SharePoint formüller ve İşlevler giriş

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşitli yollarla verileri hesaplamak için formüller ve listeler veya kitaplıklar işlevlerini kullanabilirsiniz. Liste veya kitaplık için hesaplanan bir sütun ekleyerek, tarihler ve saatler, matematik denklemleri veya gerçekleştirmek için metni düzenlemek için hesaplamak için işlevleri gerçekleştirir ve diğer sütunlardan verileri içeren bir formül oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir görevler listesi üzerinde başlangıç tarihi ve tamamlanma tarihi sütun temelinde her görevi tamamlamak için gereken gün sayısını hesaplamak için bir sütun kullanabilirsiniz.

Not: Bu makalede formüllerin ve işlevlerin kullanılmasıyla ilgili temel kavramlar açıklanmaktadır. Belirli bir işleve özgü bilgi edinmek için söz konusu işlevle ilgili makaleye bakın.

Bu makalede

Formüllere genel bakış

İşlevlere genel bakış

Bir formülde sütun başvurularını kullanma

Bir formülde sabitleri kullanma

Bir formülde hesaplama işleçlerini kullanma

Formüllere genel bakış

Formüller, bir liste veya kitaplıktaki değerleri hesaplayan denklemlerdir. Bir formül eşit işaretiyle (=) başlar. Örneğin, aşağıdaki formülde 2 ile 3 çarpılıyor ve sonuca 5 ekleniyor.

=5+2*3

Hesaplanan sütundaki ve bir sütun için varsayılan değerleri hesaplamak için formül kullanabilirsiniz. Bir formülde işlevleri, sütun başvuruları, işleçler ve sabitler, aşağıdaki örnekteki içerebilir.

=PI()*[Result]^2

Öğe

Açıklama

İşlev

Pİ() işlevi pi değeri olan 3,141592654'ü döndürür.

Başvuru (veya sütun adı)

[Sonuç] değeri, geçerli satıra ait Sonuç sütununda gösterir.

Sabit

2 gibi formülün içine doğrudan girilen sayı veya metin değerleri.

İşleç

* (yıldız işareti) işleci çarpar, ^ (şapka karakteri) işleci sayı artırır.

Bir formülde önceki tabloda yer alan öğelerin biri veya daha fazlası kullanılabilir. Aşağıda birkaç formül örneği (karmaşıklık sırasıyla) verilmektedir.

Basit formüller (128+345= gibi)

Aşağıdaki formüller sabitleri ve işleçleri içermektedir.

Örnek

Açıklama

=128+345

128 ile 345'i toplar

=5^2

5'in karesini alır

=[Gelir] >[Maliyet] gibi sütun başlıklarını içeren formüller

Aşağıdaki formüller aynı liste veya kitaplıktaki diğer sütunlara karşılık gelmektedir.

Örnek

Açıklama

=[Gelir]

Gelir sütunundaki değeri kullanır.

=[Gelir]*10/100

Gelir sütunundaki değerin %10'u.

=[Gelir] > [Maliyet]

Gelir sütunundaki değer Maliyet sütunundaki değerden büyükse Evet döndürür.

=ORTALAMA(1, 2, 3, 4, 5) gibi işlevleri çağıran formüller

Aşağıdaki formüller yerleşik işlevleri çağırırlar.

Örnek

Açıklama

=ORTALAMA(1, 2, 3, 4, 5)

Bir değerler kümesinin ortalamasını döndürür.

=MAK([Q1], [Q2], [Q3], [Q4])

Bir değer kümesindeki en büyük değerleri verir.

=EĞER([Maliyet]>[Gelir], "Tamam değil", "Tamam")

Maliyet gelirden büyükse Tamam değil'i döndürür. Büyük değilse, Tamam' ı döndürür.

=GÜN("15-Nis-2008")

Bir tarihin gün bölümünü döndürür. Bu formül 15 sayısını döndürmektedir.

İç içe geçmiş işlevlerin (=TOPLA(EĞER([A]>[B], [A]-[B], 10), [C] gibi) bulunduğu formüller )

Aşağıdaki formüllerde işlev bağımsız değişkeni olarak bir veya daha fazla işlev belirtilmektedir.

Örnek

Açıklama

=TOPLA(EĞER([A]>[B], [A]-[B], 10), [C])

EĞER işlevi A ve B veya 10 sütunlarındaki değerler arasındaki farkı döndürür.

TOPLA işlevi, EĞER işlevinin döndürme değerini ve C sütunundaki değeri ekler.

=DERECE(Pİ())

Pİ işlevi, 3,141592654 sayısını döndürür.

DERECE işlevi radyan cinsinden belirtilen bir değeri derecelere dönüştürür. Bu formül 180 değerini döndürür.

=ESAYIYSA(BUL("BD",[Sütun1]))

BUL işlevi Sütun1'deki BD dizesini arar ve dizenin başlangıç konumunu döndürür. Dize bulunmadığında hata döndürür.

ESAYIYSA işlevi, BUL işlevi sayısal bir değer döndürdüğünde Evet döndürür. Bu işlev sayısal bir değer döndürmediğinde ise Hayır döndürür.

Sayfanın Başı

İşlevlere genel bakış

İşlevler bağımsız değişken olarak adlandırılan özel değerleri belirli bir sırada veya yapıda kullanarak hesaplama yapan önceden tanımlı formüllerdir. İşlevler basit veya karmaşık hesaplamaları yapmak için kullanılır. Örneğin, aşağıdaki örnekteki YUVARLA işlevi Maliyet sütunundaki bir sayıyı iki ondalık basamak sayısına yuvarlar.

=ROUND([Cost], 2)

Aşağıdaki sözlük işlevleri ve formülleri öğrenmenizde size yardımcı olacaktır:

Yapı     Bir işlevin yapısı, eşittir işaretiyle (=) başlar ve bunu işlev adı, açma ayracı, virgülle ayrılan işlev bağımsız değişkenleri ve kapatma ayracı izler.

İşlev adı     Bu, listeler veya kitaplıklar tarafından desteklenen işlev adıdır. Her işlev belirli sayıda bağımsız değişken alır, bunları işler ve bir değer döndürür.

Bağımsız değişkenler     Sayılar, Doğru veya Yanlış gibi mantıksal değerler veya sütun başlıkları bağımsız değişken olabilir. Atadığınız bağımsız değişken bu bağımsız değişken için geçerli bir değer üretmelidir. Sabitler, formüller veya diğer işlevler de bağımsız değişken olabilir.

Bazı durumlarda bir işlevi bir başka işlevin bağımsız değişkeni olarak kullanmanız gerekebilir. Örneğin, aşağıdaki formülde iç içe geçmiş ORTALAMA işlevi kullanılmakta ve sonuç iki sütun değerinin toplamıyla karşılaştırılmaktadır.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Geçerli döndürmeler     Bir işlev bağımsız değişken olarak kullanıldığında, bu işlev bağımsız değişkenin kullandığı aynı değer türünü döndürmelidir. Örneğin, bağımsız değişken Ve veya Hayır'ı kullanıyorsa iç içe geçen işlev de Evet ve Hayır döndürmelidir. Döndürmediği takdirde liste veya kitaplık #DEĞER! hata değeri olarak görüntülenir.

İç içe geçme düzeyi sınırları     Bir formül en fazla sekiz iç içe geçmiş işlev düzeyi kullanabilir. B İşlevi'nin A, İşlevi'nde bir bağımsız değişken olarak kullanılması halinde B İşlevi ikinci düzey bir işlevidir. Örneğin yukarıdaki örnekte TOPLA işlevi ORTALAMA işlevinin bir bağımsız değişkeni olması nedeniyle ikinci düzeyde işlevdir..TOPLA işlevinde iç içe olan bir işlev üçüncü düzey bir işlev olacaktır ve bu şekilde devam edecektir.

Notlar: 

 • S_SAYI_ÜRET ve ŞİMDİ işlevlerini desteklemeyen listeler ve kitaplıklar.

 • BUGÜN ve BEN işlevleri hesaplanmış sütunlarda desteklenmemekle birlikte bir sütuna ait varsayılan değer ayarında desteklenmektedir.

Sayfanın Başı

Bir formülde sütun başvurularını kullanma

Başvuru, geçerli satırdaki bir hücreyi tanımlar ve değerlerin veya bir formülde kullanmak istediğiniz verilerin aranacağı liste veya kitaplığı belirtir. Örneğin, [Maliyet] geçerli satırın Maliyet sütunundaki değere karşılık gelmektedir. Geçerli satırdaki Maliyet sütunundaki değer 100 ise, =[Maliyet]*3 300'ü döndürür.

Başvurularla birlikte bir liste veya kitaplığın farklı sütunlarındaki verileri bir veya daha fazla formülde kullanabilirsiniz. Aşağıdaki veri türlerine ait sütunlara formül içinde başvurulabilir: tek metin satırı, sayı, yüzde, tarih ve saat, seçim, evet/hayır ve hesaplanan.

Sütunun görüntülenen adını bir formülde buna karşılık gelmesi için kullanırsınız. Ad, boşluk veya özel bir karakter içeriyorsa adı köşeli ayraç ([ ]) içine almalısınız. Başvurular büyük/küçük harfe duyarlı değildir, Örneğin bir formüldeki Birim Fiyat sütununu [Birim Fiyat] veya [birim fiyat] olarak belirtebilirsiniz

Notlar: 

 • Geçerli sütun dışında satırda bir değere başvuramazsınız.

 • Başka bir liste veya kitaplıktaki bir değere başvuramazsınız.

 • Yeni eklenmiş bir satırdaki başvuramazsınız. Kimlik, hesaplama yapılırken henüz yoktur.

 • Bir sütun için varsayılan değer oluşturan formüle ait başka bir sütuna başvuramazsınız.

Sayfanın Başı

Bir formülde sabitleri kullanma

Sabit, hesaplanmamış değerdir. 09.10.2008 tarihi, 210 sayısı ve "Üç Aylık Kazançlar" sabitlere örnektir. Sabitler aşağıdaki veri türlerine ait olabilir:

 • Dize (Örnek: =[Soyadı] = "Samyel")

  Dize sabitleri tırnak işareti içine alınırlar ve en fazla 255 karakter içerebilir.

 • Sayı (Örnek: =[Maliyet] >= 29,99)

  Sayısal sabitler ondalık basamakları içerebilir ve pozitif veya negatif olabilir.

 • Tarih (Örnek: =[Tarih] > TARİH(2007,7,1))

  Tarih sabitleri TARİH(yıl,ay,gün) işlevinin kullanılmasını gerektirir.

 • Boole (Örnek: =EĞER([Maliyet]>[Gelir], "Kayıp", "Kayıp Yok")

  Evet ve Hayır Boole sabitleridir. Bu sabitleri koşullu ifadelerde kullanabilirsiniz. Yukarıdaki örnekte Maliyet, Gelir'den büyükse EĞER işlevi Evet, formül ise "Kayıp" dizesini döndürür. Maliyet Gelir'e eşitse veya Gelir'den küçükse işlev Hayır, formül ise "Kayıp Yok" dizesini döndürür.

Sayfanın Başı

Formülde hesaplama işleçlerini kullanma

İşleçler, bir formüldeki öğeler üzerinde gerçekleştirmek istediğiniz hesaplama türünü belirtir. Listeler ve kitaplıklar aritmetik, karşılaştırma ve metin olmak üzere üç farklı türde hesaplama işlecini destekler.

Aritmetik işleçler

Sayıları birleştirmek veya sayısal sonuçlar üretmek için toplama, çıkarma veya çarpma gibi temel matematik işlemlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki aritmetik işleçlerini kullanın.

Aritmetik işleç

Anlamı (Örnek)

+ (artı işareti)

Toplama (3+3)

– (eksi işareti)

Çıkarma (3–1)
Olumsuzlaştırma (–1)

* (yıldız işareti)

Çarpma (3*3)

/ (ileri eğri çizgi)

Bölme (3/3)

% (yüzde işareti)

Yüzde (%20)

^ (şapka işareti)

Üs (3^2)

Karşılaştırma işleçleri

Aşağıdaki işleçlerle iki değeri karşılaştırabilirsiniz. İki değer bu işleçlerle karşılaştırıldığında sonuç Evet veya Hayır mantıksal değeridir.

Karşılaştırma işleci

Anlamı (Örnek)

= (eşit işareti)

Eşit (A=B)

> (büyüktür işareti)

Büyüktür (A>B)

< (küçüktür işareti)

Küçüktür (A<B)

>= (büyüktür veya eşittir işareti)

Büyüktür veya eşittir işareti (A>=B)

<= (küçüktür veya eşittir işareti)

Küçüktür veya eşittir işareti (A<=B)

<> (eşit değildir işareti)

Eşit değil (A<>B)

Metin işleci

Bir ya da daha çok metin serisini bir araya getirerek veya birleştirerek tek bir metin parçası elde etmek için ve işareti (&) kullanın.

Metin işleci

Anlamı (Örnek)

& (ve imi)

Aralıksız bir metin değeri oluşturmak için iki değeri bağlar veya birleştirir ("Kuzey"&"rüzgar")

Liste veya kitaplığın bir formüldeki işlemleri gerçekleştirme sırası

Formüller değerleri belirli bir sıraya göre hesaplar. Bir formül eşit işaretiyle (=) başlayabilir. Eşit işaretinden sonra gelenler hesaplama işleçleriyle ayrılan, hesaplanacak olan öğelerdir (işlenenlerdir). Listeler ve kitaplıklar formülü soldan sağa olmak üzere formüllerdeki özel bir işleç sırasına göre hesaplar.

İşleçlerin önceliği

Tek bir formüldeki çok sayıdaki işleci birleştirdiğinizde, listeler ve kitaplıklar işlemlerini aşağıdaki tabloda gösterildiği sırada gerçekleştirir. Bir formül aynı önceliğe sahip işleçler içeriyorsa — örneğin, bir formülde hem çarpma işleci hem de bölme işlevi varsa — listeler ve kitaplıklar işleçleri soldan sağa değerlendirir.

İşleç

Açıklama

Olumsuzlama (-1'deki gibi)

%

Yüzde

^

Üs

* ve /

Çarpma ve bölme

+ ve –

Toplama ve çıkarma

ve

Birleşim (metnin iki dizesini bağlar)

= < > <= >= <>

Karşılaştırma

Ayraç kullanımı

Değerlendirme sırasını değiştirmek için formülün öncelikli olarak hesaplanacak parçasını ayraç içine alın. Aşağıdaki formül 11 sonucunu vermektedir, bunun nedeni liste veya kitaplığın toplama işleminden önce çarpma işlemini hesaplamasıdır. Formülde 2, 3 ile çarpılmış ve sonuca 5 eklenmiştir.

=5+2*3

Bunun aksine söz dizimini değiştirmek için ayraç kullandığınızda, liste veya kitaplık 5 ile 2'yi toplar ve 21 sonucu elde etmek üzere bu değeri 3 ile çarpar.

=(5+2)*3

Aşağıdaki örnekte formülün birinci kısmı liste veya kitaplığı önce [Maliyet]+25'i hesaplamaya ve ardından sonucu EC1 ve EC2 sütunlarındaki değere göre bölmeye çalışıyordur.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×