Đặt các thuộc tính hành vi bảng cho báo cáo Power View

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đang dùng Power View, bạn có thể đặt các thuộc tính hành vi bảng để thay đổi hành vi nhóm của các hàng chi tiết và cung cấp một sự thay thế mặc định tốt hơn cho thông tin nhận dạng (chẳng hạn như tên, ID ảnh hoặc hình ảnh biểu trưng) trong đồ thị, thẻ và bộ chứa ô xếp.

Lưu ý: Bạn cần đặt Mã định danh Hàng trước khi bạn có thể thiết lập các thuộc tính khác.

 1. Mở Power Pivot. Hãy xem Khởi động Power Pivot in Microsoft Excel 2013bổ trợ để biết chi tiết.

 2. Bấm vào tab bảng ở cuối cửa sổ để chọn bảng mà bạn đang cấu hình thuộc tính.

 3. Bấm Nâng cao > Hành vi Bảng.

 4. Trong Bộ nhận diện Hàng, chọn một cột trong bảng chỉ chứa các giá trị duy nhất và không chứa giá trị trống. Thiết lập bộ nhận diện hàng là bước đầu tiên dẫn đến việc xác định các thuộc tính khác.

 5. Trong Giữ các Hàng Duy nhất, chọn các cột cần được coi là duy nhất ngay cả khi chúng là các mục trùng lặp (ví dụ: tên và họ nhân viên, với các trường hợp có hai hay nhiều nhân viên có cùng họ tên).

 6. Trong Nhãn Mặc định, cột cung cấp tên hiển thị để đại diện cho dữ liệu của hàng (ví dụ: tên nhân viên trong bản ghi nhân viên).

  Trong một số dạng trực quan hóa Power View chẳng hạn như danh thiếp, nhãn mặc định được hiển thị trong một phông chữ lớn hơn. Nếu bạn cũng đã đặt một hình ảnh mặc định, nhãn mặc định sẽ xuất hiện bên dưới hình ảnh mặc định trong tab của một bộ chứa ô.

 7. Trong Ảnh Mặc định, chọn một cột cung cấp ảnh đại diện cho dữ liệu của hàng (ví dụ: ID ảnh trong bản ghi nhân viên).

Trong bài viết này

Tại sao phải đặt thuộc tính hành vi bảng?

Trường mặc định

Thuộc tính Bộ nhận diện Hàng

Thuộc tính Giữ Hàng Duy nhất

Nhãn mặc định

Ảnh mặc định

Tối ưu hóa cho các bố trí cụ thể

Các hình ảnh bị thiếu

Để cho biết một cột chứa các URL ảnh

Để cho biết một cột chứa các ảnh nhị phân

Các bảng thiếu một hoặc nhiều hàng

Bố trí ma trận quá dày đặc

Biểu đồ hiển thị quá nhiều mục và cấp độ trên trục

Bước tiếp theo

Xem thêm

Tại sao phải đặt thuộc tính hành vi bảng?

Power View nhóm các mục tự động dựa trên các trường và định dạng trình bày mà bạn đang dùng. Trong hầu hết các trường hợp, cách nhóm mặc định sẽ tạo ra kết quả tối ưu. Nhưng với một số bảng, chủ yếu là những bảng chứa dữ liệu chi tiết, hành vi nhóm mặc định đôi khi sẽ nhóm các hàng không cần nhóm (ví dụ: các bản ghi nhân viên hoặc khách hàng cần được trình bày riêng rẽ, đặc biệt là khi có hai hay nhiều người có cùng tên và họ). Với những bảng như vậy, bạn có thể thiết lập các thuộc tính khiến cho các hàng được trình bày riêng rẽ thay vì được nhóm lại với nhau.

Lưu ý: Không thay đổi hành vi mặc định trên các bảng có vai trò là bảng tra cứu (như bảng ngày, bảng thể loại sản phẩm hoặc bảng bộ phận, ở đó bảng chứa số lượng khá ít các hàng và cột) hoặc các bảng tóm tắt chứa các hàng chỉ có ý nghĩa khi được tổng hợp (ví dụ: dữ liệu điều tra dân số gộp dữ liệu theo giới tính, tuổi hoặc địa lý). Với các bảng tra cứu và tóm tắt, hành vi nhóm mặc định tạo ra kết quả tốt nhất.

Đầu trang

Trường mặc định

Bạn có thể thiết lập những trường nào được thêm vào Power View tự động, nếu ai đó bấm vào tên bảng trong danh sách trường Power View. Một bảng có thể nhiều trường, nhưng một số trường có thể được dùng nhiều hơn các trường khác.

 1. Trong cửa sổ Power Pivot > tab Nâng cao tab > Đặt Trường Mặc định.

 2. Chọn một trường trong Các Trường trong bảng và bấm Thêm.

 3. Trường này được chuyển sang Trường mặc định, theo thứ tự.

 4. Sau khi đã thêm tất cả các trường mong muốn, bạn có thể thay đổi thứ tự xuất hiện của chúng. Chọn một trường và bấm Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Thuộc tính Bộ nhận diện Hàng

Trong bảng, bộ nhận diện hàng xác định một cột đơn chỉ chứa các giá trị duy nhất và không chứa giá trị trống. Thuộc tính Bộ nhận diện Hàng được dùng để thay đổi cách nhóm sao cho nhóm không được dựa trên tổ hợp trường của hàng, mà thay vì vậy dựa trên một cột cố định luôn được dùng để nhận diện duy nhất một hàng, không phụ thuộc vào các trường được dùng trong một bố trí báo cáo cụ thể.

Thiết lập thuộc tính này sẽ thay đổi hành vi nhóm mặc định từ cách nhóm động dựa trên các cột có trong dạng xem, sang hành vi nhóm cố định được tổng hợp dựa trên bộ nhận diện hàng. Thay đổi hành vi nhóm mặc định là việc phù hợp cho các bố trí báo cáo, như ma trận, mà nếu không sẽ nhóm (hoặc hiển thị tổng phụ) cho từng cột trong hàng.

Thiết lập bộ nhận diện hàng cho phép các thuộc tính bổ sung sau: thuộc tính Giữ các Hàng Duy nhất, thuộc tính Nhãn Mặc định và thuộc tính Ảnh Mặc định, từng thuộc tính này tác động đến hành vi trường trong Power View.

Bạn cũng có thể dùng chính Bộ nhận diện Hàng, dưới dạng một thuộc tính độc lập, để cho phép các tính năng sau:

 • Dùng ảnh nhị phân trong báo cáo. Bằng cách loại bỏ sự không rõ ràng với tính duy nhất của hàng, Power View có thể xác định cách gán các ảnh mặc định và nhãn mặc định cho một hàng nhất định.

 • Loại bỏ tổng phụ không mong muốn ra khỏi báo cáo ma trận. Cách nhóm mặc định ở mức trường tạo ra tổng phụ cho từng trường. Nếu bạn chỉ muốn một tổng phụ duy nhất được tính toán ở mức hàng, thiết lập Bộ nhận diện Hàng sẽ cho kết quả này.

Bạn không thể thiết lập Bộ nhận diện Hàng cho các bảng được đánh dấu là bảng ngày. Với bảng ngày, bộ nhận diện hàng được xác định khi bạn đánh dấu bảng. Để biết thêm thông tin, xem Hộp Thoại Đánh dấu Bảng Ngày.

Đầu trang

Thuộc tính Giữ Hàng Duy nhất

Thuộc tính này cho phép bạn xác định các cột chứa thông tin nhận diện (như tên nhân viên hoặc mã sản phẩm) theo cách phân biệt các hàng với nhau. Trong trường hợp các hàng có vẻ giống nhau (như hai khách hàng có cùng tên), các cột mà bạn xác định cho thuộc tính này sẽ lặp lại trong bảng báo cáo.

Tùy thuộc vào các cột mà bạn thêm vào báo cáo, bạn có thể thấy các hàng được coi là các hàng giống nhau vì các giá trị trong từng hàng có vẻ như giống nhau (ví dụ hai khách hàng có tên là Jon Yang). Điều này có thể xảy ra vì các cột khác tạo nên sự khác biệt (như tên đệm, địa chỉ hoặc ngày sinh) không có trong giao diện báo cáo. Trong tình huống như vậy, hành vi mặc định là thu gọn các hàng giống nhau thành một hàng duy nhất, tóm tắt mọi giá trị được tính thành một kết quả duy nhất lớn hơn từ các hàng kết hợp.

Bằng cách thiết lập thuộc tính Giữ các Hàng Duy nhất, bạn có thể chỉ định một hoặc nhiều cột sẽ luôn lặp lại, ngay cả khi có các phiên bản trùng lặp, mỗi khi bạn thêm cột đó vào giao diện báo cáo. Các giá trị được tính gắn với hàng giờ đây sẽ được cấp phát dựa trên từng hàng riêng rẽ thay vì được gộp lại thành một hàng duy nhất.

Lưu ý: Vì các cột mà người dùng cuối chọn có thể ảnh hưởng đến cách nhóm, điều này thay đổi ngữ cảnh bộ lọc cho phép tính biểu thức, các nhà thiết kế mô hình phải cẩn trọng để tạo các thước đo trả lại kết quả đúng.

Đầu trang

Nhãn mặc định

Thuộc tính này xác định nhãn sẽ xuất hiện nổi bật trong thẻ hoặc biểu đồ, hoặc cùng với ảnh mặc định trong dải dẫn hướng của báo cáo xếp lớp. Khi được dùng với ảnh mặc định, nhãn mặc định xuất hiện phía dưới ảnh. Khi chọn nhãn mặc định, hãy chọn cột truyền tải nhiều thông tin nhất về hàng (ví dụ: tên).

Trong bố trí dải tab cho một đối tượng chứa xếp lát, với dải dẫn hướng chạy ngang qua phía trên cùng, nhãn mặc định xuất hiện trong vùng tiêu đề phía dưới ảnh, như được định nghĩa bởi thuộc tính Ảnh Mặc định. Ví dụ, nếu bạn có danh sách nhân viên, bạn có thể xếp lát thông tin nhân viên, dùng ID ảnh của họ làm ảnh mặc định và Tên Nhân viên làm nhãn mặc định. Cột nhãn mặc định luôn xuất hiện phía dưới ảnh trong dẫn hướng dải tab của đối tượng chứa xếp lát, ngay cả khi bạn không chọn cụ thể trong danh sách trường báo cáo.

Trong bố trí dòng đầu trang của bộ chứa ô xếp, với dẫn hướng ở phần dưới cùng của các ô xếp, ảnh mặc định xuất hiện mà không có nhãn mặc định.

Trong bố trí thẻ, nhãn mặc định luôn xuất hiện với phông lớn hơn tại vùng tiêu đề ở đầu thẻ. Ví dụ, nếu bạn có danh sách nhân viên, bạn có thể tạo thẻ với thông tin nhân viên, dùng ID ảnh của họ làm ảnh mặc định và Tên Nhân viên làm nhãn mặc định.

Đầu trang

Ảnh mặc định

Thuộc tính này xác định ảnh được hiển thị theo mặc định tại dẫn hướng dải tab của báo cáo ô xếp, hoặc nổi bật phía dưới nhãn mặc định ở phía bên trái của thẻ. Ảnh mặc định phải là nội dung có thể nhìn thấy. Ví dụ bao gồm ID ảnh trong bảng nhân viên, logo khách hàng trong bảng khách hàng hoặc hình dáng quốc gia trong bảng địa lý.

Lưu ý: Ảnh có thể có nguồn từ địa chỉ URL cho đến tệp hình ảnh trên máy chủ web, hoặc dữ liệu nhị phân nhúng trong sổ làm việc. Nếu ảnh được dựa trên URL, hãy chắc chắn thiết lập cột thành kiểu ảnh sao cho Power View nhận ảnh thay vì hiển thị URL dưới dạng dữ liệu văn bản trong báo cáo.

Đầu trang

Tối ưu hóa cho các bố trí cụ thể

Phần này mô tả hiệu ứng của việc thiết lập các thuộc tính hành vi của bảng từ quan điểm về định dạng trình bày cụ thể và đặc tính của dữ liệu. Ví dụ, nếu bạn đang tìm cách tinh chỉnh bố trí của báo cáo ma trận, bạn có thể dùng thông tin này để hiểu cách cải thiện trình bày ma trận thông qua các thuộc tính hành vi của bảng trong mô hình.

Các hình ảnh bị thiếu

Các thuộc tính bạn thiết lập trong mô hình xác định xem ảnh sẽ được trực quan hóa trong báo cáo hay được trình bày dưới dạng giá trị văn bản trong báo cáo. Trong ví dụ sau, ảnh bị thiếu trong báo cáo. Tại nơi cần xuất hiện ảnh, vị trí URL của tệp hình ảnh xuất hiện. Hành vi này xảy ra vì văn bản trong mô hình được diễn giải là văn bản trong báo cáo. Bạn có thể thay đổi hành vi này bằng cách thiết lập các thuộc tính trên cột chứa URL của ảnh. Thuộc tính này hướng dẫn Power View sử dụng giá trị cột là URL thay vì hiển thị cột này dưới dạng văn bản.

Thuộc tính báo cáo

Để cho biết một cột chứa các URL ảnh

 • Trong cửa sổ PowerPivot > tab Nâng cao > phần Thuộc tính Báo cáo, hãy kiểm tra xem Thể loại Dữ liệu có được thiết lập là URL Ảnh (Đề xuất) không.

 • Nếu không, bấm vào mũi tên thả xuống cho Thể loại Dữ liệu > Thể loại Khác> URL Ảnh.

Để cho biết một cột chứa các ảnh nhị phân

 • Trong cửa sổ PowerPivot > tab Nâng cao > phần Thuộc tính Báo cáo > Hành vi Bảng.

 • Với Bộ định danh Hàng, chọn cột chứa giá trị duy nhất.

Các bảng thiếu một hoặc nhiều hàng

Đôi khi hành vi nhóm mặc định mang lại kết quả ngược với những gì bạn dự định; cụ thể là các hàng chi tiết có trong mô hình không xuất hiện trong báo cáo. Theo mặc định, Power View nhóm dựa trên các cột bạn đã thêm vào dạng xem. Nếu bạn thêm Tên Quốc gia vào báo cáo, mỗi quốc gia xuất hiện một lần trong dạng xem, ngay cả khi bảng bên dưới có thể chứa hàng nghìn hàng bao gồm nhiều phiên bản của từng tên quốc gia. Trong trường hợp này, hành vi nhóm mặc định tạo ra kết quả đúng.

Tuy nhiên, hãy xem xét một ví dụ khác nhau mà bạn có thể muốn nhiều lần xuất hiện của một hàng xuất hiện, vì trong thực tế hàng bên dưới chứa dữ liệu về thực thể khác nhau. Trong ví dụ này, xem như bạn có hai khách hàng có tên cả hai Jon Yang. Dùng nhóm hành vi mặc định, chỉ một thực thể trong Jon Yang sẽ xuất hiện trong báo cáo. Tuy nhiên, vì chỉ một thực thể xuất hiện trong danh sách, số đo Hàng năm thu nhập là Tổng giá trị đó cho cả hai khách hàng. Trong tình huống này, nơi khách hàng chia sẻ cùng tên là người thực sự khác nhau, nhóm hành vi mặc định cho một kết quả không chính xác.

Ví dụ về báo cáo hiển thị các giá trị duy nhất

Để thay đổi nhóm hành vi mặc định, hãy đặt các thuộc tính Bộ nhận diện hàngGiữ hàng duy nhất . Trong Giữ hàng duy nhất, hãy chọn cột họ để giá trị này được lặp lại cho một hàng, ngay cả khi nó đã xuất hiện trong một hàng khác nhau. Sau khi bạn thay đổi các thuộc tính và phát hành lại sổ làm việc, bạn có thể tạo báo cáo cùng, chỉ có thời điểm này, bạn sẽ thấy cả hai khách hàng có tên là Jon Yang, với Hàng năm thu nhập đúng cấp phát cho từng.

Ví dụ về báo cáo hiển thị các giá trị kết hợp

Bố trí ma trận quá dày đặc

Khi bạn trình bày một bảng chi tiết trong một ma trận, nhóm mặc định sẽ cung cấp giá trị tóm tắt cho từng cột. Tùy thuộc vào mục đích của bạn, có thể có quá nhiều số liệu tóm tắt so với mức bạn muốn. Để thay đổi hành vi này, bạn có thể thiết lập Bộ nhận diện Hàng. Bạn không cần thiết lập thêm thuộc tính nào khác; chỉ cần thiết lập bộ nhận diện hàng là đủ để thay đổi cách nhóm sao cho các số liệu tóm tắt được tính toán cho từng hàng dựa trên bộ nhận diện hàng duy nhất của bảng.

So sánh các ảnh trước và sau khi ảnh hiển thị ảnh hưởng của việc thiết đặt thuộc tính này cho bố trí ma trận.

Trước: Nhóm mặc định căn cứ vào các trường trong ma trận

Thuộc tính báo cáo
Sau: Nhóm trên bộ nhận diện hàng

Thuộc tính báo cáo

Biểu đồ hiển thị quá nhiều mục và cấp độ trên trục

Báo cáo biểu đồ hiển thị dữ liệu chi tiết cần dùng bộ nhận diện hàng làm một trục. Không có bộ nhận diện hàng, trục này là không xác định, dẫn đến bố trí tự đoán tốt nhất mà có thể không có ý nghĩa. Để thay đổi hành vi này, bạn có thể thiết lập Bộ nhận diện Hàng. Bạn không cần thiết lập thêm thuộc tính nào khác; chỉ cần thiết lập bộ nhận diện hàng là đủ để thay đổi cách nhóm sao cho các số liệu tóm tắt được tính toán cho từng hàng dựa trên bộ nhận diện hàng duy nhất của bảng.

So sánh các ảnh trước và sau hiển thị hiệu ứng của việc thiết lập thuộc tính này cho bố trí biểu đồ. Đây cùng là một báo cáo, với các trường và cách trình bày tương tự. Khác biệt duy nhất là ảnh ở cuối hiển thị báo cáo sau khi thiết lập Bộ nhận diện Hàng trên bảng Mục.

Thuộc tính báo cáo
Trước: Nhóm mặc định dựa trên các trường trong biểu đồ

Thuộc tính báo cáo

Sau: Nhóm dựa trên bộ nhận diện hàng (bộ nhận diện hàng trở thành trục)

Đầu trang

Bước tiếp theo

Sau khi đã đánh giá các bảng trong mô hình và thiết lập các thuộc tính hành vi của bảng trên các trường chứa các hàng chi tiết cần luôn xuất hiện dưới dạng các mục riêng rẽ, bạn có thể tiếp tục tối ưu hóa mô hình thông qua các thuộc tính hoặc thiết đặt bổ sung. Để biết thêm thông tin về Power View, xem Hướng dẫn: Tối ưu hóa Mô hình Dữ liệu của bạn cho báo cáo Power View.

Lưu ý: Bản quyền video:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Hình ảnh cờ được lấy từ nguồn Sách tham khảo của CIA (cia.gov)

 • Dữ liệu dân số được lấy (data.un.org) trên Microsoft Azure Marketplace

 • Biểu đồ bằng hình ảnh về Thể thao Olympic lấy từ nguồn Thadius856 và Parutakupiu, được phân phối theo giấy phép tại Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3,0/)

Đầu Trang

Xem thêm

Thuộc tính báo cáo PowerPivot cho Power View

PowerPivot: công cụ phân tích dữ liệu và lập mô hình dữ liệu mạnh mẽ trong Excel

Hướng dẫn: Phân tích dữ liệu PivotTable bằng Mô hình Dữ liệu trong Excel 2013

Video của Power View và PowerPivot

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×