Đặt cấu hình Hỗn hợp Skype for Business Server 2015

Lưu ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho Office 365 vận hành bởi 21Vianet tại Trung Quốc.

Với những triển khai hỗn hợp của Skype for Business, bạn có thể có một số người dùng Skype for Business tại cơ sở, và những người dùng khác trong Skype for Business Online, cả hai đều chia sẻ cùng một tên miền. Như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc cung cấp dịch vụ Skype for Business cho người dùng thuộc tổ chức của bạn ở những vị trí địa lý khác nhau hoặc những người dùng kết nối từ xa. Bạn cũng có thể tận dụng cấu hình hỗn hợp của Skype for Business làm đường dẫn di chuyển đến Office 365. Phần này mô tả các cấu hình hỗn hợp dành cho Skype for Business Server 2015.

Lập kế hoạch cho triển khai hỗn hợp

Xem những yêu cầu sau dành cho người dùng và cơ sở hạ tầng mạng của bạn trong khi lên kế hoạch triển khai hỗn hợp.

Các yêu cầu về cơ sở hạ tầng

Bạn phải có sẵn những thứ sau trong môi trường của mình để thực hiện và cấu hình một triển khai hỗn hợp của Skype for Business Server 2015.

 • Một Máy chủ Dịch vụ Liên kết Active Directory (AD FS) chạy Windows 2008 R2 SP1 hoặc gói dịch vụ mới nhất. Để biết thêm yêu cầu hệ thống cho AD FS, xem Dịch vụ Liên kết Active Directory 2.0.

 • Triển khai tại cơ sở của Skype for Business Server 2015 hoặc Lync Server 2010 với Cập nhật Tích lũy cho Lync Server 2010: tháng Ba, 2013.

 • Công cụ quản trị của Skype for Business Server 2015.

 • Máy chủ Đồng bộ hóa Thư mục. Để biết chi tiết về Đồng bộ hóa Thư mục, xem Công cụ Đồng bộ hóa Thư mục.

Hỗ trợ ứng dụng khách Skype for Business

Có một số khác biệt về tính năng được hỗ trợ trong ứng dụng khách Skype for Business, cũng như các tính năng sẵn có trong môi trường tại cở sở hay trực tuyến. Trước khi quyết định vị trí bạn muốn cấp cho người dùng trong tổ chức của mình, bạn có thể xem hỗ trợ ứng dụng khách dành cho các cấu hình khác nhau của Skype for Business Server. Những ứng dụng khách sau được hỗ trợ với Skype for Business Online trong triển khai hỗn hợp Skype for Business:

 • Lync 2010

 • Skype for Business

 • Ứng dụng Skype for Business Windows Store

 • Ứng dụng Skype for Business Web App

 • Lync Mobile

 • Lync cho Mac 2011

 • Lync Basic 2013

Các yêu cầu về cơ cấu

Để cấu hình cho triển khai Skype for Business Server 2015 của bạn để có được triển khai hỗn hợp với Skype for Business Online, bạn cần có một trong những cấu trúc liên kết được hỗ trợ sau:

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 với Skype for Business Server 2015 tại cơ sở. Máy chủ Edge liên kết của Skype for Business Server 2015 và máy chủ chặng tiếp theo từ Máy chủ Edge liên kết phải chạy Skype for Business Server 2015 và phải triển khai Cửa hàng Quản lý Trung tâm. Máy chủ Edge và cụm máy chủ phải được triển khai tại cơ sở.

 • Microsoft Lync Server 2010 với Cập nhật Tích lũy dành cho Lync Server 2010: áp dụng tháng Hai năm 2013, và các công cụ quản trị của Skype for Business Server 2015 được cài đặt tại cơ sở. Máy chủ Edge liên kết và máy chủ chặng kế tiếp từ Máy chủ Edge liên kết cũng phải chạy Microsoft Lync Server 2010 với cập nhật tích lũy mới nhất.

  Quan trọng: Nên cài đặt các công cụ quản trị của Skype for Business Server 2015 trên một máy chủ riêng biệt vốn có quyền truy nhập đến kết nối với triển khai Lync Server 2010 hiện có. Lệnh ghép ngắn Move-CsUser để di chuyển người dùng từ triển khai tại cơ sở của bạn đến Skype for Business Online phải được chạy từ các công cụ Skype for Business Server 2015 được kết nối với triển khai tại cơ sở của bạn.

 • Triển khai Skype for Business Server 2015 với tất cả máy chủ chạy Skype for Business Server 2015.

Các yêu cầu về Danh sách cho phép/bị chặn Liên kết

Danh sách tên miền Cho phép bao gồm các tên miền có cấu hình của một tên miền đầy đủ tiêu chuẩn (FQDN) của Edge đối tác. Những tên miền này đôi khi được gọi là máy chủ đối tác được cho phép hoặc đối tác liên kết trực tiếp. Bạn nên quen thuộc với sự khác biệt giữa Liên kết Mở và Liên kết Đóng, trong triển khai tại cơ sở được lần lượt gọi là khám phá đối tác và danh sách tên miền đối tác được cho phép. Cần phải đáp ứng các yêu cầu sau để cấu hình thành công triển khai hỗn hợp:

 • Trùng khớp tên miền cần phải được cấu hình tương tự đối với triển khai tại cơ sở của bạn và với đối tượng thuê Office 365 của bạn. Nếu khám phá đối tác được cho phép ở triển khai tại cơ sở, liên kết mở cần phải được cấu hình cho đối tượng thuê trực tuyến của bạn. Nếu khám phá đối tác không được cho phép, liên kết đóng cần phải được cấu hình cho đối tượng thuê trực tuyến của bạn.

 • Danh sách tên miền bị chặn trong triển khai tại cơ sở phải trùng khớp chính xác với danh sách tên miền bị chặn dành cho đối tượng thuê trực tuyến của bạn.

 • Danh sách tên miền cho phép trong triển khai tại cơ sở phải trùng khớp chính xác với danh sách tên miền cho phép dành cho đối tượng thuê trực tuyến của bạn.

 • Liên kết phải được cho phép để thực hiện truyền thông bên ngoài dành cho đối tượng thuê, được cấu hình bằng Panel điều khiển của Skype for Business Online.

Cài đặt DNS

Khi tạo DNS, bản ghi SRV cho triển khai hỗn hợp, các bản ghi _sipfederationtls._tcp.<domain> và _sip._tls.<domain> nên chỉ tới Proxy Truy nhập tại cơ sở.

Cân nhắc Tường lửa

Các máy tính trong mạng của bạn cần phải thực hiện được tra cứu DNS Internet chuẩn. Nếu những máy tính này có thể tới các site Internet chuẩn, mạng của bạn sẽ đáp ứng được yêu cầu này.

Tùy thuộc vào vị trí của trung tâm dữ liệu, bạn cũng cần phải dựa trên tên miền ký tự đại diện để cấu hình các thiết bị tường lửa mạng để chấp nhận các kết nối (ví dụ như tất cả lưu thông đến từ *.partner.outlook.cn). Nếu tường lửa của tổ chức không hỗ trợ cấu hình tên theo ký tự đại diện, bạn sẽ phải dùng cách thủ công để xác định dải địa chỉ IP mà bạn muốn cho phép và xác định các cổng cụ thể.

Tham khảo chủ đề Trợ giúp URL và dải địa chỉ IP cho Office 365 do 21Vianet điều hành.

Các yêu cầu về cổng và giao thức

Ngoài các yêu cầu về cổng cho giao tiếp Skype for Business Server 2015 nội bộ, bạn cũng cần phải cấu hình những cổng sau cho mạng tại cơ sở của mình.

Giao thức / Cổng

Ứng dụng

TCP 443

Mở thư đến

 • Dịch vụ Liên kết Active Directory (vai trò máy chủ liên kết)

  Để biết thêm thông tin, xem Hiểu Dịch vụ Vai trò của ADFS.

 • Dịch vụ Liên kết Active Directory (vai trò máy chủ proxy)

 • Cổng Microsoft Online Services

 • Cổng công ty của tôi

 • Outlook Web App

 • Ứng dụng khách của Lync (giao tiếp với Skype for Business Online từ Skype for Business Server tại cơ sở)

TCP 80 và 443

Mở thư đến

 • Công cụ Đồng bộ hóa Thư mục của Microsoft Online Services

TCP 5061

Mở thư đến/thư đi trên Máy chủ Edge

PSOM/TLS 443

Mở thư đến/thư đi cho các phiên chia sẻ dữ liệu

STUN/TCP 443

Mở thư đến/thư đi cho các phiên chia sẻ âm thanh, video, ứng dụng

STUN/UDP 3478

Mở thư đến/thư đi cho các phiên làm việc của âm thanh, video

RTP/TCP 50000-59999

Mở thư đi cho các phiên làm việc của âm thanh, video

Tài khoản và dữ liệu người dùng

Trong một triển khai hỗn hợp của Skype for Business Server 2015, nếu bạn muốn cấp chỗ cho bất kỳ người dùng nào trong Skype for Business Online thì đầu tiên phải tạo ra người dùng đó trong triển khai tại cơ sở, để tài khoản người dùng được tạo trong Dịch vụ Miền Active Directory. Sau đó bạn có thể di chuyển người dùng đó đến Skype for Business Online, thao tác này sẽ di chuyển danh sách liên hệ của người dùng đó.

Khi bạn đồng bộ hóa tài khoản người dùng giữa triển khai Skype for Business tại cơ sở và Skype for Business Online với AD FS và Dirsync, bạn cần đồng bộ hóa các tài khoản AD cho tất cả người dùng Skype for Business trong tổ chức của bạn giữa triển khai Skype for Business tại cơ sở và trực tuyến, cho dù không di chuyển người dùng đến Skype for Business Online. Nếu bạn không đồng bộ hóa tất cả người dùng, giao tiếp giữa người dùng tại cơ sở và người dùng trực tuyến trong tổ chức của bạn có thể sẽ không hoạt động như mong đợi.

Lưu ý: Nếu người dùng được tạo ra bằng cách dùng cổng trực tuyến cho Office 365, tài khoản người dùng sẽ không được đồng bộ hóa trên Active Directory tại cơ sở, và người dùng đó sẽ không tồn tại trong Active Directory tại cơ sở. Nếu bạn đã tạo người dùng trong Skype for Business Online, và muốn cấu hình hỗn hợp với một Skype for Business Server tại cơ sở, hãy xem Di chuyển người dùng từ Skype for Business Online sang Skype for Business tại cơ sở trong Skype for Business Server 2015.

Bạn cũng nên cân nhắc các vấn đề liên quan đến người dùng sau khi lên kế hoạch triển khai hỗn hợp.

 • Tài khoản người dùng - Giới hạn tài khoản đối với người dùng Skype for Business Online là 250. Bất kỳ liên hệ nào vượt quá con số đó sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách liên hệ của người dùng khi tài khoản được di chuyển sang Skype for Business Online.

 • Nhắn tin tức thời và hiện diện - Danh sách liên hệ người dùng, nhóm và danh sách kiểm soát truy nhập (ACL) được di chuyển cùng với tài khoản người dùng.

 • Dữ liệu hội thảo, nội dung cuộc họp và cuộc họp được lên lịch - Nội dung này không được di chuyển cùng với tài khoản người dùng. Người dùng phải lên lịch lại các cuộc họp sau khi tài khoản của họ được di chuyển sang Skype for Business Online.

Chính sách người dùng và tính năng

 • Trong môi trường hỗn hợp của Skype for Business Server 2015, người dùng có thể được phép cho các chức năng Nhắn tin tức thời, thoại và cuộc họp tại cơ sở hoặc trực tuyến, nhưng không được có cùng lúc cả hai.

 • Ứng dụng khách của Lync - Một số người dùng có thể yêu cầu một phiên bản ứng dụng khách mới khi họ được chuyển sang Skype for Business Online.

 • Các chính sách và cấu hình tại cơ sở (không phải người dùng) - Các chính sách trực tuyến và tại cơ sở yêu cầu cấu hình riêng biệt nhau. Bạn không thể thiết lập các chính sách toàn bộ áp dụng cho cả hai.

Cấu hình triển khai hỗn hợp cho Skype for Business Server 2015

Phần này mô tả các bước cần thiết cho việc cấu hình triển khai Skype for Business Server 2015 hỗn hợp. Nếu bạn làm cho người dùng có hiệu lực đối với Skype for Business trong Skype for Business Online nhưng không hiệu lực trong triển khai tại cơ sở, hãy xem Chuyển người dùng từ Skype for Business Online sang Skype for Business tại cơ sở trong Skype for Business Server 2015.

Thông tin xác thực người quản trị

Khi được yêu cầu cung cấp thông tin xác thực người quản trị, hãy dùng tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản người quản trị dành cho đối tượng thuê Office 365 của bạn. Bạn cũng sẽ dùng những thông tin xác thực này khi cấu hình Dịch vụ Liên kết Active Directory (AD FS) 2.0, Đồng bộ hóa Thư mục, Đăng nhập một lần và chuyển người dùng sang Lync Online.

Kết nối đến Skype for Business Online PowerShell

Người quản trị giờ đây có thể dùng Windows PowerShell để quản lý Skype for Business Online và những tài khoản người dùng Skype for Business Online. Để thực hiện điều này, trước tiên bạn cần phải tải xuống và cài đặt Mô-đun Bộ kết nối Lync Online từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Để biết thêm thông tin về tải xuống, cài đặt và dùng Mô-đun Bộ kết nối Skype for Business Online, và để biết thông tin chi tiết về việc dùng mô-đun, hãy xem Dùng Windows PowerShell để quản lý Lync Online.

Các bước chuẩn bị và cấu hình Skype for Business Sever 2015 tại cơ sở để có triển khai hỗn hợp với Skype for Business Online

Bảng sau đây liệt kê các bước cần để chuẩn bị môi trường của bạn cho triển khai hỗn hợp với Microsoft Skype for Business Online và Microsoft Office 365.

Đã hoàn thành?

Bước

Mô tả

Tạo một tài khoản đối tượng thuê cho Office 365 và bật Skype for Business Online

Thiết lập Lync Online.

Thêm tên miền của bạn và xác nhận quyền sở hữu

Tên miền của bạn đôi khi cũng được gọi là tên miền riêng của bạn. Bạn phải thêm tên miền của mình vào đối tượng thuê Office 365, và sau đó làm theo các bước để xác thực tên miền với Office 365. Việc này là để xác nhận bạn là chủ của tên miền đó. Để thêm tên miền của bạn vào đối tượng thuê Office 365, làm theo các bước được mô tả tại Thiết lập và quản lý tên miền trong Office 365 Enterprise và Office 365 Midsize Business. Hoàn thành tất cả các bước ở mỗi phần trong chủ đề, bao gồm "Sửa bản ghi DNS cho dịch vụ Office 365."

Chuẩn bị để Đồng bộ hóa Active Directory

Đồng bộ hóa Active Directory giữ cho Active Directore tại cơ sở của bạn liên tục đồng bộ hóa với Office 365. Điều này cho phép bạn tạo các phiên bản đồng bộ hóa của mỗi tài khoản người dùng và nhóm, đồng thời cũng cho phép đồng bộ hóa danh sách địa chỉ toàn cầu (GAL) từ môi trường Microsoft Exchange Server cục bộ của bạn với Microsoft Exchange Online.

Bạn cần đồng bộ hóa tài khoản AD cho tất cả người dùng Skype for Business trong tổ chức của mình từ triển khai Skype for Business tại cơ sở và trực tuyến, cho dù người dùng không được chuyển sang Skype for Business Online. Nếu bạn không đồng bộ hóa tất cả người dùng, giao tiếp giữa người dùng tại cơ sở và người dùng trực tuyến trong tổ chức của bạn có thể sẽ không hoạt động như mong đợi.

Để chuẩn bị môi trường cho đồng bộ hóa Active Directory, hãy xem Dịch vụ Tích hợp Thư mục.

Tạo các chứng chỉ cho Dịch vụ Liên kết Active Directory (AD FS)

Sau khi tạo các chứng chỉ được dùng để nhận diện liên kết với Office 365, bạn phải cài đặt và gán chúng.

Chuyển người dùng thí điểm sang Skype for Business Online

Sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị và cấu hình môi trường của mình cho Skype for Business Online, bạn có thể chuyển người dùng thí điểm sang Skype for Business Online. Xem Chuyển người dùng sang Skype for Business Online trong Skype for Business Server 2015.

Quản lý người dùng trong triển khai hỗn hợp

Để biết chi tiết về cách quản lý người dùng trong triển khai hỗn hợp, hãy xem Quản lý người dùng trong triển khai Skype for Business Server 2015 hỗn hợp.

Cấu hình liên kết của Skype for Business Server 2015 với Skype for Business Online

Liên kết cho phép người dùng trong triển khai tại cơ sở của mình có thể giao tiếp với người dùng Office 365 trong tổ chức của bạn. Để cấu hình liên kết, hãy chạy lệnh ghép ngắn sau:

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Cấu hình Đối tượng thuê Skype for Business Online của bạn cho Không gian Địa chỉ SIP Chung

Địa chỉ Giao thức Khởi tạo Phiên (SIP) là danh định duy nhất cho mỗi người dùng trong một mạng tương tự như số điện thoại hoặc địa chỉ email. Trước khi bạn cố chuyển người dùng Skype for Business từ tại cơ sở sang Skype for Business Online, bạn cần cấu hình đối tượng thuê Office 365 của mình để chia sẻ vùng không gian địa chỉ SIP với triển khai tại cơ sở của bạn. Nếu không cấu hình chuyện này, bạn có thể gặp thông báo lỗi sau:

Move-CsUser: Lỗi HostedMigration: Error=(510), Description=(Đối tượng thuê của người dùng này không được cho phép để dùng vùng không gian địa chỉ sip chung.)

Để cấu hình vùng không gian địa chỉ SPI chung, hãy thiết lập phiên làm việc PowerShell từ xa với Skype for Business Online, sau đó chạy lệnh ghép ngắn sau:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

Để thiết lập một phiên làm việc PowerShell từ xa với Skype for Business Online, trước tiên bạn cần cài đặt mô-đun Skype for Business Online cho Windows PowerShell, mà bạn có thể lấy ở đây: Mô-đun Windows PowerShell cho Lync Online.

Sau khi cài đặt mô-đun đó, bạn có thể thiết lập một phiên làm việc từ xa với lệnh ghép ngắn sau:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập phiên làm việc PowerShell từ xa với Skype for Business Online, hãy xem Kết nối với Lync Online bằng Windows PowerShell.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng mô-đunSkype for Business Online PowerShell, hãy xem Sử dụng Windows PowerShell để quản lý Lync Online.

Chuyển người dùng sang Skype for Business Online trong Skype for Business Server 2015

Trước khi bắt đầu di chuyển người dùng sang Skype for Business Online, bạn nên sao lưu dữ liệu người dùng liên quan đến tài khoản được chuyển đi. Không phải tất cả dữ liệu người dùng đều được chuyển đi cùng tài khoản người dùng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Sao lưu và khôi phục các yêu cầu trong Lync Server 2013: dữ liệu.

Di chuyển Thiết đặt của Người dùng sang Skype for Business Online

Cài đặt người dùng được chuyển đi cùng với tài khoản người dùng. Một số cài đặt tại cơ sở không được chuyển đi cùng với tài khoản người dùng.

Chuyển người dùng thí điểm sang Skype for Business Online

Trước khi bắt đầu chuyển người dùng sang Skype for Business Online, bạn có thể muốn chuyển một vài người dùng thí điểm để xác nhận là đã cấu hình đúng môi trường của mình. Sau đó bạn có thể xác nhận các tính năng và dịch vụ của Skype for Business vận hành như mong đợi trước khi cố gắng di chuyển thêm người dùng.

Để chuyển người dùng tại cơ sở sang đối tượng thuê Skype for Business Online, hãy chạy lệnh ghép ngắn sau trong Management Shell của Skype for Business Server, dùng thông tin xác thực người quản trị cho đối tượng thuê Microsoft Office 365 của bạn. Thay thế "username@contoso.com" bằng thông tin cho người dùng mà bạn muốn chuyển.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Định dạng của URL được xác định cho tham số HostedMigrationOverrideUrl phải là URL đến vùng chứa tại đó đang chạy dịch vụ Di chuyển Đã lưu, theo định dạng sau: Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

Bạn có thể xác định URL đến Dịch vụ Di chuyển Đã lưu bằng cách xem URL cho Panel điều khiển Skype for Business Online dành cho tài khoản đối tượng thuê Office 365 của bạn.

Để xác định URL của Dịch vụ Di chuyển Đã lưu cho đối tượng thuê Office 365 của bạn
 1. Đăng nhập vào đối tượng thuê Office 365 của bạn với tư cách người quản trị.

 2. Mở Trung tâm quản trị Skype for Business.

 3. Khi Trung tâm quản trị Skype for Business hiển thị, hãy chọn và sao chép URL trên thanh địa chỉ đến hết phần partner.lync.cn. Một URL ví dụ trông như sau:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=zh-cn&tenantID=
 4. Thay thế webdir trong URL bằng quản trị, dẫn đến kết quả sau:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. Ghép chuỗi sau đây vào URL đó: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. URL sau đó mang giá trị của HostedMigrationOverrideUrl sẽ trông như sau:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Chuyển người dùng sang Lync Online

Bạn có thể chuyển nhiều người dùng bằng cách dùng lệnh ghép ngắn Get-CsUser với tham số -Filter để chọn người dùng với thuộc tính cụ thể được gán cho tài khoản người dùng, chẳng hạn RegistrarPool. Sau đó người dùng được trả về có thể được đưa vào lệnh ghép ngắn Move-CsUser, như được minh họa trong ví dụ sau.

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Bạn cũng có thể dùng tham số -OU để truy xuất toàn bộ người dùng trong OU được xác định, như minh họa trong ví dụ sau.

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Xác nhận Thiết đặt Người dùng và Tính năng của Skype for Business Online

Bạn có thể xác nhận là đã di chuyển thành công người dùng bằng các cách sau:

 • Xem trạng thái của người dùng trong Panel điều khiển của Skype for Business Online. Chỉ báo trực quan đối với người dùng tại cơ sở khác với người dùng trực tuyến.

 • Chạy lệnh ghép ngắn sau:

  Get-CsUser -Identity

Quản lý người dùng trong triển khai hỗn hợp của Skype for Business Server 2015

Bạn có thể quản lý cài đặt người dùng và các chính sách dành cho người dùng khi di chuyển họ sang Skype for Business Online bằng cách dùng các tính năng Quản lý người dùng có sẵn ở cổng thông tin trực tuyến của Microsoft Office 365. Bạn phải đăng nhập bằng cách dùng tài khoản người quản trị của đối tượng thuê để thực hiện các nhiệm vụ quản trị.

Chuyển người dùng trở về khu vực tại cơ sở

Phần này chỉ áp dụng cho người dùng nào được tạo và được cấp hiệu lực cho Skype for Business tại cơ sở và sau đó được chuyển từ triển khai tại cơ sở sang Skype for Business Online. Nếu bạn muốn di chuyển người dùng được tạo trong Skype for Business Online (và chưa từng được cấp hiệu lực cho Skype for Business ở trong triển khai tại cơ sở), hãy xem Chuyển người dùng từ Skype for Business Online sang Skype for Business tại cơ sở trong Skype for Business Server 2015.

Chạy lệnh ghép ngắn sau để chuyển người dùng từ Skype for Business Online trở lại về Skype for Business tại cơ sở:

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Để xác định URL cho dịch vụ Di chuyển Đã lưu, hãy xem "Để xác định URL của Dịch vụ Di chuyển Đã lưu cho đối tượng thuê Office 365 của bạn" ở phần trước đó.

Di chuyển người dùng Skype for Business Online sang Skype for Business tại cơ sở trong Skype for Business Server 2015

Những bước này chỉ cần thiết để di chuyển tài khoản người dùng mà ban đầu được cấp hiệu lực đối với Skype for Business trong Skype for Business Online, trước khi bạn triển khai Skype for Business tại cơ sở. Để chuyển người dùng ban đầu được cấp hiệu lực cho Skype for Business tại cơ sở, rồi sau đó được chuyển sang Skype for Business Online, hãy xem "Quản lý người dùng trong triển khai Skype for Business Server 2015 hỗn hợp" trong chủ đề này. Ngoài ra, tất cả người dùng được chuyển đi phải có tài khoản trong Active Directory tại cơ sở.

Di chuyển tài khoản người dùng ban đầu được cấp hiệu lực trong Skype for Business Online sang Skype for Business Tại Cơ sở
 1. Đầu tiên, hãy đảm bảo tổ chức của bạn được cấu hình cho hỗn hợp.

  • Cài đặt công cụ Đồng bộ Windows Azure Active Directory.

  • Để cho phép người dùng của bạn dùng đăng nhập đơn cho Skype for Business Online, hãy cài đặt Dịch vụ Liên kết Active Directory

  • Trên triển khai tại cơ sở của bạn, trong Management Shell của Skype for Business, hãy gõ lệnh ghép ngắn sau để tạo nhà cung cấp lưu trữ cho Skype for Business Online:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Xác nhận rằng trên Máy chủ Edge tại cơ sở, bạn có chuỗi chứng chỉ cho phép kết nối đến Skype for Business Online. Để biết thêm thông tin, hãy xem Những thay đổi chứng chỉ SSL của Dịch vụ Lync Online đối với khả năng kết nối của khách.

 3. Trong Active Directory tại cơ sở của bạn, cấp hiệu lực tài khoản người dùng bị thay đổi để được dùng Skype for Business tại cơ sở. Bạn có thể thực hiện chuyện này đối với người dùng cá nhân bằng cách gõ lệnh ghép ngắn sau:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  Hoặc bạn có thể tạo script đọc tên người dùng từ tệp và cung cấp tên đó làm đầu vào cho lệnh ghép ngắn Enable-CsUser:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Chạy DirSync để đồng bộ người dùng Skype for Business Online với người dùng Skype for Business tại cơ sở đã được cập nhật.

 5. Cập nhật bản ghi DNS để hướng tất cả các lưu thông SIP đến Skype for Business tại cơ sở:

  • Cập nhật bản ghi A của lyncdiscover.contoso.com để chỉ đến FQDN của máy chủ proxy tại cơ sở đảo ngược.

  • Cập nhật bản ghi SRV _sip._tls.contoso.com để giải quyết địa chỉ IP công cộng hoặc địa chỉ VIP của dịch vụ Access Edge thuộc Skype for Business tại cơ sở.

  • Cập nhật bản ghi SRV _sipfederationtls._tcp.contoso.com để giải quyết địa chỉ IP công cộng hoặc địa chỉ VIP của dịch vụ Access Edge thuộc Skype for Business tại cơ sở.

  • Nếu tổ chức của bạn dùng DNS phân đôi (đôi khi còn gọi là "DNS não phân đôi"), hãy đảm bảo rằng khi người dùng quyết định tên thông qua vùng DNS nội bộ thì họ sẽ được chuyển hướng đến Vùng chứa Ngoại vi.

 6. Chạy lệnh ghép ngắn Get-CsUser để kiểm tra một số thuộc tính về người dùng mà bạn sẽ chuyển đi. Bạn muốn đảm bảo rằng HostingProviderProxyFQDN được thiết lập đến "sipfed.online.partner.lync.cn" và địa chỉ SIP được thiết lập đúng.

 7. Chuyển người dùng Skype for Business Online sang Skype for Business tại cơ sở.

  Để chuyển một người dùng, chạy lệnh ghép ngắn sau:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Bạn có thể chuyển nhiều người dùng bằng cách dùng lệnh ghép ngắn Get-CsUser với tham số -Filter để chọn người dùng với một thuộc tính cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể chọn tất cả người dùng Skype for Business Online bằng cách lọc theo {Hosting Provider –eq “sipfed.online.partner.lync.cn”}. Sau đó người dùng được trả về có thể được đưa vào lệnh ghép ngắn Move-CsUser, như được minh họa trong ví dụ sau.

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Định dạng của URL được xác định cho tham số HostedMigrationOverrideUrl phải là URL đến vùng chứa tại đó đang chạy dịch vụ Di chuyển Đã lưu, theo định dạng sau: Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. Bạn có thể xác định URL đến Dịch vụ Di chuyển Đã lưu bằng cách xem URL cho Panel điều khiển của Skype for Business Online dành cho tài khoản đối tượng thuê Office 365 của bạn.

  Lưu ý: Kích cỡ tối đa mặc định cho tệp nhật ký giao dịch của dữ liệu rtcxds là 16 GB. Nếu bạn sắp di chuyển cùng lúc một lượng lớn người dùng, đặc biệt nếu bạn bật chế độ lập bản sao thì kích cỡ này không đủ lớn. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể tăng kích cỡ tệp hoặc thường xuyên sao lưu tệp nhật ký. Để biết thêm thông tin, xem http://support.microsoft.com/kb/2756725.

 8. Đây là một bước tùy chọn. Nếu cần tích hợp với Exchange 2013 Online, bạn cần dùng thêm nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ. Để biết chi tiết, xem Cấu hình việc tích hợp Lync Server 2013 tại cơ sở với Exchange Online.

 9. Bây giờ người dùng đã được chuyển đi. Để kiểm tra giá trị của người dùng cho các thuộc tính hiển thị trong bảng sau có đúng không, hãy gõ lệnh ghép ngắn này:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  Thuộc tính AD

  Thuộc tính tên

  Giá trị dành cho người dùng Skype for Business Online

  Giá trị dành cho người dùng Skype for Business tại cơ sở

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV:

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  sip:userName@contoso.com

  sip:userName@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Bật

  True

  True

 10. Mỗi người dùng đã được chuyển đi sẽ cần đăng xuất khỏi Skype for Business, sau đó đăng nhập vào trở lại. Khi đăng nhập, họ nên xác nhận danh sách liên hệ và thêm liên hệ nếu cần. Chú ý rằng cuộc họp đã lên lịch không được di chuyển từ Skype for Business Online sang Skype for Business tại cơ sở. Người dùng cần lên lịch lại những cuộc họp này sau khi được chuyển đi.

  Sau khi cập nhật bản ghi DNS và đã chuyển tất cả người dùng đến triển khai Tại cơ sở, thuộc tính HostingProvider sẽ điều khiển người dùng Skype for Business dùng bản ghi SRV hoặc chuyển hướng người dùng đến người cung cấp Trực tuyến “sipfed.online.partner.lync.cn."

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×