Định tuyến với ExpressRoute cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để định tuyến lưu lượng đến Office 365 bằng cách dùng Azure ExpressRoute hiểu đúng, bạn sẽ cần nắm vững cốt lõi ExpressRoute yêu cầu định tuyếnExpressRoute mạch và tên miền định tuyến. Các bố trí ngắn về nền tảng cho việc dùng ExpressRoute Office 365 khách hàng sẽ dựa trên.

Một số mục then chốt trong các bài viết trên đây mà bạn sẽ cần phải hiểu bao gồm:

 • ExpressRoute mạch không được ánh xạ đến cơ sở hạ tầng vật lý cụ thể, nhưng là kết nối lô-gic do Microsoft và một nhà cung cấp sinh thay mặt bạn thực hiện ở một vị trí sinh duy nhất.

 • Có là ánh xạ 1:1 giữa một ExpressRoute mạch và khóa s một khách hàng.

 • Mỗi mạch có thể hỗ trợ tối đa 3 độc lập sinh mối quan hệ (peering Azure công cộng, peering Azure riêng tư và Microsoft peering); Office 365 yêu cầu Microsoft peering.

 • Mỗi mạch có một băng thông rộng cố định mà được chia sẻ qua tất cả các mối quan hệ sinh.

 • Địa chỉ IPv4 của bất kỳ công cộng và công cộng với số sẽ được dùng cho ExpressRoute mạch điện phải được xác nhận là được do bạn sở hữu hoặc gán riêng cho bạn chủ sở hữu của phạm vi địa chỉ.

 • ExpressRoute mạch ảo được thừa trên tổng thể và sẽ làm theo những cách thực hành định tuyến BGP chuẩn. Đây là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên hai mạch vật lý cho mỗi đầu ra để nhà cung cấp trong cấu hình một hoạt động/hoạt động.

Hãy xem trang hỏi đáp để biết thêm thông tin về dịch vụ hỗ trợ, chi phí và cấu hình chi tiết. Hãy xem bài viết vị trí ExpressRoute cho thông tin trên danh sách nhà cung cấp kết nối cung cấp hỗ trợ sinh của Microsoft. Chúng tôi cũng đã ghi lại một chuỗi Azure ExpressRoute cho Office 365 đào tạo 10-phần trên kênh 9 để giúp giải thích các khái niệm kỹ hơn.

Máy chủ phía trước Office 365 có thể truy nhập trên Internet và ExpressRoute. Những máy chủ sẽ thích để định tuyến qua ExpressRoute mạch khi cả hai đều sẵn dùng. Vì điều này không có khả năng mất đối xứng định tuyến, nếu lưu lượng từ mạng của bạn thích để định tuyến qua mạch Internet của bạn. Không đối xứng tuyến là vấn đề vì thiết bị thực hiện kiểm tra trạng thái gói có thể chặn lưu lượng phúc đáp sau đường khác nhau hơn gói đi theo dõi.

Bất kể việc bạn khởi tạo kết nối với Office 365 qua Internet hoặc ExpressRoute, nguồn phải là một địa chỉ công chúng có thể định tuyến. Với nhiều khách hàng peering trực tiếp với Microsoft, có địa chỉ riêng tư đó sao chép là có thể xảy ra giữa khách hàng không nào có thể.

Sau đây là các tình huống nơi liên lạc từ Office 365 cho mạng tại chỗ của bạn sẽ được khởi tạo. Để đơn giản hóa thiết kế mạng của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên định tuyến những qua đường dẫn Internet.

Đối với Microsoft để định tuyến lại đến mạng của bạn cho các dòng song hướng lưu lượng, tuyến BGP tới thiết bị của bạn tại cơ sở phải được chia sẻ với Microsoft.

Khi bạn cấu hình một mối quan hệ sinh bằng cách dùng tên miền định tuyến sinh Microsoft và được phê duyệt cho truy nhập thích hợp, bạn có thể nhìn thấy tất cả PaaS và SaaS dịch vụ sẵn dùng trong ExpressRoute. Các dịch vụ Office 365 được thiết kế cho ExpressRoute có thể được quản lý với bộ lọc định tuyếnhoặc BGP cộng đồng .

Các ứng dụng khác chẳng hạn như Office 365 Video, là một ứng dụng Office 365 ; Tuy nhiên, Office 365 Video bao gồm các thành phần khác nhau ba, cổng thông tin, Dịch vụ truyền và mạng chuyển phát nội dung. Cổng thông tin nằm trong SharePoint Online, các dịch vụ truyền sống trong các dịch vụ phương tiện Azure, và mạng chuyển phát nội dung nằm trong Azure CDN. Bảng sau đây trình bày các cấu phần.

Cấu phần

Bên dưới ứng dụng

Bao gồm trong SharePoint Online BGP cộng đồng?

Sử dụng

Cổng thông tin Video Office 365

SharePoint Online

Cấu hình, tải lên

Dịch vụ truyền Video Office 365

Dịch vụ đa phương tiện Azure

Không

Truyền dữ liệu dịch vụ, được sử dụng trong trường hợp video không sẵn dùng từ các CDN

Mạng chuyển phát Video Office 365

Azure CDN

Không

Chính nguồn của video tải xuống/truyền dữ liệu. Tìm hiểu thêm về Office 365 video mạng.

Mỗi Office 365 tính năng sẵn dùng bằng cách dùng Microsoft peering được liệt kê trong Office 365 điểm cuối bài viết bằng loại ứng dụng và FQDN. Lý do để sử dụng FQDN trong các bảng là cho phép các khách hàng để quản lý lưu lượng sử dụng PAC tệp hoặc các cấu hình proxy, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để quản lý Office 365 điểm cuối ví dụ PAC tệp.

Trong một số trường hợp, chúng tôi đã dùng tên miền đại diện mà một hoặc nhiều phụ FQDN được quảng cáo khác với tên miền mức đại diện cao hơn. Điều này thường xảy ra khi ký tự đại diện đại diện cho một danh sách dài của máy chủ được tất cả quảng cáo ExpressRoute và Internet, trong khi một tập hợp con nhỏ điểm đích được chỉ quảng cáo Internet, hoặc ngược lại. Tham chiếu đến các bảng dưới đây để tìm hiểu về sự khác biệt ở đâu.

Bảng này hiển thị ký tự đại diện FQDN mà được quảng cáo internet và Azure ExpressRoute cùng với phụ-FQDN được quảng cáo chỉ với internet.

Ký tự đại diện miền quảng cáo để mạch ExpressRoute và Internet

Phụ-FQDN quảng cáo cho Internet mạch chỉ

*.microsoftonline.com

click.email.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com

provisioningapi.microsoftonline.com

adminwebservice.microsoftonline.com

*.officeapps.live.com

nexusRules.officeapps.live.com

nexus.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.live.com

ocsredir.officeapps.live.com

ocws.officeapps.live.com

ocsa.officeapps.live.com

Thường PAC tệp được dùng để gửi yêu cầu mạng để ExpressRoute quảng cáo điểm cuối trực tiếp đến mạch và tất cả các yêu cầu mạng đến proxy của bạn. Nếu bạn đang cấu hình một tệp PAC như thế này, soạn PAC tệp của bạn trong thứ tự sau:

 1. Bao gồm phụ FQDN từ cột 2 trong bảng trên ở phía trên cùng của tệp PAC của bạn, gửi lưu lượng truy nhập tới proxy của bạn. Chúng tôi đã cài sẵn tệp PAC mẫu để bạn dùng trong bài viết của chúng tôi về quản lý Office 365 điểm cuối.

 2. Bao gồm tất cả FQDN được đánh dấu được quảng cáo ExpressRoute trong bài viết này bên dưới phần đầu tiên, gửi lưu lượng trực tiếp đến mạch điện ExpressRoute của bạn.

 3. Bao gồm bất kỳ mạng điểm cuối nào khác hoặc một quy tắc bên dưới các mục nhập hai, gửi lưu lượng truy nhập tới proxy của bạn.

Bảng này hiển thị những tên miền đại diện được quảng cáo Internet mạch chỉ cùng với phụ-FQDN được quảng cáo để Azure ExpressRoute và Internet mạch. Đối với tệp PAC của bạn ở trên, FQDN trong cột thứ hai trong các bảng dưới đây được liệt kê dưới dạng được quảng cáo để ExpressRoute trong hộp nối kết tham chiếu, có nghĩa là nó sẽ được bao gồm trong nhóm các mục nhập trong tệp, thứ hai.

Ký tự đại diện miền quảng cáo cho Internet mạch chỉ

Phụ-FQDN quảng cáo để mạch ExpressRoute và Internet

*.office.com

*.outlook.office.com

home.office.com

outlook.office.com

portal.office.com

www.office.com

*.office.net

agent.office.net

*.office365.com

outlook.office365.com

smtp.office365.com

*.outlook.com

*.protection.outlook.com

*.mail.protection.outlook.com

tự động phát hiện-< đối tượng thuê >. outlook.com

*.windows.net

login.windows.net

Để định tuyến tới Office 365 ứng dụng của mình chọn bạn sẽ cần phải xác định một số yếu tố quan trọng.

 1. Bao nhiêu băng thông ứng dụng sẽ yêu cầu. Lấy mẫu hiện có cách dùng là phương pháp chỉ đáng tin cậy cho việc xác định điều này trong tổ chức của bạn.

 2. Location(s) đầu ra những gì bạn muốn lưu lượng truy nhập mạng để rời khỏi mạng của bạn từ. Bạn nên lập kế hoạch để giảm thiểu độ trễ mạng cho kết nối đến Office 365 như này sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất. Vì Skype dành cho doanh nghiệp sử dụng thời gian thực thoại và video đặc biệt dễ bị mạng kém độ trễ.

 3. Nếu bạn muốn tất cả hoặc một tập con của vị trí mạng của bạn để tận dụng ExpressRoute.

 4. Vị trí những nhà cung cấp bạn đã chọn mạng của bạn cung cấp ExpressRoute từ.

Sau khi bạn xác định các câu trả lời cho những câu hỏi, bạn có thể cung cấp một mạch điện ExpressRoute đáp ứng các yêu cầu băng thông và vị trí. Để biết thêm mạng lập kế hoạch hỗ trợ, tham chiếu đến Office 365 mạng tinh chỉnh hướng dẫnnghiên cứu tình huống trên cách núm điều khiển Microsoft mạng hiệu năng lập kế hoạch.

Ví dụ 1: Đơn vị trí địa lý

Ví dụ này là một kịch bản cho một công ty hư cấu được gọi là Trey nghiên cứu đã có một vị trí địa lý duy nhất.

Nhân viên tại Trey nghiên cứu chỉ được phép kết nối với dịch vụ và trang web trên internet bộ phận bảo mật cho phép rõ ràng trên cặp proxy đi ngồi giữa mạng của công ty và ISP của họ.

Nghiên cứu Trey gói để sử dụng Azure ExpressRoute cho Office 365 và nhận ra rằng một số lưu lượng chẳng hạn như lưu lượng mệnh cho chuyển phát nội dung mạng sẽ không thể để định tuyến qua ExpressRoute cho Office 365 kết nối. Bởi vì tất cả giao thông đã định tuyến tới các thiết bị proxy theo mặc định, các yêu cầu sẽ tiếp tục làm việc như trước. Sau khi Trey nghiên cứu xác định chúng có thể đáp ứng các yêu cầu định tuyến Azure ExpressRoute, họ tiếp tục để tạo một mạch, cấu hình định tuyến và nối kết mới ExpressRoute mạch mạng ảo. Sau khi cấu hình Azure ExpressRoute cơ bản là tại chỗ, Trey nghiên cứu dùng #2 PAC tệp chúng tôi phát hành để định tuyến lưu lượng với khách hàng dữ liệu cụ thể qua trực tiếp ExpressRoute cho Office 365 kết nối.

Như minh họa trong sơ đồ sau đây, Trey nghiên cứu được thể để đáp ứng yêu cầu để định tuyến Office 365 truyền qua internet và tập con của lưu lượng truy nhập qua ExpressRoute bằng cách dùng kết hợp các thay đổi cấu hình proxy định tuyến và thư đi.

 1. Sử dụng #2 PAC tệp chúng tôi phát hành để định tuyến lưu lượng đến điểm đầu ra internet riêng biệt cho Azure ExpressRoute cho Office 365.

 2. Máy khách được cấu hình với một mặc định tuyến tới Trey nghiên cứu proxy.

Trong kịch bản ví dụ này, Trey nghiên cứu sử dụng một thiết bị proxy gửi đi. Tương tự, khách hàng không dùng Azure ExpressRoute cho Office 365 có thể muốn dùng phương pháp này để định tuyến lưu lượng truy nhập dựa trên giá cách kiểm tra lưu lượng mệnh cho điểm cuối nổi tiếng lớn.

Mức cao nhất FQDN cho Exchange Online, SharePoint Online, và Skype for Business Web App là như sau:

ExpressRoute khách hàng cạnh mạng
 • Outlook.office365.com, outlook.office.com

 • < tên đối tượng thuê >. sharepoint.com, < tên đối tượng thuê > - my.sharepoint.com, < tên đối tượng thuê > - < ứng dụng >. sharepoint.com

 • *. Lync.com cùng với các dải IP đối với lưu lượng TCP

 • * broadcast.officeapps.live.com, * excel.officeapps.live.com, * onenote.officeapps.live.com, * powerpoint.officeapps.live.com, * view.officeapps.live.com, * visio.officeapps.live.com, * word-edit.officeapps.live.com, * Word-view.officeapps.live.com, office.live.com

Tìm hiểu thêm về triển khai và quản lý thiết đặt proxy trong Windows 8vẫn đảm bảo rằng Office 365 không throttled bị proxy của bạn.

Với một mạch ExpressRoute duy nhất, bạn sẽ không tính sẵn dùng cao cho Trey nghiên cứu. Trong trường hợp của Trey thừa ghép nối các thiết bị cạnh Dịch vụ kết nối ExpressRoute không thành công, ở đó không phải là một mạch điện ExpressRoute bổ sung để chuyển đổi dự phòng để. Điều này lá Trey nghiên cứu trong không vừa lòng như không qua internet sẽ yêu cầu cấu hình lại thủ công và trong một số trường hợp địa chỉ IP mới. Nếu Trey nào đó để thêm sự sẵn sàng cao, giải pháp đơn giản nhất là thêm bổ sung ExpressRoute mạch cho mỗi vị trí và cấu hình các mạch theo một cách hoạt động/hoạt động.

Kịch bản cuối cùng, định tuyến lưu lượng Office 365 qua ExpressRoute là nền tảng cho cấu trúc định tuyến phức tạp hơn. Bất kể số lượng vị trí, số lượng châu lục nơi tồn tại các vị trí, số lượng ExpressRoute mạch, v.v., khả năng để định tuyến hướng truyền một số Internet và một số lưu lượng truy nhập qua ExpressRoute sẽ được yêu cầu.

Các câu hỏi bổ sung phải được trả lời cho các khách hàng với nhiều vị trí trong nhiều địa lý bao gồm:

 1. Bạn có yêu cầu một mạch ExpressRoute trong mỗi vị trí không? Nếu bạn đang sử dụng Skype for Business Online hoặc có liên quan với độ trễ nhạy cảm cho SharePoint Online hay Exchange Online, một cặp thừa hoạt động/hoạt động ExpressRoute mạch được đề xuất trong mỗi vị trí. Hãy xem Skype for Business đa phương tiện chất lượng và mạng kết nối hướng dẫn để biết thêm chi tiết.

 2. Nếu một mạch ExpressRoute không sẵn dùng trong một khu vực cụ thể, cách nên lưu lượng truy nhập Office 365 mệnh được định tuyến?

 3. Phương thức ưu tiên đối với lưu lượng cách hợp nhất trong trường hợp mạng với nhiều vị trí nhỏ là gì?

Mỗi này trình bày một thách thức duy nhất yêu cầu bạn phải đánh giá mạng riêng của bạn cũng như các tùy chọn sẵn có từ Microsoft.

Cân nhắc

Cấu phần mạng để đánh giá

Mạch trong nhiều hơn một vị trí

Chúng tôi khuyên bạn nên tối thiểu hai mạch cấu hình trong một cách thức hoạt động/hoạt động.

Chi phí, độ trễ và băng thông cần phải được so sánh.

Dùng BGP định tuyến chi phí, PAC tệp và NAT để quản lý định tuyến với nhiều mạch.

Định tuyến từ vị trí mà không cần một mạch ExpressRoute

Chúng tôi khuyên bạn nên đầu ra và độ phân giải DNS như gần với người bắt đầu yêu cầu cho Office 365.

Chuyển tiếp DNS có thể dùng để cho phép các văn phòng từ xa để khám phá điểm cuối phù hợp.

Máy khách trong remote office phải có một định tuyến sẵn dùng cung cấp quyền truy nhập vào mạch điện ExpressRoute.

Hợp nhất nhỏ office

Sử dụng băng thông và dữ liệu sẵn có nên cẩn thận so sánh.

Lưu ý: Microsoft sẽ thích ExpressRoute qua internet nếu đường sẵn bất kể vật lý vị trí.

Mỗi những điều cần cân nhắc phải được đưa vào tài khoản cho mỗi mạng duy nhất. Dưới đây là ví dụ.

Ví dụ 2: Đa địa điểm

Ví dụ này là một kịch bản cho một công ty hư cấu được gọi là bảo hiểm Humongous ai có nhiều vị trí địa lý.

Humongous bảo hiểm địa lý phân tán với các văn phòng trên khắp thế giới. Họ muốn thực hiện Azure ExpressRoute cho Office 365 để giữ nguyên phần lớn các lưu lượng Office 365 của họ trên kết nối mạng trực tiếp. Humongous bảo hiểm cũng có văn phòng trên hai châu lục bổ sung. Nhân viên trong office remote nơi ExpressRoute là không nào có thể sẽ cần định tuyến lại đến một hoặc cả hai cơ sở chính để dùng kết nối ExpressRoute.

Hướng dẫn nguyên tắc là lấy Office 365 mệnh lưu lượng truy nhập vào Trung tâm dữ liệu Microsoft càng nhanh càng tốt. Trong ví dụ này, bảo hiểm Humongous phải quyết định nếu văn phòng từ xa của họ nên định tuyến qua Internet để đến Trung tâm dữ liệu Microsoft qua bất kỳ kết nối nhanh chóng làm càng tốt hoặc nếu văn phòng từ xa của họ nên định tuyến qua một mạng nội bộ để đến một Microsoft Trung tâm dữ liệu qua kết nối ExpressRoute càng nhanh càng tốt.

Trung tâm dữ liệu của Microsoft, mạng và cấu trúc ứng dụng được thiết kế để thực hiện khác nhau trên tổng thể liên lạc và dịch vụ chúng theo cách hiệu quả nhất có thể xảy ra. Đây là một trong các mạng lớn nhất trên thế giới. Yêu cầu mệnh cho Office 365 mà vẫn giữ nguyên khách hàng mạng dài hơn cần thiết sẽ không thể tận dụng lợi thế của kiến trúc này.

Trong tình huống Humongous bảo hiểm của, họ sẽ tiếp tục tùy thuộc vào các ứng dụng mà họ có ý định sử dụng qua ExpressRoute. Ví dụ, nếu họ đang một Skype for Business Online khách hàng, hoặc lập kế hoạch để tận dụng ExpressRoute kết nối khi kết nối với bên ngoài Skype for Business cuộc họp trực tuyến, thiết kế được đề xuất trong Skype for Business Online đa phương tiện chất lượng và mạng hướng dẫn kết nối là cung cấp một mạch ExpressRoute bổ sung cho vị trí thứ ba. Điều này có thể thêm hết từ mạng phối cảnh; Tuy nhiên, định tuyến yêu cầu từ một continent khác trước khi thực hiện một trung tâm dữ liệu Microsoft có thể gây ra một trải nghiệm kém hoặc không thể sử dụng trong Skype for Business Online cuộc họp và thông tin liên lạc.

Nếu Humongous bảo hiểm không sử dụng hoặc không lên kế hoạch để tận dụng Skype for Business Online trong bất kỳ cách nào, định tuyến lưu lượng truy nhập mạng Office 365 mệnh trở về châu lục với một ExpressRoute kết nối có thể nào có thể mặc dù có thể gây ra các độ trễ hoặc TCP tắc nghẽn. Trong cả hai trường hợp, định tuyến Internet mệnh lưu lượng Internet tại địa phương site được đề xuất để tận dụng lợi thế của mạng chuyển phát nội dung đó Office 365 dựa trên.

ExpressRoute đa địa lý

Khi Humongous bảo hiểm lập kế hoạch chiến lược nhiều địa lý của họ, có một số điều cần cân nhắc xung quanh kích cỡ của mạch điện, số lượng mạch, chuyển đổi dự phòng, v.v..

Với ExpressRoute ở vị trí duy nhất với nhiều khu vực tìm cách sử dụng mạch, bảo hiểm Humongous muốn đảm bảo rằng các kết nối tới Office 365 từ remote office được gửi đến Trung tâm dữ liệu Office 365 gần nhất headquarters và nhận được theo vị trí headquarters. Để thực hiện điều này, bảo hiểm Humongous thực thi tính năng chuyển tiếp DNS để giảm số lượng vòng chuyến đi và tra cứu DNS cần thiết để thiết lập kết nối phù hợp với môi trường Office 365 gần nhất với điểm đầu ra headquarters internet. Điều này ngăn không cho máy khách từ một máy chủ phía trước cục bộ giải quyết và đảm bảo máy chủ kết thúc trước người đang kết nối đến là gần headquarters nơi Humongous bảo hiểm peering với Microsoft. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách gán một giao nhận có điều kiện cho tên miền.

Trong trường hợp này, lưu lượng từ remote office nào giải quyết cơ sở hạ tầng Office 365 phía trước trong Bắc Mỹ và tận dụng Office 365 để kết nối với máy chủ phụ trợ theo cấu trúc của ứng dụng Office 365 . Ví dụ, Exchange Online nào chấm dứt kết nối trong Bắc Mỹ và những máy chủ phía trước sẽ kết nối với máy chủ thư phụ trợ bất kỳ lúc nào cư trú đối tượng thuê. Tất cả dịch vụ có dịch vụ phân bố rộng rãi cửa bao gồm các điểm đích unicast và anycast.

Nếu Humongous có văn phòng chính trong nhiều châu lục, ít nhất hai hoạt động/hoạt động mạch cho mỗi khu vực được đề xuất để giảm độ trễ cho nhạy cảm ứng dụng chẳng hạn như Skype for Business Online. Nếu tất cả các văn phòng trong lục địa duy nhất, hoặc không sử dụng thời gian thực cộng tác, có một đầu ra tổng hợp hoặc phân phối chỉ là một khách hàng cụ thể quyết định. Khi nhiều mạch sẵn dùng, BGP định tuyến sẽ đảm bảo chuyển đổi dự phòng mạch điện duy nhất bất kỳ nên không sẵn dùng.

Tìm hiểu thêm về mẫu định tuyến cấu hìnhhttps://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/expressroute-config-samples-nat/.

Định tuyến có chọn lọc với ExpressRoute có thể cần phải cho nhiều lý do, chẳng hạn như thử nghiệm, cán xuất ExpressRoute cho một tập con của người dùng. Có là nhiều công cụ khách hàng có thể dùng để có chọn định tuyến lưu lượng truy nhập mạng Office 365 qua ExpressRoute:

 1. Định tuyến lọc/phân biệt – cho phép tuyến BGP để Office 365 qua ExpressRoute tập con của mạng con hoặc bộ định tuyến của bạn. Điều này có chọn định tuyến bởi khách hàng mạng phân đoạn hoặc vị trí thực office. Đây là thông thường cho kinh ngạc để triển khai ExpressRoute cho Office 365 và được cấu hình trên các thiết bị BGP.

 2. PAC tệp/URL – để hướng Office 365 mệnh mạng lưu lượng truy nhập FQDN cụ thể để định tuyến trên đường dẫn cụ thể. Điều này có chọn định tuyến bằng máy tính khách như được xác định bằng PAC tệp triển khai.

 3. Định tuyến lọc - bộ lọc định tuyến là một cách để sử dụng một tập con của các dịch vụ được hỗ trợ thông qua Microsoft peering.

 4. Cộng đồng BGP – lọc dựa trên BGP cộng đồng thẻ cho phép một khách hàng để xác định các ứng dụng Office 365 nào sẽ đi qua ExpressRoute và mà sẽ đi qua internet.

Đây là một nối kết ngắn, bạn có thể dùng để quay trở lại: https://aka.ms/erorouting

Chủ đề Liên quan

Mạng kết nối đến Office 365
Azure ExpressRoute cho Office 365
Quản lý ExpressRoute cho Office 365 kết nối
việc hoạch định mạng với ExpressRoute cho Office 365
Thực hiện ExpressRoute cho Office 365
chất lượng đa phương tiện và hiệu suất mạng kết nối trong Skype for Business Online
tối ưu hóa mạng của bạn cho Skype for Business Online
ExpressRoute và QoS trong Skype for Business Online
gọi dòng bằng cách dùng ExpressRoute
bằng cách dùng BGP cộng đồng trong ExpressRoute cho Office 365 kịch bản
Office 365 tinh chỉnh hiệu năng sử dụng đường cơ sở và hiệu suất lịch sử
hiệu suất khắc phục sự cố các kế hoạch cho Office 365
Office 365 URL và dải địa chỉ IP
Office 365 mạng và tinh chỉnh hiệu năng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×