Veri Çözümleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

 • Veri Çözümleme iletişim kutusu görüntülenirse, Çözümleme Araçları öğesinin altında kullanmak istediğiniz aracı tıklatıp ardından Tamam'ı tıklatın.

 • Uygun veriyi girin ve iletişim kutusunda seçtiğiniz araç için olan seçenekleri tıklatıp ardından Tamam'ı tıklatın.

  Her aracın açıklaması ve her aracın iletişim kutusunu nasıl kullanacağınız hakkında bilgi için, aşağıdaki listede bir araç adını tıklatın:

  Anova

  Anova çözümleme araçları farklı türden varyans çözümlemelerine imkan verir. Kullanmanız gereken araç, sınamak istediğiniz veri gruplarından aldığınız etmen sayısına ve örnek sayısına bağlıdır.

  Anova: Tek Etmen

  Bu araç, iki veya daha çok örnek için verilerde basit bir varyans çözümlemesi yapar. Bu çözümleme, temel olasılık dağılımlarının tüm örnekler için aynı olmadığı yönündeki alternatif varsayıma karşılık, her örneğin aynı temel olasılık dağılımından alındığı varsayımının sınanmasını sağlar. Yalnızca iki örnek varsa, çalışma sayfası işlevi TTEST kullanılabilir. İkiden fazla örnek olduğunda, TTEST için uygun bir genelleme yoktur ve bunun yerine Tek Etmenli Anova modelinden yararlanılabilir.

  Anova: Tek etmen iletişim kutusu

  Giriş Aralığı      Çözümlemek istediğiniz veri aralığının hücre başvurusunu girin. Başvurunun, sütunlar veya satırlar halinde düzenlenmiş iki veya daha fazla bitişik veri aralığından oluşması gerekir.

  Gruplandırma ölçütü      Giriş aralığındaki verilerin satırlar halinde mi, yoksa sütunlar halinde mi düzenleneceğini belirtmek için Satırlar veya Sütunlar öğesini tıklatın.

  İlk Satırdaki Etiketler/İlk Sütundaki Etiketler     Giriş aralığınızın ilk satırı etiketler içeriyorsa, İlk Satırdaki Etiketler onay kutusunu işaretleyin. Etiketler giriş aralığınızın ilk sütunundaysa, İlk Sütundaki Etiketler onay kutusunu işaretleyin. Giriş aralığınızda etiket yoksa bu onay kutusu temizdir. Microsoft Office Excel, çıkış tablosu için uygun veri etiketlerini oluşturur.

  Alpha      F istatistiğinin kritik değerlerini değerlendirmek istediğiniz düzeyi girin. Alpha düzeyi, bir I türü hata olması olasılığıyla (doğru bir varsayıma karşı çıkma olasılığı) ilişkili bir önem düzeyidir.

  Çıkış Aralıkları      Çıktı tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Excel, çıktı alanının boyutunu otomatik olarak belirler ve çıktı tablosu varolan verilerin yerine geçecekse veya çalışma sayfasının sınırlarını aşacaksa, bir ileti görüntüler.

  Yeni Çalışma Sayfası Eki      Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek ve sonuçları, yeni çalışma sayfasının A1 hücresinden başlayarak yapıştırmak için, bu seçeneği tıklatın. Yeni çalışma sayfasını adlandırmak için, kutuya bir ad yazın.

  Yeni Çalışma Kitabı      Sonuçların yeni çalışma sayfasına eklendiği yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için tıklatın.

  Anova: Yinelemeli Çift Etmen

  Bu çözümleme aracı, veriler iki farklı boyut üzerinde sınıflandırılabildiğinde yararlıdır. Örneğin, bitkilerin yüksekliğini ölçme deneyinde, bitkilere farklı markalarda gübre (örneğin, A, B, C) verilebilir ve ayrıca farklı sıcaklıklarda tutulabilir (örneğin, yüksek, düşük). Altı olası çiftin {gübre, sıcaklık} her biri için, eşit sayıda bitki uzunluğu gözlemimiz vardır. Bu Anova aracını kullanarak şunu sınayabiliriz:

  • Farklı gübre markaları için bitki uzunluklarının aynı temel popülasyondan ileri gelip gelmediği. Bu çözümleme için sıcaklıklar yoksayılır.

  • Farklı sıcaklık düzeyleri için bitki uzunluklarının aynı temel popülasyondan ileri gelip gelmediği. Bu çözümleme için gübre markaları yoksayılır.

   Tüm çift (gübre, sıcaklık) değerlerinin aynı popülasyondan ileri geldiğini temsil eden altı örnekte, ilk madde işaretli noktada bulunan gübre markaları ile ikinci madde işaretli noktada bulunan sıcaklıklar arasındaki farkların etkilerinin hesaba katılıp katılmadığını. Alternatif varsayım, tek başına gübre veya tek başına sıcaklığa dayalı belirli çiftlerin (gübre, sıcaklık) üstündeki farklar nedeniyle oluşan etkilerin varlığıdır.

   Anova aracı için giriş aralığı ayarla

   Anova: Çift Faktörlü çoğaltma iletişim kutusu

   Giriş Aralığı      Çözümlemek istediğiniz veri aralığının hücre başvurusunu girin. Başvurunun, sütunlar veya satırlar halinde düzenlenmiş iki veya daha fazla bitişik veri aralığından oluşması gerekir.

   Örnekteki satır      Her örnekte içerilen satır sayısını girin. Her satır verilerin yinelenmesini gösterdiği için, her bir örneğin aynı sayıda satır içermesi gerekir.

   Alpha      F istatistiğinin kritik değerlerini değerlendirmek istediğiniz düzeyi girin. Alpha düzeyi, bir I türü hata olması olasılığıyla (doğru bir varsayıma karşı çıkma olasılığı) ilişkili bir önem düzeyidir.

   Çıkış Aralığı      Çıktı tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Microsoft Office Excel, çıktı alanının boyutunu otomatik olarak belirler ve çıktı tablosu varolan verilerin yerine geçecekse veya çalışma sayfasının kenarlıklarını aşacaksa, bir ileti görüntüler.

   Yeni Çalışma Sayfası Eki      Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek ve sonuçları, yeni çalışma sayfasının A1 hücresinden başlayarak yapıştırmak için, bu seçeneği tıklatın. Yeni çalışma sayfasını adlandırmak için, kutuya bir ad yazın.

   Yeni Çalışma Kitabı      Sonuçların yeni çalışma sayfasına eklendiği yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için tıklatın.

   Anova: Yinelemesiz Çift Etmen

   Bu çözümleme aracı, Yinelemeli Çift Etmen durumunda olduğu gibi veriler iki farklı boyut üzerinde sınıflandırılabildiğinde yararlıdır. Ancak, bu araç için her çift (örneğin, yukarıdaki örnekteki her çift {gübre, sıcaklık}) için yalnızca tek bir gözlem olduğu varsayılır.

   Anova: Çift Faktörlü Yinelemesiz iletişim kutusu

   Giriş Aralığı      Çözümlemek istediğiniz veri aralığının hücre başvurusunu girin. Başvurunun, sütunlar veya satırlar halinde düzenlenmiş iki veya daha fazla bitişik veri aralığından oluşması gerekir.

   Etiketler      Giriş aralığınızın etiketleri yoksa, bu onay kutusu boştur. Microsoft Office Excel çıkış tablosu için uygun veri etiketleri oluşturur.

   Alpha      F istatistiğinin kritik değerlerini değerlendirmek istediğiniz düzeyi girin. Alpha düzeyi, bir I türü hata olması olasılığıyla (doğru bir varsayıma karşı çıkma olasılığı) ilişkili bir önem düzeyidir.

   Çıkış Aralığı      Çıktı tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Excel, çıktı alanının boyutunu otomatik olarak belirler ve çıktı tablosu varolan verilerin yerine geçecekse veya çalışma sayfasının kenarlıklarını aşacaksa, bir ileti görüntüler.

   Yeni Çalışma Sayfası Eki      Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek ve sonuçları, yeni çalışma sayfasının A1 hücresinden başlayarak yapıştırmak için, bu seçeneği tıklatın. Yeni çalışma sayfasını adlandırmak için, kutuya bir ad yazın.

   Yeni Çalışma Kitabı      Sonuçların yeni çalışma sayfasına eklendiği yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için tıklatın.

  Korelasyon

  CORREL ve PEARSON çalışma sayfası işlevlerinin her ikisi de, her bir değişkendeki ölçümler N konularının her biri için gözlendiğinde iki ölçüm değişkeni arasındaki korelasyon katsayısını hesaplar. (Herhangi bir konu için herhangi bir kayıp gözlem, konunun çözümlemede yok sayılmasına neden olur.) Korelasyon çözümleme aracı, N konularının her biri için ikiden daha fazla ölçüm değişkeni olması durumunda özellikle yararlıdır. Bu, ölçüm değişkenlerinin olası her bir çiftine uygulanan CORREL (veya PEARSON) değerini gösteren bir çıkış tablosu, bir korelasyon matrisi sağlar.

  Kovaryans gibi korelasyon katsayısı, "birlikte değişen" iki ölçüm değişkenine genişletilmesinin bir ölçümüdür. Kovaryanstan farklı olarak, korelasyon katsayısı iki ölçüm değişkeninin ifade edildiği birimlerin bağımsız değeri olacak şekilde ölçeklendirilir. (Örneğin, iki ölçüm değişkeni ağırlık ve yükseklik olursa, ağırlık pound biriminden kilogram birimine çevrildiğinde korelasyon katsayısı değeri değişmez.) Herhangi bir korelasyon katsayısının değeri -1 ile +1 arasında olmalıdır.

  Korelasyon çözümlemesi aracını, birlikte hareket eğilimi olan iki ölçüm değişkenini belirlemek için her bir ölçüm değişkeni çiftini incelemek amacıyla , diğer bir deyişle, bir değişkenin büyük değerlerinin, diğer değişkenin büyük değerleriyle ilişkili olma eğiliminin olup olmadığını [pozitif korelasyon], bir değişkenin küçük değerlerinin, diğer değişkenin büyük değerleriyle ilişkili olma eğiliminin olup olmadığını [negatif korelasyon] veya her iki değişken değerlerin ilişkisiz olma eğiliminde olup olmadığını [0'a (sıfır) yakın korelasyon] belirlemek için) kullanabilirsiniz.

  Korelasyon iletişim kutusu

  Giriş Aralığı      Çözümlemek istediğiniz veri aralığının hücre başvurusunu girin. Başvurunun, sütunlar veya satırlar halinde düzenlenmiş iki veya daha fazla bitişik veri aralığından oluşması gerekir.

  Gruplandırma Ölçütü      Giriş aralığındaki verilerin satırlar halinde mi, yoksa sütunlar halinde mi düzenleneceğini belirtmek için Satırlar veya Sütunlar öğesini tıklatın.

  İlk Satırdaki Etiketler/İlk Sütundaki Etiketler     Giriş aralığınızın ilk satırı etiketler içeriyorsa, İlk Satırdaki Etiketler onay kutusunu işaretleyin. Etiketler giriş aralığınızın ilk sütunundaysa, İlk Sütundaki Etiketler onay kutusunu işaretleyin. Giriş aralığınızda etiket yoksa bu onay kutusu temizdir. Microsoft Office Excel, çıkış tablosu için uygun veri etiketlerini oluşturur.

  Çıkış Aralığı      Çıkış tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Excel, iki veri aralığı arasındaki korelasyon, aralıkların işlendiği sıradan bağımsız olduğundan tablonun yalnızca yarısını gruplandırır. Her veri kümesi, tam olarak kendisiyle eşleştiğinden, eşleşen satır ve sütun koordinatlarını içeren çıkış tablosundaki hücreler 1 değerini taşır.

  Yeni Çalışma Sayfası Eki      Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek ve sonuçları, yeni çalışma sayfasının A1 hücresinden başlayarak yapıştırmak için, bu seçeneği tıklatın. Yeni çalışma sayfasını adlandırmak için, kutuya bir ad yazın.

  Yeni Çalışma Kitabı      Sonuçların yeni çalışma sayfasına eklendiği yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için tıklatın.

  Kovaryans

  Korelasyon ve Kovaryans araçlarının ikisi de, bireyler kümesinde gözlenen farklı N ölçüm değişkenleriniz olduğunda aynı ayarda kullanılabilir. Korelasyon ve Kovaryans araçlarının her biri, ölçüm değişkenlerinin her biri arasında sırasıyla korelasyon katsayısını veya kovaryansı gösteren bir çıkış tablosu, bir matris verir. Fark, korelasyon katsayılarının -1 ile +1 (dahil) arasında olacak şekilde ölçeklendirilmeleridir. Karşılık gelen kovaryanslar ölçeklendirilmezler. Korelasyon katsayısı ve kovaryansın her ikisi "birlikte değişen" iki ölçüm değişkenine genişletilmesinin bir ölçümüdür.

  Kovaryans aracı, her bir ölçüm değişkeni çifti için çalışma sayfası işlevi COVAR'ın değerini hesaplar. (Kovaryans aracının aksine COVAR'ın doğrudan kullanımı, yalnızca iki ölçüm değişkeninin olması durumunda (N=2) akla yakın diğer bir seçenektir.) Kovaryans aracının çıkış tablosunun i satırı, i sütunu köşegenindeki giriş, i-th ölçüm değişkeninin kendisiyle kovaryansıdır. Bu, o değişken için çalışma sayfası işlevi VARP tarafından hesaplandığı gibi sadece popülasyon değişkenidir.

  Kovaryans aracını, birlikte hareket etme eğilimi olan iki ölçüm değişkenini belirlemek için her bir ölçüm değişkeni çiftini incelemek amacıyla , diğer bir deyişle, bir değişkenin büyük değerlerinin, diğer değişkenin büyük değerleriyle ilişkili olma eğiliminin olup olmadığını [pozitif kovaryans], bir değişkenin küçük değerlerinin, diğer değişkenin büyük değerleriyle ilişkili olma eğiliminin olup olmadığını [negatif kovaryans] veya her iki değişken değerlerin ilişkisiz olma eğiliminde olup olmadığını [0'a (sıfır) yakın kovaryans] belirlemek için) kullanabilirsiniz.

  Kovaryans iletişim kutusu

  Giriş Aralığı      Çözümlemek istediğiniz veri aralığının hücre başvurusunu girin. Başvurunun, sütunlar veya satırlar halinde düzenlenmiş iki veya daha fazla bitişik veri aralığından oluşması gerekir.

  Gruplandırma Ölçütü      Giriş aralığındaki verilerin satırlar halinde mi, yoksa sütunlar halinde mi düzenleneceğini belirtmek için Satırlar veya Sütunlar öğesini tıklatın.

  İlk Satırdaki Etiketler/İlk Sütundaki Etiketler     Giriş aralığınızın ilk satırı etiketler içeriyorsa, İlk Satırdaki Etiketler onay kutusunu işaretleyin. Etiketler giriş aralığınızın ilk sütunundaysa, İlk Sütundaki Etiketler onay kutusunu işaretleyin. Giriş aralığınızda etiket yoksa bu onay kutusu temizdir. Microsoft Office Excel, çıkış tablosu için uygun veri etiketlerini oluşturur.

  Çıkış Aralığı      Çıkış tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Excel, tablonun yalnızca yarısını gruplandırır, çünkü iki veri aralığı arasındaki kovaryans, aralıkların işlenme sırasından bağımsızdır. Tablonun köşegeni, her bir aralığın varyansını içerir.

  Yeni Çalışma Sayfası Eki      Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek ve sonuçları, yeni çalışma sayfasının A1 hücresinden başlayarak yapıştırmak için, bu seçeneği tıklatın. Yeni çalışma sayfasını adlandırmak için, kutuya bir ad yazın.

  Yeni Çalışma Kitabı      Sonuçların yeni çalışma sayfasına eklendiği yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için tıklatın.

  Tanımlayıcı istatistik

  Tanımlayıcı İstatistik çözümleme aracı, giriş aralığındaki verilerin tek değişkenli istatistiğinin bir raporunu oluşturarak verilerinizin merkezi eğilimi ve çeşitliliği hakkında bilgi verir.

  Tanımlayıcı istatistik iletişim kutusu

  Giriş Aralığı      Çözümlemek istediğiniz veri aralığının hücre başvurusunu girin. Başvurunun, sütunlar veya satırlar halinde düzenlenmiş iki veya daha fazla bitişik veri aralığından oluşması gerekir.

  Gruplandırma Ölçütü      Giriş aralığındaki verilerin satırlar halinde mi, yoksa sütunlar halinde mi düzenleneceğini belirtmek için Satırlar veya Sütunlar öğesini tıklatın.

  İlk Satırdaki Etiketler/İlk Sütundaki Etiketler     Giriş aralığınızın ilk satırı etiketler içeriyorsa, İlk Satırdaki Etiketler onay kutusunu işaretleyin. Etiketler giriş aralığınızın ilk sütunundaysa, İlk Sütundaki Etiketler onay kutusunu işaretleyin. Giriş aralığınızda etiket yoksa bu onay kutusu temizdir. Microsoft Office Excel, çıkış tablosu için uygun veri etiketlerini oluşturur.

  Anlamın Güvenirlik Düzeyi      Çıkış tablosuna, ortalamanın güvenilirlilik düzeyi için bir satır eklemek istiyorsanız, bu simgeyi seçin. kutuya, kullanmak istediğiniz güvenilirlilik düzeyini girin. Örneğin, yüzde 95 değeri, ortalamanın güvenilirlilik düzeyini, yüzde 5 duyarlığında hesaplar.

  K. En Büyük      Çıkış tablosuna, her bir veri aralığının k. en büyük değeri için bir satır eklemek istiyorsanız, bu simgeyi seçin. Kutuya, k olarak kullanılacak sayıyı girin. 1 girerseniz, bu satır veri kümesinin en büyüğünü içerir.

  K. En Küçük      Çıkış tablosuna, her bir veri aralığının k. en küçük değeri için bir satır eklemek istiyorsanız, bu simgeyi seçin. Kutuya, k olarak kullanılacak sayıyı girin. 1 girerseniz, bu satır veri kümesinin en küçüğünü içerir.

  Çıkış Aralığı      Çıkış tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Bu araç, her veri kümesi için iki bilgi sütunu oluşturur. Sol sütun, istatistik etiketlerini, sağ sütun ise istatistikleri içerir. Excel, belirlediğiniz Gruplandırma Ölçütü seçeneğine bağlı olarak, giriş aralığındaki her sütun veya satır için iki sütunlu bir istatistik tablosu yazar.

  Yeni Çalışma Sayfası Eki      Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek ve sonuçları, yeni çalışma sayfasının A1 hücresinden başlayarak yapıştırmak için, bu seçeneği tıklatın. Yeni çalışma sayfasını adlandırmak için, kutuya bir ad yazın.

  Yeni Çalışma Kitabı      Sonuçların yeni çalışma sayfasına eklendiği yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için tıklatın.

  Özet istatistikler      Excel'in çıkış tablosunda bulunan aşağıdaki istatistiklerin her biri için bir alan oluşturmasını isteyip istemediğinizi seçin: Ortalama, Standart Hata (ortalamaya ait), Orta Değer, Mod, Standart Sapma, Varyans, Basıklık, Çarpıklık, Aralık, En Düşük, En Yüksek, Toplam, Sayım, En Büyük (#), En Küçük (#) ve Güvenilirlik Düzeyi.

  Üstel Düzeltme

  Üstel Düzeltme çözümleme aracı, önceki tahmindeki hatayı düzeltip, önceki dönem tahmini esasında değeri tahmin eder. Araç, büyütülmüş hali tahminlerin önceki tahmindeki hatalara ne kadar güçlü yanıt verildiğini belirleyen a düzeltme sabitini kullanır.

  Not : 0,2 ile 0,3 arasındaki değerler, düzeltme sabitleridir. Bu değerler, geçerli tahminin, önceki tahmindeki hatanın yüzde 20 ile yüzde 30'una ayarlanması gerektiğini belirtir. Daha büyük sabitler, daha hızlı yanıt verir; fakat hatalı tahminler oluşturabilir. Daha küçük sabitler, tahmin değerleri için uzun gecikmelere neden olabilir.

  Üstel Düzeltme iletişim kutusu

  Giriş Aralığı      Çözümlemek istediğiniz veri aralığının hücre başvurusunu girin. Aralığın, dört veya daha fazla veri hücresi içeren tek bir sütun veya satır içermesi gerekir.

  Düzeltme etmeni      Üstel düzeltme sabiti olarak kullanmak istediğiniz düzeltme etmenini girin. Düzeltme etmeni, bir popülasyon boyunca toplanan verilerin tutarsızlığını en aza indiren düzeltici bir etmendir. Varsayılan düzeltme etmeni, 0,3'tür.

  Not : 0,2 ile 0,3 arasındaki değerler, düzeltme sabitleridir. Bu değerler, geçerli tahminin, önceki tahmindeki hatanın yüzde 20 ile yüzde 30'una ayarlanması gerektiğini belirtir. Daha büyük sabitler, daha hızlı yanıt verir; fakat hatalı tahminler oluşturabilir. Daha küçük sabitler, tahmin değerleri için uzun gecikmelere neden olabilir.

  Etiketler      Giriş aralığınızın ilk satırı ve sütunu etiket içeriyorsa, bu seçeneği seçin. Giriş aralığınızda etiket yoksa, bu onay kutusunu temizleyin. Microsoft Office Excel, çıkış tablosu için uygun veri etiketleri oluşturur.

  Çıkış Aralığı      Çıkış tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Standart Hatalar onay kutusunu seçerseniz, Excel, sağ sütununda standart hata değerleri bulunan iki sütunlu bir çıkış tablosu oluşturur. Geçmişteki değerler bir tahmin planlamak veya standart hata hesaplamak için yetersizse, Excel #YOK hata değerini verir.

  Not : Çıkış aralığının, giriş aralığında kullanılan verilerle aynı çalışma sayfasında olması gerekir. Bu nedenle, Yeni Çalışma Sayfası Eki ve Yeni Çalışma Kitabı seçenekleri kullanılamaz.

  Grafik Çıkışı      Çıkış tablosundaki gerçek ve tahmini değerleri için katıştırılmış bir grafik oluşturmak amacıyla, bu seçeneği seçin.

  Standart Hatalar      Çıkış tablosuna standart hata değerlerini içeren bir sütun eklemek istiyorsanız, bu seçeneği seçin. Standart hata değerleri içermeyen, tek sütunlu bir çıkış tablosu istiyorsanız, bu seçeneği temizleyin.

  F Sınaması: Varyanslar için iki örnek

  F Sınaması: Varyanslar İçin İki Örnek çözümleme aracı iki popülasyonun varyansını karşılaştırmak için iki örnekli F sınaması gerçekleştirir.

  Örneğin, F Sınamasını, bir yüzme karşılaşması sonuçlarının, iki takımdan alınan zaman örnekleri üzerinde kullanabilirsiniz. Araç, temel alınan dağılımda eşit olmayan değişkenler için diğer bir seçeneğe karşı eşit değişkenlerle olan dağılımlardan gelen bu iki örneğin boş varsayım sınamasının sonucunu sağlar.

  Araç, bir F istatistik değerinin (veya F oranı) f değerini hesaplar. 1'e yakın olan bir f değeri, temel alınan popülasyon değerlerinin eşit olduğuna dair kanıt sağlar. Çıkış tablosunda, popülasyon varyanslarının eşit olması durumunda, f < 1 ise “P(F <= f) tek kuyruklu” denklemi F istatistik değerinin gözlenme olasılığının f'den az, “F Kritik tek kuyruklu” denklemi ise, seçilen Alpha önem düzeyi için 1'den küçük kritik değer verir. F > 1 ise, “P(F <= f) tek kuyruklu” denklemi F istatistik değerinin gözlenme olasılığının f'den çok, “F Kritik tek kuyruklu” denklemi ise Alpha için 1'den büyük kritik değer verir.

  F Sınaması: Varyanslar iletişim kutusu için iki örnek

  1. Değişken Aralığı      Çözümlemek istediğiniz verilerin ilk sütununun veya ilk satırının başvurusunu girin.

  2. Değişken Aralığı      Çözümlemek istediğiniz verilerin ikinci sütununun veya satırının başvurusunu girin.

  Etiketler      Giriş aralığınızın ilk satırı veya sütunu etiket içeriyorsa, bu seçeneği seçin. Giriş aralığınızda etiket yoksa, bu onay kutusunu temizleyin. Microsoft Office Excel, çıkış tablosu için uygun veri etiketleri oluşturur.

  Alpha      Sınamanın güvenilirlilik düzeyini girin. Bu değerin, 0...1 aralığında olması gerekir. Alpha düzeyi, bir I türü hata olması olasılığıyla (doğru bir varsayıma karşı çıkma olasılığı) ilişkili bir önem düzeyidir.

  Çıkış Aralığı      Çıktı tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Excel, çıktı alanının boyutunu otomatik olarak belirler ve çıktı tablosu varolan verilerin yerine geçecekse, bir ileti görüntüler.

  Yeni Çalışma Sayfası Eki      Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek ve sonuçları, yeni çalışma sayfasının A1 hücresinden başlayarak yapıştırmak için, bu seçeneği tıklatın. Yeni çalışma sayfasını adlandırmak için, kutuya bir ad yazın.

  Yeni Çalışma Kitabı      Sonuçların yeni çalışma sayfasına eklendiği yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için tıklatın.

  Fourier çözümlemesi

  Fourier Çözümlemesi aracı, doğrusal sistemlerdeki problemleri çözer ve periyodik verileri, verileri dönüştürmek için Fast Fourier Transform (FFT) yöntemi kullanarak çözümler. Bu araç aynı zamanda, dönüştürülen verilerin başlangıçtaki verilere döndürüldüğü ters dönüşümleri de destekler.

  Fourier çözümlemesi için giriş ve çıkış aralıkları

  Fourier çözümlemesi iletişim kutusu

  Giriş Aralığı      Dönüştürmek istediğiniz gerçek veya karmaşık verilerin başvurusunu girin. Karmaşık verilerin, x+yi veya x+yj biçiminde olması gerekir. Giriş aralığı değerlerinin sayısının, 2'nin çift bir üssü olması gerekir. x, negatif bir sayıysa, önüne bir kesme imi ( ' ) koyun. En fazla değer sayısı, 4096'dır.

  İlk Satırdaki Etiketler      Giriş aralığınızın ilk satırı etiketler içeriyorsa, bu seçeneği seçin. Giriş aralığınızın etiketi yoksa temizleyin. Microsoft Office Excel, çıkış tablosu için uygun veri etiketlerini oluşturur.

  Çıkış Aralığı      Çıktı tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Excel, çıktı alanının boyutunu otomatik olarak belirler ve çıktı tablosu varolan verilerin yerine geçecekse, bir ileti görüntüler.

  Yeni Çalışma Sayfası Eki      Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek ve sonuçları, yeni çalışma sayfasının A1 hücresinden başlayarak yapıştırmak için, bu seçeneği tıklatın. Yeni çalışma sayfasını adlandırmak için, kutuya bir ad yazın.

  Yeni Çalışma Kitabı      Sonuçların yeni çalışma sayfasına eklendiği yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için tıklatın.

  Ters      Bu onay kutusu işaretliyse, giriş aralığındaki veriler dönüştürülmüş olarak düşünülür ve özgün girdileri veren bir ters dönüşüm uygulanır. Bu onay kutusu temizlenmişse, giriş aralığındaki veriler, çıkış tablosunda dönüştürülür.

  Çubuk grafik

  Histogram çözümleme aracı, bir veri ve veri kümesi hücre aralığı için, tek tek ve kümülatif sıklıkları hesaplar. Bu araç, bir değerin, bir veri kümesindeki olay sayısı için, veri oluşturur.

  Örneğin, 20 öğrenciden oluşan bir sınıfta, harf notu kategorilerinde, derecelerin dağılımını belirleyebilirsiniz. Bir histogram tablosu, harf notu sınırlarını ve en düşük sınırla geçerli sınır arasındaki derece sayısını sunar. Tek, en sık görülen derece verilerin modudur.

  Çubuk grafik iletişim kutusu

  Giriş Aralığı      Çözümlemek istediğiniz veri aralığının hücre başvurusunu girin.

  Küme Aralığı (isteğe bağlı)      Küme aralıklarını tanımlayan isteğe bağlı bir sınır değerleri kümesi içeren bir aralığın hücre başvurusunu girin. Bu değerlerin, artan sıralamada olmaları gerekir. Microsoft Office Excel, geçerli küme sayısıyla, eğer varsa, bitişik üst küme arasındaki veri noktaları sayısını sayar. Bir sayı, belirli bir kümede, son kümeye kadar olan küme sayısına eşit veya bu sayıdan daha azsa, sayılır. İlk küme değerinin altındaki bütün değerler, son küme değerinin üstündeki değerler gibi, birlikte sayılır.

  Küme aralığını atlarsanız, Excel, verilerin en küçük ve en büyük değerleri arasında, eşit olarak dağıtılmış bir küme dizisi oluşturur.

  Etiketler      Giriş aralığınızın ilk satırı veya sütunu etiket içeriyorsa, bu seçeneği seçin. Giriş aralığınızda etiket yoksa, bu onay kutusunu temizleyin. Excel, çıkış tablosu için uygun veri etiketleri oluşturur.

  Çıkış Aralığı      Çıktı tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Excel, çıktı alanının boyutunu otomatik olarak belirler ve çıktı tablosu varolan verilerin yerine geçecekse, bir ileti görüntüler.

  Yeni Çalışma Sayfası Eki      Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek ve sonuçları, yeni çalışma sayfasının A1 hücresinden başlayarak yapıştırmak için, bu seçeneği tıklatın. Yeni çalışma sayfasını adlandırmak için, kutuya bir ad yazın.

  Yeni Çalışma Kitabı      Sonuçların yeni çalışma sayfasına eklendiği yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için tıklatın.

  Pareto (sıralı histogram)      Çıktı tablosundaki verileri, azalan sıklık sırasıyla sunmak için, bu seçeneği seçin. Bu onay kutusu temizlenmişse, Excel, verileri artan sırayla sunar ve sıralanan verileri içeren en sağdaki üç sütunu dahil etmez.

  Birikimli Yüzdeler      Birikimli yüzdeler için bir çıktı tablosu sütunu oluşturmak ve histogram grafiğine bir birikimli yüzde satırı eklemek için, bu seçeneği seçin. Birikimli yüzdeleri geçmek için, bu simgeyi temizleyin.

  Grafik Çıkışı      Çıkış tablosuyla birlikte katıştırılmış bir histogram grafiği oluşturmak için, bu seçeneği seçin.

  Hareketli Ortalama

  Hareketli Ortalama çözümleme aracı,  tahmin dönemindeki değerleri, değişkenin belirli sayıdaki önceki dönemlerdeki ortalama değerine dayanarak planlar. Bir hareketli ortalama, tüm tarihsel verilerin basit bir ortalamasının maskeleyeceği eğilim bilgileri sağlar. Bu aracı, satışları, envanteri ve diğer eğilimleri tahmin etmek için kullanın. Tahmin değerlerinin tümü aşağıdaki formüle dayanır.

  Hareketli ortalama hesaplama formülleri

  burada:

  • N, hareketli ortalamaya katılacak önceki dönem sayısıdır.

  • AJ , j zamanındaki gerçek değerdir.

  • FJ , j zamanındaki tahmin edilen değerdir.

   Hareketli Ortalama iletişim kutusu

   Giriş Aralığı      Çözümlemek istediğiniz veri aralığının hücre başvurusunu girin. Aralığın, dört veya daha fazla veri hücresi içeren tek bir sütundan oluşması gerekir.

   İlk Satırdaki Etiketler      Giriş aralığınızın ilk satırı etiketler içeriyorsa, bu seçeneği seçin. Giriş aralığınızın etiketi yoksa bu onay kutusunu temizleyin. Microsoft Office Excel, çıkış tablosu için uygun veri etiketlerini oluşturur.

   Aralık      Hareketli ortalamada içerilmesini istediğiniz değer sayısını girin. Varsayılan aralık, 3'tür.

   Çıkış Aralığı      Çıkış tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Standart Hatalar onay kutusunu seçerseniz, Excel, sağ sütununda standart hata değerleri bulunan iki sütunlu bir çıkış tablosu oluşturur. Geçmişteki değerler bir tahmin planlamak veya standart hata hesaplamak için yetersizse, Excel #YOK hata değerini verir.

   Çıkış aralığının, giriş aralığında kullanılan verilerle aynı çalışma sayfasında olması gerekir. Bu nedenle, Yeni Çalışma Sayfası Eki ve Yeni Çalışma Kitabı seçenekleri kullanılamaz.

   Grafik Çıkışı      Çıkış tablosuyla birlikte katıştırılmış bir histogram grafiği oluşturmak için, bu seçeneği seçin.

   Standart Hatalar      Çıkış tablosuna standart hata değerlerini içeren bir sütun eklemek istiyorsanız, bu seçeneği seçin. Standart hata değerleri içermeyen, tek sütunlu bir çıkış tablosu istiyorsanız, bu seçeneği temizleyin.

  Rasgele sayı üretimi

  Rasgele Sayı Üretimi çözümleme aracı, bir aralığı, birçok dağılımdan alınabilen bağımsız rasgele sayılarla doldurur. Bir popülasyondaki özneleri, bir olasılık dağılımıyla gösterebilirsiniz. Örneğin, bireylerin boylarından oluşan popülasyonu göstermek için normal dağılım kullanabilirsiniz veya para atma sonuçları popülasyonunu göstermek için, Bernoulli dağılımının iki olası sonucunu kullanabilirsiniz.

  Rasgele Sayı Üretimi iletişim kutusu

  Değişken Sayısı      Çıkış tablosunda olmasını istediğiniz sütun sayısını girin. Bir sayı girmezseniz, Microsoft Office Excel, belirttiğiniz çıkış aralığındaki tüm sütunları doldurur.

  Rasgele Sayı Sayısı      Görmek istediğiniz veri noktası sayısını girin. Her bir veri noktası, çıkış tablosunun bir satırında görünür. Bir sayı girmezseniz, Excel belirttiğiniz çıkış aralığındaki tüm satırları doldurur.

  Dağıtım      Rasgele değerleri oluşturmakta kullanmak istediğiniz dağılım yöntemini tıklatın.

  Tekbiçimli      Alt ve üst sınırlar tarafından tanımlanır. Değişkenler, aralıktaki tüm değerlerden, eşit olasılıkla alınır. Ortak bir uygulama, 0...1 aralığında eşit bir dağılım kullanır.

  Normal      Bir ortalama ve bir standart sapmayla tanımlanır. Ortak bir uygulama, standart normal dağılım için, 0 ortalamasını ve 1 standart sapmasını kullanır.

  Bernoulli      Verilen bir denemedeki başarı olasılığı (p değeri) ile tanımlanır. Bernoulli rasgele değişkenlerinin değeri 0 ya da 1'dir. Örneğin, 0...1 aralığında bir eşit rasgele değişken alabilirsiniz. Değişken, başarı olasılığından daha azsa veya bu olasılığa eşitse, Bernoulli rasgele değişkenine, 1 değeri atanır; aksi durumda, 0 değeri atanır.

  İkiterimli      Belirli bir deneme sayısı için başarı olasılığıyla (p değeri) tanımlanır. Örneğin, toplamları binominal rasgele değişken olan deneme sayısı Bernoulli rasgele değişkenleri oluşturabilirsiniz.

  Poisson      1/ortalamaya eşit olan bir lamda değeriyle tanımlanır. Poisson dağılımı, çoğunlukla, zaman birimi başına meydana gelen olayları göstermek için kullanılır (örneğin, arabaların bir ücret gişesine ulaşmalarının ortalama oranı).

  Desenli      Bir alt sınır ve üst sınırla, bir adımla, değerlerin yineleme oranıyla ve sıranın yineleme oranıyla tanımlanır.

  Ayrık      Bir değerle ve ilişkili olasılık aralığıyla tanımlanır. Aralığın iki sütun içermesi gerekir. Sol sütun, değerleri içerir ve sağ sütun o satırdaki değerle ilişkilendirilmiş olasılıkları içerir. Olasılıkların toplamının 1 olması gerekir.

  Parametreler      Seçilen dağılımı nitelemek için gereken değerleri girin.

  Rasgele Tohum      Kendisinden rasgele sayılar üretilecek seçmeli bir değer girin. Bu değeri daha sonra, aynı rasgele sayıları üretmek için yeniden kullanabilirsiniz.

  Çıkış Aralığı      Çıktı tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Excel, çıktı alanının boyutunu otomatik olarak belirler ve çıktı tablosu varolan verilerin yerine geçecekse, bir ileti görüntüler.

  Yeni Çalışma Sayfası Eki      Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek ve sonuçları, yeni çalışma sayfasının A1 hücresinden başlayarak yapıştırmak için, bu seçeneği tıklatın. Yeni çalışma sayfasını adlandırmak için, kutuya bir ad yazın.

  Yeni Çalışma Kitabı      Sonuçların yeni çalışma sayfasına eklendiği yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için tıklatın.

  Derece ve yüzdebirlik

  Rank ve Yüzdebirlik çözümleme aracı, bir veri kümesindeki her bir değerin sıra ve yüzde sıralı konumunu içeren bir tablo oluşturur. Bir veri tablosundaki değerlerin göreceli durumunu çözümleyebilirsiniz. Bu araç RANK ve PERCENTRANK çalışma sayfası işlevlerini kullanır. RANK, bağlı değerleri hesaba katmaz. Bağlı değerleri hesaba katmak isterseniz, çalışma sayfası işlevi RANK'ı, RANK için Yardım dosyasında önerilen düzeltme etmeniyle birlikte kullanın.

  Derece ve Yüzdebirlik iletişim kutusu

  Giriş Aralığı      Çözümlemek istediğiniz çalışma sayfası verisi aralığının hücre başvurusunu girin.

  Gruplandırma Ölçütü      Giriş aralığındaki verilerin satırlar halinde mi, yoksa sütunlar halinde mi düzenleneceğini belirtmek için Satırlar veya Sütunlar öğesini tıklatın.

  İlk Satırdaki Etiketler/İlk Sütundaki Etiketler    Sütunlar öğesini tıklatırsanız ve giriş aralığınızın ilk satırı etiketler içeriyorsa, İlk Satırdaki Etiketler onay kutusunu işaretleyin. Satırlar öğesini tıklatırsanız ve giriş aralığınızın ilk sütunu etiketler içeriyorsa, İlk Sütundaki Etiketler onay kutusunu işaretleyin. Giriş aralığınızda etiket yoksa onay kutusunu temizleyin. Microsoft Office Excel, çıkış tablosu için uygun satır ve sütun etiketlerini oluşturur.

  Çıkış Aralığı      Çıkış tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Excel, giriş aralığındaki her bir veri kümesi için bir tane çıkış tablosu oluşturur. Her çıkış tablosu dört sütun içerir: veri noktası sayısı, veri noktası değeri, veri noktası sırası ve artan sırada sıralanan veri noktası yüzde sırası.

  Yeni Çalışma Sayfası Eki      Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek ve sonuçları, yeni çalışma sayfasının A1 hücresinden başlayarak yapıştırmak için, bu seçeneği tıklatın. Yeni çalışma sayfasını adlandırmak için, kutuya bir ad yazın.

  Yeni Çalışma Kitabı      Sonuçların yeni çalışma sayfasına eklendiği yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için tıklatın.

  Regresyon

  Regresyon çözümleme aracı, bir satırı bir gözlem kümesinin içine uydurmak için, "en küçük kareler" yöntemi kullanarak doğrusal regresyon uygular. Tek bağımsız değişkenin bir veya birden çok bağımsız değişkenin değerinden nasıl etkilendiğini çözümleyebilirsiniz. Örneğin, bir atletin performansının yaş, boy ve ağırlık gibi etmenlerden nasıl etkilendiğinin çözümlemesini yapabilirsiniz. Performans ölçümlerindeki payları, bir performans verileri kümesini esas alarak bu üç etmenden her birine paylaştırabilir; sonra da bu aldığınız sonuçları yeni ve sınanmamış bir atletin performansını tahmin etmekte kullanabilirsiniz.

  Regresyon aracı, çalışma sayfası işlevi LINEST'i kullanır.

  Regresyon iletişim kutusu

  Y Aralığı Girişi      Bağımlı veriler aralığının başvurusunu girin. Aralığın, tek bir veri sütunundan oluşması gerekir.

  X Aralığı Girişi      Bağımsız veriler aralığının başvurusunu girin. Microsoft Office Excel, bu aralıktaki bağımsız değişkenleri, soldan sağa doğru, artan sırayla sıralar. En fazla bağımsız değişken sayısı 16'dır.

  Etiketler      Giriş aralığınızın ilk satırı veya sütunu etiket içeriyorsa bu seçeneği seçin. Girdinizin etiketleri yoksa seçimi temizleyin. Excel, çıkış tablosu için uygun veri etiketlerini oluşturur.

  Uyumluluk Düzeyi      Özet çıkış tablosuna bir ek özet düzeyi eklemek için, bu seçeneği seçin. Kutuda, varsayılan yüzde 95 düzeyine ek olarak uygulanmasını istediğiniz uyumluluk düzeyini girin.

  Sabit Sıfırdır      Regresyon çizgisini, merkezden geçmesi için zorlamak amacıyla seçin.

  Çıkış Aralığı      Çıkış tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Bir Anova tablosu, katsayılar, y tahmininin standart hatası, r2 değerleri, gözlem sayısı ve katsayıların standart hatasını içeren özet çıkış tablosu için en az yedi sütun bırakın.

  Yeni Çalışma Sayfası Eki      Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek ve sonuçları, yeni çalışma sayfasının A1 hücresinden başlayarak yapıştırmak için, bu seçeneği tıklatın. Yeni çalışma sayfasını adlandırmak için, kutuya bir ad yazın.

  Yeni Çalışma Kitabı      Sonuçların yeni çalışma sayfasına eklendiği yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için tıklatın.

  Kalanlar      Kalanlar çıkış tablosuna kalan değerleri eklemek için, bu seçeneği seçin.

  Standartlaştırılmış Kalan Değerler      Kalanlar çıkış tablosuna standartlaştırılmış kalan değerleri eklemek için, bu seçeneği seçin.

  Kalan Değer Çizimi      Kalan değerlere karşı her bir bağımsız değişken için bir grafik oluşturmak amacıyla bu seçeneği tıklatın.

  Çizgiye Uyan Çizimler      Gözlemlenen değerlere karşı tahmin edilen değerler için bir grafik oluşturmak amacıyla, bu seçeneği seçin.

  Normal Olasılık Çizimleri      Normal olasılığı çizen bir grafik oluşturmak için, bu seçeneği seçin.

  Örnekleme

  Örnekleme çözümleme aracı, giriş aralığını bir popülasyon olarak düşünerek, bir popülasyondan bir örnek oluşturur. Popülasyon, işlemek veya çizimini oluşturmak için çok büyük olduğunda, tanıtıcı bir örnek kullanabilirsiniz. Giriş verilerinin periyodik olduğunu düşünüyorsanız, bir çevrimin yalnızca belirli bir bölümündeki değerleri içeren bir örnek de oluşturabilirsiniz. Örneğin, giriş aralığı, üç aylık satış rakamlarını içeriyorsa, giriş aralığındaki aynı üç aydan dört yerli değerlerin periyodik bir oranıyla örnekleme.

  Örnekleme iletişim kutusu

  Giriş Aralığı      Örneklemek istediğiniz değer popülasyonun veri aralığının başvurularını girin. Microsoft Office Excel, ilk sütundan örnekler alır, sonra ikinci sütundan örnekler alır, vb..

  Etiketler      Giriş aralığınızın ilk satırı veya sütunu etiket içeriyorsa bu seçeneği seçin. Giriş aralığınızın etiketleri yoksa seçimi temizleyin. Excel, çıkış tablosu için uygun veri etiketlerini oluşturur.

  Örnekleme Yöntemi      İstediğiniz örnekleme aralığını belirtmek için Periyodik veya Rasgele öğesini tıklatın.

  Dönem      Örneklemenin olmasını istediğiniz periyodik aralığı girin. Giriş aralığındaki dönem'inci değeri ve ondan sonraki her bir dönem'inci değeri, çıkış sütununa kopyalanır. Örnekleme, giriş aralığının sonuna ulaşılınca, durur.

  Örnek Sayısı      Çıkış sütununda olmasını istediğiniz rasgele değerlerin sayısını girin. Her bir değer, giriş aralığındaki rasgele bir konumdan alınır ve herhangi bir sayı birden fazla defa seçilebilir.

  Çıkış Aralığı      Çıkış tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Veriler hücrenin altındaki tek bir sütuna yazılır. Periyodik öğesini seçerseniz, çıkış tablosundaki değer sayısı, giriş aralığındaki değerlerin, örnekleme oranıyla bölümüne eşittir. Rasgele öğesini seçerseniz, çıkış tablosundaki değer sayısı, örnek sayısına eşittir.

  Yeni Çalışma Sayfası Eki      Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek ve sonuçları, yeni çalışma sayfasının A1 hücresinden başlayarak yapıştırmak için, bu seçeneği tıklatın. Yeni çalışma sayfasını adlandırmak için, kutuya bir ad yazın.

  Yeni Çalışma Kitabı      Sonuçların yeni çalışma sayfasına eklendiği yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için tıklatın.

  t Sınaması

  İki Örnek t Sınaması çözümleme araçları, her bir örneği temel alan popülasyon ortalamalarının eşitliğini sınar. Bu üç araç üç farklı varsayım kullanır; popülasyon değişkenlerinin eşit olması, popülasyon değişkenlerinin eşit olmaması ve iki örneğin aynı konu üzerinde işlemden önceki ve işlemden sonraki gözlemleri temsil etmesi.

  Aşağıdaki üç aracın tümü, hesaplanan bir t, t-İstatistik değerdir ve çıkış tablolarında “t Stat” olarak gösterilir. Verilere bağlı olarak, bu değer, t, negatif veya negatif olmayan bir değer olabilir. Popülasyon ortalamalarının eşitliğini temel alan varsayım altında, t < 0, “P(T <= t) tek kuyruklu” t-İstatistik değerinin t'den daha fazla negatif olduğunun gözlenebileceği olasılığını verir. t >=0, “P(T <= t) tek kuyruklu” ise t-İstatistik değerinin t'den daha pozitif olduğunun gözlenebileceği olasılığını verir. “t Kritik tek kuyruklu” kesme biçimi değerini verir, böylece t-İstatistik değerinin "t Kritik tek kuyruklu"dan büyük veya eşit olduğunun gözlenme olasılığının Alpha olduğunu verir.

  “P(T <= t) iki kuyruklu” t-İstatistik değerinin mutlak değerde t'den daha büyük olduğunun gözlenebileceği olasılığını verir. “P Kritik iki kuyruklu” kesme biçimi değerini verir, böylece mutlak değerde gözlenen t-İstatistik değerinin “P Kritik iki kuyruklu”'dan daha büyük Alpha olma olasılığını verir.

  t Sınaması: Ortalamalar için Eşli İki Örnek

  Eşli sınamayı örneklerde, bir örnek grubunun deneyden önce ve sonra olmak üzere iki kez sınanması durumunda olduğu gibi doğal eşleşmenin olduğu durumlarda kullanabilirsiniz. Bu çözümleme aracı ve onun formülü, iki örnekli bir Öğrenci t Sınamasını, bir işlemden önce alınan gözlemler ve bir işlemden sonra alınan gözlemlerin büyük bir olasılıkla eşit popülasyon ortalamalı dağılımlardan gelmiş olup olmadıklarını belirlemek için uygular. Bu t Sınaması formu her iki popülasyonun da eşit olduğunu varsaymaz.

  Not : Bu araçlar tarafından oluşturulan sonuçlar arasında, aşağıdaki formülden türetilen, verilerin ortalama etrafındaki dağılımının birikimli bir ölçüsü olan birikimli varyans da yer alır.

  Toplu varyansları hesaplama formülü

  t Sınaması: ortalamalar iletişim kutusu için Eşli iki örnek

  1. Değişken Aralığı      Çözümlemek istediğiniz ilk veri aralığının hücre başvurusunu girin. Aralığın, tek bir sütundan veya satırdan oluşması ve ikinci arılıkla aynı sayıda veri noktası içermesi gerekir.

  2. Değişken Aralığı      Çözümlemek istediğiniz ikinci veri aralığının hücre başvurusunu girin. Aralığın, tek bir sütundan veya satırdan oluşması ve ilk aralıkla aynı sayıda veri noktası içermesi gerekir.

  Kabul Etme Anlamı Farklı      Örneklerin ortalamalarındaki kayma için istediğiniz sayıyı girin. 0 (sıfır) değeri, örneklerin ortalamalarının eşit kabul edildiği anlamına gelir.

  Etiketler      Giriş aralığınızın ilk satırı veya sütunu etiket içeriyorsa, bu seçeneği seçin. Giriş aralıklarınızda etiket yoksa, bu onay kutusunu temizleyin. Microsoft Office Excel, çıkış tablosu için uygun veri etiketleri oluşturur.

  Alpha      Sınamanın güvenilirlilik düzeyini girin. Bu değerin, 0...1 aralığında olması gerekir. Alpha düzeyi, bir I türü hata olması olasılığıyla (doğru bir varsayıma karşı çıkma olasılığı) ilişkili bir önem düzeyidir.

  Çıkış Aralığı      Çıktı tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Excel, çıktı alanının boyutunu otomatik olarak belirler ve çıktı tablosu varolan verilerin yerine geçecekse, bir ileti görüntüler.

  Yeni Çalışma Sayfası Eki      Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek ve sonuçları, yeni çalışma sayfasının A1 hücresinden başlayarak yapıştırmak için, bu seçeneği tıklatın. Yeni çalışma sayfasını adlandırmak için, kutuya bir ad yazın.

  Yeni Çalışma Kitabı      Sonuçların yeni çalışma sayfasına eklendiği yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için tıklatın.

  t Sınaması: Varyansları Eşit Kabul Edilen İki Örnek

  Bu çözümleme aracı, iki örnekli bir öğrenci t sınaması uygular. Bu t sınaması biçimi her iki veri kümesinin aynı değişkenlerle olan dağılımından geldiğini varsayar. Buna, homoscedastic t sınaması denir. Bu t sınamasını, iki örneğin büyük bir olasılıkla eşit popülasyon ortalamalarıyla gelmiş olup olmadığını belirlemek için kullanabilirsiniz.

  t Sınaması: iki örnekli eşit varyans iletişim kutusu

  1. Değişken Aralığı      Çözümlemek istediğiniz ilk veri aralığının hücre başvurusunu girin. Aralığın, tek bir veri sütunundan veya satırından oluşması gerekir.

  2. Değişken Aralığı      Çözümlemek istediğiniz ikinci veri aralığının hücre başvurusunu girin. Aralığın, tek bir veri sütunundan veya satırından oluşması gerekir.

  Kabul Etme Anlamı Farklı      Örneklerin ortalamalarındaki kayma için istediğiniz sayıyı girin. 0 (sıfır) değeri, örneklerin ortalamalarının eşit kabul edildiği anlamına gelir.

  Etiketler      Giriş aralığınızın ilk satırı veya sütunu etiket içeriyorsa, bu seçeneği seçin. Giriş aralıklarınızda etiket yoksa, bu onay kutusunu temizleyin. Microsoft Office Excel, çıkış tablosu için uygun veri etiketleri oluşturur.

  Alpha      Sınamanın güvenilirlilik düzeyini girin. Bu değerin, 0...1 aralığında olması gerekir. Alpha düzeyi, bir I türü hata olması olasılığıyla (doğru bir varsayıma karşı çıkma olasılığı) ilişkili bir önem düzeyidir.

  Çıkış Aralığı      Çıktı tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Excel, çıktı alanının boyutunu otomatik olarak belirler ve çıktı tablosu varolan verilerin yerine geçecekse, bir ileti görüntüler.

  Yeni Çalışma Sayfası Eki      Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek ve sonuçları, yeni çalışma sayfasının A1 hücresinden başlayarak yapıştırmak için, bu seçeneği tıklatın. Yeni çalışma sayfasını adlandırmak için, kutuya bir ad yazın.

  Yeni Çalışma Kitabı      Sonuçların yeni çalışma sayfasına eklendiği yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için tıklatın.

  t Sınaması: Varyansları Eşit Kabul Edilmeyen İki Örnek

  Bu çözümleme aracı, iki örnekli bir öğrenci t sınaması uygular. Bu t sınaması formu, her iki veri kümesinin eşit olmayan varyanslı dağılımlardan geldiğini varsayar. Buna, heteroscedastic t sınaması denir. Yukarıdaki Eşit Varyanslar durumunda olduğu gibi, bu t sınamasını, iki örneğin büyük bir olasılıkla eşit popülasyon ortalamalı dağılımlardan gelmiş olup olmadığını belirlemek için kullanabilirsiniz. Bu sınamayı, iki örnekte ayrı konular olması durumunda kullanın. Tek bir konular kümesi ve işlemden önce ve sonra her bir konu için ölçümleri temsil eden iki örnek olması durumunda, aşağıdaki örnekte tanımlanan, Çiftli sınamayı kullanın.

  Aşağıdaki formül, istatistik değeri t'yi saptamak için kullanılır.

  t değerini hesaplama formülü

  Aşağıdaki formül serbestlik derecelerini, df, hesaplamak için kullanılır. Çünkü hesaplamanın sonucu genellikle tamsayı değildir, t tablosundan kritik bir değer elde etmek için df değeri en yakın tamsayıya yuvarlatılır. Excel çalışma sayfası işlevi TTEST, hesaplanan df değerini yuvarlatmadan kullanır, çünkü TTEST için tamsayı olmayan bir değerle hesap yapmak olasıdır. Serbestlik derecelerini belirlemedeki bu farklı yaklaşımlardan dolayı, TTEST sonuçları ve bu t Sınaması aracı Eşit Olmayan Varyanslar durumunda farklılık yaratacaktır.

  Yaklaşık serbestlik dereceleri formülü

  t Sınaması: iki örnekli eşit olmayan varyans iletişim kutusu

  1. Değişken Aralığı      Çözümlemek istediğiniz ilk veri aralığının hücre başvurusunu girin. Aralığın, tek bir veri sütunundan veya satırından oluşması gerekir.

  2. Değişken Aralığı      Çözümlemek istediğiniz ikinci veri aralığının hücre başvurusunu girin. Aralığın, tek bir veri sütunundan veya satırından oluşması gerekir.

  Kabul Etme Anlamı Farklı      Örneklerin ortalamalarındaki kayma için istediğiniz sayıyı girin. 0 (sıfır) değeri, örneklerin ortalamalarının eşit kabul edildiği anlamına gelir.

  Etiketler      Giriş aralığınızın ilk satırı veya sütunu etiket içeriyorsa, bu seçeneği seçin. Giriş aralıklarınızda etiket yoksa, bu onay kutusunu temizleyin. Microsoft Office Excel, çıkış tablosu için uygun veri etiketleri oluşturur.

  Alpha      Sınamanın güvenilirlilik düzeyini girin. Bu değerin, 0...1 aralığında olması gerekir. Alpha düzeyi, bir I türü hata olması olasılığıyla (doğru bir varsayıma karşı çıkma olasılığı) ilişkili bir önem düzeyidir.

  Çıkış Aralığı      Çıktı tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Excel, çıktı alanının boyutunu otomatik olarak belirler ve çıktı tablosu varolan verilerin yerine geçecekse, bir ileti görüntüler.

  Yeni Çalışma Sayfası Eki      Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek ve sonuçları, yeni çalışma sayfasının A1 hücresinden başlayarak yapıştırmak için, bu seçeneği tıklatın. Yeni çalışma sayfasını adlandırmak için, kutuya bir ad yazın.

  Yeni Çalışma Kitabı      Sonuçların yeni çalışma sayfasına eklendiği yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için tıklatın.

  z sınaması

  z Sınaması: Ortalamalar İçin İki Örnek çözümleme aracı bilinen varyanslı ortalamalar için, iki örnekli bir z Sınaması uygular. Bu araç, tek yanlı ya da iki yanlı farklı varsayım seçeneklerine karşı iki popülasyon ortalaması arasında fark olmayan boş varsayımı sınamakta kullanılır. Eğer varyanslar bilinmiyorsa onun yerine çalışma sayfası işlevi ZTEST kullanılmalıdır.

  z Sınaması aracını kullanırken, çıkışı anlamak için dikkatli olun. “P(Z <= z) tek kuyruklu” P(Z >= ABS(z)'ye eşittir), popülasyon ortalamalarıyla arasında bir fark olmadığı durumda gözlenen z değeri gibi aynı yönde bir z değerinin 0'dan uzak olma olasılığıdır. “P(Z <= z) iki kuyruklu” P(Z >= ABS(z) veya Z <= -ABS(z)'ye eşittir), popülasyon ortalamaları arasında hiç fark olmadığı durumda bir z değerinin gözlenen z değerinden farklı yönde 0'dan uzak olma olasılığıdır. İki kuyruklu sonuç, tek kuyruklu sonucun yalnızca 2 ile çarpılmasıdır. z Sınaması aracı ayrıca, iki popülasyon ortalamaları arasındaki fark için belirli bir sıfır olmayan değer boş varsayımı olması durumunda da kullanılabilir. Örneğin, bu sınamayı, iki araba modelinin performansı arasındaki farkları belirlemek için kullanabilirsiniz.

  z sınaması: ortalamalar iletişim kutusu için iki örnek

  1. Değişken Aralığı      Çözümlemek istediğiniz ilk veri aralığının hücre başvurusunu girin. Aralığın, tek bir veri sütunundan veya satırından oluşması gerekir.

  2. Değişken Aralığı      Çözümlemek istediğiniz ikinci veri aralığının hücre başvurusunu girin. Aralığın, tek bir veri sütunundan veya satırından oluşması gerekir.

  Kabul Etme Anlamı Farklı      Örneklerin ortalamalarındaki kayma için istediğiniz sayıyı girin. 0 (sıfır) değeri, örneklerin ortalamalarının eşit kabul edildiği anlamına gelir.

  1. Değişken Aralığı (bilinen)      Değişken 1 girdi aralığının bilinen popülasyon varyansını girin.

  2. Değişken Aralığı (bilinen)      Değişken 2 girdi aralığının bilinen popülasyon varyansını girin..

  Etiketler      Giriş aralığınızın ilk satırı veya sütunu etiket içeriyorsa, bu seçeneği seçin. Giriş aralıklarınızda etiket yoksa, bu onay kutusunu temizleyin. Microsoft Office Excel, çıkış tablosu için uygun veri etiketleri oluşturur.

  Alpha      Sınamanın güvenilirlilik düzeyini girin. Bu değerin, 0...1 aralığında olması gerekir. Alpha düzeyi, bir I türü hata olması olasılığıyla (doğru bir varsayıma karşı çıkma olasılığı) ilişkili bir önem düzeyidir.

  Çıkış Aralığı      Çıktı tablosunun sol üst hücresinin başvurusunu girin. Excel, çıktı alanının boyutunu otomatik olarak belirler ve çıktı tablosu varolan verilerin yerine geçecekse, bir ileti görüntüler.

  Yeni Çalışma Sayfası Eki      Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek ve sonuçları, yeni çalışma sayfasının A1 hücresinden başlayarak yapıştırmak için, bu seçeneği tıklatın. Yeni çalışma sayfasını adlandırmak için, kutuya bir ad yazın.

  Yeni Çalışma Kitabı      Sonuçların yeni çalışma sayfasına eklendiği yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için tıklatın.

  Notlar : 

  • Veri çözümleme işlevleri, herhangi bir zamanda, yalnızca bir çalışma sayfasında kullanılabilir. Veri çözümlemeyi, gruplandırılan çalışma sayfalarında uyguladığınızda, sonuçlar ilk çalışma sayfasında görünür ve kalan çalışma sayfalarında boş, biçimlenmiş tablolar görünür. Kalan çalışma sayfalarında veri çözümleme uygulamak için, çözümleme aracını, her bir çalışma sayfası için yeniden hesaplayın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×