Словник термінів Excel


O

ObjectLink

Формат даних OLE, який описує зв'язаний об'єкт та ідентифікує клас, ім'я документа й ім'я об'єкта. Усі ці елементи даних — рядки з нулем на кінці.

OLAP

Технологія баз даних, орієнтована на запити та звіти, а не на обробку транзакцій. Дані OLAP упорядковані ієрархічно та зберігаються не в таблицях, а в кубах.

OwnerLink

Формат даних OLE, який описує впроваджений об'єкт та ідентифікує клас, ім'я документа й ім'я об'єкта. Усі ці елементи даних — рядки з нулем на кінці.


S

SQL

Мова, яка використовується для отримання, оновлення даних і керування ними. Коли створюють запит, у Microsoft Query мовою SQL будується відповідна інструкція SQL SELECT. Користувачі, які знають мову SQL, можуть переглянути або змінити цю інструкцію SQL SELECT.


W

World Wide Web

Система переміщення Інтернетом або зібранням книг та інших документів Microsoft Office, зв'язаних гіперпосиланнями та розташованих у мережній папці, в інтрамережі або в Інтернеті. У браузері World Wide Web виявляє себе як зібрання тексту, рисунків, звуків і цифрових відеофільмів.


А

автоформат

Вбудована сукупність форматів клітинок, таких як розмір шрифту, візерунки й вирівнювання, які можна застосовувати до діапазонів даних. В Excel автоматично визначаються рівні підсумків і докладних відомостей у виділеному діапазоні для застосування до них відповідних форматів.

адреса

Шлях до об'єкта, документа, файлу, сторінки або іншого розташування. Адреса може бути адресою URL (веб-адресою) або шляхом UNC (мережною адресою), а також може включати вказівник на певне місце у файлі, наприклад, закладку Microsoft Word або діапазон клітинок Microsoft Excel.

активна клітинка

Виділена клітинка, в якій з'являється введений із клавіатури текст. У кожний момент часу активною може бути лише одна клітинка. Активна клітинка позначається грубою межею.

активний аркуш

Аркуш, на якому працюють у книзі в цей момент. Ім'я цього аркуша на ярлику виділено жирним накресленням.

активувати

Вибрати аркуш даних або аркуш діаграми для роботи з ним. Тип активованого аркуша визначає, які вкладки відобразяться. Щоб активувати аркуш, клацніть його ярлик у книзі.

аналіз «якщо»

Процес змінення значень клітинок і аналізу впливу цих змін на результат обчислення формул на аркуші. Наприклад, змінення відсоткової ставки, яка використовується в таблиці амортизації, для визначення сум платежів.

аргумент

Значення, які використовуються функцією для виконання операцій або обчислень. Тип аргументу, використовуваного функцією, залежить від конкретної функції. Зазвичай аргументи, використовувані функціями, є числами, текстом, посиланнями на клітинки та іменами.

аркуш

Основний документ, який використовується в Microsoft Excel для зберігання даних і роботи з ними. Також зветься електронною таблицею. Аркуш складається із клітинок, упорядкованих у рядки та стовпці. Аркуші завжди зберігаються у книзі.

аркуш діаграми

Аркуш книги, який містить лише діаграму. Аркуші діаграм дають змогу переглядати діаграму або звіт зведеної діаграми окремо від даних аркуша або звіту зведеної таблиці.

аркуш змін

Окремий аркуш, який містить перелік змін у спільній книзі, включаючи ім'я користувача, який вніс зміни, адресу зміненої клітинки, дату зміни, вилучені або змінені дані, а також відомості про розв'язання конфліктів.


Б

багаторівневі підписи категорій

Підписи категорій на діаграмі, які автоматично відображаються на кількох рівнях структури залежно від даних на аркуші. Наприклад, заголовок «Фрукти» може відображатися над рядком із заголовками «Сливи», «Яблука» та «Груші».

база даних

Сукупність даних, які стосуються однієї теми або використовуються з однією метою. У базі даних відомості про окремі проекти, наприклад, стосовно працівників або замовлень, згруповано в таблиці, записи та поля.

базова адреса

Відносний шлях, який використовується в Excel для визначення кінцевої адреси, коли вставляють гіперпосилання. Базовою адресою може бути адреса в Інтернеті (URL), шлях до папки на локальному жорсткому диску або мережний шлях.

блокування прокручування

Коли блокування прокручування ввімкнуто, натиснення клавіш зі стрілками викликає прокручування аркуша, а не перехід до іншої клітинки. Щоб увімкнути або вимкнути блокування прокручування, натисніть клавішу SCROLL LOCK.


В

веб-запит

Запит, який витягає дані з інтрамережі або з Інтернету.

вершини

Чорні квадратики з можливістю перетягування, які відображаються на кінцях і в місцях перетину прямих і кривих ліній у деяких автофігурах, таких як полілінії, мальовані криві та криві, у режимі редагування вузлів автофігури.

вершини

Чорні квадратики з можливістю перетягування, які відображаються на кінцях і в місцях перетину прямих і кривих ліній у деяких автофігурах, таких як полілінії, мальовані криві та криві.

виділення несуміжного діапазону клітинок

Виділення двох або більше клітинок, розташованих врозкид. Відображаючи виділений несуміжний діапазон на діаграмі, переконайтеся, що він має форму прямокутника.

виділити

Відмітити клітинку або діапазон клітинок на аркуші. Наступну команду або дію буде застосовано до виділених клітинок.

вираз

Сполучення операторів, імен полів, функцій, літералів і констант, яке повертає одне значення. Вирази можуть установлювати умови (наприклад, Сума замовлення>10000) або виконувати розрахунки зі значеннями полів (наприклад, Ціна*Кількість).

вихідні дані

Список або таблиця, які використовуються для створення звіту зведеної таблиці або звіту зведеної діаграми. Вихідні дані можна взяти з таблиці або діапазону Microsoft Excel, зовнішньої бази даних або куба, або іншого звіту зведеної таблиці.

вихідні дані (не OLAP)

Вихідні дані звіту зведеної таблиці або зведеної діаграми, отримані із джерела, відмінного від бази даних OLAP. До цих джерел належать реляційні бази даних, таблиці на аркушах Microsoft Excel і бази даних у вигляді текстових файлів.

вихідні області

Діапазони клітинок, консолідація яких виконується в указаній області призначення. Вихідні області можуть бути розташовані на будь-якому аркуші або у книзі, на інших відкритих або закритих аркушах або у книгах, а також на аркушах Lotus 1-2-3.

відносне посилання

У формулі — адреса клітинки, визначена на основі розташування цієї клітинки відносно клітинки з формулою. Якщо скопіювати формулу, відносне посилання автоматично зміниться. Відносні посилання мають форму A1.

вісь

Лінія, яка обмежує область побудови діаграми та служить віссю координат у вибраних одиницях виміру. Вісь Y звичайно розташовується вертикально, а вздовж неї наносяться дані. Вісь X звичайно розташовується горизонтально, а вздовж неї наносяться категорії.

вісь значень

Вісь діаграми, яка відображає шкалу числових значень.

вісь категорій

Вісь діаграми, яка представляє категорію для кожної точки даних. Вона містить довільні текстові значення, наприклад Кв1, Кв2 і Кв3; вона не може відображати шкалу числових значень.

вісь рядів

Вісь діаграми, яка відповідає глибинному виміру на об'ємній діаграмі. Вона відображає імена рядів як довільні текстові значення; вона не може відображати шкалу числових значень.

внутрішнє об'єднання

У Microsoft Query — прийнятий за промовчанням тип об'єднання двох таблиць, в якому вибираються лише записи, які мають відповідні значення в об'єднуваних полях обох таблиць. Два відповідні записи з обох таблиць об'єднуються й відображаються у списку результатів як один запис.

впливаючі клітинки

Клітинки, на які посилаються формули в інших клітинках. Наприклад, якщо клітинка D10 містить формулу =B5, клітинка B5 є впливаючою на клітинку D10.

впроваджена діаграма.

Діаграма, розташована на аркуші даних, а не на окремому аркуші діаграми. Впроваджені діаграми зручні, коли потрібно переглянути або надрукувати діаграму або звіт зведеної діаграми разом із вихідними даними й іншими відомостями, які містяться на аркуші.


Г

група

У структурі або звіті зведеній таблиці — один або кілька суміжних рядків або стовпців, підпорядкованих підсумковому рядку або стовпцю.


Д

дані зведеної таблиці

У звіті зведеної таблиці — підсумкові дані, обчислені на основі полів вихідного списку або таблиці.

дані структури

Дані, які містяться у структурі аркуша. До даних структури належать рядки та стовпці структури.

джерело даних

Збережений набір службових відомостей для підключення до бази даних. Джерело даних може містити відомості про ім'я й місце розташування сервера баз даних, ім'я драйвера бази даних, а також дані, які можуть знадобитися для підключення до бази.

діапазон

Дві або більше клітинок аркуша. Клітинки діапазону можуть бути як суміжними, так і несуміжними.

діапазон зовнішніх даних

Діапазон даних, відображених на аркуші, але розташованих поза межами Microsoft Excel, наприклад, у базі даних або в текстовому файлі. У Microsoft Excel такі дані можна форматувати й використовувати в обчисленнях, як і будь-які інші дані.

Довідка з Microsoft Visual Basic

Щоб отримати довідку з Visual Basic в Excel, на вкладці Розробник у групі Код натисніть кнопку Visual Basic, а потім у меню Help виберіть команду Довідка: Microsoft Visual Basic.

додаткова папка автозавантаження

Папка, яка доповнює стандартну папку автозавантаження XLStart. Ця папка містить книги або інші файли, які повинні автоматично відкриватися при запуску Microsoft Excel, і шаблони, які мають бути доступні при створенні книг.

додаткова папка автозавантаження

Папка, яка доповнює стандартну папку автозавантаження XLStart. Ця папка містить книги або інші файли, які повинні автоматично відкриватися при запуску Microsoft Excel, і шаблони, які мають бути доступні при створенні книг.

додаткові обчислення

Спосіб підсумовування значень в області даних звіту зведеної таблиці шляхом використання значень з інших клітинок області даних. Для створення додаткових обчислень використовується список у групі «Додаткові обчислення» діалогового вікна «Поле зведеної таблиці».

докладні відомості

У таблицях із підсумками та структурах — рядки або стовпці з вихідними даними, за якими обчислюються підсумки. Докладні відомості звичайно містяться над підсумками або ліворуч від них і прилягають до підсумків.

драйвер джерела даних

Програмний файл, який використовується для підключення до певної бази даних. Кожна програма або система керування базою даних потребує власного драйвера.


Е

елемент

Підкатегорія поля у звітах зведеної таблиці та зведеної діаграми. Наприклад, поле «Місяць» може містити такі елементи, як «Січень», «Лютий» тощо.

Елемент керування Microsoft Excel

Вбудований елемент керування Excel, на відміну від елемента керування ActiveX.


Ж

журнал змін

У спільній книзі — відомості про зміни, внесені протягом останніх сеансів роботи. Зберігаються відомості про те, хто зробив зміни, коли було внесено зміни та які дані було змінено.


З

заблоковане поле або запис

Запис, поле або інший об'єкт у базі даних, який можна переглядати, але неможливо змінити в Microsoft Query.

завантажувана за промовчанням книга

Нова незбережена книга, яка відображається після запуску Excel. Ця книга відображається, лише якщо до папки XLStart не поміщено інші книги.

загальні підсумки зведеної таблиці

. Підсумкові значення для всіх клітинок у рядку або стовпці звіту зведеної таблиці. Значення в рядку або стовпці загальних підсумків обчислюються з використанням тих самих підсумкових функцій, що й в області даних звіту зведеної таблиці.

заголовки для друку

Заголовки рядків або стовпців, які друкуються вгорі або з лівого боку кожної сторінки надрукованого аркуша.

заголовок рядка

Позначена цифрами затінена область, розташована ліворуч від кожного рядка. Щоб виділити весь рядок, клацніть його заголовок. Щоб змінити висоту рядка, перетягніть нижню межу заголовка рядка.

заголовок стовпця

Затінена область у верхній частині кожного стовпця в області даних, яка містить ім'я поля.

заголовок стовпця

Позначена буквами або цифрами затінена область, розташована вгорі кожного стовпця. Щоб виділити весь стовпець, клацніть його заголовок. Щоб змінити ширину стовпця, перетягніть роздільну лінію праворуч від його заголовка.

залежні клітинки

Клітинки з формулами, які посилаються на інші клітинки. Наприклад, якщо клітинка D10 містить формулу =B5, вона є залежною від клітинки B5.

запис

Сукупність даних про певну людину, місце, подію або річ. Коли набір результатів запиту відображається в області даних Microsoft Query, записи подаються у вигляді рядків.

запит

У Microsoft Query або Microsoft Access — засіб пошуку даних, які відповідають на певне запитання про дані у джерелі даних.

захистити

Установити параметри аркуша або книги, які забороняють іншим користувачам переглядати або отримувати доступ до вказаних елементів аркуша або книги.

звіт зведеної діаграми

Діаграма, яка забезпечує інтерактивний аналіз даних, подібно до звіту зведеної таблиці. Користувач може змінювати подання даних, переглядати дані з різними рівнями деталізації, перебудовувати макет діаграми, перетягуючи поля та вмикаючи й вимикаючи відображення елементів у полях.

звіт зведеної таблиці

Інтерактивний перехресний звіт Excel, який містить підсумкові дані та виконує аналіз таких даних, як записи бази даних із різних джерел, у тому числі поза межами Excel.

звіт зведеної таблиці

Інтерактивний перехресний звіт Excel, який містить підсумкові дані та виконує аналіз таких даних, як записи бази даних із різних джерел, у тому числі поза межами Excel.

зв'язаний звіт зведеної таблиці

Звіт зведеної таблиці, який постачає дані для звіту зведеної діаграми. Він створюється автоматично у процесі створення звіту зведеної діаграми. У разі змінення макета одного з цих звітів макет іншого також змінюється.

зіставлений діапазон

Діапазон у списку XML, зв'язаний з елементом у карті XML.

змінне середнє

Послідовність середніх значень, обчислених на основі часток ряду даних. На діаграмі лінія, побудована по точках змінного середнього, згладжує відхилення даних і чіткіше показує закономірність або тренд.

значення R-квадрат

Число від 0 до 1, яке характеризує близькість значень лінії тренду до фактичних даних. Лінія тренду найбільше відповідає дійсності, коли значення R-квадрат наближене до 1. Воно також називається коефіцієнтом мішаної кореляції.

зовнішнє об'єднання

У Microsoft Query — об'єднання, в якому вибираються всі записи з однієї таблиці, навіть якщо в іншій таблиці немає відповідних записів. Відповідні записи поєднуються й відображаються як один запис. Записи, які не мають відповідностей в іншій таблиці, відображаються пустими.

зовнішнє об'єднання

Об'єднання, в якому вибираються всі записи з однієї таблиці, навіть якщо в іншій таблиці немає відповідних записів. Відповідні записи поєднуються й відображаються як один запис. Записи, які не мають відповідностей в іншій таблиці, відображаються пустими.

зовнішнє посилання

Посилання на клітинку або діапазон клітинок в іншій книзі Excel, або посилання на визначене ім'я в іншій книзі.

зовнішнє посилання

Посилання на дані, розташовані в документі іншої програми.

зовнішні дані

Дані, які зберігаються в базі даних, наприклад, у Microsoft Access, dBASE або SQL Server, розташованої окремо від Microsoft Query та програми, з якої запущено Microsoft Query.

зовнішні дані

Дані, які зберігаються поза межами Microsoft Excel. Наприклад, бази даних Microsoft Access, dBASE, SQL Server або бази даних на веб-сервері.


І

Internet Explorer

Браузер, який обробляє HTML-файли та виводить їх на екран у вигляді веб-сторінок. Internet Explorer можна завантажити на веб-сайті корпорації Майкрософт за адресою http://www.microsoft.com.

ідентифікатор

Ім'я поля, яке використовується у виразах. Наприклад, «Сума замовлення» — ідентифікатор (ім'я) поля, яке містить суми замовлень. Замість ідентифікатора можна використовувати формулу (наприклад, Ціна*Кількість).

ім'я

Слово або рядок знаків, які ідентифікують клітинку, діапазон клітинок, формулу або значення константи. Описові імена, наприклад «Товари», доцільно використовувати для позначення діапазонів зі складними для запам'ятання іменами, наприклад, Продаж!C20:C30.

індекс

Компонент бази даних, який прискорює пошук даних. Якщо таблиця має індекс, дані в ній можна відшукати, переглянувши індекс.

ітерація

Повторюване обчислення, яке виконується, доки не буде виконано вказану числову умову.


К

канал запитів

Канал запитів використовується в сеансі DDE між застосуванням-приймачем і певним запитом (наприклад, «Запит1») Microsoft Query. Перед використанням каналу запитів вікно запиту має бути відкрито за допомогою системного каналу.

клітинка вводу

Клітинка, в яку підставляються всі значення з таблиці даних. Клітинкою вводу може бути будь-яка клітинка аркуша. Хоча клітинка вводу не обов'язково повинна належати до таблиці даних, формули в таблиці даних мають посилатися на клітинку вводу.

клітинка з одиничним зіставленням

Клітинка, зв'язана з неповторюваним елементом у карті XML.

ключі легенди

Символи в легенді, які показують візерунки й кольори, що відповідають рядам (або категоріям) даних на діаграмі. Ключі легенди відображаються ліворуч від рядків легенди. Форматування ключа легенди застосовується також і до пов'язаного з ним маркера даних.

кнопка «Виділити все»

Сірий прямокутник у лівому верхньому куті аркуша, на перетині заголовків рядків і стовпців. Якщо натиснути цю кнопку, буде виділено всі клітинки на аркуші.

константа

Стале (не обчислюване) значення. Наприклад, число 210 і текст «Квартальні показники» є константами. Вираз і його значення не є константами.

конструктор запитів

Усі елементи у вікні запиту, такі як таблиці, умови, порядок полів тощо. Конструктор також визначає, чи ввімкнуто автоматичний режим запитів і чи можна редагувати вихідні дані.

коридор коливання

На плоских графіках коридор коливання відображається лініями, накресленими від максимального до мінімального значення в кожній категорії. Коридор коливання часто використовується на біржових діаграмах.


Л

легенда

Область, в якій подано кольори або інші способи позначення, що відповідають рядам даних або категоріям на діаграмі.

лише читання

Режим, в якому дозволено переглядати й копіювати файл, але заборонено змінювати його та зберігати.

лінії проекції

На лінійчатих діаграмах і діаграмах з областями — лінії, які йдуть від точок даних до осі X (осі категорій). Корисні в діаграмах з областями для відокремлення одного маркера даних від іншого.

лінії рядів

На плоских лінійчатих діаграмах із накопиченням і гістограмах — лінії, які з'єднують маркери даних у кожному ряді даних і в такий спосіб підкреслюють відмінності між ними.

лінії сітки на діаграмі

Лінії, які можна додати до діаграми для полегшення сприйняття відображених даних. Лінії сітки починаються від поділок на осі та перетинають область побудови.

лінія об'єднання

У Microsoft Query — лінія, яка з'єднує поля двох таблиць і показує для Microsoft Query зв'язок між цими даними. Тип об'єднання показує, які записи вибрано для включення до набору результатів запиту.

лінія об'єднання

У Microsoft Query — лінія, яка з'єднує поля двох таблиць і показує зв'язок між цими даними. Тип об'єднання показує, які записи вибрано для включення до набору результатів запиту.

лінія тренду

Графічне подання напряму змінення ряду даних. Наприклад, висхідна лінія позначає збільшення продажу за певну кількість місяців. Лінії тренду використовуються для аналізу похибок прогнозування, також званого регресійним аналізом.


М

маркер даних

Смуга, область, крапка, сектор або інший об'єкт на діаграмі, який представляє одну точку даних або значення клітинки аркуша. Пов'язані один з одним маркери даних на діаграмі утворюють ряд даних.

маркер заповнення

Маленький чорний квадрат у правому нижньому куті виділеного діапазону. Якщо навести на нього вказівник миші, вказівник перетвориться на чорний хрест.

масив

Використовується для одержання кількох значень у результаті обчислення однієї формули або для роботи із групою аргументів, розташованих у рядках або стовпцях. Діапазон-масив використовує спільну формулу; константа-масив являє собою групу констант, використовуваних як аргументи.

матриця

Прямокутний масив значень або діапазон клітинок, об'єднаний з іншими масивами або діапазонами для обчислення кількох сум або добутків. Excel містить вбудовані функції для роботи з матрицями, які виконують додавання та множення.


Н

набір результатів

Набір записів, які повертаються як наслідок виконання запиту. Набір результатів запиту можна переглянути в Microsoft Query або вставити його на аркуш Microsoft Excel для подальшого аналізу.

надбудова Excel

Компонент, який можна інсталювати на комп'ютері та який додає нові команди й функції до Microsoft Excel. Такі надбудови можуть використовуватися лише в Microsoft Excel. Для Excel або Office доступні й інші надбудови — надбудови моделі COM.

назви на діаграмах

Описовий текст, який автоматично розташовується уздовж осей або по центру вгорі діаграми.

напис

Прямокутний об'єкт на аркуші, в якому можна вводити текст.

неявне перетинання

Посилання не на окрему клітинку, а на діапазон клітинок, який обробляється як окрема клітинка. Наприклад, якщо клітинка C10 містить формулу =B5:B15*5, Excel множить на 5 значення у клітинці B10, оскільки клітинки B10 і C10 перебувають в одному рядку.


О

об'єднана клітинка

Єдина клітинка, створена шляхом об'єднання двох або кількох виділених клітинок. На об'єднану клітинку переноситься посилання на клітинку у верхньому лівому куті вихідного діапазону клітинок.

об'єднання

Зв'язок між кількома таблицями, в якому відповідні записи з об'єднуваних полів сполучаються та відображаються як один запис. Невідповідні записи може бути як долучено, так і вилучено залежно від типу об'єднання.

об'ємне посилання

Посилання на діапазон, який поширюється більше ніж на один аркуш книги.

область вставлення

Кінцева область, в яку з буфера обміну Microsoft Office вставляються скопійовані або вирізані дані.

область даних

Діапазон клітинок із даними, оточених пустими клітинками або межами аркуша.

область даних (Microsoft Query)

Область вікна, в якій відображається набір результатів запиту.

область діаграми

Уся діаграма разом з усіма її елементами.

область друку

Один або кілька діапазонів клітинок, призначених для друку, якщо весь аркуш не потрібно друкувати. Якщо на аркуші встановлено область друку, друкується лише ця область.

область зведеної таблиці

Область на аркуші, до якої перетягуються поля зведеної таблиці або зведеної діаграми для змінення макета звіту. У новому звіті область зведеної таблиці позначається синьою пунктирною рамкою.

область значень

Частина звіту зведеної таблиці, яка містить підсумкові дані. Значення кожної клітинки області значень являє собою підсумок даних, які містяться у вихідних записах або рядках.

область копіювання

Клітинки, які копіюють для вставлення в іншій області. Після копіювання клітинок навколо них з'являється рухома рамка, яка показує, що їх скопійовано.

область побудови

На плоских діаграмах — обмежена осями область, яка містить рядки даних. На об'ємних діаграмах — обмежена осями область, яка містить усі рядки даних, імена категорій, підписи поділок і назви осей.

область призначення

Діапазон клітинок, який виділяють для розташування підсумкових даних після консолідації. Область призначення може міститися на одному аркуші з вихідними даними або на іншому аркуші. Аркуш може містити лише одну консолідацію.

область таблиць

Область вікна Microsoft Query, в якій відображаються таблиці запиту. Кожна таблиця містить поля, з яких можна одержувати дані.

область умов

Область вікна, в якій відображаються умови, використовувані для обмеження записів, що включаються до набору результатів запиту.

обмеження

Обмеження, накладені на пошук розв'язку. Обмеження можна накладати на значення змінних клітинок, клітинки результату або інших клітинок, прямо або непрямо пов'язаних із клітинкою результату.

обчислюване поле (для бази даних)

Поле в наборі результатів запиту, яке відображає результат обчислення виразу, а не вихідні дані з бази даних.

обчислюване поле (для звіту зведеної таблиці)

Поле у звіті зведеної таблиці або звіті зведеної діаграми, яке використовує створену користувачем формулу. Обчислювані поля можуть виконувати обчислення на основі вмісту інших полів звіту зведеної таблиці або звіту зведеної діаграми.

обчислюваний елемент

Елемент у полі зведеної таблиці або зведеної діаграми, який використовує створену користувачем формулу. Обчислювані елементи можуть виконувати обчислення на основі вмісту інших елементів свого поля у звіті зведеної таблиці або звіті зведеної діаграми.

обчислюваний стовпець

У таблиці Excel для обчислюваного стовпця використовується єдина формула, яка автоматично приладнується для кожного рядка. Обчислюваний стовпець автоматично розгортається для включення додаткових рядків, і тому формула негайно поширюється на ці рядки.

оновити (діапазон зовнішніх даних)

Повторно отримати дані із зовнішнього джерела даних. Кожного разу, коли відбувається оновлення, відображаються найновіші відомості з бази даних, у тому числі будь-які внесені зміни.

оновити (звіт зведеної таблиці)

Повторно побудувати звіт зведеної таблиці або звіт зведеної діаграми для відображення зміни вихідних даних. Якщо звіт базується на зовнішніх даних, у процесі оновлення виконується запит на одержання нових або змінених даних.

операнд

Елемент з будь-якого боку від оператора у формулі. У Microsoft Excel операндами можуть бути значення, посилання на клітинки, імена, підписи та функції.

оператор

Знак або символ, який визначає тип обчислення у формулі. Існують математичні, логічні оператори, оператори порівняння та посилань.

оператор порівняння

Знак, який використовується в умовах для порівняння двох значень. Існує шість стандартних операторів: = (дорівнює), > (більше), < (менше), >= (більше або дорівнює), <= (менше або дорівнює) і <> (не дорівнює).


П

палітра формул

Засіб, який допомагає створювати та змінювати формули й надає відомості про функції та їх аргументи.

параметр

В Excel можна додавати, видаляти та змінювати параметри, вказуючи клітинки, доступні для редагування у видимих даних аркуша зі служб Excel. Під час збереження книги зміни автоматично записуються на сервері.

параметризований запит

Різновид запиту, який після запуску пропонує ввести один або декілька параметрів (умов) для добору записів, завдяки чому один і той самий запит можна використовувати для отримання різних результатів.

пароль

Засіб захисту аркуша або книги. Якщо елементи аркуша або книги захищено паролем, дуже важливо не забути цей пароль. Якщо пароль втрачено, зняти захист із книги або аркуша неможливо. Слід завжди використовувати надійні паролі, які містять одночасно великі й малі букви, числа та спеціальні символи. Якщо в паролі не поєднуються ці елементи, він ненадійний. Приклад надійного пароля: Y6dh!et5. Приклад ненадійного пароля: House27. Надійний пароль має бути легко запам'ятовним, щоб уникнути потреби записувати його.

первинний ключ

Одне або кілька полів, які однозначно ідентифікують кожен запис у таблиці. Так само, як номер автомобіля однозначно вказує на автомобіль, первинний ключ однозначно вказує на запис.

перевірка даних

Засіб Excel, за допомогою якого можна накладати обмеження на введення даних у клітинки, а також виводити на екран повідомлення, які пропонують виконати правильні дії та сповіщають про помилки.

підбір параметра

Спосіб пошуку певного значення клітинки шляхом змінення значення в іншій клітинці. Виконуючи підбір параметра, Excel змінює значення у вказаній клітинці, доки формула, яка залежить від цієї клітинки, не поверне потрібний результат.

підпис даних

Підпис із додатковими відомостями про маркер даних, який представляє одну точку даних або значення клітинки аркуша.

підпис лінії тренду

Необов'язковий текст для лінії тренду, який може містити формулу регресії або значення R-квадрат. Підпис лінії тренду можна форматувати й переміщувати, але змінювати його розмір неможливо.

підсумки

Один із п'яти типів обчислень, можливих у Microsoft Query: сума, середнє, кількість, мінімум і максимум.

підсумкова функція

Тип обчислення для об'єднання вихідних даних у звіті зведеної таблиці, у таблиці консолідації або для обчислення підсумків у списках або базах даних. Приклади підсумкових функцій: SUM, COUNT і AVERAGE.

підсумкові дані

У таблицях із підсумками та структурах — усі рядки або стовпці, які підсумовують вихідні дані. Підсумкові дані звичайно суміжні з вихідними даними та розташовані під ними.

планки похибок

Звичайно використовуються на діаграмах зі статистичними або науковими даними та показують можливу похибку або ступінь невизначеності стосовно всіх маркерів даних у ряді даних.

подання

Сукупність параметрів відображення та друку, якому можна призначити ім'я та застосовувати до книги. В одній книзі можна створити кілька подань без необхідності зберігати окремі копії книги.

поділки та підписи поділок.

Поділки — невеличкі мітки одиниць виміру, які перетинають вісь; вони схожі на поділки на лінійці. Підписи поділок ідентифікують категорії, значення й ряди на діаграмі.

позначка рядка

Поле, якому у звіті зведеної таблиці призначено орієнтацію рядка.

поле (для бази даних)

Категорія даних, наприклад прізвище або сума замовлення, які зберігаються в таблиці. Коли Microsoft Query відображає набір результатів запиту в області даних, поля подаються у вигляді стовпців.

поле (звіт зведеної таблиці)

У звіті зведеної таблиці або зведеної діаграми — категорія даних, які походять із поля у вихідних даних. Звіти зведеної таблиці містять поля рядків, стовпців, сторінок і даних. Звіти зведеної діаграми містять поля рядів, категорій, сторінок і даних.

поле значення

Поле вихідного списку, таблиці або бази даних, яке є джерелом даних для обчислень у звіті зведеної таблиці або звіті зведеної діаграми. Зазвичай поле значення містить числові дані, такі як статистичні показники або суми продажу.

поле імені

Поле ліворуч від рядка формул, яке ідентифікує виділену клітинку, елемент діаграми або графічний об'єкт. Щоб призначити ім'я клітинці або діапазону клітинок, введіть це ім'я в поле імені та натисніть клавішу ENTER. Щоб перейти до іменованої клітинки, клацніть її ім'я в поле імені.

поле категорії

Поле, яке відображається в області категорій звіту зведеної діаграми. Елементи в полі категорії відповідають підписам на осі категорій.

поле категорії зведеної діаграми

Поле, якому у звіті зведеної діаграми призначено орієнтацію категорії. Категорії на діаграмі звичайно відображаються вздовж осі X (горизонтальної осі).

поле ряду

Поле, яке відображається в області рядів звіту зведеної діаграми. Елементи в полі ряду перелічені в легенді та дають імена окремим рядам даних.

поле ряду зведеної діаграми

Поле, якому у звіті зведеної діаграми призначено орієнтацію ряду. На діаграмі ряди звичайно відображаються в легенді.

поле стовпця

Поле, якому у звіті зведеної таблиці призначено орієнтацію стовпця. Елементи, зв'язані з полем стовпця, відображаються у вигляді підписів стовпців.

поля властивостей

Незалежні атрибути, зв'язані з елементами (або членами) куба OLAP. Наприклад, якщо елементи міста мають властивості площі та кількості населення, які зберігаються в кубі сервера, у звіті зведеної таблиці можна відобразити площу й населення кожного міста.

порядок сортування

Спосіб упорядкування даних залежно від їх значень і типу. Дані можуть сортуватися за алфавітом, за числовими значеннями або за датою. Сортування може виконуватися за зростанням (від 1 до 9, від А до Я) або за спаданням (від 9 до 1, від Я до A).

посилання на клітинку

Набір координат, за якими розташована клітинка на аркуші. Наприклад, B3 — посилання на клітинку, яка міститься на перетині стовпця B і рядка 3.

постачальник OLAP

Пакет програмного забезпечення, який надає доступ до баз даних OLAP певного типу. Цей пакет може включати джерело даних, драйвер джерела даних та інше клієнтське програмне забезпечення, необхідне для підключення до бази даних.

поточна область

Прямокутна область заповнених клітинок, яка включає поточні виділені клітинки або одну клітинку. Ця область поширюється на всі боки до першого пустого рядка або стовпця.

проміжні підсумки зведеної таблиці

Рядок або стовпець, в якому відображаються підсумки елементів поля зведеної таблиці за допомогою певної підсумкової функції.

пункт

Одиниця виміру, яка дорівнює 1/72 дюйма.


Р

регресійний аналіз

Різновид статистичного аналізу, який використовується для прогнозів. Регресійний аналіз дає змогу оцінити ступінь зв'язку між змінними та спрогнозувати значення певної змінної на основі відомих значень однієї або кількох інших змінних.

режим розмітки сторінки

Подання аркуша, в якому відображаються області друку та розриви сторінок. Області друку зображаються білим кольором, автоматичні розриви сторінок — пунктирними лініями, а примусові розриви —суцільними лініями.

Розділ

Будь-яка комбінація аркуша, подання та сценарію, яке користувач вибирає, створюючи звіт. Звіт може містити кілька розділів.

розкривний список

Елемент керування в меню, діалоговому вікні або на панелі інструментів, який відображає список параметрів, якщо натиснути кнопку зі стрілкою праворуч від нього.

розрив сторінки

Роздільник аркуша на окремі сторінки для друку. У Microsoft Excel розриви сторінок вставляються автоматично залежно від розміру паперу, полів, масштабу, а також положення примусових розривів сторінок, вставлених користувачем.

рухома рамка

Анімована рамка, яка відображається навколо вирізаного або скопійованого діапазону аркуша. Щоб прибрати рухому рамку, натисніть клавішу ESC.

ряд даних

Пов'язані одна з одною точки даних, нанесені на діаграму, які відповідають одному стовпцю або одному рядку аркуша даних. Кожен ряд даних на діаграмі має власний колір або інший спосіб позначення. Діаграми всіх типів, за винятком секторної, можуть містити кілька рядів даних.

ряд даних

Пов'язані одна з одною точки даних, нанесені на діаграму. Кожен ряд даних на діаграмі має власний колір або інший спосіб позначення та поданий на легенді діаграми. Діаграми всіх типів, за винятком секторної, можуть містити кілька рядів даних.

Рядок вставлення

У таблиці Excel — особливий рядок, який допомагає вводити дані. Рядок вставлення позначено зірочкою.

рядок підсумків

Особливий рядок у списку, в якому можна вибрати статистичну функцію. Зручний для роботи з числовими даними.

рядок формул

Панель у верхній частині вікна Microsoft Excel, яка використовується для вводу або зміни значень або формул у клітинках або на діаграмах. У рядку формул відображається константа або формула, яка міститься в активній клітинці.


С

Сеанс DDE

Взаємодія між двома застосунками, які звертаються один до одного та обмінюються даними за протоколом DDE (Dynamic Data Exchange — динамічний обмін даними).

символи структури

Символи, за допомогою яких можна змінювати вигляд структурованого аркуша. Клацаючи знак плюс, знак мінус або цифри 1 - 4, які позначають рівень структури, можна відображати або приховувати докладні відомості.

системний канал

Використовується в сеансі DDE між застосунками для отримання відомостей про систему, наприклад, про поточні підключення, відкриті запити та стан кінцевого застосунку.

смуги підвищення/зниження

На лінійчатих діаграмах із двома або більше рядами даних смуги підвищення та зниження показують різницю між точками даних першого й останнього ряду.

список зведеної таблиці

Веб-компонент Microsoft Office, який дає змогу створювати структуру, подібну до звіту зведеної таблиці Excel. Користувачі можуть переглядати список зведеної таблиці у браузері та змінювати його так само, як і звіт зведеної таблиці в Excel.

спільна книга

Книга, налаштована для одночасного перегляду та редагування кількома користувачами в мережі. Кожний користувач, який зберігає таку книгу, бачить зміни, внесені іншими користувачами.

стандартний шаблон аркуша

Шаблон Аркуш.xlt, який створюється для змінення використовуваного за промовчанням формату новостворюваних пустих аркушів. Цей шаблон служить для створення пустого аркуша, коли до книги додають новий аркуш.

стандартний шаблон книги

Шаблон Книга.xlt, який створюється для змінення використовуваного за промовчанням формату новостворюваних пустих книг. Цей шаблон служить для створення пустої книги після запуску Excel або для створення книги без зазначення шаблона.

стандартний шрифт

Прийнятий за промовчанням шрифт для тексту на аркуші. Цей шрифт використовується для стилю клітинок «Звичайний».

стіни та основа в об'ємній діаграмі

Області, які оточують об'ємні діаграми більшості типів і створюють об'ємний ефект. В області побудови відображаються дві стіни й одна основа.

стрілки стеження

Стрілки, які показують зв'язок між активною клітинкою та пов'язаними з нею клітинками. Сині стрілки стеження вказують на клітинки, значення яких використовується в інших клітинках, а червоні — на клітинки зі значеннями помилок, такими як #DIV/0!.

структура

Дані електронної таблиці, в яких рядки або стовпці згруповано так, що можна бачити підсумки. У структурі можна підбивати підсумки як для всього аркуша, так і для його виділеної частини.

сценарій

Іменований набір вхідних значень, які можна підставити в модель аркуша.


Т

таблиця Excel

Раніше мала назву списку Excel; користувач може створювати, форматувати та розширювати таблиці Excel для впорядкування даних на аркуші.

таблиця даних

Діапазон клітинок, який містить результати підстановки різних значень в одну або кілька формул. Існує два типи таблиць даних: таблиці з одним входом і таблиці із двома входами.

таблиця даних на діаграмі

Сітка, яку можна додати до деяких діаграм і яка містить числові дані, відображені на діаграмі. Таблиця даних звичайно прилягає до горизонтальної осі діаграми та замінює на ній підписи поділок.

таблиця консолідації

Таблиця об'єднаних результатів, яка відображається в області призначення. В Excel таблиця консолідації створюється шляхом застосування підсумкової функції до вихідних значень.

точки даних

Окремі значення, які відображаються на діаграмі. Пов'язані одна з одною точки даних утворюють ряд даних. Точки даних відображаються у вигляді смуг, стовпців, ліній, секторів, крапок або інших фігур. Ці фігури звуться маркерами даних.


У

умова

Обмеження, установлене для добору записів, які включаються до списку результатів запиту. Наприклад, указана умова добирає лише записи, в яких значення поля «Сума замовлення» більше 30 000: Сума замовлення > 30000.

умова порівняння

Набір обмежень, які використовуються для пошуку даних. Умовою порівняння може бути низка знаків, які потрібно знайти, наприклад «Північна філія», або вираз, наприклад «>300».

умовний формат

Формат (наприклад, візерунок клітинки або колір шрифту), який Excel автоматично застосовує до клітинки, якщо виконується зазначена умова.


Ф

файл автономного куба

Файл, створений на локальному жорсткому диску або в мережній папці, де зберігаються вихідні дані OLAP для звіту зведеної таблиці або звіту зведеної діаграми. Файли автономного куба дають змогу продовжувати роботу, коли немає підключення до сервера OLAP.

файл робочої області

Файл, в якому зберігаються відомості про відображення відкритих книг, щоб пізніше можна було відновити роботу з тими самими розмірами й розташуванням вікон, областями друку, масштабом та іншими параметрами відображення. Файл робочої області не містить самих книг.

фільтр

Засіб відображення лише рядків списку, які відповідають указаним умовам. Для відображення рядків, які відповідають одному з указаних значень, обчислених значень або умов, можна скористатися командою «Автофільтр».

фільтр звіту

Поле, яке служить для відфільтровування підмножини даних звіту зведеної таблиці або зведеної діаграми до однієї сторінки для подальшого розмічування та аналізу. Можна відобразити або підсумки для всіх елементів у полі сторінки, або елементи поодинці, коли вилучатимуться дані всіх інших елементів.

форма даних

Діалогове вікно, в якому поодинці відображаються записи в повному вигляді. У формі даних можна додавати, змінювати, видаляти записи й виконувати їх пошук.

формула

Сукупність значень, посилань на інші клітинки, іменованих об'єктів, функцій і операторів, яка дає змогу отримати нове значення. Формула завжди починається зі знака рівності (=).

формула масиву

Формула, яка виконує кілька обчислень над одним або кількома наборами значень і повертає одне значення або групу значень. Формули масиву забрані у фігурні дужки { } і вводяться натисканням клавіш CTRL+SHIFT+ENTER.

функція (Microsoft Query)

Вираз, який повертає значення на основі результатів обчислення. У Microsoft Query вважається, що джерела даних підтримують функції Avg, Count, Max, Min і Sum. Деякі джерела даних можуть не підтримувати ці функції або можуть підтримувати й додаткові функції.

функція (Office Excel)

Стандартна формула, яка приймає одне або кілька значень аргументів, виконує над ними операції та повертає результат. Функції дають змогу спростити та скоротити формули у клітинках аркуша, особливо якщо вони виконують довгі або складні обчислення.


Ц

центр сертифікації

Комерційна організація або відділ компанії, які видають цифрові сертифікати й використовують для цього такий засіб, як Microsoft Certificate Server. Ці сертифікати використовуються розробниками програмного забезпечення для підписування макросів, а користувачами — для підписування документів.


Ш

шаблон

Книга, яка використовується як основа для інших подібних книг. Можна створювати шаблони книг і аркушів. Стандартний шаблон книги має ім'я Книга.xlt. Стандартний шаблон аркуша має ім'я Аркуш.xlt.

шаблон звіту

Шаблон Excel (XLT-файл), який містить один або кілька запитів або звітів зведених таблиць, створених на основі зовнішніх даних. Коли шаблон звіту зберігають, у ньому зберігається визначення запиту, але не зберігаються повернуті дані.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×