Перейти до основного
Office

Загальні відомості про формули SharePoint і fuctions

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Формул і функцій у списках і бібліотеках можна використовувати для обчислення даних різними способами. Додавши обчислюваний стовпець до списку або бібліотеки, можна створити формулу, яка містить дані з інших стовпців і виконує для обчислення дат і часу, для виконання математичних рівнянь або текстом. Наприклад, у списку завдань, можна використовувати стовпець для обчислення кількості днів, його потрібно витратити на виконання кожного завдання на основі стовпців дату початку та дату завершення.

Примітка.: У цій статті описано основні поняття, пов’язані з використанням формул і функцій. Для отримання відомостей про конкретну функцію див. статтю про цю функцію.

У цій статті

Огляд формул

Огляд функцій

Використання посилань на стовпці у формулах

Використання констант у формулах

Використання операторів обчислення у формулах

Огляд формул

Формули – це рівняння, які використовуються для обчислення значень у списку або бібліотеці. Будь-яка формула починається зі знака рівності (=). Наприклад, наведена нижче формула помножує 2 на 3 та до результату додає 5.

=5+2*3

Формулу можна використовувати в обчислюваному стовпці та для обчислення значень за замовчуванням для стовпця. Формула може містити функції, посилання на стовпці, оператори й константи, як показано у прикладі нижче.

=PI()*[Result]^2

Елемент

Опис

Функція

Функція PI() повертає число пі: 3,141592654.

Посилання (або ім’я стовпця)

[Результат] представляє значення у стовпці результатів для поточного рядка.

Константа

Числові або текстові значення, які вводяться безпосередньо у формулу, наприклад число 2.

Оператор

Оператор * (зірочка) виконує множення, а оператор ^ (символ вставки) підносить число до степеня.

У формулі може використовуватися один або кілька елементів із наведеної вище таблиці. Нижче наведено деякі приклади формул (у порядку зростання складності).

Прості формули (наприклад, =128+345)

Ці формули містять константи й оператори.

Приклад

Опис

=128+345

Додає 128 до 345

=5^2

Підносить 5 у квадрат

Формули, які містять посилання на стовпці (наприклад, =[Прибуток] >[Витрати])

Ці формули посилаються на інші стовпці того самого списку чи бібліотеки.

Приклад

Опис

=[Прибуток]

Використовує значення у стовпці "Прибуток".

=[Прибуток]*10/100

10% від значення у стовпці "Прибуток".

=[Прибуток] > [Витрати]

Повертає значення "Так", якщо значення у стовпці "Прибуток" більше значення у стовпці "Витрати".

Формули, які викликають функції (наприклад, =AVERAGE(1; 2; 3; 4; 5))

Наведені нижче формули викликають вбудовані функції.

Приклад

Опис

=AVERAGE(1; 2; 3; 4; 5)

Повертає середнє з набору значень.

=MAX([Q1]; [Q2]; [Q3]; [Q4])

Повертає найбільше значення з набору значень.

=IF([Витрати]>[Прибуток]; "Погано"; "Добре")

Повертає значення "Погано", якщо витрати перевищують прибуток. В іншому випадку функція повертає значення "Добре".

=DAY("15.04.2008")

Повертає числове значення дня дати. Ця формула повертає число 15.

Формули із вкладеними функціями (наприклад, =SUM(IF([A]>[B]; [A]-[B];10); [C]))

Ці формули визначають одну або кілька функцій як аргументи іншої функції.

Приклад

Опис

=SUM(IF([A]>[B]; [A]-[B];10); [C])

Функція IF повертає різницю між значеннями у стовпцях A і B, або 10.

Функція SUM додає значення, що повертається функцією IF, до значення у стовпці C.

=DEGREES(PI())

Функція PI повертає число 3,141592654.

Функція DEGREES перетворює значення, задане в радіанах, на значення у градусах. Ця формула повертає значення 180.

=ISNUMBER(FIND("КМ";[Стовпець1]))

Функція FIND виконує пошук рядка КМ у стовпці "Стовпець1" і повертає початкову позицію цього рядка. Якщо рядок не знайдено, буде повернуто значення помилки.

Функція ISNUMBER повертає значення "Так", якщо функція FIND повертає числове значення. В іншому випадку повертається значення "Ні".

На початок сторінки

Огляд функцій

Функції – це попередньо визначені формули, що виконують обчислення, використовуючи спеціальні значення (аргументи) у певному порядку або структурі. Функції можуть використовуватися для виконання простих або складних обчислень. Наведений нижче приклад функції ROUND округлює число у стовпці "Витрати" до двох десяткових знаків.

=ROUND([Cost], 2)

Наведений нижче словник може бути корисний під час вивчення функцій і формул:

Структура.    Структура функції починається зі знака рівності (=), за яким слідує ім’я функції, відкриваюча дужка, аргументи функції, розділені символами крапки з комою, і закриваюча дужка.

Ім’я функції    Ім’я функції, яке підтримується у списках і бібліотеках. Кожна функція обробляє певну кількість аргументів і повертає значення.

Аргументи.    Аргументами можуть бути числа, текст, логічні значення, такі як "Істина" або "Хибність", і посилання на стовпці. Аргумент, який призначається, має повертати припустиме значення для цього аргументу. Аргументи також можуть бути представлені константами, формулами або іншими функціями.

У певних випадках можна використати функцію як один із аргументів іншої функції. Наприклад, ця формула використовує вкладену функцію AVERAGE і порівнює результат із сумою значень двох стовпців.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Припустимі відповіді.    Якщо функція використовується як аргумент, вона має повернути такий самий тип значення, який використовує аргумент. Наприклад, якщо аргумент використовує значення "Так" або "Ні", вкладена функція також має повернути значення "Так" або "Ні". У протилежному випадку список або бібліотека відображає значення помилки #VALUE!.

Обмеження рівнів вкладення.    Формула може містити до восьми рівнів вкладених функцій. Якщо функція B використовується як аргумент у функції A, то функція B вважається функцією другого рівня. У наведеному вище прикладі функція SUM – функція другого рівня, оскільки вона вживається як аргумент функції IF. Функція, вкладена у функцію SUM, буде вважатися функцією третього рівня тощо.

Примітки.: 

 • Списки та бібліотеки не підтримують функції RAND і NOW.

 • Функції TODAY і ME не підтримуються в обчислюваних стовпцях, але підтримуються в заданих за промовчанням настройках значень стовпця.

На початок сторінки

Використання посилань на стовпці у формулах

Посилання позначає клітинку в поточному рядку та повідомляє, де у списку або бібліотеці шукати значення й дані для використання у формулі. Наприклад, аргумент [Вартість] посилається на значення у стовпці "Вартість" в поточному рядку. Якщо у стовпці "Вартість" для поточного рядка міститься значення 100, то формула =[Вартість]*3 повертає значення 300.

За допомогою посилань можна працювати з даними, що містяться в різних стовпцях списку або бібліотеки в одній чи кількох формулах. Формула може містити посилання на стовпці таких типів даних: однорядковий текст, число, грошова одиниця, дата й час, вибір, "так/ні" та обчислюваний.

Для посилання на стовпець у формулі використовується його коротке ім’я. Якщо ім’я містить пробіл або спеціальний символ, потрібно вводити ім’я у квадратних дужках ([ ]). У посиланнях не враховується регістр. Наприклад, посилання на стовпець "Ціна одиниці товару" у формулі може виглядати як [Ціна одиниці товару] або [ціна одиниці товару].

Примітки.: 

 • Можна посилатися лише на значення в поточному рядку.

 • Не можна посилатися на значення в іншому списку або бібліотеці.

 • Не можна посилатися на ідентифікатор рядка для щойно доданого рядка. Під час обчислення ідентифікатора ще не існує.

 • Не можна посилатися на інший стовпець у формулі, яка створює значення стовпця за промовчанням.

На початок сторінки

Використання констант у формулах

Константа – це значення, яке не обчислюється. Наприклад, дата 09.10.2008, число 210 і текст "Квартальний прибуток" вважаються константами. Константи можуть бути виражені даними таких типів:

 • Текстовий рядок (Приклад: =[Прізвище] = "Смоленко")

  Текстові константи беруться в лапки та можуть містити до 255 знаків.

 • Число (Приклад: =[Вартість] >= 29,99)

  Числові константи можуть містити десяткові розряди та бути додатними або від’ємними.

 • Дата (Приклад: =[Дата] > DATE(2007;7;1))

  Константи дати вимагають використання функції DATE(рік;місяць;день).

 • Логічне значення (Приклад: =IF([Витрати]>[Прибуток]; "Збитки"; "Без збитків")

  Значення "Так" і "Ні" – це логічні константи. Їх можна використовувати в умовних виразах. У наведеному прикладі, якщо значення аргументу "Витрати" більше значення аргументу "Прибуток", функція IF повертає значення "Так", а формула повертає рядок "Збитки". Якщо значення аргументу "Витрати" дорівнює або менше значення аргументу "Прибуток", функція повертає значення "Ні", а формула повертає рядок "Без збитків".

На початок сторінки

Використання операторів обчислення у формулах

Оператори визначають тип обчислення, який потрібно виконати з елементами формули. Списки та бібліотеки підтримують три різних типи операторів обчислення: арифметичний, порівняльний і текстовий.

Арифметичні оператори

Для виконання базових математичних операцій (наприклад, додавання, віднімання або множення, об’єднання чисел, створення числових результатів) використовуйте наведені нижче арифметичні оператори.

Арифметичний оператор

Значення (приклад)

+ (знак плюс)

Додавання (3+3)

– (знак мінус)

Віднімання (3–1)
Від’ємність (–1)

* (зірочка)

Множення (3*3)

/ (ліва скісна риска)

Ділення (3/3)

% (знак відсотка)

Відсоток (20%)

^ (знак вставлення)

Піднесення до степеня (3^2)

Оператори порівняння

Нижче наведено оператори, за допомогою яких можна порівняти два значення. У результаті порівняння повертається логічне значення: "Так" або "Ні".

Оператор порівняння

Значення (приклад)

= (знак рівності)

Дорівнює (A=B)

> (знак "більше")

Більше за (A>B)

< (знак "менше")

Менше за (A<B)

>= (знак "більше або дорівнює")

Більше або дорівнює (A>=B)

<= (знак "менше або дорівнює")

Менше або дорівнює (A<=B)

<> (знак "не дорівнює")

Не дорівнює (A<>B)

Текстовий оператор

Амперсанд (&) використовується для об’єднання кількох текстових рядків в один фрагмент тексту.

Текстовий оператор

Значення (приклад)

& (амперсанд)

Об’єднує два значення та створює одне безперервне текстове значення ("північний"&"вітер")

Порядок здійснення операцій у формулі у списку або бібліотеці

Формули обчислюють значення в певному порядку. Формула списку має починатися зі знака рівності (=). Після знака рівності йдуть елементи, які слід обчислити (операнди), розділені операторами обчислення. У списках і бібліотеках формули обчислюються зліва направо й відповідно до конкретного порядку для кожного оператора формули.

Пріоритет операторів

Якщо поєднати кілька операторів у формулі, операції у списках і бібліотеках виконуватимуться в порядку, наведеному в таблиці. Якщо формула містить оператори з однаковим пріоритетом (наприклад, якщо формула містить оператори множення та ділення) оператори у списках і бібліотеках виконуються зліва направо.

Оператор

Опис

Від’ємність (як у –1)

%

Відсоток

^

Піднесення до степеня

* та /

Множення й ділення

+ і –

Додавання й віднімання

&

Об’єднання (поєднання двох рядків тексту)

= < > <= >= <>

Порівняння

Використання дужок

Щоб змінити порядок виконання операторів, візьміть у дужки частину формули, яку слід обчислити першою. Наприклад, наведена нижче формула дає в результаті 11, оскільки у списку або бібліотеці множення обчислюється перед додаванням. Формула помножує 2 на 3, а потім додає 5 до результату.

=5+2*3

Якщо використати дужки для змінення синтаксису, у списку або бібліотеці буде додано 5 і 2, а потім суму помножено на 3. В результаті отримаємо 21.

=(5+2)*3

У наведеному нижче прикладі дужки визначають такий порядок обчислень: спочатку обчислюється значення [Вартість]+25, відтак отриманий результат ділиться на суму значень у стовпцях EC1 та EC2.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×