Điều khoản sử dụng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thông tin trong tài liệu này, bao gồm URL và các tham chiếu trang Internet Web, có thể thay đổi mà không thông báo. Trừ khi ghi chú khác, các công ty, tổ chức, sản phẩm, tên miền, địa chỉ email, logo, mọi người, vị trí và sự kiện được mô tả trong ví dụ ở đây bị hư cấu. Không có liên kết với bất kỳ công ty thực, tổ chức, sản phẩm, tên miền, địa chỉ email, logo, người, vị trí, hoặc sự kiện nhằm hoặc nên được suy ra. Tuân thủ luật bản quyền tất cả là trách nhiệm của người dùng. Không giới hạn quyền dưới bản quyền, không có một phần của tài liệu này có thể được sao chép, lưu trữ trong hoặc giới thiệu vào hệ thống truy xuất, hay truyền trong bất kỳ biểu mẫu hoặc bất kỳ phương (điện tử, cơ khí, Photocopy, ghi âm hoặc ngược lại), hay cho bất kỳ mục đích, không có quyền viết nhận của Microsoft Corporation.

Microsoft có thể sáng chế, sáng chế ứng dụng, thương hiệu, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác bao gồm các chủ đề trong tài liệu này. Ngoại trừ như được cung cấp trong bất kỳ thỏa thuận cấp phép viết từ Microsoft, đồ nội thất của tài liệu này không cung cấp cho bạn bất kỳ giấy phép cho những sáng chế, thương hiệu, bản quyền hoặc tuệ khác.

© 2006 Microsoft Corporation. Tất cả các quyền.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, máy chủ Windows, Windows Vista, Active Directory, ActiveSync, ActiveX, Authenticode, tự động tính tổng, BizTalk, ClearType, nhà phát triển Studio, khéo léo, DirectShow, DirectX, Encarta, Entourage, Excel, biểu thức, FrontPage, Georgia, Hotmail, InfoPath, IntelliMouse, IntelliSense, Internet Explorer, JScript, MSDN, MSN, tự nhiên, NetMeeting, OneNote, Outlook, PhotoDraw, hình ảnh đó!, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, Segoe, ShapeSheet, SharePoint, SmartArt, SQL Server, Tahoma, Verdana, Visio, Visual Basic, trực quan C#, Visual C++ , Trực quan SourceSafe, Visual Studio, trực quan Web nhà phát triển, Webdings, Win32, Windows Live, Windows Media, Windows Mobile, và Wingdings là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của Microsoft Corporation ở Hoa Kỳ và/hoặc quốc gia khác.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×