), hãy dùng hàm COUNTIF . Để đếm số hoặc ngày nằm trong một phạm vi (chẳng hạn như lớn hơn 9000 cùng một thời gian và nhỏ hơn 22500), bạn có thể dùng hàm COUNTIFS . Luân phiên, bạn có thể dùng hàm SUMPRODUCT quá.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A

B

Nhân viên bán hàng

Hóa đơn

Buchanan

15.000

Buchanan

9.000

Suyama

8.000

Suyama

20.000

Buchanan

5.000

Dodsworth

22.500

Công thức

Mô tả (Kết quả)

= COUNTIF(B2:B7,">9000")

Hàm COUNTIF đếm số ô trong khoảng B2: B7 chứa số lớn hơn 9000 (4)

= COUNTIF(B2:B7,"<=9000")

Hàm COUNTIF đếm số ô trong khoảng B2: B7 chứa số nhỏ hơn 9000 (4)

= COUNTIFS(B2:B7,">=9000",B2:B7,"<=22500")

Hàm COUNTIFS (sẵn dùng trong Excel 2007 và mới hơn) đếm số ô trong phạm vi B2: B7 lớn hơn hoặc bằng 9000 và nhỏ hơn hoặc bằng 22500 (4)

= SUMPRODUCT ((B2:B7>=9000) * (B2: B7 < = 22500))

Hàm SUMPRODUCT đếm số ô trong khoảng B2: B7 chứa số lớn hơn hoặc bằng 9000 và nhỏ hơn hoặc bằng 22500 (4). Bạn có thể dùng hàm này trong Excel 2003 và phiên bản cũ hơn, nơi COUNTIFS không sẵn dùng.

Ngày

3/11/2011

01/01/2010

31/12/2010

6/30/2010

Công thức

Mô tả (kết quả)

= COUNTIF(B14:B17,">3/1/2010")

Đếm số ô trong phạm vi B14:B17 với dữ liệu lớn hơn 3/1/2010 (3)

=COUNTIF(B14:B17,"12/31/2010")

Đếm số ô trong phạm vi B14:B17 bằng 12/31/2010 (1). Dấu bằng không cần thiết trong tiêu chí, để nó không được cung cấp ở đây (công thức sẽ hoạt động với dấu bằng nếu bạn bao gồm nó ("= 31/12/2010").

= COUNTIFS(B14:B17,">=1/1/2010",B14:B17,"<=12/31/2010")

Đếm số ô trong phạm vi B14:B17 từ (bao gồm): 1/1/2010 đến 12/31/2010 (3).

= SUMPRODUCT ((B14:B17>=DATEVALUE("1/1/2010")) * (B14:B17 < =DATEVALUE("12/31/2010")))

Đếm số ô trong phạm vi B14:B17 từ (bao gồm): 1/1/2010 đến 12/31/2010 (3). Ví dụ này đóng vai trò như một thay thế cho hàm COUNTIFS được giới thiệu trong Excel 2007. Hàm DATEVALUE chuyển đổi ngày thành một giá trị số, hàm SUMPRODUCT có thể làm việc đó với.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×