Áp dụng, tạo hoặc loại bỏ một kiểu ô

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để áp dụng định dạng một số trong một bước và để bảo đảm bảo rằng các ô có định dạng nhất quán, bạn có thể sử dụng một kiểu ô. Kiểu ô là một tập hợp đã xác định định dạng đặc điểm, chẳng hạn như phông và cỡ phông, định dạng số, viền ô, và tô nền ô. Để ngăn người khác thực hiện các thay đổi cho các ô nhất định, bạn cũng có thể sử dụng một kiểu ô để khóa các ô.

Ví dụ về kiểu ô được xác định trước

Microsoft Office Excel có một vài kiểu dựng sẵn ô mà bạn có thể áp dụng hoặc thay đổi. Bạn cũng có thể sửa đổi hoặc sao đôi một kiểu ô để tạo cho riêng bạn, kiểu ô tùy chỉnh.

Quan trọng: Kiểu ô dựa trên chủ đề tài liệu được áp dụng cho toàn bộ sổ làm việc. Khi bạn chuyển sang một tài liệu chủ đề, kiểu ô được Cập Nhật để khớp với chủ đề tài liệu mới.

 1. Chọn các ô mà bạn muốn định dạng. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn ô, phạm vi, hàng, hoặc cột trên một trang tính.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm vào mũi tên thả xuống Thêm trong bộ sưu tập kiểu và chọn kiểu ô mà bạn muốn áp dụng.

  Thêm mũi tên thả xuống trong bộ sưu tập kiểu

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm vào mũi tên thả xuống Thêm trong bộ sưu tập kiểu, và ở dưới cùng của bộ sưu tập, bấm Kiểu ô mới.

 2. Trong hộp Tên kiểu, hãy nhập một tên thích hợp cho kiểu ô mới này.

 3. Bấm Định dạng.

 4. Trên tab khác nhau trong hộp thoại Định dạng ô , hãy chọn định dạng bạn muốn, sau đó bấm OK.

 5. Trở lại trong hộp thoại kiểu , tại mục Kiểu bao gồm (bằng thí dụ), bỏ chọn hộp kiểm cho bất kỳ định dạng mà bạn không muốn đưa vào kiểu ô.

 6. Bấm OK.

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , hãy bấm vào mũi tên thả xuống Thêm trong bộ sưu tập kiểu.

  Thêm mũi tên thả xuống trong bộ sưu tập kiểu
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thay đổi một kiểu ô hiện có, bấm chuột phải vào kiểu ô đó và sau đó bấm sửa đổi.

  • Để tạo bản sao của một kiểu ô hiện có, bấm chuột phải vào kiểu ô đó, sau đó bấm trùng lặp.

 3. Trong hộp Tên kiểu, hãy nhập một tên thích hợp cho kiểu ô mới này.

  Lưu ý: Kiểu ô trùng lặp và một kiểu được đổi tên ô sẽ được thêm vào danh sách kiểu ô tùy chỉnh. Nếu bạn không đổi tên một kiểu ô dựng sẵn, kiểu dựng sẵn ô sẽ được Cập Nhật với bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện.

 4. Để thay đổi kiểu ô, hãy bấm định dạng.

 5. Trên tab khác nhau trong hộp thoại Định dạng ô , hãy chọn định dạng bạn muốn, sau đó bấm OK.

 6. Trong hộp thoại kiểu , tại mục Kiểu bao gồm, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm cho bất kỳ định dạng mà bạn thực hiện hoặc không muốn bao gồm trong kiểu ô.

Bạn có thể loại bỏ một kiểu ô từ dữ liệu trong ô được chọn mà không xóa bỏ kiểu ô.

 1. Chọn các ô được định dạng với kiểu ô mà bạn muốn loại bỏ. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn ô, phạm vi, hàng, hoặc cột trên một trang tính.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , hãy bấm vào mũi tên thả xuống Thêm trong bộ sưu tập kiểu.

  Thêm mũi tên thả xuống trong bộ sưu tập kiểu
 3. Bên dưới tốt, không hợp lệ, và trung lập, bấm thường.

Bạn có thể xóa bỏ một kiểu ô được xác định trước hoặc tùy chỉnh để loại bỏ nó khỏi danh sách kiểu ô sẵn dùng. Khi bạn xóa một kiểu ô, nó cũng bị loại bỏ khỏi tất cả các ô được định dạng với nó.

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , hãy bấm vào mũi tên thả xuống Thêm trong bộ sưu tập kiểu.

  Thêm mũi tên thả xuống trong bộ sưu tập kiểu
 2. Để xóa bỏ một kiểu ô được xác định trước hoặc tùy chỉnh và loại bỏ nó khỏi tất cả các ô được định dạng với nó, bấm chuột phải vào kiểu ô, sau đó bấm xóa.

  Lưu ý: Bạn không thể xóa bỏ kiểu ô thông thường .

 1. Chọn các ô mà bạn muốn định dạng. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn ô, phạm vi, hàng, hoặc cột trên một trang tính.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

  Ảnh Ribbon Excel

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy nút Kiểu ô , bấm kiểu, sau đó bấm nút Thêm Nút thêm bên cạnh hộp kiểu ô.

 3. Bấm vào kiểu ô mà bạn muốn áp dụng.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

  Ảnh Ribbon Excel

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy nút Kiểu ô , bấm kiểu, sau đó bấm nút Thêm Nút thêm bên cạnh hộp kiểu ô.

 2. Bấm Kiểu Ô Mới.

 3. Trong hộp Tên kiểu, hãy nhập một tên thích hợp cho kiểu ô mới này.

 4. Bấm Định dạng.

 5. Trên tab khác nhau trong hộp thoại Định dạng ô , hãy chọn định dạng bạn muốn, sau đó bấm OK.

 6. Trong hộp thoại kiểu , tại mục Kiểu bao gồm (bằng thí dụ), bỏ chọn hộp kiểm cho bất kỳ định dạng mà bạn không muốn đưa vào kiểu ô.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

  Ảnh Ribbon Excel

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy nút Kiểu ô , bấm kiểu, sau đó bấm nút Thêm Nút thêm bên cạnh hộp kiểu ô.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thay đổi một kiểu ô hiện có, bấm chuột phải vào kiểu ô đó và sau đó bấm sửa đổi.

  • Để tạo bản sao của một kiểu ô hiện có, bấm chuột phải vào kiểu ô đó, sau đó bấm trùng lặp.

 3. Trong hộp Tên kiểu, hãy nhập một tên thích hợp cho kiểu ô mới này.

  Lưu ý: Kiểu ô trùng lặp và một kiểu được đổi tên ô sẽ được thêm vào danh sách kiểu ô tùy chỉnh. Nếu bạn không đổi tên một kiểu ô dựng sẵn, kiểu dựng sẵn ô sẽ được Cập Nhật với bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện.

 4. Để thay đổi kiểu ô, hãy bấm định dạng.

 5. Trên tab khác nhau trong hộp thoại Định dạng ô , hãy chọn định dạng bạn muốn, sau đó bấm OK.

 6. Trong hộp thoại kiểu , tại mục Kiểu bao gồm, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm cho bất kỳ định dạng mà bạn thực hiện hoặc không muốn bao gồm trong kiểu ô.

Bạn có thể loại bỏ một kiểu ô từ dữ liệu trong ô được chọn mà không xóa bỏ kiểu ô.

 1. Chọn các ô được định dạng với kiểu ô mà bạn muốn loại bỏ. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn ô, phạm vi, hàng, hoặc cột trên một trang tính.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

  Ảnh Ribbon Excel

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy nút Kiểu ô , bấm kiểu, sau đó bấm nút Thêm Nút thêm bên cạnh hộp kiểu ô.

 3. Bên dưới tốt, không hợp lệ, và trung lập, bấm thường.

Bạn có thể xóa bỏ một kiểu ô được xác định trước hoặc tùy chỉnh để loại bỏ nó khỏi danh sách kiểu ô sẵn dùng. Khi bạn xóa một kiểu ô, nó cũng bị loại bỏ khỏi tất cả các ô được định dạng với nó.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

  Ảnh Ribbon Excel

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy nút Kiểu ô , bấm kiểu, sau đó bấm nút Thêm Nút thêm bên cạnh hộp kiểu ô.

 2. Để xóa bỏ một kiểu ô được xác định trước hoặc tùy chỉnh và loại bỏ nó khỏi tất cả các ô được định dạng với nó, bấm chuột phải vào kiểu ô, sau đó bấm xóa.

  Lưu ý: Bạn không thể xóa bỏ kiểu ô thông thường .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×