Словник програми InfoPath

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

A

На початок сторінки

дія

Частина правила, яка використовується в поєднанні з умовами, щоб автоматично відображати діалогові вікна, задавати значення, запитувати й надсилати дані та відкривати форми.

активне поле

Поле форми, у якому розміщено курсор.

Елемент керування ActiveX

Додатковий елемент керування. Розробники форм можуть додавати або видаляти елементи керування ActiveX в області завдань Елементи керування.

шаблон форми, затверджений адміністратором

Шаблон форми, сумісний із браузером, який адміністратор завантажив на сервер під керуванням InfoPath Forms Services. Шаблон форми, затверджений адміністратором, може містити код.

поле атрибута

Поле в джерелі даних, яке є атрибутом (а не елементом) і може містити дані. Поля атрибутів не можуть містити інших полів.

B

На початок сторінки

прив’язати

Підключення елемента керування до поля або групи в джерелі даних так, щоб зберігалися дані, введені в елемент керування. Якщо елемент керування вільний, його не підключено до поля чи групи, а введені в нього дані не зберігаються.

шаблон форми, сумісний із браузером

Шаблон форми, розроблений в InfoPath із використанням певного режиму сумісності. Шаблон форми, сумісний із браузером, може підтримуватися браузером, якщо його опубліковано на сервері під керуванням InfoPath Forms Services.

шаблон форми, який підтримується браузером

Шаблон форми, сумісний із браузером, який опубліковано на сервері під керуванням InfoPath Forms Services і який підтримується браузером, щоб користувачі могли як відобразити, так і заповнити форму в браузері.

C

На початок сторінки

файл "картотеки" (CAB-файл)

Формат файлу, який дає змогу запакувати кілька файлів як один, щоб ефективніше зберігати чи передавати їх. Файли шаблону форми InfoPath (XSN) – це CAB-файли з розширенням .xsn.

каскадний список

Два або кілька списків, пов’язаних між собою таким чином, що вибір значення в одному з них змінює набір варіантів в іншому.

дочірній елемент

Елемент у структурі XML-дерева, який міститься в батьківському елементі.

група вибору

Елемент керування, який подає сукупність взаємовиключних варіантів вибору. За замовчуванням група вибору складається з двох розділів вибору, один із яких пропонується користувачеві у формі як вибір за замовчуванням.

розділ вибору

Елемент керування, який містить інші елементи керування та представляє один варіант вибору з набору взаємовиключних варіантів. Заповнюючи форму, користувачі можуть замінити один розділ вибору на інший.

COM

Див. модель складених об’єктів (COM).

елемент керування "поле зі списком"

Елемент керування, який поєднує текстове поле та список і дає користувачам змогу ввести свій варіант або вибрати варіант зі списку.

модель складених об’єктів (COM)

Специфікація, яку корпорація Майкрософт розробила для програмних компонентів, з яких можна скласти програми або які можуть додати функції до наявних програм в ОС Microsoft Windows.

умовне форматування

Процес змінення вигляду елемента керування, зокрема його видимості та режиму читання й записування, на основі значень, введених у форму.

настроюваний елемент керування

Компонент форми, як-от частина шаблону або елемент керування ActiveX, який не включено до InfoPath за замовчуванням. Розробники форм можуть додавати або видаляти настроювані елементи керування в області завдань Елементи керування.

настроювана інстальована форма

Форма, яку інстальовано під час вибіркової інсталяції та яка зазвичай має доступ до файлів і настройок на комп’ютері.

настроювана область завдань

HTML-файл, вміст якого відображається у вікні поруч із формою. Настроювані області завдань можуть містити команди, особливі для даної форми, а також зміст довідки.

D

На початок сторінки

зв’язок даних

Зв’язок між формою InfoPath і зовнішнім джерелом даних, як-от базою даних, веб-службою, бібліотекою SharePoint або XML-файлом. За допомогою зв’язків даних можна запитувати та надсилати дані.

бібліотека зв’язків даних

Бібліотека документів, розташована на сайті під керуванням Microsoft Office SharePoint Server 2007, яка містить колекцію файлів універсальних зв’язків даних (UDCX) і файлів зв’язків даних Office (ODC).

поле даних

Поле, яке містить результат запиту до зовнішнього джерела даних.

джерело даних

Колекція полів і груп, які визначають і зберігають дані для форми InfoPath. Елементи керування у формі прив’язано до полів і груп у джерелі даних.

тип даних

Властивість поля, що визначає типи даних, які можуть зберігатися в полі (наприклад, текст, форматований текст, ціле число, десяткове число, істина/хибність, гіперпосилання, дата й час, зображення).

перевірка даних

Процес перевірки точності даних. Набір правил, які можна застосовувати до елемента керування, щоб визначити тип і діапазон даних, які можуть вводити користувачі.

роль за замовчуванням

Настройка, пов’язана з певною роллю користувача. Користувачі, не призначені на наявну роль, автоматично призначаються на роль, указану за замовчуванням.

режим конструктора

Середовище розробки програми InfoPath, у якому можна створити або змінити шаблон форми.

діалогове вікно з оповіщенням

Оповіщення перевірки даних, яке відкриває діалогове вікно з настроюваним повідомленням про помилку, коли в елемент керування введено неприпустимі дані.

цифровий підпис

Електронний штамп автентифікації із шифруванням, доданий до форми або її частини. Цей підпис підтверджує, що форму або розділ створив власник підпису, а також що їх не змінено.

бібліотека документів

Папка, у якій надається доступ до колекції файлів, а файли часто використовують той самий шаблон. Кожен файл у бібліотеці зв’язано з інформацією, яку визначив користувач і яка відображається в списку вмісту цієї бібліотеки.

об’єктна модель документів (DOM)

Специфікація консорціуму World Wide Web, яка описує структуру динамічних HTML- і XML-документів таким чином, щоб керувати ними через браузер.

DOM

Див. об’єктна модель документів.

E

На початок сторінки

подія

Дія, яку розпізнає об’єкт (як-от клацання мишею або натискання клавіші) і для якої можна визначити відповідь. Подію може запустити дія користувача, інструкція Visual Basic або система.

обробник подій

Код функції в шаблоні форми InfoPath, який відповідає на дію користувача або зміну в XML-даних.

поле виразу

Елемент керування у формі, який відображає дані лише для читання, отримані в результаті підстановки або обчислення даних за допомогою виразу XPath.

розширювана мова розмітки гіпертексту (XHTML)

Мова розмітки, що розширює мову HTML за принципом XML.

розширювана мова розмітки (XML)

Стандартна мова для опису, упорядкування та поширення даних. У програмі InfoPath шаблони форм створюються на основі технологій XML, і дані форми зберігаються та надсилаються у форматі XML.

розширювана мова таблиць стилів (XSL)

Словник XML, який перетворює дані XML на іншу форму, як-от HTML, за допомогою таблиці стилів, що визначає правила презентації.

F

На початок сторінки

поле

Елемент або атрибут у джерелі даних, який може містити дані. Якщо поле – елемент, воно може містити поля атрибутів. Поля зберігають дані, введені в елементи керування.

елемент керування "Вкладений файл"

Елемент керування, за допомогою якого користувачі, заповнюючи форму, можуть вкладати до неї файли. Розробник форми може визначити типи файлів, які можна вкласти.

фільтр

Набір умов, який застосовується до даних, щоб відобразити підмножину даних.

піктограма фільтра

Піктограма, яка відображається поруч із відфільтрованими даними у формі.

форма

У програмі InfoPath – документ із набором елементів керування, у які користувачі можуть вводити відомості. Форми InfoPath можуть містити такі функції, як поля форматованого тексту, вікна вибору дати, необов’язкові й повторювані розділи, перевірка даних і умовне форматування.

файл визначення форми (XSF)

XML-файл із розширенням .xsf, який містить відомості про всі інші файли й компоненти, що використовуються в межах форми, зокрема настройки інтерфейсу користувача, XML-схеми, подання, бізнес-логіку, події та настройки розгортання.

файли форми

Колекція файлів, за допомогою яких впроваджується форма InfoPath. Файли можуть бути у форматі сценарію, HTML, XML, XSD, XSLT, а також інших типів, потрібних для роботи форми.

бібліотека форм

Папка, у якій зберігається колекція загальнодоступних форм на основі одного шаблону. Кожну форму в бібліотеці форм зв’язано з інформацією, яку визначив користувач і яка відображається в списку вмісту цієї бібліотеки.

шаблон форми

У програмі InfoPath так називається файл або набір файлів, які визначають структуру, вигляд і поведінку форми.

бібліотека шаблонів форм

Розташування на сайті верхнього рівня колекції сайтів, де зберігаються шаблони форм, які активував адміністратор.

формула

Вираз XPath, складений зі значень, полів або груп, функцій і операторів. За допомогою формул можна обчислювати математичні значення, відображати дату й час і посилатися на поля.

функція

Попередньо визначений вираз XPath, що повертає значення на основі результатів обчислення.

G

На початок сторінки

група

Елемент у джерелі даних, який може містити поля й інші групи. У групи збираються елементи керування, які містять інші елементи керування, як-от повторювані таблиці та розділи.

H

На початок сторінки

хостинг-середовище

Веб- або класична програма, як-от Windows Forms, у яку вбудовано форму InfoPath.

гіперпосилання

Кольоровий підкреслений текст або графічний об’єкт, клацнувши який, ви перейдете до файлу, фрагмента файлу, веб-сторінки в інтрамережі або Інтернеті. Гіперпосилання можуть також указувати на групи новин або сайти Gopher, Telnet і FTP.

I

На початок сторінки

редактор IME

Див. редактор засобів вводу.

папка форм InfoPath

Папка в програмі Outlook 2007, у якій зберігається колекція пов’язаних форм InfoPath 2007. У папці форм InfoPath за допомогою стовпців можна групувати, фільтрувати й сортувати дані з кількох форм.

початкова роль

Необов’язкова настройка, пов’язана з певною роллю користувача. Користувачі, які відкривають нову форму, автоматично призначаються на цю роль, яка перекриває будь-які інші призначені ролі.

рукописні дані

Штрихи, написані або накреслені за допомогою пера планшетного ПК чи миші.

режим рукописного вводу

Середовище, у якому можна заповнювати форму від руки. На планшетному ПК програма InfoPath автоматично відкривається в режимі рукописного вводу.

область рукописного вводу

Затінена область, яка збільшується, коли ви пишете пером планшетного ПК в полі форми.

розділ рукописних даних

Область усередині поля форматованого тексту, у якій користувачі можуть креслити або писати пером планшетного ПК. Програма InfoPath зберігає рукописні нотатки або креслення в розділі рукописних даних як рукописні дані.

вбудоване оповіщення

Оповіщення перевірки даних, що позначає червоним пунктиром або червоною зірочкою ті елементи керування, які містять неприпустимі дані або в яких бракує даних. Користувачі можуть додати настроювані повідомлення про помилку, клацнувши елемент керування правою кнопкою миші або перейшовши за посиланням, щоб отримати додаткові відомості.

редактор засобів вводу (IME)

Програма, яка вводить текст східно-азійськими мовами (китайською в традиційному та спрощеному письмі, японською або корейською) у програмах, перетворюючи натискання кількох клавіш на складні східно-азійські символи. Редактор IME вважається альтернативною розкладкою клавіатури.

Інтернет

Всесвітня мережа тисяч менших комп’ютерних мереж і мільйонів комп’ютерів комерційних, освітніх і державних установ, а також персональних комп’ютерів.

інтрамережа

Мережа організації, у якій використовуються інтернет-технології (наприклад, протокол HTTP або FTP). Об’єкти, документи, сторінки та інші місця призначення в інтрамережі можна переглядати за допомогою гіперпосилань.

J

На початок сторінки

JScript

Інтерпретована об’єктно-орієнтована мова сценаріїв, у якій запозичено елементи C, C++ і Java. Це впровадження мовної специфікації ECMA-262 корпорацією Майкрософт.

K

На початок сторінки

ключове поле

Поле в джерелі даних, яке з’єднує споріднені дані в головних і другорядних елементах керування.

L

На початок сторінки

макетна таблиця

Колекція клітинок, за допомогою яких можна впорядкувати вміст форми, наприклад текст або елементи керування.

зв’язаний об’єкт

Об’єкт, який створено у вихідному файлі та вставлено в кінцевий файл, але який зберігає зв’язок між двома файлами. Зв’язаний об’єкт у кінцевому файлі може оновлюватися в разі оновлення вихідного файлу.

список

Елемент керування, який містить список варіантів вибору. Цей елемент керування складається зі списку та необов’язкового підпису.

елемент керування "Список"

Елемент керування у формі, який можна відформатувати як маркірований, нумерований або простий список. Користувач може ввести в елемент керування "Список" текст, який повторюється за потреби.

M

На початок сторінки

мережа Microsoft для розробників (MSDN)

Веб-сайт корпорації Майкрософт (і програма передплати), на якому розробники можуть скористатися найновішими засобами, а також отримати інформацію, приклади коду та навчальні матеріали про засоби розробки Microsoft (http://msdn.microsoft.com).

редактор сценаріїв Microsoft (MSE)

Програмне середовище, у якому можна створювати, редагувати та налагоджувати код Microsoft JScript або Microsoft VBScript у формі InfoPath.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Середовище програмування керованого коду, у якому можна створювати, редагувати та налагоджувати код Visual Basic або C#, включений до шаблону форми InfoPath.

інсталятор Microsoft Windows (MSI)

Інструмент, за допомогою якою можна створити пакети інсталяції для програмного забезпечення, яке потрібно розгортати в операційних системах Windows.

MSDN

Див. мережа Microsoft для розробників.

MSE

Див. редактор сценаріїв (Microsoft).

MSI

Див. інсталятор Microsoft Windows.

список із множинним вибором

Елемент керування, який дає змогу користувачам вибрати один або кілька варіантів зі списку доступних. Користувачі можуть указати варіанти, установивши прапорці або додавши власні варіанти до списку.

N

На початок сторінки

простір імен

Механізм, який унікально називає елементи та зв’язки, щоб уникнути конфліктів між іменами елементів, що мають однакове ім’я, але різні джерела.

O

На початок сторінки

об’єктна модель

Ієрархічна бібліотека об’єктів і колекцій, яка представляє вміст і функціональність програми. Об’єкти та колекції мають властивості, методи й події, за допомогою яких можна керувати програмою та працювати з нею.

схема об’єктної моделі

Графічне представлення об’єктів і колекцій, які містяться в указаній об’єктній моделі.

автономне джерело даних

Додаткове джерело даних, доступне для користувачів, які заповнюють форми в автономному режимі. Коли користувач працює з формою онлайн, дані з джерела даних зберігаються на комп’ютері, щоб вони відображалися в елементах керування, коли користувач працює з формою офлайн.

оператор

Знак або символ, який визначає тип обчислення у виразі. Бувають математичні, логічні оператори, оператори порівняння й посилань.

необов’язковий розділ

Елемент керування у формі, який містить інші елементи керування та зазвичай не відображається за замовчуванням. Заповнюючи форму, користувачі можуть вставляти та видаляти необов’язкові розділи.

P

На початок сторінки

параметр

Значення, призначене змінній на початку операції або перед виразом, який обчислює програма. Параметр може бути текстом, числом або іменем аргументу, призначеного іншому значенню.

батьківський елемент

У форматі XML це елемент, для якого певний аргумент є дочірнім.

PNG

Див. формат PNG.

формат PNG

Формат графічного файлу, який підтримується в деяких браузерах. Формат PNG (Portable Network Graphics) підтримує змінну прозорість зображень і керування яскравістю зображення на різних комп’ютерах. Файли PNG – це стиснуті точкові рисунки.

інструкції з обробки

Інформація, що зберігається в пролозі XML-документа. Вона передається через аналізатор XML до будь-якої програми, яка використовує XML-документ.

властивість

Названий атрибут елемента керування, поля або об’єкта, який ви задаєте, щоб визначити одну з характеристик об’єкта (наприклад, розмір, колір чи розташування на екрані) або аспект його поведінки (наприклад, чи об’єкт приховано).

опублікувати

Зробити шаблон форми доступним так, щоб інші люди могли заповнити його в програмі InfoPath або браузері. Ви можете опублікувати шаблон форми, виконавши певне завдання, наприклад надіславши його в повідомленні електронної пошти або зберігши на сайті SharePoint чи в іншому розташуванні.

Q

На початок сторінки

поле запиту

Поле, яке може містити значення, що використовується в запиті.

заморожувати

Поступове переведення ферми, служби або шаблону форми в пасивний стан. При цьому не приймаються нові сеанси користувачів і очікується завершення наявних.

R

На початок сторінки

рекурсивний розділ

Елемент керування, який містить інші елементи керування та який можна вставити в самого себе й прив’язати до вкладених еталонних полів.

еталонне поле

Поле, пов’язане з іншим полем так, щоб їхні властивості завжди збігалися. Якщо змінюються властивості в одному полі, автоматично оновлюються властивості в іншому.

еталонна група

Група, пов’язана з іншою групою так, щоб їхні властивості та властивості груп і полів, які вони містять, завжди збігалися. Якщо змінюються властивості однієї групи, автоматично оновлюються властивості іншої.

повторюване поле

Поле в джерелі даних, яке може траплятися кілька разів. До повторюваних полів можна прив’язати такі елементи керування, як маркіровані, нумеровані та прості списки, а також повторювані розділи й таблиці.

повторювана група

Група в джерелі даних, яка може траплятися кілька разів. До повторюваних груп прив’язано такі елементи керування, як повторювані розділи й таблиці.

повторюваний розділ

Елемент керування у формі, який містить інші елементи керування та може повторюватися за потреби. Заповнюючи форму, користувачі можуть вставити кілька розділів.

повторювана таблиця

Елемент керування у формі, який містить інші елементи керування у форматі таблиці та може повторюватися за потреби. Заповнюючи форму, користувачі можуть вставити кілька рядків.

файл ресурсів

Файл, створений не в програмі InfoPath (наприклад, файл формату HTML, XML або XSD), який додається до шаблону форми, щоб забезпечити її роботу.

S

На початок сторінки

область прокручування

Елемент керування, який містить інші елементи керування та який може відображати вертикальну або горизонтальну смугу прокрутки. Області прокручування використовуються тільки для розміщення елементів і не прив’язуються до полів чи груп у джерелі даних.

додаткове джерело даних

Файл даних XML, база даних або веб-служба, які форма використовує, щоб зберігати записи в списку або виконувати дії сценарію.

швидкий виклик

Функціональна клавіша або сполучення клавіш, наприклад F5 або Ctrl+A, за допомогою яких виконуються команди меню. Для порівняння: клавіші доступу – це сполучення клавіш, наприклад Alt+F, що переміщує фокус до меню, команди або елемента керування.

контекстне меню

Меню, яке відображає список команд для певного елемента. Щоб відобразити контекстне меню, клацніть елемент правою кнопкою миші або натисніть клавіші Shift+F10.

колекція сайтів

Набір веб-сайтів на віртуальному сервері, які мають одного власника та спільні настройки адміністрування. Кожна колекція сайтів містить веб-сайт верхнього рівня та може містити один або кілька дочірніх сайтів.

T

На початок сторінки

частина шаблону

Частина шаблону форми, яку можна зберегти для подальшого використання в кількох шаблонах форм. Типова частина шаблону складається з елементів керування та джерела даних, а також може включати такі функції, як зв’язки з даними, перевірка даних і правила.

текстове поле

Елемент керування, у який користувач може ввести текст. У поля форматованого тексту можна вводити дані з різним форматуванням.

U

На початок сторінки

уніфікований покажчик ресурсу (URL-адреса)

Адреса, яка визначає протокол (як-от, HTTP або FTP) і розташування об’єкта, документа, веб-сторінки або інше призначення в Інтернеті чи інтрамережі, наприклад: http://www.microsoft.com/.

URL-адреса

Див. уніфікований покажчик ресурсу.

шаблон форми користувача

Шаблон форми, що підтримується браузером, який опубліковано з програми InfoPath і який не має бути передано адміністратором на сервер під керуванням InfoPath Forms Services.

роль користувача

Попередньо визначена категорія, яку можна призначати користувачам форми залежно від назви завдання або якогось іншого чинника. Зазвичай ролі використовуються, щоб представляти настроєні версії форми користувачам різних типів.

V

На початок сторінки

припустимий

Правильний або прийнятний відповідно до встановленого набору правил чи стандартів. Наприклад, введені у форму дані припустимі, якщо вони відповідають умовам, визначеним у правилах перевірки даних форми.

допустимий XML

XML-документ правильного формату, який відповідає певному набору обмежень. Зазвичай його визначено в XML-схемі.

VBScript

Див. Visual Basic Scripting Edition.

подання

Набір параметрів відображення певної форми, який можна зберегти в її шаблоні та застосувати до даних форми під час її заповнення. Користувачі можуть переключати подання, щоб змінити кількість даних, які відображаються у формі.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Інтерпретована об’єктно-орієнтована мова сценаріїв, підмножина мови програмування Microsoft Visual Basic.

VSTA

Див. Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

На початок сторінки

браузер

Програмне забезпечення, що обробляє HTML-файли та виводить їх на екран у вигляді веб-сторінок. Браузер, як-от Windows Internet Explorer, може переходити за гіперпосиланнями, передавати файли, а також відтворювати звукові та відеофайли, вбудовані у веб-сторінки.

XML-документ правильного формату

XML-документ, який відповідає мінімальним вимогам до задовільного XML-документа.

робочий цикл

Автоматичне проходження документами або об’єктами визначеної послідовності дій або завдань, пов’язаних із бізнес-процесом. Робочі цикли використовуються, щоб уніфікувати процес керування типовими бізнес-процесами, як-от ухваленням або рецензуванням документів.

X

На початок сторінки

XHTML

Див. розширювана мова розмітки гіпертексту.

XML

Див. розширювана мова розмітки.

атрибут XML

Пара "ім’я-значення", розділена знаком рівності та додана до елемента з тегом, яка змінює функції цього елемента. Усі значення атрибутів XML беруться в лапки.

XML-дані

Дані, які зберігаються у форматі XML. Форми InfoPath зберігаються як файли даних XML.

елемент XML

Структура XML, яка складається з початкового й кінцевого тегів, а також відомостей між ними. Елементи можуть мати атрибути й містити інші елементи.

мова XML Path (XPath)

Мова, за якою адресуються частини XML-документа. XPath також надає основні можливості для обробки рядків, чисел і логічних значень.

XML-схема

Формальна специфікація у форматі XML, яка визначає структуру XML-документа, зокрема імена елементів і типи даних, що форматуються, список елементів, які можуть відображатися в поєднаннях, і списки атрибутів, доступних для кожного елемента.

файл шаблону XML

XML-файл, який містить зразки даних, що відображаються в полях форми, перш ніж користувач її заповнить.

XPath

Див. мова XML Path.

XSL

Див. розширювана мова таблиць стилів.

перетворення XSL (XSLT)

Мова, за допомогою якої можна перетворити XML-документи на документи інших типів, як-от HTML або XML. Вона використовується як частина XSL.

XSLT

Див. перетворення XSL.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×