Вставлення текстового поля

Для збирання відомостей у користувачів або відображення даних, отриманих із бази даних чи іншого зовнішнього джерела, у шаблоні форми Microsoft Office InfoPath можна використати текстове поле.

У цій статті

Коли слід використовувати текстове поле?

Враження користувача

Вставлення текстового поля

Поради з розмітки

Коли слід використовувати текстове поле?

За допомогою текстового поля можна виконати такі дії:

 • надати користувачам можливість вводити у формі звичайний текст;

 • відображати дані, наприклад результати обчислення формули або поточну дату.

На наведеній нижче ілюстрації текстові поля використовуються для збирання контактних відомостей користувачів.

Three text boxes for collecting information

За промовчанням у разі вставлення тестового поля в шаблон форми програма InfoPath додає поле з одним рядком. Щоб у текстовому полі відображалися кілька рядків, після вставлення поля в ньому можна ввімкнути розриви абзаців або обтікання текстом. Крім того, можна використати поле для форматованого тексту.

Пов’язані елементи керування

У програмі InfoPath передбачено інші, схожі на текстові поля елементи керування, які, проте, використовуються для іншої мети. Щоб вирішити, який із цих елементів керування найкраще підходить для шаблону форми, перегляньте список.

Поле для форматованого тексту    Як і звичайне текстове поле, поле для форматованого тексту дозволяє користувачам вводити, редагувати або переглядати текст. На відміну від текстового поля, у полі для форматованого тексту за промовчанням відображається кілька рядків. До поля для форматованого тексту можна також додавати елементи форматування, наприклад текст, введений жирним шрифтом або курсивом, зображення та таблиці. У полі для форматованого тексту дані зберігаються у форматі XHTML (Extensible Hypertext Markup Language — розширювана мова гіпертекстової розмітки), який може бути несумісним із джерелом даних, яке підтримує звичайний текст.

Поле виразу    Поле виразу зазвичай використовується для відображення тексту, доступного лише для читання, значень інших елементів керування у формі або створення формула на основі виразів Мова XPath (XML Path Language). На відміну від поля для форматованого тексту, у полі виразу дані не зберігаються. Тому поле виразу слід використовувати, лише якщо не потрібно зберігати його значення або посилатися на нього в інших формулах.

Текстові поля можна використовувати окремо, або додавати їх до повторювана таблиця, розділ чи інших елементів керування, пов’язаних із макетом. Наприклад, текстові поля часто відображаються у клітинках повторюваної таблиці.

Вгорі сторінки

Враження користувача

У текстових полях дуже легко вводити дані. Для цього слід розташувати курсор у текстовому полі та ввести потрібні дані. У формі ці дані відображаються як звичайний текст.

Порада.: Щоб застосовувати до тексту в текстовому полі форматування символів, замість звичайного текстового поля слід використовувати поле для форматованого тексту.

Текстові поля містять кілька типових функцій Microsoft Office. Наприклад, у разі неправильного написання слова в текстовому полі його буде підкреслено хвилястою червоною лінією, яке вказує на можливі орфографічні помилки.

Spelling error in a text box

Окрім перевірки орфографії, для текстових полів увімкнуто функцію автозаповнення. Функція автозаповнення зберігає попередні записи, введені користувачем у формі. Під час введення перших кількох символів у текстовому полі, програма InfoPath пропонує можливі варіанти із введених раніше варіантів. Це спрощує введення повторюваних або стандартних даних, наприклад імені й адреси, у заповнюваній формі.

Примітка.: Під час створення шаблону форми у програмі InfoPath можна вибрати сумісний із браузером шаблон форми. Під час створення сумісного із браузером шаблону форми деякі функції, наприклад перевірка орфографії, недоступні, оскільки вони не підтримуються у веб-браузері.

Вгорі сторінки

Вставлення текстового поля

Кроки для вставлення текстового поля до нового, пустого шаблону форми та шаблону на основі бази даних або іншого зовнішнього джерела даних дещо відрізняються.

Нижче зображено текстове поле, вибране в режим конструктора.

Text box selected in design mode

Елементи керування можуть бути приєднані та неприєднані. Приєднаний елемент керування підключається до поля або групи у джерелі даних, внаслідок чого дані, які вводять в елемент керування, зберігаються у залежному файлі форми (XML). Неприєднаний елемент керування не підключається до поля або групи, і дані, введені в нього, не зберігаються. Якщо виділити елемент керування або навести на нього вказівник миші, у правому верхньому кутку елемента відображаються текст і піктограма прив'язки. Текст показує групу або поле у джерелі даних, до яких приєднано елемент. Якщо прив'язка правильна, піктограма має зелений колір. У разі проблем із прив'язкою піктограма стає червоною або синьою.

Джерело даних шаблона форми складається з полів і груп, відображених в ієрархічному вигляді в області завдань Джерело даних. Текстові поля завжди прив’язуються до полів. У наведеному нижче прикладі текстове поле Прізвище в шаблоні форми прив’язано до поля Прізвище в області завдань Джерело даних.

relationship between text box on form template and field in data source

Вставлення текстового поля в новий, пустий шаблон форми

У разі розробки нового пустого шаблона форми прапорець Автоматично створювати джерело даних в області завдань Елементи керування установлюється за промовчанням. Завдяки цьому InfoPath автоматично створює поля та групи в джерелі даних у міру додавання елементів керування до шаблона форми. Ці поля та групи відображаються в області завдань Джерело даних як значки папок і файлів.

 1. Наведіть вказівник миші на місце в шаблоні форми, де необхідно розташувати елемент керування.

 2. Якщо області завдань Елементи керування немає на екрані, виберіть у меню Вставлення команду Інші елементи керування або натисніть клавіші ALT+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть пункт Текстове поле.

 4. Щоб додати мітку до елемента керування, введіть текст над ним або ліворуч від нього та поставте в кінці двокрапку (:). Наприклад, якщо текстове поле призначено для збирання прізвищ користувачів, можна ввести Прізвище:.

Вставлення текстового поля в шаблон форми на основі наявного джерела даних

Якщо шаблон форми розробляється на основі існуючого XML-файлу, бази даних або веб-служби, InfoPath виводить поля та групи в області завдань Джерело даних з існуючого джерела даних. У цьому сценарії текстове поле можна вставити, перетягнувши його з області завдань Джерело даних у шаблон форми, або з області завдань Елементи керування, як описано нижче.

 1. Наведіть вказівник миші на місце в шаблоні форми, де необхідно розташувати елемент керування.

 2. Якщо області завдань Елементи керування немає на екрані, виберіть у меню Вставлення команду Інші елементи керування або натисніть клавіші ALT+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть пункт Текстове поле.

 4. У діалоговому вікні Прив’язування Текстове поле виберіть поле, в якому потрібно зберігати дані текстового поля, і натисніть кнопку ОК.

 5. Як мітку елемента керування InfoPath використовує ім'я поля або групи. Якщо потрібно, змініть текст мітки.

  Порада.: Для вставлення елементів керування можна також використовувати область завдань Джерело даних. В області завдань Джерело даних клацніть правою кнопкою поле, до якого потрібно прив’язати текстове поле, і виберіть у контекстному меню пункт Текстове поле.

Вгорі сторінки

Поради з розмітки

Перед вставленням текстових полів у шаблон форми слід подумати про їх впорядкування. Текстові поля можна додавати, перетягнувши їх у довільне місце шаблону форми, але це може створити хаотичну структуру. Щоб шаблон форми був більш упорядкованим, до нього можна додати макетна таблиця, в окремі клітинки якої можна вставляти підписи й елементи керування. На наведеній нижче ілюстрації для впорядкування підписів і елементів керування використано макетну таблицю з чотирма рядками та двома стовпцями.

Text boxes inside layout table in design mode

Окрім використання макетних таблиць для впорядкування текстових полів, можна виконати одну з таких дій.

 • Щоб змінити розмір кількох текстових полів одночасно, виберіть поля, які слід змінити, у меню Формат виберіть пункт Властивості та на вкладці Розмір внесіть потрібні зміни.

 • Змініть розмір текстового поля шаблону форми, щоб вмістити текст, який вводитиметься у текстовому полі.

 • Щоб змінити межу або колір кількох текстових полів одночасно, виберіть текстові поля, які потрібно змінити, у меню Формат виберіть пункт Межі й заливка, перейдіть на вкладку Межі та внесіть потрібні зміни.

 • Для настроювання тексту, який відображатиметься в текстовому полі, можна використати поля Шрифт і Розмір на панелі інструментів Форматування. Щоб змінити шрифт і розмір шрифту відразу для всіх текстових полів у шаблоні форми, клацніть поле, яке має потрібне форматування, після чого в меню Формат виберіть пункт Застосувати шрифт до всіх елементів керування «Текстове поле».

 • Щоб побачити, як виглядатиме текстове поле з реальним текстом, виберіть у меню Вигляд пункт Зразок даних. Це допоможе скласти уявлення про вигляд форми після заповнення її користувачем.

 • Для настроювання зовнішніх інтервалів навколо текстового поля можна використати поля. Щоб настроїти внутрішні інтервали навколо тексту в полі, слід використати заповнення. Обидва параметри розташовано на вкладці Розмір діалогового вікна Властивості: Текстове поле.

 • Іноді текст у текстовому полі й підписах, розташованих ліворуч від елемента керування, може бути не вирівняно. Щоб швидко вирівняти текст, клацніть двічі елемент керування, виберіть елемент Вирівняти на вкладці Розмір і натисніть кнопку Застосувати. Для вирівнювання підписів і текстових полів, розташованих у різних клітинках макетної таблиці, клацніть правою кнопкою клітинку, в якій міститься підпис, виберіть у контекстному меню пункт Властивості таблиці, а потім на вкладці Клітинка в розділі Вертикальне вирівнювання виберіть параметр По центру.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×