ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP PHẦN MỀM MICROSOFT

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

TRÌNH XEM MICROSOFT OFFICE 2007

Các điều khoản cấp phép này là thỏa thuận giữa Microsoft Corporation (hoặc một trong các công ty liên kết của Microsoft Corporation, tùy theo nơi bạn sống) và bạn. Vui lòng đọc các điều khoản này. Những điều khoản này áp dụng cho phần mềm có tên nêu trên, trong đó bao gồm các đa phương tiện mà bạn nhận được, nếu có. Những điều khoản này cũng áp dụng với mọi

 • cập nhật,

 • bổ sung,

 • dịch vụ trên Internet và

 • dịch vụ hỗ trợ

dành cho phần mềm này, trừ khi có các điều khoản khác đi kèm những mục đó. Nếu thế thì những điều khoản đó sẽ được áp dụng.

Bằng cách sử dụng phần mềm này, bạn chấp nhận THES Điều khoản E. Nếu bạn không chấp nhận chúng, không sử dụng phần mềm.

Nếu bạn tuân theo những điều khoản cấp phép này, bạn sẽ được hưởng các quyền dưới đây.

 1. QUYỀN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG.   

  1. Chung.    Bạn có thể cài đặt và sử dụng bất kỳ số lượng bản sao của phần mềm trên thiết bị của bạn. Bạn có thể sử dụng phần mềm chỉ để xem và in các tệp được tạo bằng phần mềm Microsoft Office. Bạn không có thể sử dụng phần mềm cho bất kỳ mục đích nào khác.

  2. Phân bố.    Bạn có thể sao chép và phân phối phần mềm, cung cấp mà:

   • sao chép mỗi là hoàn thành và chưa sửa đổi, bao gồm bản trình bày của thỏa thuận này cho mỗi người dùng chấp nhận; và

   • bồi thường, bảo vệ và giữ hại Microsoft và các công ty con và nhà cung cấp từ bất kỳ yêu cầu, bao gồm phí luật sư, có liên quan đến của bạn phân phối phần mềm.

    Bạn không thể:

   • phân phối phần mềm với bất kỳ phần mềm Microsoft có thể sử dụng phần mềm để nâng cao tính năng của nó

   • thay đổi bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc sáng chế thông báo trong phần mềm

   • sử dụng của Microsoft hoặc công ty con hoặc tên của nhà cung cấp, logo hoặc thương hiệu để tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn

   • phân phối phần mềm độc hại, lừa đảo hoặc trái phép chương trình, hoặc

   • Sửa đổi hoặc phân phối phần mềm sao cho bất kỳ phần nào của nó sẽ trở thành phải tuân theo một giấy phép loại trừ. Một giấy phép loại trừ là một yêu cầu, làm điều kiện sử dụng, sửa đổi hoặc phân phối, mà

    • mã được tiết lộ hoặc phân phối ở nguồn mã mẫu; hoặc

    • những người khác có quyền sửa đổi nó.

 2. Phạm vi của giấy phép.    Phần mềm được cấp phép, không được bán. Thỏa thuận này chỉ cung cấp cho bạn một số quyền để sử dụng phần mềm. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi luật áp dụng cho phép bạn thêm quyền bất chấp hạn chế này, bạn có thể sử dụng phần mềm chỉ khi được cho phép trong thỏa thuận này. Trong làm như vậy, bạn phải tuân thủ với bất kỳ giới hạn về kỹ thuật trong phần mềm chỉ cho phép bạn dùng nó theo cách nhất định. Bạn có thể không

  1. lách bất kỳ giới hạn về kỹ thuật nào trong phần mềm này;

  2. thiết kế ngược, biên dịch ngược hoặc phân tách phần mềm này, trừ khi và chỉ ở mức độ pháp luật hiện hành cho phép rõ, bất chấp hạn chế này;

  3. tạo thêm các bản sao của phần mềm hơn số lượng đã nêu trong thỏa thuận này hoặc được luật pháp cho phép, bất chấp hạn chế này,

  4. phát hành phần mềm cho người khác để sao chép;

  5. thuê, cho thuê hoặc cho mượn phần mềm; hoặc

  6. sử dụng phần mềm cho các dịch vụ lưu trữ phần mềm thương mại.

 3. Sao.    Bạn có thể thực hiện một sao lưu của phần mềm. Bạn có thể dùng nó chỉ để cài đặt lại phần mềm.

 4. Tài liệu.    Bất kỳ người nào có quyền truy nhập hợp lệ vào máy tính hoặc mạng nội bộ của bạn có thể sao chép và sử dụng tài liệu dành cho nội bộ của bạn, mục đích tham khảo.

 5. Chuyển sang thiết bị khác.    Bạn có thể dỡ cài đặt phần mềm và cài đặt nó trên thiết bị khác để sử dụng của bạn. Bạn không có thể làm như vậy để chia sẻ giấy phép này giữa các thiết bị.

 6. Xuất khẩu.    Phần mềm sẽ phụ thuộc Hoa Kỳ xuất luật pháp và quy định. Bạn phải tuân thủ luật pháp quốc tế và nước xuất và quy định áp dụng cho phần mềm. Những luật bao gồm các giới hạn đối với điểm đích, người dùng cuối và sử dụng kết thúc. Để biết thêm thông tin, hãy xem https://aka.ms/exporting.

 7. Dịch vụ hỗ trợ.    Vì phần mềm này là "là", chúng tôi có thể không cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho nó.

 8. Toàn bộ thỏa thuận.    Thỏa thuận này, và các điều khoản bổ sung, Cập Nhật, Dịch vụ trên Internet và dịch vụ hỗ trợ mà bạn sử dụng, là toàn bộ thỏa thuận cho phần mềm và hỗ trợ dịch vụ.

 9. LUẬT ÁP DỤNG.   

  1. Hoa Kỳ.    Nếu bạn đã mua phần mềm tại Hoa Kỳ, luật tiểu bang Washington việc giải thích thỏa thuận này và áp dụng cho các yêu cầu phạm của nó, bất kể xung đột của nguyên tắc luật pháp. Luật trạng thái bạn nằm ở đâu quản trị các tất cả các tuyên bố khác, bao gồm các yêu cầu dưới trạng thái người tiêu dùng bảo vệ luật, cạnh tranh không công bằng luật, và trong sai lầm cá nhân.

  2. Bên ngoài Hoa Kỳ.    Nếu bạn đã mua phần mềm trong bất kỳ quốc gia khác, áp dụng luật quốc gia.

 10. Pháp lý hiệu ứng.    Thỏa thuận này mô tả các quyền pháp lý. Bạn có thể có các quyền theo luật quốc gia của bạn. Bạn cũng có thể có quyền đối với bên từ mà bạn đã mua phần mềm. Thỏa thuận này không thay đổi quyền của bạn theo luật quốc gia của bạn nếu luật quốc gia của bạn không cho phép nó làm như vậy.

 11. Miễn trừ trách nhiệm bảo đảm.   Phần mềm được cấp phép "AS-là." BẠN CHỊU RỦI RO CỦA VIỆC SỬ DỤNG NÓ. MICROSOFT cung cấp cho không nhận bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện. BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN NGƯỜI TIÊU DÙNG BỔ SUNG DƯỚI LUẬT PHÁP CỤC BỘ CỦA BẠN THỎA THUẬN NÀY KHÔNG THỂ THAY ĐỔI. Ở mức độ cho phép theo luật pháp cục bộ của bạn, MICROSOFT loại trừ bảo đảm MERCHANTABILITY, rèn luyện sức khỏe cho mục đích cụ thể và không vi phạm. 

 12. Giới hạn trên và loại trừ những thiệt hại.   , Bạn có thể khôi phục từ MICROSOFT và các nhà cung cấp thiệt hại chỉ trực tiếp lên đến Hoa Kỳ $5,00. BẠN không thể khôi phục bất kỳ tổn thất nào khác, bao gồm CONSEQUENTIAL, mất lợi nhuận, đặc biệt, INDIRECT hoặc ngẫu nhiên thiệt hại. 

  Giới hạn này áp dụng cho

  1. mọi thứ liên quan đến phần mềm, dịch vụ, nội dung (bao gồm mã) trên các trang Internet của bên thứ ba hoặc các chương trình của bên thứ ba và

  2. các khiếu nại về vi phạm hợp đồng, vi phạm bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện bảo hành, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất hoặc những sai lầm cá nhân khác trong phạm vi các điều luật áp dụng cho phép.

   Nó cũng áp dụng ngay cả khi Microsoft biết hoặc đáng ra phải biết về khả năng xảy ra thiệt hại. Những hạn chế hoặc ngoại lệ nói trên có thể không áp dụng với bạn bởi vì quốc gia nơi bạn cư trú không cho phép loại trừ hoặc hạn chế các tổn thất ngẫu nhiên hoặc tổn thất mang tính hậu quả hoặc các tổn thất khác.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×