×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Adjust the column size to see everything

Why?

So that every cell is wide enough to display the information that it contains, and so that you don't see the ##### sheet error.

How?

 1. Point to the separator to the right of the column that you want to widen.

  Point to separator

 2. Drag the separator until the column is the width that you want.

  Drag separator to change column width

Hints

 • To quickly set the column width to display everything, double-click the column separator.

 • To make text wrap within a cell, on the Home tab, click Wrap Text  Wrap Text button .

 • To shrink the contents of a cell so that they fit in the current column width:

  In Excel 2016 for Mac, on the Home tab, click the Format button, click Format Cells, and then select Shrink to Fit.

  In Excel for Mac 2011, on the Home tab, under Alignment, point to Wrap Text, and then click Shrink Text to Fit.

See also

Change column width or row height

Insert or delete cells, rows, columns

Move or copy cells, rows, or columns

Display or hide cell values

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×