Đếm ký tự trong ô

Để đếm ký tự trong ô, hãy dùng hàm LEN. Hàm này đếm số chữ cái, chữ số, ký tự và tất cả các dấu cách. Ví dụ, độ dài của Nhiệt độ hôm nay là 98 độ C nên tôi sẽ đi bơi là 42 ký tự—31 chữ cái, 2 số, 8 dấu cách, 1 dấu phẩy và 2 dấu nháy đơn.

  • Để dùng hàm này, hãy nhập =LEN(ô) vào ô hoặc trong thanh công thức rồi nhấn Enter. Đối số ô là ô bạn muốn đếm, chẳng hạn như B1.

  • Để đếm số ký tự trong nhiều ô, hãy nhập công thức rồi kéo điều khiển điền sang ngang hoặc xuống phạm vi ô bạn muốn dùng.

    Ví dụ về hàm LEN

  • Để đếm tổng số ký tự trong một vài ô, hãy dùng hàm SUM cùng với hàm LEN. Ví dụ, =SUM(LEN(cell1),LEN(cell2),(LEN(cell3)). Trong ví dụ này, hàm LEN đếm số ký tự trong mỗi ô và hàm SUM cộng tổng các số này lại.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×