Đếm các giá trị duy nhất trong số các giá trị trùng lặp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn muốn tìm hiểu số lượng văn bản duy nhất hoặc giá trị số có trong một phạm vi. Ví dụ, nếu có một cột văn bản vào các giá trị Bradley Doyle, Doyle, Doyle, có hai giá trị duy nhất — Bradley và Doyle. Nếu phạm vi có số 5, 6, 7, 6, các giá trị duy nhất là 5, 6 và 7.

Để chỉ đếm các giá trị duy nhất, hãy dùng một kết hợp các hàm sau, như minh họa trong trang tính mẫu bên dưới:

  • Hãy dùng hàm IF để gán giá trị bằng 1 cho mỗi điều kiện là ĐÚNG.

  • Hãy dùng hàm SUM để thêm tất cả giá trị duy nhất.

  • Hãy dùng hàm FREQUENCY để đếm số lượng giá trị duy nhất. Hàm này bỏ qua giá trị văn bản và giá trị bằng không. Đối với lần xuất hiện đầu tiên của một giá trị cụ thể, hàm này trả về một con số bằng với số lần xuất hiện của giá trị đó. Đối với mỗi lần xuất hiện của cùng một giá trị đó sau lần đầu tiên, hàm này trả về kết quả bằng 0.

  • Hãy dùng hàm MATCH để trả về vị trí của một giá trị văn bản trong phạm vi đó. Hàm FREQUENCY dùng giá trị kết quả để đánh giá các giá trị văn bản tương ứng.

  • Hãy dùng hàm LEN để tìm các ô trống. Ô trống có độ dài (đếm số ký tự) bằng 0.

Ví dụ

Sao chép bảng sang ô A1 trong một trang tính trống trong Excel để làm việc với các ví dụ về công thức có dùng các hàm này.

Dữ liệu

Dữ liệu

986

Bradley

Doyle

563

67

789

235

Bradley

Doyle

689

789

Doyle

143

56

237

67

235

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=SUM(IF(FREQUENCY(A2:A10,A2:A10)>0,1))

Đếm số lượng giá trị số duy nhất trong các ô A2:A10 nhưng không đếm các ô trống hoặc các giá trị dạng văn bản (4)

=SUM(IF(FREQUENCY(MATCH(B2:B10,B2:B10,0),MATCH(B2:B10,B2:B10,0))>0,1))

Đếm số lượng giá trị văn bản và giá trị số duy nhất trong các ô B2:B10 (không được chứa các ô trống) (7)

=SUM(IF(FREQUENCY(IF(LEN(A2:A10)>0,MATCH(A2:A10,A2:A10,0),""), IF(LEN(A2:A10)>0,MATCH(A2:A10,A2:A10,0),""))>0,1))

Đếm số lượng giá trị văn bản và giá trị số duy nhất trong các ô A2:A10 nhưng không đếm các ô trống hoặc các giá trị văn bản (6)

Ghi chú: 

  • Công thức trong ví dụ này phải được nhập ở dạng công thức mảng. Chọn từng ô chứa công thức, nhấn F2, sau đó nhấn Ctrl + Shift + Enter.

  • Để xem một hàm được đánh giá theo từng bước, hãy chọn ô có chứa công thức đó, sau đó trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm định Công thức, bấm Đánh giá Công thức.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×