Вимкніть синхронізацію календаря Outlook планувальник для вашої організації

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Якщо ви Глобальний адміністратор служби Office 365 і ви хочете, щоб вимкнути синхронізацію календаря в Microsoft Planner, можна використовувати Windows PowerShell. Планувальник вмикається автоматично для всіх організацій, які мають Planner як частину своїх передплати Office 365.

Попередні вимоги для внесення змін PlannerWindows PowerShell

Ця процедура йдеться про завантаження файлів, необхідні для запуску Planner адміністрування команд у PowerShell:

 • Два DLL Active Directory

 • Один PowerShell сценарію

 • Виявляється сценарію

Якщо ви ще не працювали з Windows PowerShell, відображається За допомогою оболонки Windows PowerShell.

 1. Перейдіть до https://www.nuget.org/packages/Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory/2.29.0

 2. На панелі праворуч виберіть пункт завантаження вручну, виберіть пункт Зберегти як, виберіть розташування, куди його потрібно зберегти і натисніть кнопку зберегти.

 3. Знайдіть файл, у Файловому провіднику а змінити його розширення файлу з .nupkg на у файлі ZIP.

 4. Клацніть правою кнопкою миші файл ZIP і натисніть кнопку Видобути все.  Натисніть кнопку видобути. Ви будете в кінцевому із розпакованим папка під назвою "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0".

 5. Скопіюйте наведений нижче код у текстовому редакторі і збережіть його як SetPlannerTenantSettings.psm1 в папці «microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45».

  function Connect-AAD ()
  {
  <#
  .Synopsis
  (Private to module) Attempts to obtain a token from AAD.
  .Description
  This function attempts to obtain a token from Azure Active Directory.
  .example
  $authorizationContext = Connect-AAD
  #>
    $authUrl = "https://login.microsoftonline.com/common" # Prod environment
    $resource = "https://tasks.office.com" # Prod environment
    $clientId = "d3590ed6-52b3-4102-aeff-aad2292ab01c"
    
    $redirectUri = "urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"
    $promptBehavior = [Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.PromptBehavior]::Always
    
    $authentiationContext = New-Object "Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.AuthenticationContext" -ArgumentList $authUrl, $False
    
    $authenticationResult = $authentiationContext.AcquireToken($resource, $clientId, $redirectUri, $promptBehavior)
    return $authenticationResult
  }
  function Set-PlannerConfiguration
  {
  <#
  .Synopsis
  Configures tenant level settings for Microsoft Planner.
  .Description
  This cmdlet allows tenant administrators to change policies regarding availability of certain features in Microsoft Planner. The changes to settings take effect immediately. This cmdlet specifies the administrator preference on whether the feature should be available. The features can still be disabled due to Microsoft Planner behavior, at the discretion of Microsoft.
  .Parameter Uri
  The URL of the Tenant-Level Settings API for the Planner instance to control.
  .Parameter AccessToken
  A valid access token of a user with tenant-level administrator privileges.
  .Parameter AllowCalendarSharing
  If set to $false, disables creating iCalendar links from Microsoft Planner, and disables previously created iCalendar links. If set to $true, enables creating iCalendar links from Microsoft Planner and re-enables any previously created iCalendar links.
  .example
  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $true
  #>
    param(
      [ValidateNotNull()]
      [System.String]$Uri="https://tasks.office.com/taskAPI/tenantAdminSettings/Settings",
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [Parameter(Mandatory=$false)][System.String]$AccessToken,
      [Parameter(Mandatory=$false, ValueFromPipeline=$true)][System.Boolean]$AllowCalendarSharing
      )
    
    if(!($PSBoundParameters.ContainsKey("AccessToken"))){
      $authorizationContext = Connect-AAD
      $AccessToken = $authorizationContext.AccessTokenType.ToString() + ' ' +$authorizationContext.AccessToken
    }
    
    $flags = @{}
    
    if($PSBoundParameters.ContainsKey("AllowCalendarSharing")){
      $flags.Add("allowCalendarSharing", $AllowCalendarSharing);
    }
    $propertyCount = $flags | Select-Object -ExpandProperty Count
    
    if($propertyCount -eq 0) {
      Throw "No properties were set."
    }
    
    $requestBody = $flags | ConvertTo-Json
    Invoke-RestMethod -ContentType "application/json;odata.metadata=full" -Headers @{"Accept"="application/json"; "Authorization"=$AccessToken; "Accept-Charset"="UTF-8"; "OData-Version"="4.0;NetFx"; "OData-MaxVersion"="4.0;NetFx"} -Method PATCH -Body $requestBody $Uri
  }
  function Get-PlannerConfiguration
  {
  <#
  .Synopsis
  Retrieves tenant level settings for Microsoft Planner.
  .Description
  This cmdlet allows users and tenant administrators to retrieve policy preferences set by the tenant administrator regarding availability of certain features in Microsoft Planner. While a feature may be permitted by a tenant administrator's preference, features can still be disabled due to Microsoft Planner behavior, at the discretion of Microsoft.
  .Parameter Uri
  The URL of the Tenant-Level Settings API for the Planner instance to retrieve.
  .Parameter AccessToken
  A valid access token of a user with tenant-level administrator privileges.
  .example
  Get-PlannerConfiguration
  #>
    param(
      [ValidateNotNull()]
      [System.String]$Uri="https://tasks.office.com/taskAPI/tenantAdminSettings/Settings",
      [Parameter(Mandatory=$false)]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [System.String]$AccessToken
      )
    
    if(!($PSBoundParameters.ContainsKey("AccessToken"))){
      $authorizationContext = Connect-AAD
      $accessToken = $authorizationContext.AccessTokenType.ToString() + ' ' +$authorizationContext.AccessToken
    }
    
    $response = Invoke-RestMethod -ContentType "application/json;odata.metadata=full" -Headers @{"Accept"="application/json"; "Authorization"=$AccessToken; "Accept-Charset"="UTF-8"; "OData-Version"="4.0;NetFx"; "OData-MaxVersion"="4.0;NetFx"} -Method GET $Uri
    $result = New-Object psobject
    $result | Add-Member -NotePropertyName "SettingName" -NotePropertyValue "AllowCalendarSharing"
    $result | Add-Member -NotePropertyName "Value" -NotePropertyValue $response.allowCalendarSharing
    return $result
  }
  Export-ModuleMember -Function Get-PlannerConfiguration, Set-PlannerConfiguration
  
 6. Скопіюйте наведений нижче код у текстовому редакторі і збережіть його як SetPlannerTenantSettings.psd1 в папці «microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45».

  #
  # Module manifest for module 'SetTenantSettings'
  #
  # Generated by: Microsoft Corporation
  #
  # Generated on: 12/17/2017
  #
  
  @{
  
  # Script module or binary module file associated with this manifest.
  RootModule = 'SetPlannerTenantSettings.psm1' # Version number of this module. ModuleVersion = '1.0' # Supported PSEditions # CompatiblePSEditions = @() # ID used to uniquely identify this module GUID = '6250c644-4898-480c-8e0b-bd3ebdf246ca' # Author of this module Author = 'Microsoft Corporation' # Company or vendor of this module CompanyName = 'Microsoft Corporation' # Copyright statement for this module Copyright = '(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.' # Description of the functionality provided by this module Description = 'Planner Tenant Settings client' # Minimum version of the Windows PowerShell engine required by this module # PowerShellVersion = '' # Name of the Windows PowerShell host required by this module # PowerShellHostName = '' # Minimum version of the Windows PowerShell host required by this module # PowerShellHostVersion = '' # Minimum version of Microsoft .NET Framework required by this module. This prerequisite is valid for the PowerShell Desktop edition only. # DotNetFrameworkVersion = '' # Minimum version of the common language runtime (CLR) required by this module. This prerequisite is valid for the PowerShell Desktop edition only. # CLRVersion = '' # Processor architecture (None, X86, Amd64) required by this module # ProcessorArchitecture = '' # Modules that must be imported into the global environment prior to importing this module # RequiredModules = @() # Assemblies that must be loaded prior to importing this module RequiredAssemblies = @("Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.dll","Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.WindowsForms.dll") # Script files (.ps1) that are run in the caller's environment prior to importing this module. # ScriptsToProcess = @() # Type files (.ps1xml) to be loaded when importing this module # TypesToProcess = @() # Format files (.ps1xml) to be loaded when importing this module # FormatsToProcess = @() # Modules to import as nested modules of the module specified in RootModule/ModuleToProcess # NestedModules = @() # Functions to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no functions to export. FunctionsToExport = @("Get-PlannerConfiguration", "Set-PlannerConfiguration") # Cmdlets to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no cmdlets to export. CmdletsToExport = @() # Variables to export from this module VariablesToExport = '*' # Aliases to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no aliases to export. AliasesToExport = @() # DSC resources to export from this module # DscResourcesToExport = @() # List of all modules packaged with this module # ModuleList = @() # List of all files packaged with this module # FileList = @("SetTenantSettings.psm1") # Private data to pass to the module specified in RootModule/ModuleToProcess. This may also contain a PSData hashtable with additional module metadata used by PowerShell. PrivateData = @{ PSData = @{ # Tags applied to this module. These help with module discovery in online galleries. # Tags = @() # A URL to the license for this module. # LicenseUri = '' # A URL to the main website for this project. # ProjectUri = '' # A URL to an icon representing this module. # IconUri = '' # ReleaseNotes of this module # ReleaseNotes = '' } # End of PSData hashtable } # End of PrivateData hashtable # HelpInfo URI of this module # HelpInfoURI = '' # Default prefix for commands exported from this module. Override the default prefix using Import-Module -Prefix. # DefaultCommandPrefix = '' }
  
 7. Запустіть цю команду, щоб імпортувати ці файли до PowerShell, переконавшись, щоб додати свій шлях унікальні файл зі свого комп'ютера.

  Import-Module [File path on your computer]microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45\SetPlannerTenantSettings.psd1 

Тепер ви готові внести зміни до Planner на рівні організації за допомогою PowerShell.

Увімкнення й вимкнення синхронізації календаря Outlook на Planner за допомогою PowerShell

 1. Відкрийте PowerShell та запустіть таку команду, щоб вимкнути синхронізацію календаря Outlook для Planner:

  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $false

  Щоб увімкнути синхронізації календаря Outlook у Planner:

  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $true

  Примітка.: Необхідно ввійти за допомогою облікових даних Azure Active Directory .

 2. Щоб перевірити настройки:

  • У PowerShell, запустіть: Get-PlannerConfiguration

  • У Planner, послідовно виберіть елементи планувальник > Мої завдання. Виберіть три крапки (...). Синхронізація календаря Outlook ввімкнуто, якщо команда додати «мої завдання» в календарі Outlook відображається а вимкнуто, якщо ні.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×