Đổi kích cỡ hoặc di chuyển đầu trang hoặc chân trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi chỗ dành sẵn đầu trang hoặc chân trang bằng cách đổi kích cỡ hoặc di chuyển nó bất kỳ chỗ nào trên bản chiếu.

Ghi chú: 

 • Thêm văn bản vào đầu mỗi trang bản phân phát hoặc ghi chú trong bản trình bày của bạn, hoặc vào cuối mỗi trang chiếu, bản phân phát hoặc trang ghi chú bằng cách dùng đầu trang và chân trang, hãy xem thêm đầu trang hoặc chân trang.

 • Để thêm số trang chiếu, số trang, hoặc ngày hoặc thời gian vào trang chiếu của bạn, hãy xem Thêm số trang chiếu, số trang, hoặc ngày và thời gian.

 • Hiện tại, nó không phải là không thể thêm một đồ họa (ví dụ, logo) vào đầu trang hoặc chân trang.

 • Để thay đổi phông, kích cỡ, trường hợp, màu, hoặc khoảng cách cho văn bản trong chỗ dành sẵn, chọn văn bản, bấm tab trang đầu , và sau đó trong nhóm phông , bấm Tùy chọn bạn muốn.

 • Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đổi kích cỡ một chỗ dành sẵn cho chân trang, hãy bấm vào chỗ dành sẵn mà bạn muốn thay đổi, trỏ tới một trong các núm điều khiển đổi cỡ, và khi con trỏ chuyển thành một mũi tên hai đầu, hãy kéo núm điều khiển.

   Bấm vào núm điều khiển đổi cỡ trên viền chân trang
  • Để di chuyển chỗ dành sẵn, hãy bấm vào chỗ dành sẵn mà bạn muốn di chuyển, trỏ tới viền và khi con trỏ chuyển thành một mũi tên bốn hướng, hãy kéo chỗ dành sẵn cho chân trang đến vị trí mới.

   Sử dụng mũi tên bốn hướng để di chuyển chỗ dành sẵn

Khi bạn thay đổi kích cỡ hoặc di chuyển chỗ dành sẵn trên một trang chiếu, thay đổi xảy ra trên trang chiếu đó chỉ. Để đổi kích cỡ hoặc di chuyển chỗ dành sẵn trên nhiều trang chiếu trước khi bạn tạo bản trình bày, bạn có thể sửa đầu trang hoặc chân trang trên trang chiếu cái hoặc bất kỳ bố trí trang chiếu. Thay đổi bạn thực hiện cho bản chiếu cái sẽ áp dụng cho tất cả các trang chiếu mới được thêm vào bản trình bày và thực hiện thay đổi đối với các bố trí bản chiếu sẽ áp dụng cho mọi trường hợp đó bố trí trang chiếu mà bạn thêm vào bản trình bày của bạn. Bạn có thể sửa trang chiếu cái và bố trí trang chiếu trên tab dạng xem , trong nhóm Dạng xem bản cái . Bạn có thể tìm hiểu thêm về trang chiếu cái và bố trí trang chiếu sau đây:

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×