Форматування

Створення та видалення спеціального числового формату

Створення та видалення спеціального числового формату

У програмі Excel числа можна відображати у відсотковому форматі, грошовому, як дати тощо. Якщо ці вбудовані числові формати не відповідають вашим потребам, на основі будь-якого з них можна створити власний. Щоб дізнатися, як змінювати коди числових форматів, ознайомтеся з рекомендаціями щодо настроювання числового формату.

У цій статті

Перегляд рекомендацій із налаштування числового формату

Створення спеціального числового формату

Видалення спеціального числового формату

Перегляд рекомендацій щодо настроювання числового формату

Щоб створити настроюваний числовий формат, слід спочатку вибрати один із вбудованих форматів. Пізніше будь-який сегмент коду цього формату можна буде змінити та створити власний формат.

Числовий формат може містити щонайбільше чотири сегменти коду, розділені крапкою з комою. Ці сегменти визначають формат додатних чисел, від’ємних чисел, нульових значень і тексту (саме в такому порядку).

<ДОДАТНЕ>;<ВІД’ЄМНЕ>;<НУЛЬ>;<ТЕКСТ>

Наприклад, за допомогою цих кодів можна створити такий формат:

[Синій]#,##0,00_);[Червоний](#,##0,00);0,00;"збут "@

Настроюваний числовий формат не обов’язково має містити всі сегменти коду. Якщо залишити лише два сегменти, перший із них використовуватиметься для додатних чисел і нульових значень, а другий — для від’ємних чисел. Якщо залишити лише один сегмент, він використовуватиметься для всіх чисел. Якщо ви хочете вилучити певний сегмент коду та залишити наступний після нього сегмент, необхідно залишити крапку з комою, які стоять після вилученого сегмента.

Наведені нижче інструкції допоможуть настроїти всі ці сегменти коду в числових форматах.

Інструкції з додавання тексту та пробілів

 • Одночасне використання тексту та чисел.    Щоб відображати в одній клітинці текст і числа, текстові символи потрібно брати в подвійні лапки (" ") або ставити перед окремим текстовим символом зворотну скісну риску (\). Символи потрібно додавати у відповідному сегменті коду формату. Наприклад, якщо ввести 0,00 $" профіцит";-0,00 $" дефіцит", додатне число відображатиметься як "125,74 $ профіцит", а від’ємне – "-125,74 $ дефіцит". Зверніть увагу, що перед словами "профіцит" і "дефіцит" у кожному сегменті міститься додатковий пробіл.

  Без лапок можна використовувати такі символи:

$

Знак долара

+

Знак "плюс"

(

Відкриваюча дужка

:

Двокрапка

^

Циркумфлекс ("кришка")

'

Апостроф

{

Відкриваюча фігурна дужка

<

Знак "менше"

=

Знак рівності

-

Знак "мінус"

/

Скісна риска

)

Закриваюча дужка

!

Знак оклику

&

Амперсанд

~

Тильда

}

Закриваюча фігурна дужка

>

Знак "більше"

Символ пробілу

 • Додавання сегмента для введення тексту   . Додаючи сегмент для тексту, слід пам’ятати, що він завжди має стояти в кінці числового формату. Щоб текст, який ви пізніше вводитимете, відображався у клітинці, додайте до сегмента символ @. Якщо в текстовому сегменті символу "@" немає, текст, який ви вводитимете, не відображатиметься. Якщо потрібно, щоб поруч із текстом, який ви вводитимете, завжди відображався певний текст, помістіть цей текст у лапки (" "). Наприклад, "валовий дохід для "@.

  Якщо у форматі немає текстового сегмента, будь-яке нечислове значення, введене у клітинку з таким форматом, не форматуватиметься за визначеним зразком. Крім того, формат клітинки буде перетворено на текстовий.

 • Додавання пробілів   . Щоб створити в числовому форматі пробіл, який має ширину символу, перед символом слід додати символ підкреслення(_). Наприклад, якщо після символу підкреслення стоїть закриваюча дужка ( _)), додатні числа розташуються правильно в один рядок із від’ємними числами, введеними в дужках.

 • Повторювані символи   . Для заповнення повторюваним символом у числовому форматі всієї ширини стовпця слід використовувати зірочку (*). Наприклад, щоб заповнити клітинку дефісами після числа, введіть 0*-. Або введіть перед будь-яким форматом *0, щоб на початку автоматично додавалися нулі.

Інструкції з використання десяткових розрядів, пробілів, кольорів і умов

 • Додавання десяткових знаків і значущих розрядів   . Для форматування дробових чисел або чисел із десятковими комами до сегмента слід додавати такі шаблони розрядів, десяткові коми та роздільники розрядів:

0 (нуль)

Цей покажчик місця заповнення додає незначущі нулі, якщо число містить кількість цифр, меншу за кількість нулів, зазначену у форматі. Наприклад, якщо число 8,9 слід відображати як 8,90, використовуйте формат #,00.

#

Цей покажчик місця заповнення працює за такими самими правилами, що й 0 (нуль). Проте якщо в числі кількість десяткових розрядів із будь-якого боку десяткової коми менша за кількість символів # у форматі, додаткові нулі не відображаються. Наприклад, якщо встановити формат #,## і ввести у клітинку число 8,9, у ній відображатиметься 8,9.

?

Цей покажчик місця заповнення працює за такими самими правилами, що й 0 (нуль). Проте замість незначущих нулів із будь-якого боку десяткової коми відображаються пробіли. Завдяки цьому десяткові коми вирівнюються одна під одною у стовпці. Наприклад, якщо встановити формат 0,0?, десяткові коми в числах 8,9 і 88,99 розташуються одна під одною.

, (кома)

Цей покажчик місця заповнення позначає десяткову кому в числі.

 • Якщо в числі кількість цифр праворуч від десяткової коми більша за кількість покажчиків місця заповнення у форматі, число заокруглюється до кількості десяткових розрядів, яка зазначена в сегменті. Якщо в числі кількість цифр ліворуч від десяткової коми більша за кількість покажчиків місця заповнення у форматі, відображаються всі значущі розряди. Якщо формат містить ліворуч від десяткової коми лише символи номера (#), числа, менші за 1, починаються з десяткової коми, наприклад, 47.

Щоб відобразити

Як

Використовується така маска

1234,59

1234,6

####,#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

12
1234,568   

12,0
1234,57

#,0#

44,398
102,65
2,8

  44,398
102,65
    2,8
(з вирівняними десятковими роздільниками)

???,???

5,25
5,3

5 1/4
5 3/10
(з вирівняною дробовою частиною)

# ???/???

 • Відображення роздільників розрядів    Для відокремлення розрядів пробілом або для показу чисел у масштабі 1000 до числового формату слід долучити такий роздільник.

ПРОБІЛ

Використовується для відокремлення груп розрядів у числі. В Excel групи розрядів відокремлюються пробілом, якщо формат містить пробіл, оточений символами номера (#) або нулями. Пробіл, який стоїть після покажчика місця заповнення, зменшує число в 1000 разів. Наприклад, якщо формат визначено як # ##0,0 і користувач вводить у клітинку 12200,000, число відобразиться як 12 200,0.

Щоб відобразити

Як

Використовується така маска

12000

12 000

# ###

12000

12

# (один пробіл у кінці)

12 200 000

12,2

0,0 (два пробіли в кінці)

 • Використання кольорів   . Щоб визначити колір для сегмента формату, введіть один із перелічених нижче кольорів у квадратних дужках. Код кольору має стояти на початку сегмента.

[Чорний]

[Зелений]

[Білий]

[Синій]

[Малиновий]

[Жовтий]

[Блакитний]

[Червоний]

 • Коди умовного форматування   . Якщо потрібно визначити числовий формат, який застосовуватиметься, коли число відповідає певній умові, умову слід взяти у квадратні дужки. Умова складається з оператор порівняння та значення. Наприклад, якщо використовується наведений нижче формат, числа, які дорівнюють або менші за 100, відображаються червоним кольором, а числа, що більші за 100, відображаються синім кольором.

  [Червоний][<=100];[Синій][>100]

  Щоб застосувати до клітинок умовні формати (наприклад, використовувати певні кольори на основі значень у клітинках), на вкладці Основне в групі Стилі натисніть кнопку Умовне форматування.

Рекомендації з використання грошового, відсоткового й експоненційного форматів

 • Використання символів грошових одиниць.    Щоб ввести один із наведених нижче символів у числовому форматі, натисніть клавішу NUM LOCK і за допомогою числової клавіатури введіть відповідний код ANSI.

Щоб додати

Введіть код

¢

Alt+0162

£

Alt+0163

¥

Alt+0165

євро

Alt+0128

 • Примітка.: Настроювані формати зберігаються разом із книгою. Щоб у програмі Excel завжди використовувався певний символ грошової одиниці, перед запуском програми необхідно змінити символ грошової одиниці в регіональних параметрах на Панелі керування.

 • Відображення відсоткових значень   . Щоб числа відображалися як відсоток від 100 (наприклад, 8% замість 0,08 або 280% замість 2,8), до числового формату слід додати символ відсотка (%).

 • Відображення чисел в експоненційній нотації   . Для відображення чисел в експоненційній нотації у форматі слід використовувати такі експоненційні коди:

E (E-, E+, e-, e+)

Використовується для відображення числа в науковому (експоненційному) форматі. Праворуч від «E» або «e» відображатиметься кількість десяткових розрядів, на яку перемістилася десяткова кома. Наприклад, якщо використовується формат 0,00E+00 і користувач вводить у клітинку 12 200 000 , у ній відобразиться число 1,22E+07 . Якщо формат змінити на #0,0E+0 , відобразиться число 12,2E+6 .

Інструкції з використання форматів дати та часу

 • Відображення днів, місяців і років   . Для відображення чисел у форматі дати (день, місяць і рік) слід використовувати такі коди:

м

Відображає місяць як число без нуля на початку.

мм

Відображає місяць як число з нулем на початку (коли необхідно).

ммм

Відображає місяць як скорочення (січ–гру).

мммм

Відображає назву місяця повністю (січень–грудень).

ммммм

Відображає назву місяця однією літерою (С–Г).

д

Відображає день місяця як число без нуля на початку.

дд

Відображає день місяця як число з нулем на початку (коли необхідно).

ддд

Відображає день тижня як скорочення (Пн — Нд).

дддд

Відображає день тижня повністю (понеділок — неділя).

рр

Відображає рік двома цифрами.

рррр

Відображає рік чотирма цифрами.

Щоб відобразити

Як

Використовується така маска

Місяці

1–12

м

Місяці

01–12

мм

Місяці

Січ — Гру

ммм

Місяці

Січень — грудень

мммм

Місяці

С — Г

ммммм

Дні

1–31

д

Дні

01–31

дд

Дні

Пн — Нд

ддд

Дні

Понеділок — неділя

дддд

Роки

00–99

рр

Роки

1900–9999

рррр

 • Відображення годин, хвилин і секунд   . Для відображення чисел у форматі часу (година, хвилина та секунда) слід використовувати такі коди:

г

Відображає години як число без нуля на початку.

[г]

Відображає проміжок часу в годинах. Для роботи з формулою, яка повертає час, а кількість годин перевищує 24, використовуйте числовий формат на взірець [h]:mm:ss.

гг

Відображає години як число з нулем на початку (коли необхідно). Якщо формат містить AM або PM, години відображаються за 12-годинною шкалою. В іншому разі години відображаються за 24-годинною шкалою.

х

Відображає хвилини як число без нуля на початку.

Примітка.: Коди m або mm мають стояти безпосередньо після кодів h або hh або одразу перед кодом ss; в іншому разі замість хвилин буде відображено місяці.

[м]

Відображає проміжок часу у хвилинах. Для роботи з формулою, яка повертає час, а кількість хвилин перевищує 60, використовуйте числовий формат на взірець [mm]:ss.

хх

Відображає хвилини як число з нулем на початку (коли необхідно).

Примітка.: Коди m або mm мають стояти безпосередньо після кодів h або hh або одразу перед кодом ss; в іншому разі замість хвилин буде відображено місяці.

с

Відображає секунди як число без нуля на початку.

[с]

Відображає проміжок часу в секундах. Для роботи з формулою, яка повертає час, а кількість секунд перевищує 60, використовуйте числовий формат на взірець [ss].

сс

Відображає секунди як число з нулем на початку (коли необхідно). Якщо потрібно відобразити долі секунди, використовуйте числовий формат на взірець h:mm:ss,00.

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

Використовується для відображення годин за 12-годинною шкалою. Позначки AM, am, A або a відповідають проміжку часу з півночі до полудня, а позначки PM, pm, P або p — з полудня до півночі.

Щоб відобразити

Як

Використовується така маска

Години

0–23

г

Години

00 -23

гг

Хвилини

0–59

х

Хвилини

00–59

хх

Секунди

0–59

с

Секунди

00–59

сс

Час

4 AM

г AM/PM

Час

4:36 PM

г:хх AM/PM

Час

4:36:03 P

г:хх:сс A/P

Час

4:36:03,75

h:mm:ss,00

Проміжок часу (години та хвилини)

1:02

[г]:мм

Проміжок часу (хвилини та секунди)

62:16

[хх]:сс

Проміжок часу (секунди та соті долі секунд)

3735,80

[ss],00

На початок сторінки

Створення настроюваного числового формату

 1. Відкрийте книгу, у якій слід створити та зберегти настроюваний числовий формат.

 2. На вкладці Основне у групі Число натисніть кнопку запускача діалогового вікна.

  Запускач діалогових вікон у групі ''Число''

 3. У списку Числові формати виберіть пункт (усі формати).

 4. У списку Тип виберіть числовий формат, який потрібно настроїти.

  Вибраний формат відобразиться в полі Тип.

  Примітка.: Коли користувач вибирає у списку Тип будь-який вбудований формат, у програмі створюється копія цього формату, яку відтак можна настроювати. Оригінальний числовий формат зі списку Тип змінити та видалити не можна.

 5. У полі Тип змініть формат на потрібний.

  Порада.: Додаткові відомості про зміни, які ви можете внести, див. в розділі Перегляд рекомендацій із налаштування числового формату цієї статті.

Примітка.: Настроюваний числовий формат зберігатиметься у книзі, у якій його було створено. В інших книгах цей формат буде недоступний. Щоб мати можливість використовувати настроюваний формат у новій книзі, поточну книгу слід зберегти як шаблон Excel. Відтак на основі цього шаблону можна буде створювати нові книги.

На початок сторінки

Видалення настроюваного числового формату

 1. Відкрийте книгу з настроюваним числовим форматом, який потрібно видалити.

 2. На вкладці Основне у групі Число натисніть кнопку запускача діалогового вікна.

  Запускач діалогових вікон у групі ''Число''

 3. У списку Числові формати виберіть пункт (усі формати).

 4. У списку Тип виберіть числовий формат, який потрібно видалити.

  Примітка.: Вбудовані числові формати зі списку Тип не змінюються та не видаляються.

 5. Натисніть кнопку Видалити.

  Примітка.: До всіх клітинок у книзі, які були відформатовані з використанням настроюваного формату, буде застосовано формат за промовчанням Загальний.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×